Редакційна політика

Галузь та проблематика

Проблематика: 

– Транскордонна конвергенція між Україною та ЄС;

– Економіка та інноваційний розвиток національного господарства;

– Економіка та конкурентоспроможність  підприємств;

– Економічна політика регіонального розвитку і місцеве самоврядування;

– Економіка природокористування та екологізація навколишнього середовища;

– Демографія, зайнятість населення і соціально – економічна політика;

– Маркетинг і ринкові відносини;

– Фінансово-кредитна і грошова політика;

– Статистика, облік, аналіз та аудит;

– Інформаційні технології та економічна безпека;

– Критика та бібліографія.

 

Політика розділів

Міжнародні економічні відносини

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Економіка та інноваційний розвиток національного господарства

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Економіка та конкурентоспроможність підприємств

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Економічна політика регіонального розвитку і місцеве самоврядування

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Економіка природокористування та екологізація навколишнього середовища

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Демографія, зайнятість населення і соціально–економічна політика

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Маркетинг і ринкові відносини

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Фінансово-кредитна і грошова політика

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Статистика, облік, аналіз та аудит

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Інформаційні технології та економічна безпека

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Статті

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Критика та бібліографія

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується
 

Процес рецензування

Положення про рецензування

Усі статті, які надійшли до редакційної колегії, проходять процедуру рецензування, що має забезпечити суворий відбір авторських рукописів та надання конкретних рекомендацій щодо їх поліпшення. Завдяки рецензуванню визначається об’єктивна оцінка змісту наукової статті, її відповідність вимогам журналу та здійснюється всебічний аналіз переваг і недоліків. У журналі друкуються лише ті статті, що мають наукову цінність та сприяють розв’язанню актуальних проблем і завдань економічного розвитку. Рецензент несе етичні зобов’язання відповідно до редакційної політики видання.

Всі рецензенти повинні дотримуватися вимог до етики в наукових публікаціях Комітету з етики в публікаціях (Committee on Publication Ethics) і бути об'єктивними та неупередженими.

Метою процедури рецензування є дотримання академічної доброчесності й узгодження та дотримання балансу інтересів авторів, читачів, редакційної колегії і рецензентів.

Редакційна колегія дотримується політики подвійного анонімного рецензування (double blind review). Редакційна колегія не повідомляє інформації, що стосується рукопису (зокрема, відомості про його отримання, зміст, процес рецензування, критичні зауваження рецензентів і остаточний висновок), нікому, крім авторів і рецензентів. Порушення конфіденційності можливе лише у випадку заяви про недостовірність або фальсифікацію матеріалів.

Відповідальність за порушення авторських прав та недотримання чинних стандартів у матеріалах статті покладається на її автора. Відповідальність за достовірність наведених фактів і даних, обґрунтованість зроблених висновків та рекомендацій і науково-практичний рівень статті несуть автор та рецензент.

 Процес рецензування статей складається з таких етапів:

1. Стаття має пройти рецензування спеціалістом за місцем роботи чи навчання автора. На цьому етапі використовується так зване "відкрите рецензування" (open peer review) офіційним рецензентом – зовнішнім фахівцем відповідного наукового профілю (доктор наук). Така рецензія має містити інформацію про достовірність отриманих результатів, їх актуальність та новизну, а також практичну цінність з рекомендаціями до публікації статті. Таку рецензію разом зі статтею автор має надіслати на розгляд до редакції.

2. Розгляд статті одним із членів редакційної колегії (single-blind review – рецензент знає автора, але автор не знає рецензента).

3. Після цього стаття надсилається на розгляд незалежному експертові у відповідній галузі знань. Тут використовується двостороннє «сліпе» рецензування (double-blind – ні автор, ні рецензент не знають один одного). На підставі проведеного рецензування автор може отримати одну з таких відповідей:

а) статтю прийнято до друку,

б) рекомендовано відредагувати статтю,

в) автору відмовлено в публікації статті.

  

ФОРМА ОЦІНК? РЕЦЕНЗЕНТОМ

Назва статті:

Реєстраційний номер:

 

Питання рецензенту

Так

Ні

Коментар

1

Чи тема відповідає науковому профілю журналу?

 

 

 

2

Чи тема статті є науково актуальною і практично корисною?

 

 

 

3

Чи відображає назва статті зміст, цілі і мету цього дослідження?

 

 

 

4

Чи є наукова аргументація логічною та переконливою?

 

 

 

5

Чи методологічно правильно представлено результати дослідження?

 

 

 

6

Чи повно і вірно відображають висновки результати дослідження? Чи показуюють вони, що є новим та дають пропозиції для подальшіх досліджень?

 

 

 

7

Чи можуть або повинні деякі частини статті бути скорочені, видалені, розширені або перероблені?

 

 

 

8

Чи будете Ви рекомендувати деякі уточнення з точки зору стилю і мови?

 

 

 

9

Чи задовольняє Вас кількість, якість та доцільність посилань і літературних джерел?

 

 

 

10

Чи містить анотація чітко поставлені цілі?

 

 

 

 

Рекомендація рецензента

 

 

Рекомендується до публікації
Рекомендується доопрацювання
Не рекомендується до публікації

 

 

Періодичність публікації

Періодичність - щомісячно

 

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.