Подання

Надсилання статей

Вже маєте Ім'я користувача/Пароль для видання ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА?
Увійдіть на сайт

 

Керівництва для авторів

Науковий журнал “Інноваційна економіка" зареєстрований

ВАК України у переліку № 20 наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (Наказ Міністерства освіти і науки України від 13.07.2015 № 747 як наукове фахове видання України (економічні науки)).

Науковий журнал “Інноваційна економіка” виходить щомісячно обсягом до 30 ум. друк. арк. РОЗДІЛ? ЖУРНАЛУ; транскордонна конвергенція між Україною та ЄС; економіка та інноваційний розвиток національного господарства; економіка та конкурентоспроможність підприємств; економічна політика регіонального розвитку і місцеве самоврядування; економіка природокористування та екологізація навколишнього середовища; демографія, зайнятість населення і соціально-економічна політика; маркетинг і ринкові відносини; фінансово-кредитна і грошова політика; статистика, облік, аналіз та аудит; інформаційні технології та економічна безпека.

 

В?МОГ? ДО ОФОРМЛЕННЯ НАУКОВ?Х СТАТЕЙ

 

До друку приймаються статті, що мають наукову цінність. Автор має право представити тільки одну наукову статтю в один номер, котра раніше не публікувалася.

1. До друку подаються статті (електронний варіант) у форматі MS Word (doc, rtf, docx).

2. Приймаються до розгляду статті українською, російською та англійською мовами. Обсяг статті має становити від 11 сторінок основного тексту статті; формат А4; інтервал 1,5; кегель 14; шрифт Times New Roman; поля з усіх сторін – 20 мм). В одному файлі зі статтею після References слід розмістити анотації 2-ма мовами (вимоги до анотацій зазначені нижче).

3. Структура статті.

3.1. Рядок 1 – УДК (вирівнювання по лівому краю);

рядок 2 – JEL Classification.

рядок 3 – прізвище та ініціали автора (співавторів (не більше 3-х співавторів));

рядок 4 – науковий ступінь і вчене звання, посада та місце роботи (повна назва кафедри, структурного підрозділу, установи, без абревіатур), кожен співавтор з нового рядка, вирівнювання по правому краю;

рядок 5 – назва статті (вирівнювання по центру, напівжирний шрифт, великі літери),

рядок 6 – текст статті із зазначенням необхідних елементів (згідно пункту 4 даних вимог). Текст статті закінчується висновками з проведеного дослідження та списком використаної літератури.

3.2. Відповідно до постанови Президії ВАК України від 15.01.2003 р. №7-05/1 “Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліку ВАК України” наукові статті, що подаються до друку, повинні містити такі необхідні елементи з їх зазначенням:

Постановка проблеми, де обґрунтовується актуальність теми (висвітлюються існуючі проблеми з напряму дослідження в масштабах країни, галузі, підприємств, визначені напрями державної політики у їх вирішенні, їх зв’язок із поставленими науковими чи практичними завданнями).

Аналіз останніх досліджень і публікацій, де вказуються основні вітчизняні та зарубіжні вчені-дослідники, які займаються визначеною проблематикою, подається аналіз останніх результатів їх досліджень і публікацій, а також обов’язково висвітлюються невирішені частини загальної проблеми, яким присвячена стаття.

Постановка завдання, де формулюється мета і завдання дослідження.

Виклад основного матеріалу дослідження, де висвітлюються теоретичні та практичні аспекти отриманих результатів дослідження.

Висновки з проведеного дослідження, де даються розгорнуті конкретні висновки (по пунктах) за результатами дослідження та перспективи подальших розробок у цьому напрямку.

Бібліографічний список (не менше 8-ми джерел) розміщується після статті у порядку згадування або у алфавітному порядку, друкується через 1,5 інтервалу, кеглем 14, шрифтом Times New Roman і оформляється у відповідності до наказу МОН України від 12.01.2017 №40 та встановленими вимогами національного стандарту ДСТУ 8302:2015.

3.3. Посилання на джерела Бібліографічного списку в тексті слід давати в квадратних дужках, наприклад, [4, с. 31; 2, с. 21–39], в яких перша цифра вказує порядковий номер джерела в бібліографічному списку, а друга – відповідну сторінку в цьому джерелі; одне джерело (без сторінок) відокремлюється від іншого крапкою з комою, наприклад, [1; 2; 5; 8; 11; 19].

Окрім того, після Бібліографічного списку обов’язково подається References бібліографічний список латиницею (це необхідна вимога міжнародних наукометричних баз реферування та індексування і виконується із застосуванням стилю APA).

3.4. Після Бібліографічного списку і References подається 2-ма мовами (українська, англійська) розширена анотація у формі реферату (не менше 1800 знаків з пробілами, включаючи ключові слова; міжстрічковий інтервал 1; кегель 14; шрифт Times New Roman), що має такі структурні частини: назва статті, мета, методика дослідження, результати, наукова новизна, практична значущість, ключові слова (це необхідна вимога міжнародних наукометричних баз реферування та індексування).

3.5. Вимоги до структури та оформлення матеріалів:

– всі назви структурних розділів по тексту мають бути виділені жирним шрифтом;

– всі статистичні дані мають бути підкріплені посиланнями на джерела;

– всі цитати мають закінчуватися посиланнями на джерела;

– якщо в огляді літератури або далі по тексту Ви посилаєтесь на прізвище вченого – його публікація має бути у Бібліографічному списку;

– виклад основного матеріалу дослідження повинен закінчуватися текстом, а не таблицею чи рисунком.

3.6. Кількість табличного матеріалу та ілюстрацій повинен бути оптимальним. Цифровий матеріал подається у таблиці, що має порядковий номер, вирівнювання по правому краю (наприклад, Таблиця 1) і назву (друкується над таблицею посередині напівжирним шрифтом, наприклад, Кількість малих підприємств в Україні). Текст таблиці подається шрифтом Times New Roman, кегль 12, інтервал 1). Рисунок повинен бути єдиним графічним об’єктом (згрупованим). Після таблиць та рисунків – зазначити джерело ([ ]; розробка автора; складено автором на основі [ ] тощо). Для рисунків, зроблених в програмі Excel, потрібно додатково до статті відправити файл Excel. Ілюстрації також потрібно нумерувати і вони повинні мати назви, які вказуються поза згрупованим графічним об’єктом, (наприклад, Рис. 1. Динаміка рівня заробітної плати в Україні). Ілюстративний матеріал обов’язково повинен бути контрастним чорно-білим. Формат таблиць та рисунків лише книжковий. Формули (з стандартною нумерацією) виконуються в редакторі Microsoft Equation. Підписи рисунків та формул повинні бути доступні для редагування. Усі графічні об’єкти не повинні бути сканованими.

3.7. У статті не повинно бути переносу слів та використання макросів. При наборі слід вимкнути автоматичний “м’який” перенос (заборонені “примусові” переноси – за допомогою дефісу). Абзаци позначати тільки клавішею “Enter”, не застосовувати пробіли або табуляцію (клавіша “Tab”). Не допускається використовувати ущільнений або розріджений шрифт. Назва файлу має відповідати прізвищу автора (наприклад: Антоненко_стаття).

4. Порядок подання статті.

4.1. До редакції подається електронний варіант статті (див. додаток 1) та заявки (див. додаток 2) для рецензування.

4.2. При позитивному висновку до редакції надсилається електронною поштою пакет супровідних документів (сканованих):

– рецензія (крім авторів – докторів наук), підписана доктором наук і завірена печаткою тієї установи, де працює рецензент;

– для авторів без наукового ступеня обов’язковим є витяг із протоколу засідання кафедри (відділу) установи, де навчається або працює здобувач, з рекомендацією статті для друку;

– копія квитанції про оплату вартості публікації (оплата здійснюється після затвердження редколегією статті до друку);

5. Для аспірантів на першій сторінці статті робиться примітка внизу, в якій вказуються прізвище та ініціали наукового керівника, його науковий ступінь та вчене звання.

6. Для оформлення Бібліографічного списку латиницею слід використовувати стиль APA (http://www.apastyle.org/).

7. Транслітерувати інформацію потрібно згідно постанови КМУ від 27.01.2010 №55 (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/55-2010-%D0%BF)

Редакція не несе відповідальності за викладену в статті інформацію.

Автор несе відповідальність за оригінальність тексту статті (за плагіат відповідає автор), точність наведених фактів, цитат, статистичних даних, власних назв, географічних назв та інших відомостей, а також за те, що в матеріалах не містяться дані, що не підлягають відкритій публікації.

Скорочення слів і словосполучень, крім загальноприйнятих, не допускається.

Матеріали, оформлені з відхиленням від зазначених вимог, редколегія не розглядає.

Остаточне рішення про публікацію ухвалюється Редакційною колегією, яка також залишає за собою право на додаткове рецензування, редагування і відхилення статей.

Автору (авторам) статті висилається один авторський примірник журналу. Про додаткові примірники слід попереджувати завчасно з відповідною доплатою.

Автори дають згоду на збір і обробку персональних даних з метою включення їх в базу даних відповідно до Закону України № 2297-VІ “Про захист персональних даних” від 01.06.2010. Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.

Відшкодування витрат.

Відшкодування витрат за комплекс редакційних, поліграфічних і логістичних робіт, номер рахунку перекладача та сума до сплати за переклад статті журналу кожному автору повідомляється окремо.

Appendix 1

УДК 338.43.008 004:631

JEL Classification L 830, O 130

Ткачук В.В.,

канд. екон. наук, доцент,

декан економічного факультету

Кам’янець-Подільський національний

 університет імені Івана Огієнка

 

ПРОБЛЕМ? ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТ?ЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВ?ТКУ СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУР?ЗМУ

Tkachuk V.V.,

сand.sc.(eсon.), assoc. prof., dean at the faculty of economics

Kamianets-Podilskyi National Ivan Ohiienko University

PROBLEMS OF RESEARCH AND INFORMATION PROVIDING OF DEVELOPMENT OF RURAL GREEN TOURISM

 

Постановка проблеми. В умовах стабільно зростаючого попиту на послуги сільського туризму особливо гостро відчувається відсутність налагодженого механізму розповсюдження інформації про сільський туризм …

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичну та методологічну основу дослідження складають праці А. Татаринцевої, О. Олійник, які досліджують питання управління підприємствами туристичної сфери …

Постановка завдання. Метою статті є узагальнення способів поширення інформації про сільський зелений туризм та розвитку інформаційних технологій у цій сфері. Для досягнення мети було поставлено наступні завдання: аналіз сучасних туристичних порталів як каналів отримання оперативної інформації про сільський туризм; дослідження сучасних трендів та технологій в сільському зеленому туризмі; узагальнення пропозицій щодо розробки ефективної інформаційно-аналітичної системи сільського туризму.

Виклад основного матеріалу дослідження. Не викликає сумніву той факт, що …

текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст… .

Висновки з проведеного дослідження. Аналіз інформаційно-аналітичного забезпечення сільського туризму засвідчує, що на сьогоднішній день відсутня ефективна інформаційна система, яка…

Література

1. Степанюк О.О., Бабікова К.О., Ісаєнко В.М. Роль інформаційних технологій в організації сільського зеленого туризму. Збалансоване природокористування. 2016. № 1. С. 58–61.

8.

 

References

1. Stepaniuk, O.O., Babikova, K.O. and Isayenko, V.M. (2016), “The role of information technology in the organization of rural green tourism”, Zbalansovane pryrodokorystuvannia, no. 1, pp. 58-61.

8.

Анотація

Ткачук В.В.

ПРОБЛЕМ? ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТ?ЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВ?ТКУ СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУР?ЗМУ

Мета.

Методика дослідження.

Результати.

Наукова новизна.

Практична значущість.

Ключові слова.

Annotation

Tkachuk V.V.

PROBLEMS OF RESEARCH AND INFORMATION PROVIDING OF DEVELOPMENT OF RURAL GREEN TOURISM

Purpose.

Methodology of research.

Findings.

Originality.

Practical value.

Key words.

 

Додаток 2

ЗАЯВКА

на розміщення статті у науково-виробничому журналі

“Інноваційна економіка”

 

Дані про автора

укр. мовою

англ. мовою

 

Прізвище, ім’я, по батькові

 

 

 

Місце роботи

 

 

 

Посада

 

 

 

Науковий ступінь

 

 

 

Вчене звання

 

 

 

Назва статті

 

 

 

Назва розділу журналу

 

E-mail

 

 

Адреса та телефон для контактів та надсилання авторського примірника (усі рядки обов’язково слід заповнити):

Отримувач

 

Вулиця

 

Номер будинку

 

Номер квартири (кабінету, кімнати)

 

Назва населеного пункту

 

Індекс

 

Контактний телефон

 

 

Підтверджую своє бажання розмістити статтю у науково-виробничому журнал “Інноваційна економіка”. Погоджуюсь з усіма висунутими редакційною колегією вимогами щодо змісту, обсягу, оформлення і порядку подання матеріалів.

Даю згоду на збір і обробку персональних даних з метою включення їх в базу даних відповідно до Закону України № 2297-VІ “Про захист персональних даних” від 01.06.2010. 

Дата                                                                                                                                     Підпис

 

Оформлення бібліографічного списку здійснюється відповідно до ДСТУ 8320:2015


Рекомендації щодо оформлення списку літературних джерел латиницею

(REFERENCES)

 

 

Деталі, необхідні для оформлення конкретного посилання в бібліографії, залежать від джерела, на яке робиться посилання, наприклад, книга, журнальна стаття або інтернет джерело.

Деталі або елементи, які включаються в більшість посилань, повинні бути представлені у такому порядку: автор, дата, назва роботи, назва більш масштабної роботи (якщо така є), деталі публікації.

Елементи, які необхідно виділити для перекладу літературних джерел латиницею:

1)      прізвище та  ініціали авторів;

2)      назва статті;

3)      назва книги;

4)      назва періодичного видання, де опубліковано статтю;

5)      назва видавництва, а також форми власності юридичних осіб;

6)      назва міста;

7)      назва конференцій;

8)      пояснювальні слова, словосполучення та скорочення.

 

Для кожного з вищезазначених елементів переклад англійською має своє особливості.

 

  1. Прізвище автора, ініціали наводяться відповідно до правил транслітерації.

Пунктуація повинна бути наступною:

-        для одного автора після прізвища ставиться кома, потім ініціали:

-        Usach, B.F.

-        для двох і більше авторів прізвища перераховуються через кому, а перед прізвищем останнього ставиться and:

Usach, B.F. and Dushko, Z.O.  

-        Usach, B.F., Dushko, Z.O., and Kolos, M.M.

 

Прізвища іноземних авторів потрібно наводити в оригіналі, не застосовуючи транслітерацію.

 

  1. Назва статті перекладається англійською власноруч або наводиться відома англійська назва у разі її існування на час посилання.

 

  1. Назва книги, яка видана російською або українською мовою, подається в транслітерації з мови оригіналу та супроводжується перекладом на англійську мову в квадратних дужках.

 

Якщо книга видана у перекладі з англійської, потрібно наводити її оригінальну англійську назву, зворотній переклад з російської/української може привести до спотворення інформації.

 

  1. Назва періодичного видання, в якому опублікована стаття, подається в транслітерації (або англійською мовою за наявності офіційної англомовної назви видання).

Якщо використовується скорочена назва видання, то необхідно переконатися, що вона є загальноприйнятою. В інших випадках застосовується повна назва видання.

Взірці транслітерації (англомовної назви):

Інноваційна економіка – Innovatsina ekonomika (Innovative economy)

Економіка і прогнозування – Ekonomika i prohnozuvannia (Economy and Forecasting)

Актуальні проблеми економіки – Aktualni problemy ekonomiky (Actual Problems of Economics).

 

         5. Назва видавництва (підприємства, установи, організації), а також форм власності подається в транслітерації (Знання – Znannia, Наукова думка – Naukova dumka, Вища школа − Vyshсha shkola, Высшая школа – Vysshaia shkola, ПАТ «Олімп» – PAT “Olimp”, ПрАТ «Фірма Нива» – PrAT “Firma Nyva”).

Якщо видавництво має офіційну зареєстровану англійську назву, то слід наводити саме її.

 

  1. Назва міста та країни видання наводиться англійською мовою повністю (Київ – Kyiv, Україна – Ukraine).
  2. Назви конференцій перекладаються англійською; для міжнародних конференцій застосовується офіційна англомовна назва.
  3. Пояснювальні слова та словосполучення перекладаються англійською, а їхні скорочення замінюються англійськими аналогами.

Перелік деяких найбільш поширених скорочень та їх переклад:

частина 1

part 1

том 1, Т.1

volume 1, Vol.1

С. 12–15, 123 с.

pp. 12–15, 123 p.

№1

no.1

випуск 1

issue 1,  Iss. 1

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

Thesis abstract… Cand.Sc., Engineering

Thesis abstract for Cand. Sc. (Econ.)

Матеріали IV Міжнародної конференції

Proceedings of the 4th International conference (Proc. 4th Int. Conf.)

навчальний посібник

tutorial

підручник для ВНЗ

high school textbook

науково-технічний збірник статей

Scientific-and-technical (Sci.-Tech.) collected works

від 10.12.2011

dated December 10, 2012

монографія

monograph

та інші

et al.

 

  1. Точні посилання – на конкретні статті та розділи книг вказується діапазон сторінок (рр. 10-46.)

 

  1. Рік публікації вказується у круглих дужках після списку прізвищ всіх авторів:

Usach, B.F. (2010)

Usach, B.F., Dushko, Z.O., and Kolos, M.M. (2006)

 

ПР?КЛАД? ОФОРМЛЕННЯ РІЗН?Х В?ДІВ ДЖЕРЕЛ

 

Книги

-     прізвища та ініціали авторів (в транслітерації)

-     рік випуску (у круглих дужках)

-     назва книги в транслітерації (курсивом) [перекладна назва книги в квадратних дужках]

-     видавництво (в транслітерації)

-     місто, країна видання (загальноприйнята назва англійською)

Приклад

 

Бутко А. Д. Теорія економічного аналізу : підручник. Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2005. 411 с.

Butko, A.D. (2005), Teoriia ekonomichnoho analizu [Theory of Economic Analysis], textbook, KNTEU, Kyiv, Ukraine.

 

Перекладні видання

-     прізвища та ініціали авторів (в транслітерації)

-     рік випуску (у круглих дужках)

-     назва книги в транслітерації (курсивом) [оригінальна назва книги в квадратних дужках]

-     номер видання

-     прізвища та ініціали перекладачів (в транслітерації)

-     видавництво (в транслітерації)

-     місто, країна видання (загальноприйнята назва англійською)

Приклад

Уильямсон О.?. Вертикальная интеграция производства: соображения по поводу неудач рынка / пер с англ. под ред. В. М. Гальперина. Т. 2 : Теория фирмы. Спб. : Экономическая школа, 2000. 534 с.

Williamson, Oliver E. (2000), Vertikalnaia integratsiia proizvodstva: soobrazheniia po povodu neudach rynka [The Vertical Integration of Production: Market Failure Considerations], Translated by V.M. Halperin, Vol. 2, Teoriya firmy, Ekonomicheskaya shkola, St.-Peterburg, Russia, 534 p.

 

Статті у періодичних виданнях

-     прізвища та ініціали авторів (в транслітерації)

-     рік випуску (у круглих дужках)

-     назва статті в перекладі (в лапках “ ”)

-     назва видання в транслітерації (курсивом)

-     том, випуск, номер (vol. 10, iss. 2, no. 1)

-     номера сторінок статті (pp. 10-15)

Приклад

Батуріна Г. М. «Родова садиба» – один з напрямів сталого розвитку сільських територій. Агроінком. 2013. № 4-6. С. 102-109.

Baturina, H.M. (2013), “The generic farmstead” – one of the directions of sustainable rural development”, Ahroinkom, no. 4-6, pp.102-109.

 

Електронні ресурси (ресурси, що доступні тільки в мережі Інтернет)

-     назва сайту / прізвища та ініціали авторів

-     рік публікації (у круглих дужках)

-     назва статті в перекладі (в лапках “ ”)

-     available at: зазначення повного URL публікації (“http://” в посиланні може бути присутнім тільки в разі, якщо в адресі немає “www”)

-     (access date) в дужках дата звернення до джерела (важливо вказувати дату звернення до джерела, так як інтернет ресурси динамічні та часто не довговічні)

Приклад

Фроленкова Н. А. Основні аспекти та перспективи впровадження контролінгу інвестиційних проектів у галузях природокористування. URL: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/prvse/2010_4/59.pdf

Frolenkova, N.A. (2010), "Main aspects and perspectives of controlling investment projects in the fields of environment", available at: http://nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/prvse/2010_4 / 59.pdf   (access date December 25, 2012)

 

Матеріали конференцій

-     прізвища та ініціали авторів (в транслітерації)

-     рік випуску (у круглих дужках)

-     назва статті в перекладі (в лапках “ ”)

-     назва збірника матеріалів конференції в транслітерації [назва в перекладі в квадратних дужках]

-     назва конференції в транслітерації [назва в перекладі в квадратних дужках] (або англійська назва для міжнародних конференцій)

-     місце і дата проведення конференції

-     номера сторінок (pp. 10-13).

Приклад

Тихомирова О. А., Меленчук О. В. Факторы, влияющие на формирование финансовой стратегии холдинга. Финансовый потенциал региона: оценка и перспективы развития: vатериалы всероссийской научно – практической конференции. Чебоксары: ?зд-во Чувашского университета, 2007. С. 223-226.

Tikhomirova, O.A. and Melenchuk, O.V. (2007), “Factors affecting the formation of the financial strategy of holding”, Phinansovyi potentsial regiona: otsenka i perspektyivy razvitiya: [The financial capacity of the region: assessment and prospects], Materialy vserossiyskoi nauchno - prakticheskoy konferentsii, [Proceedings of the All Russian scientific-practical conference], Chuvashskiy universitet, Cheboksary, Russia, pp. 223-226. 

Савченко І. А. Позиціонування країн за рівнем регулювання екологічної складової конкурентних відносин. Економічні підсумки 2012 року: досягнення та перспективи: Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, (м. Сімферополь, 1–2 грудня 2012 року) / Наукове об?єднання «Еconomics». Сімферополь: НО «Еconomics», 2012. С. 8-9.

Savchenko, I.A. (2012), “Positioning of countries by level of regulation of the environmental component of competitive relations”, Ekonomichni pidsumky 2012: dosiahnennia ta perspektyvy. Zbirnyk materialiv Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii [Economic Results in 2012: achievements and prospects. Conference proceedings of the International conference], (Simpheropol, 1-2 December 2012), Scientific Unification “Еconomics”, pp. 8-9.

 

Автореферати дисертацій

-     прізвища та ініціали автора (в транслітерації)

-     рік публікації (у круглих дужках)

-     назва роботи в перекладі (в лапках “ ”)

-     Thesis abstract of вчений ступінь (Cand.Sc. (Eng.), Dr.Sc. (Econ.))

-     назва спеціальності

-     назва університету

-     місто, де розташований університет

-     країна

Приклад

Поспєлов О.М. Організація логістичного управління діяльністю підприємства : автореф. дис. … канд. екон. наук: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Харківський національний економічний університет. Харків, 2009. 20 с.

Pospielov, O.M. (2009), “Organization of logistics enterprise management”, Thesis abstract of Cand. Sc. (Econ.), 08.00.04, Kharkiv National Economic University, Kharkiv, Ukraine, 20 p.

 

Законодавчі документи, звіти:

1. Платіжний баланс і зовнішній борг України, 2010: за даними Національного банку України. URL: http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=112444.

National bank of Ukraine (2011), Payment balance and external debt of Ukraine, available at: http://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=112444 73714 (access date: January 09, 2018).

2. Державна служба статистики України : офіційний сайт. URL: http://www.ukrstat. gov.ua/.

State Statistics Service of Ukraine, available at: http://ukrstat.gov.ua/. 73714 (access date: January 09, 2018).

 

Закони, постанови, збірки документів

 

- закони, постанови

 

Які розміщені на електронних ресурсах (сайтах):

 

The Verkhovna Rada of Ukraine (2012), The Law of Ukraine "On public-private partnership", available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2404-17 73714 (access date: January 09, 2018).

 

Cabinet of Ministers of Ukraine (2012), “Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine "On approval of the action plan for 2013 to implement the National Strategy for Regional Development 2015"”, available at: http://zakon.rada.gov.ua 73714 (access date: January 09, 2018).

 

Які розміщені в друкованих засобах:

 

Cabinet of Ministers of Ukraine (2007), “Resolution "On approval of the State program of development of the Ukrainian village until 2015", Ofitsiinyi visnyk Ukrainy, vol. 73., p. 2715.

 

Звертаємо увагу на обов’язкове використання англійських лапок (кавычек) “    ”

 

- збірки документів

 

Які розміщені на електронних ресурсах (сайтах):

 

Ministry of Finance of Ukraine (2013), “Performance indicators of the State and the consolidated budget of Ukraine for 2010-2011”, available at: http://www.minfin.gov.ua/file/link/328305/file/DBU_ZBU.pdf 73714 (access date: January 09, 2018).

 

Ministry of Finance of Ukraine (2012), “Information of the Ministry of Finance of Ukraine for the implementation of the State Budget of Ukraine for2011”, available at: http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=330818&cat_id=73714 (access date: January 09, 2018).

 

Ukrainian Business Resource (2011), “2010 results for the coal industry”, available at:http://ubr.ua/market/industrial/rezultaty-2010-goda-dlia-ugolnoi-promyshlennosti-73714 (access date: January 09, 2018).

 

Які розміщені в друкованих засобах:

 

State Statistics Service of Ukraine (2009), Naukova ta innovatsijna diial'nist' v Ukraini 2008. Statystychnyj zbirnyk [Research and innovation activity in Ukraine 2008. Statistical yearbook], Derzhkomstat, Кyiv, Ukraine.

 

Звертаємо увагу на обов’язкове використання англійських лапок (кавычек) “    ”

Транслітерація українських символів (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/55-2010-%D0%BF)

 

Програма для транслітерації розміщена ТУТ

 

 

 

Положення про авторські права

 

Статті з відкритим доступом (журнали з відкритим доступом)

Автори, статті яких публікуються у відкритому доступі, зберігають усі права на зміст статей.

Статті з відкритим доступом зобов’язані публікуватись у розділі Creative Commons Attribution (CC BY) 4.0. Ця ліцензія дозволяє іншим розповсюджувати, редагувати, виправляти та поширювати вашу роботу, якщо вони вказують на ваше авторство. Детальна інформація на сайті Creative Commons: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Дозволи для журналів із відкритим доступом

Якщо стаття опублікована у відкритому доступі під ліцензіями CC BY 4.0 або CC BY-NC 4.0 (що було можливо до 15 грудня 2018 року), користувачі можуть відтворити її відповідно до своїх умов.

Крім того, якщо стаття була опублікована під CC BY-NC 4.0 (ця ліцензія дає право іншим завантажувати ваші твори та ділитися ними з іншими, якщо вони вказують на ваше авторство, але вони не можуть використовувати їх комерційно в будь-якому випадку), використання для таких комерційних цілей вимагає дозволу:

– відтворення вмісту у творі чи продукті, призначених для продажу;

– відтворення у презентаціях, брошурах чи інших маркетингових матеріалах, що використовуються для комерційних цілей;

– розповсюдження контенту для просування або збуту людини, продукту, послуги чи організації;

– обмін текстами та даними з метою створення товарного продукту чи продукту, який отримує вигоду від рекламних надходжень;

– використання контенту комерційною особою чи фізичною особою з метою винагороди, прямо чи опосередковано через продаж, ліцензування, просування чи рекламу;

– посилання на вміст (електронною поштою, веб-сторінкою, портативним електронним пристроєм чи іншим способом) задля конкретної мети збуту чи реклами людини, продукту, курсу, послуги чи організації з комерційною вигодою.

Для отримання більш детальної інформації та запитів дозволу, будь ласка, зв’яжіться з нами.

 

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.