МОДЕЛЬ П’ЯТ СЛ М. ПОРТЕРА ЯК ІНСТРУМЕНТ АНАЛІЗУ ГАЛУЗЕВХ РНКІВ

Наталія Іванівна Костецька

Анотація


Костецька Н.І. МОДЕЛЬ П’ЯТ СЛ М. ПОРТЕРА ЯК ІНСТРУМЕНТ АНАЛІЗУ ГАЛУЗЕВХ РНКІВ

Мета. Дослідження особливостей використання моделі п’яти сил М. Портера для аналізу галузевих ринків та поведінки фірм у сучасних умовах.

Методика дослідження. Теоретичною та методологічною основою дослідження є наукові праці вчених з питань функціонування та аналізу галузевих ринків. У статті використано такі загальнонаукові методи дослідження: порівняння та теоретичного узагальнення – для дослідження п’яти сил галузевої конкуренції, аналізу та синтезу – для виявлення переваг і недоліків моделі п’яти сил М. Портера, абстрактно-логічний – для формулювання результатів аналізу галузевого ринку, графічний – для наочного ілюстрування чинників галузевої конкуренції.

Результати дослідження. Досліджено сутність і складові елементи моделі п’яти сил галузевої конкуренції М. Портера. Розглянуто існуючі взаємозв’язки між інтенсивністю конкуренції, загрозами появи нових конкурентів, загрозами з боку товарів-замінників, силою покупців і силою постачальників. Виявлено і охарактеризовано переваги і недоліки моделі п’яти сил. Враховуючи особливості її практичного застосування, запропоновано додатково використовувати інші методи стратегічного аналізу галузевих ринків у сучасних умовах розвитку економічних відносин.

Наукова новизна результатів дослідження. Набуло подальшого розвитку дослідження особливостей моделі п’яти сил галузевої конкуренції М. Портера, зокрема розглянуто переваги і недоліки використання цієї моделі для аналізу галузевих ринків у сучасних умовах.

Практична значущість результатів дослідження. Отримані результати дослідження можуть бути використані у процесі аналізу галузевих ринків, дослідження поведінки фірм і вибору стратегій їхнього перспективного розвиту на галузевих ринках у сучасних умовах.

Ключові слова: галузевий ринок, модель п’яти сил М. Портера, конкуренція, галузева конкуренція, конкурентні переваги, конкуренти, поведінка фірми.

 

Kostetska N.I. M. PORTER'S FIVE FORCES MODEL AS A TOOL FOR INDUSTRIAL MARKETS ANALYSIS

Purpose. The aim of the article is to study the peculiarities of using M. Porter's five forces model to analyse industrial markets and behaviour of firms in modern conditions.

Methodology of research. Scientific works of scholars on the functioning and analysis of industrial markets are the theoretical and methodological bases of the research. The following general scientific research methods are used in the article, namely: comparison and theoretical generalization methods to study the five forces of industry competition; analysis and synthesis methods to identify the advantages and disadvantages of M. Porter's five forces model, abstract and logical methods to formulate the results of the industrial market analysis; a graphic method to illustrate the factors of industry competition.

Findings. The article investigates the essence and constituent elements of M. Porter's five forces model of industry competition. The existing interrelationships between the intensity of rivalry, threats of new entrants, threats of substitute products, bargaining power of buyers and bargaining power of suppliers are considered. The advantages and disadvantages of the five forces model are identified and characterized. It is proposed to additionally use other methods of strategic analysis of industrial markets in modern conditions of the development of economic relations, taking into account the peculiarities of M. Porter's five forces model practical application.

Originality. The study of M. Porter's five forces model of industry competition was further developed, in particular, the advantages and disadvantages of using this model for the analysis of industrial markets in modern conditions were considered.

Practical value. The obtained results of the research can be used in the process of analysing industrial markets, researching the behaviour of firms and choosing strategies for their prospective development on industrial markets in modern conditions.

Key words: industrial market, M. Porter's five forces model, competition, industry competition, competitive advantages, competitors, firm behaviour.

 


Ключові слова


галузевий ринок, модель п’яти сил М. Портера, конкуренція, галузева конкуренція, конкурентні переваги, конкуренти, поведінка фірми.

Повний текст:

PDF

Посилання


Ігнатюк А. І. Економіка галузевих ринків : навчальний посібник. Київ : ВПЦ «Київський університет», 2015. 448 с.

Безродна С. М., Лаготюк В. О. Формування конкурентних переваг стратегічного управління розвитком підприємства (на прикладі підприємств птахівничої галузі). Інфраструктура ринку. 2017. Вип. 7. С. 100-106.

Porter M. E. How Competitive Forces Shape Strategy. Harvard business review. 1979. Vol. 57. No. 2. P. 137-145. URL: https://asiakas.kotisivukone.com/files/laatuoptimi2013.kotisivukone.com/ tiedostot/porter_5competitive_forces.pdf (дата звернення: 02.12.2022).

Lipczynski J., Wilson J., Goddard J. Industrial Organization: Competition, Strategy, Policy. Harlow, UK : Prentice Hall, 2005. 780 p.

Porter M. E. Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors. New York : Free Press, 1998. 397 p.

Костецька Н. І., Хопчан М. І. Використання SWOT-аналізу при формуванні стратегії хлібопекарських підприємств. Сталий розвиток економіки. 2011. № 1(4). С. 214-219.

Prahalad, C. K., Hamel, G. The Core Competence of the Corporation. Harvard Business Review. 1990. Vol. 68. No. 3. P. 79-91.

Костецька Н. І. Формування стратегії зниження витрат хлібопекарських підприємств з використанням ключових компетенцій. Сталий розвиток економіки. 2011. № 3(6). С. 199-203.
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2022.4.18

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024