ЦФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ СУСПІЛЬНОГО РОЗВТКУ

Олександр Володимирович Бречко, Анатолій Іванович Гуцуляк

Анотація


Бречко О.В., Гуцуляк А.І. ЦФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ СУСПІЛЬНОГО РОЗВТКУ

Мета. Аналіз цифрових технологічних досягнень та оцінка їх впливу на суспільний розвиток і загальну трансформацію економіки, зміну пріоритетів управління передумов прискорення цифрової трансформації суспільного розвитку.

Методика дослідження. Для проведення дослідження використано системний підхід, який відображає роль цифрової трансформації на глобальному та національному рівнях, а також вплив проривних технологій у секторальному проникненні в цифрові і традиційні сегменти економіки, які включають низку конкретних методів: нормативного аналізу, структуризації, аналогії, порівняння та аналітичного узагальнення для виявлення проблем цифровізації економіки та окреслення шляхів їх вирішення.

Результати дослідження. Розкрито питання впровадження цифрових технологій та їх значення в сучасній системі суспільного розвитку, зокрема охоплення різних секторів та галузей економіки. Досліджено основні переваги цифровізації для соціального та економічного зростання, готовність національних суб’єктів господарювання до використання цифрових технологій та їх інтегрованість в соціальні програми. Визначено, що цифровізація всіх галузей та секторів економіки повинна стати пріоритетним напрямком держави, через розширення інструментів цифрових трансформацій, на основі яких виросте домінуюче значення цифрової економіки загалом. А інтеграція економіки України в глобальний цифровий простір можлива через посилення ролі інформаційно-комунікаційних та фінансових технологій, які можуть стати визначальними факторами економічного зростання та підвищення доброту суспільства. Загалом, інноваційна та інклюзивна складова цифрової трансформації можлива через використання переваг цифровізації та побудову цифрової інфраструктури. Зважаючи на те, що цифрові технології несуть такі виклики, як «цифровий розрив», конфіденційність і безпека даних, переміщення робочих місць і цифрове перевантаження (інтоксикація), важливо, щоб суспільство продовжувало працювати над пом’якшенням цих викликів. Відповідно, робота на запобігання покликана усунути негативні явища та загрози, які можуть стати потенційною перешкодою в динамічних процесах розвитку цифрових технологій.

Наукова новизна результатів дослідження. Ідентифіковано сучасні підходи до побудови цифрової інфраструктури як інтегрованої сукупності набору цифрових інструментів, в тому числі цифрових технологій, які об’єднують бази даних, інформаційні та аналітичні центри, телекомунікаційні мережі. Обґрунтовано напрями подолання викликів для суспільного розвитку, які несуть цифрові технології, зокрема такі, як «цифровий розрив», конфіденційність і безпека даних, переміщення робочих місць і цифрове перевантаження (інтоксикація). Запропоновано секторальний інтеграційний підхід до впровадження напрямків цифровізації та переваг цифрових технологій через функцію дізрепшн.

Практична значущість результатів дослідження. Отримані результати дослідження сприятимуть пожвавленню суспільного розвитку та підвищенню результативності в економіці України від переваг цифровізації, в контексті її інтеграції до ЄС.

Ключові слова: цифрові технології, цифровізація, цифрові інструменти, цифрова інфраструктура, цифрова інтоксикація, інновації.

 

Brechko O.V., Hutsuliak A.I. DIGITAL TECHNOLOGIES OF SOCIAL DEVELOPMENT

Purpose. The aim of the article is to analyse the digital technological achievements and assessment of their impact on social development and the general transformation of the economy, changing management priorities and prerequisites for accelerating the digital transformation of social development.

Methodology of research. A systematic approach was used to conduct the research, which reflects the role of digital transformation at the global and national levels, as well as the impact of breakthrough technologies on branch penetration into digital and traditional segments of the economy, which include a number of specific methods: normative analysis, structuring, analogy, comparison and analytical generalization to identify the problems of digitization of the economy and find ways to solve them.

Findings. The issue of the implementation of digital technologies and their importance in the modern system of social development, in particular the coverage of various sectors and branches of the economy, is revealed; the main advantages of digitalization for social and economic growth, the readiness of national business entities to use digital technologies and their integration into social programs were investigated. It was determined that the digitization of all industries and sectors of the economy should become a priority direction of the state, through the expansion of digital transformation tools, on the basis of which the dominant value of the digital economy in general will grow.

And the integration of the economy of Ukraine into the global digital space is possible due to the strengthening of the role of information, communication and financial technologies, which can become determining factors of economic growth and improvement of the welfare of society. In general, the innovative and inclusive component of digital transformation is possible through taking advantage of digitization and building digital infrastructure. Given that digital technologies are not without challenges such as the "digital divide", data privacy and security, job displacement and digital overload (intoxication). It is important that society continues to work to mitigate these challenges. Accordingly, work on prevention is designed to eliminate negative phenomena and threats that can become a potential obstacle in the dynamic processes of development of digital technologies.

 Originality. Modern approaches to the construction of digital infrastructure have been identified as an integrated set of digital tools, including digital technologies that combine databases, information and analytical centres, and telecommunication networks. Addressing the challenges to societal development brought about by digital technologies, including the "digital divide," data privacy and security, job displacement, and digital overload (intoxication), are substantiated and suggest ways to overcome these challenges. An industry integration approach to the implementation of digitization directions and the advantages of digital technologies, through the function of disruption, is proposed.

Practical value. The obtained results of the research will contribute to revitalization of social development and increasing productivity in the economy of Ukraine from the advantages of digitalization, in the context of its integration into the EU.

Key words: digital technologies, digitalization, digital tools, digital infrastructure, digital intoxication, innovations


Ключові слова


цифрові технології, цифровізація, цифрові інструменти, цифрова інфраструктура, цифрова інтоксикація, інновації.

Повний текст:

PDF

Посилання


Єгоров І. Ю., Никифорук О. І. Цифрові технології в інноваційній трансформації економіки України : колективна монографія. Київ : НАН України, ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», 2020. 308 с.

Карчева Г. Т., Огородня Д. В., Опенько В. А. Цифрова економіка та її вплив на розвиток національної та міжнародної економіки. Фінансовий простір. 2017. № 3. С. 13-21. URL: https://fp.cibs.ubs.edu.ua/files/1703/17kgttme.pdf (дата звернення: 01.12.2022).

Когут Ю. І. Цифрова трансформація економіки та проблеми кібербезпеки : практ. посібник. Київ : Консалтингова компанія «Сідкон», 2021. 368 с.

Ляшенко В. І. Цифрова модернізація економіки України як можливість проривного розвитку : монографія. Київ : НАН України, Інститут економіки промисловості, 2018. 252 с.

Пантєлєєва Н. М. Цифрова економіка як ключовий тренд розвитку постіндустріального суспільства : монографія. Київ : ДВНЗ Університет банківської справи, 2019. 299 с.

Пiжук О. I. Цифрова трансформація економіки України: обмеження та можливості : монографія. Ірпінь : Ун-т ДФС України, 2020. 504 с.

Руденко М. В. Цифровізація економіки: нові можливості та перспективи. Економіка та держава. 2018. № 11. С. 61-65.

Соснін О. Цифровізація як нова реальність України. URL: https://lexinform.com.ua/dumka-eksperta/tsyfrovizatsiya-yak-nova-realnist-ukrayiny/ (дата звернення: 01.12.2022).

Цифрова адженда України – 2020 «Цифровий порядок денний» – 2020. Концептуальні засади (версія 1.0). Першочергові сфери, ініціативи, проекти «цифровізації» України до 2020 р. 2016. 90 с. URL: https://ucci.org.ua/uploads/files/58e78ee3c3922.pdf (дата звернення: 02.12.2022).

Україна 2030Е – країна з розвинутою економікою: Український інститут майбутнього. URL: https://strategy.uifuture.org/anal%D1%96z-sv%D1%96tovix-trend%D1%96v-do-2030e.html (дата звернення: 02.12.2022).

Smit J., Kreutzer S., Moeller C., Carlberg M. Industry 4.0. European Parliament. Directorate General for Internal Policies Policy Department A: Economic and Scientific Policy, 2016. 94 p.

Tapscott D. The Digital Economy: Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence. McGraw-Hill, 1995. 342 p.
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2022.4.19

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024