ПІДХОД КРАЇН ЄС ДО ВРІШЕННЯ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНХ ПРОБЛЕМ У КОНТЕКСТІ РОЗВТКУ ЦРКУЛЯРНОЇ ЕКОНОМІК

Наталія Олександрівна Шишпанова

Анотація


Шишпанова Н.О. ПІДХОД КРАЇН ЄС ДО ВРІШЕННЯ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНХ ПРОБЛЕМ У КОНТЕКСТІ РОЗВТКУ ЦРКУЛЯРНОЇ ЕКОНОМІК

Мета. Аналіз досвіду країни ЄС з реалізації підходів до вирішення еколого-економічних проблем у контексті розвитку циркулярної економіки, що дозволить визначити пріоритетні напрями для економічного розвитку України, сформувати цілісну систему державної організаційно-економічної підтримки імплементації моделі циркулярної економіки.

Методика дослідження. Для досягнення поставленої мети використовувались наступні методи дослідження: теоретичного синтезу, аналізу, абстрактно-логічний – для розкриття сутності поняття «циркулярна економіка», обґрунтування методології дослідження та визначення теоретичних узагальнень; монографічний та порівняльний – для систематизації наукових підходів вчених до теоретичних аспектів розвитку циркулярної економіки та розширення методологічної бази; графічний – для візуалізації результатів дослідження.

Результати дослідження. Викладено результати дослідження теоретичних аспектів циркулярної економіки як нової парадигми до вирішення еколого-економічних проблем у сучасному глобалізованому світі. Висвітлено основні принципи концепції циркулярної економіки та переваг її впровадження на основі досвіду Європейського Союзу – глобального лідера в цій сфері. Розкрито основні цілі, пріоритети та заходи ЄС при впровадженні циркулярної економіки. Наведено приклади успішного використання бізнес-моделей циркулярної економіки в країнах ЄС.

Обґрунтовано, що перехід до циркулярної економіки має бути системним, глибоким і трансформаційним. Це вимагатиме узгодження та співпраці всіх зацікавлених сторін на всіх рівнях – ЄС, національному, регіональному, місцевому та міжнародному. Український бізнес, переймаючи досвід управління циркулярними бізнес-моделями у країнах ЄС, повинен здійснити перехід до сталого розвитку, а саме до раціонального виробництва та відповідального споживання.

Наукова новизна результатів дослідження. Дістало подальшого розвитку обґрунтування доцільності використання досвіду країн ЄС з реалізації підходів до вирішення еколого-економічних проблем у контексті розвитку циркулярної економіки.

Практична значущість результатів дослідження. Обґрунтовані за результатами дослідження пропозиції можуть бути використані органами влади та підприємницькими структурами для запровадження та управління циркулярними бізнес-моделями.

Ключові слова: циркулярна економіка, екологічні проблеми, захист навколишнього середовища, досвід країн ЄС, відходи.

 

Shyshpanova N.O. APPROACHES OF EU COUNTRIES TO SOLVING ENVIRONMENTAL AND ECONOMIC PROBLEMS IN THE CONTEXT OF CIRCULAR ECONOMY DEVELOPMENT

Purpose. Analysis of the EU country's experience in the implementation of approaches to solving ecological and economic problems in the context of the development of the circular economy, which will allow to determine the priority directions for the economic development of Ukraine, to form an integrated system of state organizational and economic support for the implementation of the circular economy model.

Methodology of the research. To achieve the goal, the following research methods were used: theoretical synthesis, analysis, abstract-logical - to reveal the essence of the concept of "circular economy", justify the research methodology and determine theoretical generalizations; monographic and comparative - for the systematization of scientific approaches of scientists to the theoretical aspects of the development of the circular economy and the expansion of the methodological base; graphic - for visualization of research results.

Findings. The article presents the results of research into the theoretical aspects of the circular economy as a new paradigm for solving environmental and economic problems in the modern globalized world. The main principles of the circular economy concept and the advantages of its implementation are highlighted based on the experience of the European Union, a global leader in this field. The main goals, priorities and measures of the EU in the implementation of the circular economy are disclosed. Examples of successful use of circular economy business models in EU countries are given.

It is substantiated that the transition to a circular economy should be systemic, deep and transformational. This will require the agreement and cooperation of all stakeholders at all levels – EU, national, regional and local and international. Ukrainian business, adopting the experience of managing circular business models in the EU countries, should make the transition to sustainable development, namely to rational production and responsible consumption.

Originality. The justification of the expediency of using the experience of the EU countries in the implementation of approaches to solving ecological and economic problems in the context of the development of the circular economy was further developed.

Practical value. Proposals substantiated by research results can be used by authorities and business structures for the introduction and management of circular business models.

Key words: circular economy, environmental problems, environmental protection, experience of EU countries, waste.


Ключові слова


циркулярна економіка, екологічні проблеми, захист навколишнього середовища, досвід країн ЄС, відходи.

Повний текст:

PDF

Посилання


Belgium/Netherlands: DLL stimulates circular business for SME companies through EIB-funding. URL: https://www.eib.org/en/press/all/2018-226-dll-et-la-bei-soutiennent-des-modeles-economiques-circulaires-au-sein-des-pme.htm (дата звернення: 10.01.2023).

Belgium: Two new EIB-Belfius agreements to foster smart and sustainable investment and climate action. URL: https://www.eib.org/en/press/all/2016-325-belfius-and-eib-sign-two-new-agreements-to-foster-smart-and-sustainable-investment-and-combat-climate-change.htm?f=search&media=search (дата звернення: 10.01.2023).

Born or Grown: Enablers and Barriers to Circular Business in Europe / Briguglio M., Llorente-González L. J., Meilak C., Pereira Á., Spiteri J., Vence X. Sustainability. 2021. No. 13(24). P. 1-20.

Changing how we produce and consume: New Circular Economy Action Plan shows the way to a climate-neutral, competitive economy of empowered consumers. URL: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_420 (дата звернення: 10.01.2023).

Circular Economy OVERVIEW 2021. URL: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.eib.org/attachments/thematic/circular_economy_overview_2021_en.pdf (дата звернення: 15.01.2023).

EU launches Global Alliance on Circular Economy and Resource Efficiency. URL: https://environment.ec.europa.eu/news/eu-launches-global-alliance-circular-economy-and-resource-efficiency-2021-02-22_en (дата звернення: 14.01.2023).

Joint action for bio-based industries: EIB, European Commission and ECBF Management GmbH launch circular bioeconomy fund with a target size of €250 million. URL: https://www.eib.org/en/press/all/2020-255-joint-action-for-bio-based-industries-eib-european-commission-and-ecbf-management-gmbh-launch-circular-bioeconomy-fund-with-a-target-size-of-eur250-million (дата звернення: 14.01.2023).

Jouni Korhonen, Cali Nuur, Andreas Feldmann, Seyoum Eshetu Birkie. Circular economy as an essentially contested concept. Journal of Cleaner Production. 2018. Volume 175. P. 544-552. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.12.111 URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652617330706?via%3Dihub (дата звернення: 15.01.2023).

Martin Geissdoerfer, Sandra Naomi Morioka, Marly Monteiro de Carvalho, Steve Evans. Business models and supply chains for the circular economy. Journal of Cleaner Production. 2018. Volume 190. P. 712-721. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0959652618311867 (дата звернення: 16.01.2023).

Mongo M., Laforest V., Belaïd F., Tanguy A. Assessment of the Impact of the Circular Economy on CO2 Emissions in Europe. Journal of Innovation Economics & Management. 2022. № 39. P. 15-43.

Netherlands: EIB supports Ultimaker’s 3D printing technology. URL: https://www.eib.org/en/press/all/2016-205-eib-supports-ultimakers-3d-printing-technology.htm?f=search&media=search (дата звернення: 16.01.2023).

Romania: Investment Plan for Europe - support to improve food management. URL: https://www.eib.org/en/press/all/2019-251-investment-plan-for-europe-support-to-improve-food-management-in-romania (дата звернення: 17.01.2023).

Soil and its regeneration at the core of our circular bioeconomy model. URL: https://www.novamont.it/eng/our-pillars-20 (дата звернення: 17.01.2023).

The Joint Initiative on Circular Economy. URL: https://www.eib.org/en/publications/joint-initiative-on-circular-economy.htm (дата звернення: 17.01.2023).

The Swedish space shower. URL: https://www.eib.org/en/stories/swedish-space-shower (дата звернення: 16.01.2023).

Titanium recycling gives Europe a valuable new metal supply. URL: https://www.eib.org/en/stories/titanium-recycling (дата звернення: 16.01.2023).

Горбаль Н. І., Ломага Ю. Р. Циркулярна економіка – основа сталого розвитку підприємств. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Проблеми економіки та управління». 2022. № 1(9). С. 9-22. https://doi.org/10.23939/semi2022.01.009. URL: https://science.lpnu.ua/sites/default/files/journal-paper/2022/apr/27434/v6n1ekonomika2022-11-24.pdf (дата звернення: 18.01.2023).

Горбаль Н. І., Мазурик М. М., Микитин О. З. Впровадження циркулярної економіки на основі Європейського досвіду. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення та проблеми розвитку. 2021. № 2(6). С. 280-289. URL: https://science.lpnu.ua/sites/default/files/journal-paper/2021/nov/25544/nzmened-280-289.pdf (дата звернення: 18.01.2023).

Нестерова К. С., Куровська І. А., Гришова Р. В. Проблеми та інструменти державної організаційно-економічної підтримки розвитку циркулярної економіки. Економіка АПК. 2021. № 5. С. 57. DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.202105057. URL: http://www.eapk.org.ua/contents/2021/05/57 (дата звернення: 18.01.2023).

Нова політика ЄС з «циркулярної економіки»: Можливості для України. 2020 р. URL: https://dixigroup.org/wp-content/uploads/2020/09/dixi_pb_circular-economy_ukr_full_3.pdf (дата звернення: 18.01.2023).

Руда М. В., Мирка Я. В. Циркулярні бізнес-моделі в Україні. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення та проблеми розвитку. 2020. Том 2. № 1. С. 107-121. URL: https://chmnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/10/11_-Ruda-M.-V..pdf (дата звернення: 19.01.2023).

Сучасне керування відходами відповідно до принципів циркулярної економіки / упоряд.: Прокаєва А. 2021. 140 с. URL: https://zerowastekharkiv.org.ua/wp-content/uploads/2021/12/posybnic-lekciye-book-5.pdf (дата звернення: 19.01.2023).
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2023.1.2

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024