ШЛЯХ ОПТМІЗАЦІЇ ЗЕМЕЛЬНХ ВІДНОСН СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКХ ПІДПРЄМСТВ

Марʼяна Мирославівна Гуменюк, Дмитро Васильович Неміш, Михайло Володимирович Смушак

Анотація


Гуменюк М.М., Неміш Д.В., Смушак М.В. ШЛЯХ ОПТМІЗАЦІЇ ЗЕМЕЛЬНХ ВІДНОСН СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКХ ПІДПРЄМСТВ

Мета. Висвітлення шляхів оптимізації земельних відносин сільськогосподарських підприємств з огляду на трансформаційні процеси, що відбуваються у контексті формування ринку землі.

Методика дослідження. Теоретико-методологічною основою дослідження стали законодавчі та інші нормативно-правові акти, наукові праці вітчизняних і зарубіжних учених із питань, які присвячені проблемам організації та оптимізації земельних відносин сільськогосподарських підприємств. Для розв’язання поставлених завдань використовувались наступні загальнонаукові та спеціальні методи: абстрактно-логічний - під час формування теоретичних узагальнень, припущень, формування висновків; аналізу та синтезу – при оцінюванні організації земельних відносин сільськогосподарських підприємств, обґрунтуванні умови придбання земель сільськогосподарського призначення їх учасниками; порівняльного аналізу – при порівнянні вітчизняного та зарубіжного досвіду організації земельних відносин; аналітичних групувань – при обґрунтуванні диференціювання концентрації земель в одних руках залежно від зональних особливостей.

Результати дослідження. Розглянуто організацію земельних відносин у суб’єктів господарювання різних за формою власності та організаційно-правовою формою господарювання. Визначено основні проблеми ефективного землекористування сільськогосподарських підприємств. Розкрито доцільність іпотечного кредитування та функціонування земельного банку. Обґрунтовано доцільність диференціювання концентрації земель в одних руках залежно від зональних особливостей того чи іншого регіону. На основі визначених ознак охарактеризовано умови придбання земель сільськогосподарського призначення учасниками сільськогосподарських підприємств. Зазначено мінімальний та максимальний поріг термінів оренди на основі зарубіжного досвіду та українських реалій. Запропоновано диференціювати розмір орендної плати залежно від розміру підприємства та терміну використання земельної ділянки. Визначено та окреслено основні аспекти державної політики у сфері вдосконалення земельних відносин.

Наукова новизна результатів дослідження. Використано системний підхід до обґрунтування вдосконалення земельних відносин сільськогосподарських підприємств з метою підвищення ефективності їх господарювання.

Практична значущість результатів дослідження. Отримані результати дослідження є підґрунтям для вирішення практичних проблем щодо визначення умови придбання земель сільськогосподарського призначення сільськогосподарськими підприємствами, встановлення орендної плати та термінів оренди.

Ключові слова: земельні відносини, ринок землі, оренда землі, сільськогосподарське підприємство.

 

Humeniuk М.M., Nemish D.V., Smushak M.V. WAYS OF OPTIMIZING LAND RELATIONS OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

Purpose. The purpose of the article is to highlight the ways of optimizing land relations of agricultural enterprises in view of the transformational processes taking place in the context of the formation of the land market.

Methodology of research. Legislative and other normative legal acts, scientific works of domestic and foreign scientists on issues related to the problems of organization and optimization of land relations of agricultural enterprises became the theoretical and methodological basis of the research. The following general scientific and special methods were used to solve the tasks: abstract and logical - during the formation of theoretical generalizations, assumptions, and the formation of conclusions; analysis and synthesis - when evaluating the organization of land relations of agricultural enterprises, substantiating the conditions for the purchase of agricultural land by their participants; comparative analysis – when comparing the domestic and foreign experience of organizing land relations; analytical groupings - when justifying the differentiation of the concentration of land in the same hands depending on zonal features.

Findings. The organization of land relations in economic entities with different forms of ownership and organizational and legal form of economic management is considered. The main problems of effective land use of agricultural enterprises have been identified. The expediency of mortgage lending and the functioning of the land bank are revealed. The expediency of differentiating the concentration of land in the same hands depending on the zonal features of one or another region is substantiated. On the basis of the identified features, the conditions for the purchase of agricultural land are characterized by the participants of the appointment of agricultural enterprises. The minimum and maximum threshold of lease terms is specified based on foreign experience and Ukrainian realities. It is proposed to differentiate the amount of rent depending on the size of the enterprise and the term of use of the land plot. The main aspects of state policy in the field of improving land relations are defined and outlined.

Originality. A systematic approach was used to substantiate the improvement of land relations of agricultural enterprises in order to increase the efficiency of their management.

Practical value. The obtained results of the research are the basis for solving practical problems regarding the determination of conditions for the purchase of agricultural land by agricultural enterprises, the establishment of rent and lease terms.

Key words: land relations, land market, land lease, agricultural enterprise.

Ключові слова


земельні відносини, ринок землі, оренда землі, сільськогосподарське підприємство.

Повний текст:

PDF

Посилання


Висоцький Т. Об’єднані територіальні громади є ключовим елементом земельних відносин. Інформаційно-аналітичний портал АПК України. 14 вересня 2020. URL: https://agronews.ua/news/oth-ie-kliuchovym-elementom-zemelnykh-vidnosyn-vysotskyy (дата звернення: 16.01.2023).

Горлачук В. В., Клименко О. В. Управління земельними ресурсами об’єднаних територіальних громад у контексті децентралізації. Агросвіт. 2019. Вип. 20. С. 56-63.

Земельний довідник України. 2020. URL: https://mailchi.mp/latifundistmedia/zemelyniy-dovidnyk-ukrainy-2020 (дата звернення: 16.01.2023).

Земельний кодекс України : Закон України від 25.10.2001 p. № 2768. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14#Text (дата звернення: 15.12.2022).

Концепція державної програми розвитку земельних відносин в Україні на період до 2030 року / Третяк А. М., Третяк В. М., Скляр Ю. Л., Капінос Н. О., Третяк Н. А. Агросвіт. 2020. № 19-20. С. 24-31.

Криницька О. О. Інституційні умови розвитку земельних відносин в Україні. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2016. Вип. 7. Ч. 2. С. 44-47.

Неміш Д. В., Гуменюк М. М., Баланюк І. Ф., Шеленко Д. І. Перспективи розвитку малих аграрних підприємств регіону у контексті формування ринку землі. Інноваційна економіка. 2021. № 5-6. С. 80-86.

Непочатенко О. О., Колотуха С. М., Боровик П. М., Гузар Б. С. Земельні відносини та фінансові аспекти їх розвитку. Економіка АПК. 2017. № 6. С. 42-52.

Онисько С. М., Томашевський Ю. М. Вдосконалення земельних відносин в аграрному секторі. Вісник Національного гірничого університету. 2019. № 3(67). С. 42-51.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення : Закон України від 31.03.2020 p. № 552-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/552-20#Text (дата звернення: 16.01.2023).

Про деякі питання надання державних гарантій на портфельній основі : Постанова Кабінету міністрів України від 14 липня 2021 р. № 723. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/723-2021-%D0%BF#Text (дата звернення: 16.01.2023).

Про схвалення Стратегії розвитку аграрного сектора економіки України на період до 2020 року : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.10.2014 № 806-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/806-2013-%D1%80#Text (дата звернення: 16.01.2023).

Розвиток земельних відносин в аграрній сфері : монографія / Федоров М. М., Месель-Веселяк В. Я., Ходаківська О. В. та ін. ; за ред. Ю. О. Лупенка та О. В. Ходпківської. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2016. 430 с.

Сольський М. Т. Орендна плата за землю не зростатиме: що чекати власникам паїв у 2023 році. 10 сiчня 2023. URL: https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/orendna-plata-za-zemlju-ne-zrostatime-shcho-chekati-vlasnikam-pajiv-u-2023-rotsi.html (дата звернення: 16.01.2023).

Фраєр О. В. Удосконалення земельних відносин для забезпечення сільського розвитку: досвід країн ЄС. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2015. Вип. 5. С. 177-181.

Юрченко І. В. Королівство Данія: досвід ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення. Економіка АПК. 2021. № 3. С. 89-96.

Forecasting of net profit and the area of land of private enterprises / Shelenko D., Balaniuk I., Sas L., Malik M., Matkovskyi P., Levandivskyi O., Humeniuk M. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. 2021. Vol. 43. No. 4. P. 500-516.

Rental Market Regulations for Agricultural Land in EU Member States and Candidate Countries / Ciaian P., Kancs D., Swinnen J., Van Herck K., Vranken L. Factor Markets. 2012. No. 15. 23 р. URL: https://www.researchgate.net/publication/254410611 (дата звернення: 28.12.2022).
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2023.1.3

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024