МОДЕЛЮВАННЯ ПСХОІНФОРМАЦІЙНОЇ СТРУКТУР ГРУП

Галина Йосафатівна Юркевич

Анотація


Юркевич Г.Й. МОДЕЛЮВАННЯ ПСХОІНФОРМАЦІЙНОЇ СТРУКТУР ГРУП

Мета. Обґрунтування необхідності моделювання психоінформаційної структури групи для ефективної професійної діяльності.

Методи дослідження. Досягнення мети та вирішення завдань нашого дослідження передбачає використання низки методів теоретичного наукового дослідження: історичний, аналізу, абстрактно-логічний – для встановлення сутності та завдань узагальнення концептуальних засад психологічних аспектів інформаційної структури психіки особистості, а також розкриття взаємозв’язку психотипу та успішності діяльності організації; інтерпретації та порівняння – для визначення перспектив моделювання психоінформаційної структури групи; індукції та дедукції – при визначенні впливу компетентності працівників в організації для ефективної професійної діяльності; узагальнення – для формулювання власного тлумачення прикладної ролі психоінформатики і висновків проведеного дослідження.

Результати дослідження. Розкрито індивідуально-психологічні особливості людини та визначено її взаємозв’язки в групі у парадигмі соціогуманітарних проблем суспільства. Визначено, що для побудови ідеальної моделі організації необхідно дотримуватись головних системних принципів чи ознак організації, а саме, цілеспрямованості, функціональності, спеціалізації, компетентності, цілісності. Обґрунтовано роль та місце психоінформаційної структури групи.

Наукова новизна результатів дослідження. У результаті дослідження набули подальшого розвитку підходи до опрацювання інформаційної моделі психіки для кожного з психотипів працівників керівником для зміни «недосконалих» людей у справжню «досконалу» організацію і досягнення ефективності та стійкості організації.

Практична значущість результатів дослідження. Обґрунтовані за результатами дослідження пропозиції дають можливість моделювати психоінформаційну структуру групи для компетентного виконання своєї роботи в організації будь-якої форми власності незалежно від сфери господарювання та галузевої приналежності.

Ключові слова: соціоніка, соціонічний тип, інформаційний потік, психоінформаційне тіло, типи інформаційних впливів, соціонічна функція, психоінформатика.

 

Yurkevych H.Y. MODELLING THE PSYCHO-INFORMATIONAL STRUCTURE OF THE GROUP

Purpose. The aim of the article is to substantiate the need to model the psycho-informational structure of the group for effective professional activity.

Methodology of research. Achieving the goal and solving the tasks of our research involves the use of a number of methods of theoretical scientific research: historical, analysis, abstract and logical – to establish the essence and tasks of generalizing the conceptual foundations of the psychological aspects of the information structure of the psyche of the individual, as well as revealing the relationship between psychotype and the success of the organization; interpretations and comparisons – to determine the perspectives of modelling the psycho-informational structure of the group; inductions and deductions – when determining the influence of the competence of employees in the organization for effective professional activity; generalization – for formulating one's own interpretation of the applied role of psycho-informatics and the conclusions of the conducted research.

Findings. The individual psychological features of a person are revealed and their interrelationships in a group are defined in the paradigm of socio-humanitarian problems of society. It was determined that in order to build an ideal model of the organization, it is necessary to observe the main system principles or features of the organization, namely, purposefulness, functionality, specialization, competence, integrity. The role and place of the psycho-informational structure of the group is substantiated.

Originality. As a result of the study, approaches to developing an informational model of the psyche for each of the psycho-types of employees by the manager to change “imperfect” people into a real “perfect” organization and achieve the effectiveness and stability of the organization were further developed.

Practical value. The proposals substantiated by the results of the research provide an opportunity to model the psycho-informational structure of the group for the competent performance of their work in the organization of any form of ownership, regardless of the sphere of business and branch affiliation.

Key words: socionics, socionic type, information flow, psycho-informational body, types of information influences, socionic function, psycho-informatics.

Ключові слова


соціоніка, соціонічний тип, інформаційний потік, психоінформаційне тіло, типи інформаційних впливів, соціонічна функція, психоінформатика.

Повний текст:

PDF

Посилання


Аніщенко О., Ізбаш С. Партнерство в освіті дорослих як чинник розвитку громадянського суспільства. Світ. 2015. № 7-8 (851-852). URL: www1.nas.gov.ua/svit/Article/Pages/15_7-8_3.aspx (дата звернення: 05.01.2023).

Гагарін О. О., Титенко С. В. Дослідження і аналіз методів та моделей інтелектуальних систем безперервного навчання. Наукові вісті НТУУ «КПІ». 2007. № 6(56). С. 37-48.

Жук П. Психоінформаційні дослідження: завдання і методи. Мандрівець. 1996. № 1. С. 77-85.

Каганець І. В. Психологічні аспекти в менеджменті: типологія Юнга, соціоніка, психоінформатика. Київ-Тернопіль : Мандрівець-Port-Royal, 1997. 204 с.

Кибернетическая педагогика. IT-технологии в образовании и обучении в ВУЗах. Теория и практика : монография / К. А. Метешкин, А. Ю. Соколов, О. ?. Морозова, В. А. Шевченко, Е. Е. Поморцева ; Харьк. нац. ун-т гор. хоз-ва им. А.Н. Бекетова. Харьков : ХНУГХ, 2014. 243 с.

Метешкін К. О., Раковський Х. В. Від ідей Болонської декларації до реалій створення колективного інтелекту. Інформаційні технології і засоби навчання : електронне наукове фахове видання. 2009. № 1(9). URL: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/ITZN/em6/emg.html (дата звернення: 05.01.2023).

Проказа О. Т. Інноваційні педагогічні технології в системі кібернетичної педагогіки. URL: http://nvd.luguniv.edu.ua/archiv/NN1/r1/07potskp.pdf (дата звернення: 05.01.2023).

Cade Metz. Artificial Intelligence is driving huge changes at Google, Facebook and Microsoft. Business. 2016. URL: www.wired.com/2016/11/google-facebook-microsoft-remaking-around-ai (дата звернення: 05.01.2023).
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2023.1.5

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024