ПРОБЛЕМ РОЗВТКУ ПІДПРЄМСТВ СФЕР ГОСТННОСТІ У ХХІ СТОЛІТТІ

Анжела Михайлівна Гуменюк, Віталій Іванович Охота

Анотація


Гуменюк А.М., Охота В.І. ПРОБЛЕМ РОЗВТКУ ПІДПРЄМСТВ СФЕР ГОСТННОСТІ У ХХІ СТОЛІТТІ

Мета. Визначення основних проблемних аспектів розвитку підприємств сфери гостинності у ХХІ столітті за основними сферами впливу.

Методика дослідження. Теоретичною та методологічною основою дослідження є фундаментальні положення сучасної економічної теорії, наукові праці провідних вчених у сфері гостинності. Для досягнення поставленої мети використано такі методи, як: монографічний, систематизації, опису – для виявлення та характеристики підходів до визначення проблем розвитку туризму у ХХІ столітті; абстрактно-логічний – для висловлювання власних припущень і формування висновків.

Результати дослідження. Узагальнено основні проблемні аспекти розвитку підприємств сфери гостинності у ХХІ столітті за основними сферами впливу. Встановлено, що це, зокрема: соціально-економічні проблеми, пов’язані із розвитком суспільства, його цінностями, трансформаціями економічних відносин, впливом економічних криз тощо; проблема залежності від транспорту і мобільності туристів; інфраструктурні проблеми; проблеми технологічного забезпечення (на рівні цифровізації процесів та рівня знань, навичок кадрів щодо використання інформаційно-комунікаційних технологій).

Доведено, що соціально-економічні проблеми пов’язані із бар’єрами сталого розвитку в розрізі трьох основних складових, зокрема: соціальних норм, певної структури цінностей і розподілу ресурсів. Встановлено, що проблеми призупинення транспорту, погіршення транспортного сполучення, з якими стикаються країни під час вірусів, економічних криз, війн, страйків, політичних криз, обумовлюють скорочення рівня мобільності туристів, що, своєю чергою, виступає передумовою проблем обслуговування туристів на рівні підприємств сфери гостинності. Визначено, що особливу загрозу проблеми із транспортом, зокрема, авіаційним, представляють для підприємств сфери гостинності, орієнтованих на міжнародні туристичні потоки. Зазначається, що транспортні проблеми більшою мірою характерні для країн, що розвиваються. Вказано, що у разі вирішення даного питання більшість країн зможуть стати привабливими для приросту інвестицій у розвиток сфери гостинності. Було відмічено, що вирішення проблем інфраструктурного забезпечення передбачає створення інфраструктури, яка включає як об’єкти ресторанного, готельного, туристичного, екскурсійного секторів, так і об’єкти інформаційно-комунікаційних технологій (широкосмуговий та мобільний Інтернет), транспортну інфраструктуру, медичну інфраструктуру (хоча б послуги першої медичної допомоги), іншу додаткову інфраструктуру, функціонування якої може виступати додатковим фактором підвищення зацікавленості туристів тощо. Визначено, що для вирішення проблем технологічного забезпечення необхідне: створення привабливих фінансово-кредитних умов, які дадуть змогу придбати новітні цифрові технології; підвищення рівня готовності кадрів до покращення цифрових навичок та знань.

Наукова новизна результатів дослідження. Систематизовано підходи до виділення проблем розвитку підприємств сфери гостинності, що дало змогу обґрунтувати напрям їхнього впливу на діяльність підприємств та можливості розв’язання.

Практична значущість результатів дослідження. Систематизовані підходи виступають науковим підґрунтям для визначення шляхів розв’язання проблем розвитку підприємств сфери гостинності у розвинених країнах та країнах, що розвиваються.

Ключові слова: сфера гостинності, цифровізація, соціально-економічні проблеми, проблема залежності від транспорту і мобільності туристів, інфраструктурні проблеми, проблеми технологічного забезпечення, навички кадрів, інформаційно-комунікаційні технології.

 

Humenyuk A.M., Okhota V.I. PROBLEMS OF THE DEVELOPMENT OF HOSPITALITY ENTERPRISES IN THE 21ST CENTURY

Purpose. The aim of the article is to determination of the main problematic aspects of the development of hospitality enterprises in the 21st century by the main spheres of influence.

Methodology of research. The theoretical and methodological basis of the research is the fundamental provisions of modern economic theory, the scientific works of leading scientists in the field of hospitality. The following methods were used to achieve the goal: monographic, systematization, description – to identify and characterize approaches to defining the problems of tourism development in the 21st century; abstract and logical – for expressing one's own assumptions and forming conclusions.

Findings. The article summarizes the main problematic aspects of the development of hospitality enterprises in the 21st century by the main spheres of influence. It has been determined what these are, in particular: social and economic problems related to the development of society, its values, transformations of economic relations, the impact of economic crises, etc.; the problem of dependence on transport and mobility of tourists; infrastructure problems; problems of technological support (at the level of digitalization of processes and the level of knowledge and skills of personnel regarding the use of information and communication technologies).

It has been proven that social and economic problems are related to barriers to sustainable development in terms of three main components, in particular: social norms, a certain structure of values and the distribution of resources. It was established that the problems of suspension of transport, deterioration of transport connections, which countries face during viruses, economic crises, wars, strikes, political crises cause a reduction in the level of mobility of tourists, which, in turn, is a prerequisite for problems of tourist service at the level of hospitality enterprises . It was determined that problems with transport, in particular, aviation, represent a special threat for enterprises in the field of hospitality focused on international tourist flows. It is noted that transport problems are more characteristic of developing countries. It is indicated that if this issue is resolved, most countries will be able to become attractive for the growth of investments and the development of the hospitality sector. It was noted that the solution to the problems of infrastructural provision involves the creation of an infrastructure that includes both objects of the restaurant, hotel, tourist, excursion sectors, as well as objects of information and communication technologies (broadband and mobile Internet), transport infrastructure, medical infrastructure (although b first medical aid services), other additional infrastructure, the functioning of which can act as an additional factor in increasing the interest of tourists, etc. It was determined that in order to solve the problems of technological support, it is necessary to: create attractive financial and credit conditions that will enable the purchase of the latest digital technologies; increasing the level of readiness of personnel to improve digital skills and knowledge.

Originality. Approaches to the identification of problems of the development of hospitality enterprises were systematized, which made it possible to substantiate the direction of their influence on the activities of enterprises and the possibilities of solutions.

Practical value. Systematized approaches serve as a scientific basis for determining ways to solve the problems of development of hospitality enterprises in developed and developing countries.

Key words: the field of hospitality, digitalization, social and economic problems, the problem of dependence on transport and mobility of tourists, infrastructure problems, problems of technological support, personnel skills, information and communication technologies.

Ключові слова


сфера гостинності, цифровізація, соціально-економічні проблеми, проблема залежності від транспорту і мобільності туристів, інфраструктурні проблеми, проблеми технологічного забезпечення, навички кадрів, інформаційно-комунікаційні технології.

Повний текст:

PDF

Посилання


Dissecting Global Air Traffic Data to Discern Different Types and Trends of Transnational Human Mobility / Gabrielli L., Deutschmann E., Natale F., Recchi E., Vespe M. EPJ Data Science. 2019. Vol. 8(1). P. 1-24. https://doi.org/10.1140/epjds/s13688-019-0204-x

Eric T. N., Semeyutin A., Hubbard N. Kenyan Tourism Industry and Their Likely Welfare Implications. Tourism Management. 2020. Vol. 78. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2019.104033

Estimating and Projecting Air Passenger Traffic during the COVID-19 Coronavirus Outbreak and its Socio-Economic Impact / Iacus S., Natale F., Santamaria C., Spyratos S., Vespe M. Safety Science. 2020. Vol. 128. https://doi.org/10.1016/j.ssci.2020.104791

Folinas S., Duquenne M.-N., Metaxas T. Problems and Opportunities in the Hospitality Industry in a Masked and Rubber-Gloved World. Virtual Economics. 2020. Vol. 3(3). P. 7-24. https://doi.org/10.34021/ve.2020.03.03(1)

Kindzule-Miller I., Zeverte-Rivza S. Digital transformation in tourism: opportunities and challenges. Proceedings of the 2022 International Conference “Economic Science for Rural Development”. 2022. Vol. 56. P. 476-486.

Kozbagarova N., Abdrassilova G., Tuyakayeva A. Problems and prospects of the territorial development of the tourism system in the Almaty region. Innovaciencia. 2022. Vol. 10(1). Р. 1-9. DOI: http://dx.doi.org/10.15649/2346075X.2962

Lin M. S., Wang X. G. Research on the mechanism of rural leader’s participation in rural-tourism. Fujian Forum. 2017. Vol. 1. Р. 175-181.

Recchi E., Deutschmann E., Vespe M. Estimating Transnational Human Mobility on a Global Scale. Schuman Centre for Advanced Studies. Research Paper. 2019. Vol. 30. Р. 1-10. URL: https://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/62326/RSCAS_2019_30.pdf?sequence=1 (дата звернення: 15.01.2023).

Worldwide revenue with passengers in air traffic from 2005 to 2022. URL: https://www.statista.com/statistics/263042/worldwide-revenue-with-passengers-in-air-traffic/ (дата звернення: 15.01.2023).

Yang Q., Li J., Tang Y. The Dilemma of the Great Development of Rural Tourism from the Sustainable Environment Perspective. Journal of Environmental and Public Health. 2022. Vol. 2022. Arti. ID 7195813. https://doi.org/10.1155/2022/7195813

Zhang C. Y. Тhe formation and guidance of the relative deprivation of tourist residents under the background of rural revitalization. Journal of Hubei University (Philosophyand Social Science). 2020. Vol. 47. No. 3. Р. 163-172.
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2023.1.6

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024