НАПРЯМ РОЗВТКУ ІНФОРМАЦІЙНХ ТЕХНОЛОГІЙ В УПРАВЛІННІ ПУБЛІЧНМ ФІНАНСАМ, ДЕРЖАВНМ ФІНАНСОВМ РЕСУРСАМ ТА ФІНАНСОВОЮ БЕЗПЕКОЮ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ

Василь Григорович Дем’янишин, Зоряна Миколаївна Лободіна, Володимир Володимирович Костецький, Василь Васильович Дем’янишин

Анотація


Демянишин В.Г., Лободіна З.М., Костецький В.В., Демянишин В.ВНАПРЯМ РОЗВТКУ ІНФОРМАЦІЙНХ ТЕХНОЛОГІЙ В УПРАВЛІННІ ПУБЛІЧНМ ФІНАНСАМ, ДЕРЖАВНМ ФІНАНСОВМ РЕСУРСАМ ТА ФІНАНСОВОЮ БЕЗПЕКОЮ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ

Мета. Розкриття теоретичних, практичних засад модернізації інформаційних технологій в управлінні публічними фінансами, державними фінансовими ресурсами та фінансовою безпекою суб’єктів господарювання державного сектору, виявлення позитивних, негативних, проблемних аспектів дослідження і на їхній основі формулювання основних концептуальних підходів, векторів їх розвитку в умовах ринкових трансформацій та інтеграції економіки України до ЄС.

Методи дослідження. У процесі наукового аналізу використано низку наукових підходів, загальнонаукових, конкретнонаукових та спеціальних методів. Діалектичний підхід базується на використанні категорій і законів діалектики, процес застосування інформаційних технологій в управлінні публічними фінансами. Інституціональний підхід був зорієнтований на вивчення взаємозв’язку між стратегічними цілями та напрямами їх реалізації у Стратегії здійснення цифрового розвитку системи управління державними фінансами. Порівняльний підхід дав можливість виявити подібні і відмінні ознаки при поясненні сутності інформаційного супроводу в управлінні публічними фінансами. Системний підхід дав можливість розглядати фінансові ресурси, фінансову безпеку як цілісні сукупності окремих складових частин, що взаємодіють між собою і складають єдине ціле. Аналітичний метод використано при огляді літератури з проблем управління державними фінансовими ресурсами. Метод узагальнення дав можливість сформувати висновки і рекомендації у результаті дослідження.

Результати дослідження. Розглянуто розвиток системи управління публічними фінансами та стратегічні засади цифрового розвитку цифрових трансформацій і цифрової системи управління публічними фінансами, державними фінансовими ресурсами та фінансовою безпекою суб’єктів господарювання державного сектору, етапи цього розвитку. Розкрито взаємозв’язок між стратегічними цілями та напрямами їх реалізації у Стратегії  здійснення цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації системи управління державними фінансами на період до 2025 року, а також взаємозв’язок між стратегічними цілями та напрямами реалізації Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2022-2025 роки. Охарактеризовано структурно-логічну схему управління державними фінансовими ресурсами та механізм управління фінансовою безпекою суб’єктів господарювання державного сектора. Запропоновано очікувані результати виконання стратегічних завдань реформування системи цифрового управління публічними фінансами та фінансовою безпекою.

Наукова новизна результатів дослідження. У результаті дослідження набули подальшого розвитку підходи до трактування сутності фінансових ресурсів державного сектору, визначення управління державними фінансовими ресурсами. Запропоновано уточнене визначення фінансової безпеки суб’єктів господарювання державного сектора, підходи до формування механізму управління фінансовою безпекою суб’єктів державних фінансових відносин.

Практична значущість результатів дослідження. Висновки, рекомендації, що містяться у статті, мають теоретичне обґрунтування і практичне значення. Пропозиції, що стосуються організації управління державними фінансовими ресурсами та фінансовою безпекою суб’єктів господарювання державного сектора, використання нових сучасних цифрових та інформаційних технологій у процесі цього управління можуть бути використані у практичній діяльності підприємств, організацій, установ державної і комунальної власності.

Ключові слова: державний сектор, фінансові ресурси, фінансова безпека, суб’єкти господарювання, фінансові викликів, фінансові загрози, фінансові ризики, цифрові трансформації, інформаційні технології.

 

Demianyshyn V.H., Lobodina Z.M., Kostetskyi V.V., Demianyshyn V.V. DIRECTIONS FOR THE DEVELOPMENT OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE MANAGEMENT OF PUBLIC FINANCES, STATE FINANCIAL RESOURCES AND FINANCIAL SECURITY OF PUBLIC SECTOR ENTITIES

Purpose. The aim of the article is to disclosure the theoretical and practical foundations of the modernization of information technologies in the management of public finances, state financial resources and financial security of public sector economic entities, identification of positive, negative, problematic aspects of the study and, based on them, the formulation of the main conceptual approaches, vectors of their development in the conditions of market transformations and integration of Ukraine's economy into the EU.

Methodology of research. In the process of scientific analysis, a number of scientific approaches, general scientific, specifically scientific and special methods were used. The dialectical approach is based on the use of categories and laws of dialectics, the process of using information technologies in the management of public finances. The institutional approach was focused on the study of the relationship between the strategic goals and directions of their implementation in the Strategy for the Digital Development of the State Finance Management System. The comparative approach made it possible to identify similar and different features when explaining the essence of information support in the management of public finances.

The system approach made it possible to consider financial resources, financial security as a whole set of individual constituent parts that interact with each other and make up a single whole. The analytical method was used in the review of the literature on the management of state financial resources. The generalization method made it possible to form conclusions and recommendations as a result of the research.

Findings. The development of the public finance management system and the strategic foundations of the digital development of digital transformations and the digital system of public finance management, state financial resources and financial security of public sector economic entities, the stages of this development are considered. The interrelationship between the strategic goals and directions of their implementation in the Strategy for implementation of digital development, digital transformations and digitalization of the state finance management system for the period until 2025, as well as the interrelationship between the strategic goals and directions of implementation of the Strategy for the Reform of the State Finance Management System for 2022-2025 years.

The structural and logical scheme of state financial resources management and the mechanism of financial security management of public sector economic entities are characterized. The expected results of the implementation of the strategic tasks of reforming the system of digital management of public finances and financial security are proposed.

Originality. As a result of the study, the approaches to the interpretation of the essence of financial resources of the public sector, the determination of the management of public financial resources have gained further development. A refined definition of the financial security of public sector economic entities, approaches to the formation of a mechanism for managing the financial security of state financial relations entities are proposed.

Practical value. The conclusions and recommendations contained in the article have a theoretical basis and practical significance. Proposals related to the organization of the management of state financial resources and the financial security of public sector economic entities, the use of new modern digital and information technologies in the process of this management can be used in the practical activities of enterprises, organizations, institutions of state and communal ownership.

Key words: public sector, financial resources, financial security, economic entities, financial challenges, financial threats, financial risks, digital transformations, information technologies.

Ключові слова


державний сектор, фінансові ресурси, фінансова безпека, суб’єкти господарювання, фінансові викликів, фінансові загрози, фінансові ризики, цифрові трансформації, інформаційні технології.

Повний текст:

PDF

Посилання


Амосов О. Ю. Фінансова безпека підприємства в сучасних умовах: теоретичний аспект. Проблеми економіки. 2011. № 4. С. 76-80.

Василик О. Д. Теорія фінансів : підручник. Київ : НІОС, 2000. 416 с.

Василик О. Д., Павлюк К. В. Державні фінанси України : підручник. Київ : НІОС, 2002. 608 с.

Джерелейко С. Д., Лопатовський В. Г., Шпильовий В. А. Дефініція понять «фінансові ресурси» та «грошові кошти». Innovation and Sustainability. 2022. № 2. С. 131-138.

Дропа Я. Б. Фінансові ресурси національної економіки України : монографія. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. 426 с.

Коваленко В. М. Фінансова система України: теорія, методологія, практика : монографія. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. 360 с.

Крупка М. І., Яструбецька Л. С. Фінансова безпека суб’єктів господарювання : підручник. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. 320 с.

Кучер Г. В. Державні фінансові ресурси : монографія. Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2018. 608 с.

Лиса О. В. Фінансова безпека суб’єктів господарювання в сучасних умовах. Економічний аналіз. 2016. Т. 26. № 1. С. 58-64.

Марусяк Н. Л., Бак Н. А. Фінансова безпека підприємства та загрози її втрати в сучасному економічному середовищі. Економіка та держава. 2022. № 2. С. 109-113.

Підхомний О. Фінансова безпека України: інструменти і стратегії формування : монографія. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. 320 с.

Рожко О. Д. Державні фінанси України: детермінанти та пріоритети розвитку : монографія. Київ : Видавництво Ліра-К, 2016. 360 с.

Рябушка Л. Б., Сюркало Б. І. Інституційне регулювання фінансово-економічної безпеки суб’єктів господарювання. Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. 2014. Вип. 40. С. 234-250.

Сисоєва І. М. Аналіз потенційних загроз діяльності суб’єктів господарювання. Економіка та суспільство. 2020. № 22. URL: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2020-22-19 (дата звернення: 05.01.2023).

Степанюк П. А. Концептуальні основи формування системи управління фінансовими ресурсами сільськогосподарських підприємств. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Фінанси і кредит». 2008. № 1. С. 11-19.

Стратегія здійснення цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації системи управління державними фінансами на період до 2025 року : схвал. розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2021 р. № 1467-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1467-2021-р#Text (дата звернення: 05.01.2023).

Стратегія реформування системи управління державними фінансами на 20172020 роки : схвал. розпорядженням Кабінету Міністрів України від 08.02.2017 р. № 142-р. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/142-2017-р (дата звернення: 05.01.2023).

Стратегія реформування системи управління державними фінансами на 20222025 роки : схвал. розпорядженням Кабінету Міністрів України від 29.12.2021 р. № 1805-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1805-2021-р#Text (дата звернення: 05.01.2023).

Стратегія розвитку системи управління державними фінансами : схвал. розпорядженням Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 р. № 774. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/774-2013-р#Text (дата звернення: 05.01.2023).

Хомутенко А. В. Сучасна парадигма управління державними фінансами України : монографія. Київ : ФОП Гуляєва В. М., 2019. 384 с.

Чугунов І., Кучер Г. Фінансові ресурси державного сектора економіки. Вісник КНТЕУ. 2019. № 3. С. 40-52.
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2023.1.9

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024