ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА БАЗА МІСЦЕВХ БЮДЖЕТІВ ЯК ЗАПОРУКА СТАБІЛЬНОГО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВТКУ

Уляна Зеновіївна Ватаманюк-Зелінська, Ксенія Павлівна Мацей

Анотація


Ватаманюк-Зелінська У.З., Мацей К.П. ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА БАЗА МІСЦЕВХ БЮДЖЕТІВ ЯК ЗАПОРУКА СТАБІЛЬНОГО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВТКУ

Мета. На основі оцінки фінансової бази місцевих бюджетів виокремити ключові аспекти формування та використання фінансових ресурсів територіальних громад України, запропонувавши ефективні підходи в управлінні залученими фінансовими ресурсами для органів місцевого самоврядування.

Методика дослідження. В процесі дослідження використано загальнонаукові і спеціальні методи, зокрема: діалектичний, монографічний, аналізу і синтезу – для вивчення фінансово-економічної бази місцевих бюджетів; порівняльного аналізу – для зіставлення економічних показників у часі та просторі; абстрактно-логічний – під час формування теоретичних узагальнень, припущень, висновків.

Результати дослідження. Визначено необхідність активізації партнерської співпраці між територіальними громадами, зокрема у сфері налагодження комунікації й партнерських взаємовідносин між тими територіальними громадами, які постраждали внаслідок військових дій, і такими, які можуть надати їм необхідну фінансову підтримку. Запропоновано адаптацію інвестиційних паспортів областей та регіональних стратегій їх розвитку до умов військового стану.

Наукова новизна результатів дослідження. Запропоновано доповнити карту інвестиційних та бізнес-можливостей України окремими запитами щодо відновлення інфраструктури на деокупованих українських територіях у розрізі уже наявних секторів. Рекомендовано сформувати реєстр об’єктів критичної і соціальної інфраструктури для відбудови і відновлення з інформацією про характер пошкодження (руйнування), проєкт відновлення, обсяги, джерела та етапи фінансування у розрізі планових і фактичних показників.

Практична значущість результатів дослідження. Обґрунтовані за результатами дослідження пропозиції можуть бути використані органами місцевого самоврядування для відновлення об’єктів критичної інфраструктури, а також зміцнення фінансово-економічної бази місцевих бюджетів, що сприятиме стабілізації регіонального розвитку України.

Ключові слова: бюджет, регіональний розвиток, доходи, інвестиції, запозичення.

 

Vatamanyuk-Zelinska U.Z., Matsei K.P. FINANCIAL AND ECONOMIC BASE OF LOCAL BUDGETS AS A KEY TO SUSTAINABLE REGIONAL DEVELOPMENT

Purpose. The aim of the article is based on the assessment of the financial base of local budgets; identify key aspects of the formation and use of financial resources of territorial communities of Ukraine, offering effective approaches to managing the financial resources involved for local self-government bodies.

Methodology of research. General scientific and special methods were used in the research process, in particular: dialectical, monographic, analysis and synthesis – to study the financial and economic basis of local budgets; comparative analysis – to compare economic indicators in time and space; abstract and logical – during the formation of theoretical generalizations, assumptions, conclusions.

Findings. The need to intensify partnership cooperation between territorial communities, in the field of establishing communication and partnership relations between those territorial communities that have suffered as a result of military operations and those that can provide them with the necessary financial support, has been determined. It is proposed to adapt investment passports of regions and regional strategies of their development to the conditions of martial law.

Originality. It is proposed to supplement the map of investment and business opportunities of Ukraine with separate requests for the restoration of infrastructure in the de-occupied Ukrainian territories in terms of already existing sectors. It is recommended to create a register of critical and social infrastructure objects for reconstruction and restoration with information on the nature of damage (destruction), the restoration project, volumes, sources and stages of financing in terms of planned and actual indicators.

Practical value. Proposals based on research results can be used by local self-government bodies to restore critical infrastructure facilities, strengthen the financial and economic base of local budgets, which will contribute to the stabilization of regional development of Ukraine.

Key words: budget, regional development, income, investments, borrowing.


Ключові слова


бюджет, регіональний розвиток, доходи, інвестиції, запозичення.

Повний текст:

PDF

Посилання


Берданова О. В., Вакуленко В. М., Валентюк І. В., Ткачук А. Ф. Стратегічне планування розвитку об’єднаної територіальної громади : навч. посіб. Київ, 2017. 121 с.

Бюджет Львівської міської територіальної громади на 2019 рік. URL: https://city-adm.lviv.ua/public-information/budget/lviv/biudzhet-lvova-na-2019-rik (дата звернення: 25.01.2023).

Бюджет Львівської міської територіальної громади на 2020 рік. URL: https://city-adm.lviv.ua/public-information/budget/lviv/biudzhet-lvova-na-2020-rik (дата звернення: 25.01.2023).

Бюджет Львівської міської територіальної громади на 2021 рік. URL: https://city-adm.lviv.ua/public-information/budget/lviv/biudzhet-lvivskoi-miskoi-terytorialnoi-hromady-na-2021-rik (дата звернення: 25.01.2023).

Бюджет Львівської міської територіальної громади на 2022 рік. URL: https://city-adm.lviv.ua/public-information/budget/lviv/biudzhet-lvivskoi-miskoi-terytorialnoi-hromady-na-2022-rik (дата звернення: 25.01.2023).

Бюджетний менеджмент : навчальний посібник / Ватаманюк-Зелінська У.З., Ситник Н.С., Стасишин А.В., Круглякова В.В. Львів : Видавництво «Магнолія», 2021. 511 с.

Бюджетний Кодекс України : Закон України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#Text (дата звернення: 18.01.2023).

Концепція реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.04.2014 р. № 333-р. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80 (дата звернення: 16.01.2023).

Офіційний сайт Головного управління статистики у Львівській області. Львівська область у цифрах. 2019. URL: https://www.lv.ukrstat.gov.ua/ukr/publ/2020/ZB0120200401.pdf (дата звернення: 20.01.2023).

Офіційний сайт Головного управління статистики у Львівській області. Львівська область у цифрах. 2020. URL: https://www.lv.ukrstat.gov.ua/ukr/publ/2021/ZB0120210201.pdf (дата звернення: 20.01.2023).

Офіційний сайт Головного управління статистики у Львівській області. Львівська область у цифрах. 2021. URL: https://www.lv.ukrstat.gov.ua/ukr/publ/2022/ZB0120220201.pdf (дата звернення: 20.01.2023).

Про затвердження Порядку здійснення місцевих запозичень : Постанова Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011 року № 110. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/110-2011-%D0%BF#Text (дата звернення: 18.01.2023).

Ресурсне забезпечення об’єднаної територіальної громади та її маркетинг : навч. посіб. / Г. А. Борщ, В. М. Вакуленко, Н. М. Гринчук, Ю. Ф. Дехтяренко, О. С. Ігнатенко, В. С. Куйбіда, А. Ф. Ткачук, В. В. Юзефович. Київ, 2017.107 с.

Vatamanyuk-Zelinska U., Melnychenko O. The effectiveness of financial and economic regulation of land relations in the context of stimulating entrepreneurial activity in the regions of Ukraine. Problems and Perspectives in Management. 2020. 18(3). pp. 11-27.
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2023.1.10

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024