ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПІДХОД ДО УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКОВО-АНАЛІТЧНОЇ ССТЕМ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКХ ПІДПРЄМСТВАХ

Іван Вікторович Свиноус, Людмила Богданівна Гнатишина, Олеся Юріївна Гаврик, Тетяна Яківна Черепенчук

Анотація


Свиноус І.В., Гнатишина Л.Б., Гаврик О.Ю., Черепенчук Т.Я. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПІДХОД ДО УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКОВО-АНАЛІТЧНОЇ ССТЕМ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКХ ПІДПРЄМСТВАХ

Мета. На основі узагальнення досліджень науковців розробка практичних рекомендацій по удосконаленню обліково-аналітичної системи в сільськогосподарських підприємствах в умовах реформування бухгалтерського обліку.

Методика дослідження. В процесі дослідження був використаний гносеологічний метод для уточнення та поглиблення змісту понять і категорій у сфері обліково-аналітичного забезпечення діяльності сільськогосподарських підприємств. Аналіз, синтез, індукція, дедукція, абстрагування, ідеалізація та узагальнення як методи наукового пізнання застосовано для розвитку положень теорії, методології і практики бухгалтерського обліку в системі інформаційного забезпечення діяльності суб’єктів господарювання в сфері аграрного бізнесу.

Результати дослідження. На основі проведених досліджень запропоновано практичні рекомендації щодо побудови інформаційно-облікової системи сільськогосподарського підприємства, в основі якої лежить внутрішньогосподарська (управлінська) звітність, яка сформована на даних регістрів первинного та управлінського обліку. Доведено, що запровадження системи бюджетування в розрізі центрів відповідальності - структурних підрозділів забезпечить оцінку ефективності використання вхідних матеріальних витрат та пошук резервів щодо зниження виробничих витрат в процесі виробництва та реалізації продукції господарствами корпоративного сектору аграрної економіки.

Наукова новизна результатів дослідження. Обґрунтовано практичні рекомендації до складання управлінської звітності сільськогосподарського підприємства, в основі якої покладена специфіка діяльності підприємства, а також особливості роботи конкретного структурного підрозділу, центру відповідальності або сегменту діяльності. Удосконалено методичні підходи до сегментації діяльності господарств корпоративного сектору аграрної економіки, що забезпечить цілісність обліково-аналітичної системи, яка базується на комплексному поєднанні первинного та управлінського обліку і внутрішньогосподарської (управлінської) звітності.

Практична значущість результатів дослідження. Впровадження в діяльність елементів внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, зокрема управлінського звіту щодо діяльності центрів відповідальності – структурних підрозділів, забезпечить оцінку ефективності використання матеріальних ресурсів при виробництві сільськогосподарської продукції та виявлення резервів зниження їх собівартості.

Ключові слова: сільськогосподарське підприємство, управлінський облік, облікова система, звітність, витрати.

 

Svynous I.V., Hnatyshyna L.B., Havryk O.Yu., Cherepenchuk T.Ya. ORGANIZATIONAL APPROACHES TO IMPROVING THE ACCOUNTING AND ANALYTICAL SYSTEM AT AGRICULTURAL ENTERPRISES

Purpose. The aim of the article is the development of practical recommendations for improving the accounting and analytical system at agricultural enterprises in the conditions of accounting reform based on the generalization of research by scientists.

Methodology of research. In the research process, an epistemological method was used to clarify and deepen the content of concepts and categories in the field of accounting and analytical support of agricultural enterprises. Analysis, synthesis, induction, deduction, abstraction, idealization and generalization as methods of scientific knowledge are applied to the development of the provisions of the theory, methodology and practice of accounting in the system of information support for the activities of economic entities in the field of agrarian business.

Findings. On the basis of the conducted research, practical recommendations are proposed for the construction of an information and accounting system of an agricultural enterprise, which is based on intra-farm (management) reporting, which is formed on the data of primary and management accounting registers. It is proven that the introduction of the budgeting system in terms of responsibility centres - structural units will ensure the assessment of the effectiveness of the use of input material costs and the search for reserves to reduce production costs in the process of production and sale of products by farms of the corporate sector of the agrarian economy.

Originality. Practical recommendations for the preparation of management reporting of an agricultural enterprise, which are based on the specifics of the enterprise's activity, as well as the specifics of the work of a specific structural unit, centre of responsibility, or activity segment, are substantiated.

Methodical approaches to the segmentation of the activities of farms in the corporate sector of the agrarian economy have been improved, which will ensure the integrity of the accounting and analytical system, which is based on a complex combination of primary and management accounting and intra-farm (management) reporting.

Practical value. The introduction of elements of intra-farm (management) accounting into activities, in particular the management report on the activity of responsibility centres - structural subdivisions, will provide an assessment of the effectiveness of the use of material resources in the production of agricultural products and the identification of reserves for reducing their cost price.

Key words: agricultural enterprise, management accounting, accounting system, reporting, costs.

Ключові слова


сільськогосподарське підприємство, управлінський облік, облікова система, звітність, витрати.

Повний текст:

PDF

Посилання


Лепетан І. М. Організація управлінського обліку за центрами витрат у сільськогосподарських підприємствах. Агросвіт. 2019. № 23. С. 19-24.

Довжик О. О., Гаркуша С. А. Управлінський облік на сільськогосподарських підприємствах: особливості побудови. Вісник ХНАУ. Серія : Економічні науки. 2014. № 4. С. 124-135.

Моссаковський В. Особливості обліку у сільськогосподарських підприємствах. Бухгалтерський облік і аудит. 2012. № 1. С. 37-41.

Панадій О. П. Стан управлінського обліку в сільськогосподарських підприємствах (на прикладі товаровиробників Київщини). Облік і фінанси. 2016. № 1. С. 45-55.

Чепець О. Г., Чічкань В. Г. Необхідність впровадження управлінського обліку в сільськогосподарських підприємствах. Агросвіт. 2017. № 1-2. С. 49-52.

Левченко О. П. Проблеми формування облікової політики в сільськогосподарських підприємствах. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). 2014. № 2. С. 132-135.

Сирцева С. В. Методичні аспекти формування облікової політики на сільськогосподарських підприємствах. Економічні науки. Cерія: Облік і фінанси. 2014. Вип. 11(2). С. 334-341.

Журавльова Т. В. Сучасний стан організації обліково-інформаційного забезпечення управління в сільськогосподарських підприємствах. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). 2013. № 3. С. 94-98.
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2023.1.12

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024