МОДЕРНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОГО РОЗВТКУ ЦФРОВОЇ ЕКОНОМІК

Ольга Євстахіївна Шмигель

Анотація


Шмигель О.Є. МОДЕРНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОГО РОЗВТКУ ЦФРОВОЇ ЕКОНОМІК

Мета. Обґрунтування необхідності розвитку цифровізації сучасного бухгалтерського обліку компаній.

Методика дослідження. Дослідження проводилося із застосуванням діалектичного підходу до вивчення сучасного стану розвитку цифрової економіки. Використано загальнонаукові і спеціальні методи, зокрема: аналітичний - при огляді нормативних джерел; монографічний - при вивченні літературних джерел з питань цифровізації обліку; системно-аналітичний – при обробці отриманої інформації.

Результати дослідження. Визначено, що в умовах цифровізації бізнес-процесів, впровадження та розвитку нових концепцій ведення бізнесу змінюються підходи до методології ведення бухгалтерського обліку, посилюється необхідність створення нової концепції ведення бухгалтерії в компаніях під егідою тотальної діджиталізації. Обґрунтовано, що цифровізація та роботизація сприяють зміні функціонування менеджменту компанії й у бухгалтерії, зокрема. Виявлено, що результатом розвитку цифрових технологій стане оптимізація організаційної структури та керівних служб бухгалтерії, у тому числі за рахунок скорочення штату та перегляду функціоналу, впровадження нових інформаційно-технологічних систем обробки первинних документів та інформації, модернізація облікових процесів та облікової політики загалом; посилення вимог до професійних навичок користувачів.

Наукова новизна результатів дослідження. Запропоновано напрямки розвитку роботизації в контексті цифровізації бухгалтерської служби компанії. Обґрунтовано впровадження роботизації в діяльність бухгалтерської служби компаній.

Практична значущість результатів дослідження. Отримані результати дослідження сприятимуть підвищенню ефективності формування і розвитку роботизації бухгалтерського обліку в умовах цифрової економіки та стануть базою для подальших наукових розробок у цій галузі.

Ключові слова: бухгалтерський облік, модернізація, цифровізація, роботизація, інформаційні технології, бізнес-процес.

 

Shmyhel O.Ye. MODERNIZATION OF ACCOUNTING IN THE CONTEXT OF THE MODERN DEVELOPMENT OF THE DIGITAL ECONOMY

Purpose. The aim of the article is to substantiate the need for the development of digitalization of modern accounting of companies.

Methodology of research. The research was conducted using a dialectical approach to the study of the current state of development of the digital economy. General scientific and special methods were used in the article, in particular: analytical - when reviewing normative sources; monographic - when studying literary sources on digitalization of accounting; system and analytical - when processing the received information.

Findings. It was determined that in the conditions of digitalization of business processes, implementation and development of new business concepts, approaches to the methodology of accounting are changing, the need to create a new concept of accounting in companies under the auspices of total digitalization is increasing. It is substantiated that digitization and robotization contribute to changes in the functioning of company management and accounting, in particular.

It was revealed that the result of the development of digital technologies will be the optimization of the organizational structure and management services of the accounting department, including due to the reduction of the staff and the review of the functionality, the introduction of new information and technological systems for processing primary documents and information, the modernization of accounting processes and accounting policy in general; strengthening requirements for professional skills of users.

Originality. Directions for the development of robotization in the context of digitalization of the company's accounting service are proposed. The implementation of robotization in the activities of the accounting service of companies is substantiated.

Practical value. The obtained research results will contribute to increasing the effectiveness of the formation and development of accounting robotization in the conditions of the digital economy and will become the basis for further scientific developments in this field.

Key words: accounting, modernization, digitization, robotics, information technologies, business process.


Ключові слова


бухгалтерський облік, модернізація, цифровізація, роботизація, інформаційні технології, бізнес-процес.

Повний текст:

PDF

Посилання


Гоголь М., Масіна Л. Теоретичні та методологічні аспекти цифровізації бухгалтерського обліку. Наукові інновації та передові технології. 2022. № 7(9). С. 135-147.

Єршова Н. Розвиток бухгалтерського обліку в умовах переходу до цифрової економіки. Вісник Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут” (економічні науки). 2020. № 2. С. 75-80.

Канцедал Н. Бухгалтерський облік цифрової епохи: розширення термінологічних кордонів. Accounting and Finance. 2019. № 1(83). С. 29-34.

Муравський В. В. Комп’ютерно-комунікаційна форма обліку : монографія. Тернопіль : ТНЕУ, 2018. 486 с.

Попівняк Ю. Перетворення методу бухгалтерського обліку в епоху розвитку цифрових технологій. Інтернаука. Серія «Економічні науки». 2020. № 8. С. 43-52. URL: https://www.inter-nauka.com/uploads/public/15992023972214.pdf (дата звернення: 10.01.2023).

Пуцентейло П. Р., Довбуш А. В. Основні вектори розвитку бухгалтерського обліку в умовах цифрової економіки. Інноваційна економіка. 2021. № 3-4(87). С. 140-151.

Рогова Н. Трансформація політики, інструментів і технологій обліку та оподаткування в умовах цифрової економіки. Фінансовий простір. 2020. № 2(38). С. 103-116.

Соколенко Л. Ф. Цифровізація як вектор розвитку економічних систем та модернізації системи бухгалтерського обліку. Облік і фінанси. 2019. № 3. С. 40-48.

Шендригоренко М., Лядська В. Проблеми та перспективи розвитку обліку в умовах цифрової економіки. Економіка та суспільство. 2020. № 22. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/89/84 (дата звернення: 10.01.2023).

Big Data and Artifcial Intelligence – The Future of Accounting and Finance. Chartered Professional Accountants of Canada. 2019. URL: https://www.cpacanada.ca/-/media/site/operational/rg-research-guidance-and-support/docs/02041-rg-big-data-ai-future-of-accounting-finance-january-2019.pdf (дата звернення: 10.01.2023).

Cooper L. A., Holderness D. K., Sorensen T. L., Wood D. A. Robotic process automation in public accounting. Accounting Horizons. 2019. Vol. 33. No. 4. P. 15-35.
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2023.1.13

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024