ПЕРСПЕКТВ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ЕКОНОМІК УКРАЇН В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

Андрій Васильович Печенюк

Анотація


Печенюк А.В. ПЕРСПЕКТВ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ЕКОНОМІК УКРАЇН В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

Мета. Обґрунтування пріоритетних напрямів екологізації вітчизняної економіки для реалізації прагнення України стати повноправним членом Європейського Союзу.

Методика дослідження. У процесі дослідження використовувалися наступні методи та прийоми: діалектичний – для пізнання сутності та природи процесу екологізації економіки; індукції та дедукції – для пошуку, систематизації та обробки необхідної інформації; монографічний – для засвоєння досвіду екологічної модернізації економіки європейських країн; системний – для обґрунтування комплексу заходів з підвищення ефективності екологізації виробництва; абстрактно-логічний та узагальнення – для формування висновків з проведеного дослідження.

Результати дослідження. Узагальнено основні причини необхідності екологічної модернізації економіки країн світу, зазначено про актуальність проблеми для України в умовах інтеграції до Європейського Союзу. Розкрито основні еколого-економічні проблеми розвитку держави, виділено перешкоди на шляху реалізації принципів «зеленої» економіки, проаналізовано наслідки повномасштабного військового вторгнення Російської Федерації для довкілля та економіки України. Узагальнено досвід імплементації природоохоронної складової в економіку країн Європейського Союзу. Зазначено про неможливість проведення ефективної екологізації економіки до завершення війни, в умовах нестабільної політичної ситуації, хронічної нестачі фінансових ресурсів, неналежного інвестиційного клімату в державі.

Наукова новизна результатів дослідження. Дістали подальшого розвитку напрацювання щодо адаптації вітчизняного природоохоронного законодавства до нормативів ЄС, розробки і реалізації державної програми відновлення довкілля, зруйнованого війною.

Практична значущість результатів дослідження. Процеси стимулювання розвитку циркулярної економіки, впровадження сервісної моделі обслуговування клієнтів, орієнтація на декаплінг дозволять підвищити ефективність екологізації виробничих процесів в Україні.

Ключові слова: екологізація економіки, збалансоване природокористування, європейська інтеграція, екологічна політика, «зелена» економіка, циркулярна економіка, екологічна модернізація, екологічні сертифікати.

 

Pecheniuk A.V. PROSPECTS OF ECOLOGIZATION OF THE ECONOMY OF UKRAINE IN THE CONDITIONS OF EUROPEAN INTEGRATION

Purpose. The aim of the article is to substantiate the priority areas of greening of the domestic economy for the realization of Ukraine's desire to become a full member of the European Union.

Methodology of research. Appropriate methods and techniques were used in the research process: dialectical – to learn the essence and nature of the process of greening the economy, induction and deduction – to find, systematize and process the necessary information, monographic – to learn the experience of ecological modernization of the economy of European countries, systemic – to substantiate a set of measures on increasing the efficiency of production greening, abstract and logical and generalization - to form conclusions from the conducted research.

Findings. The article summarizes the main reasons for the need for ecological modernization of the economies of the world, and indicates the relevance of the problem for Ukraine in the context of integration into the European Union. The main ecological and economic problems of the state's development are revealed, the obstacles to the implementation of the principles of the "green" economy are highlighted, and the consequences of the full-scale military invasion of the Russian Federation for the environment and economy of Ukraine are analysed. The experience of implementing the nature protection component in the economy of the countries of the European Union is summarized. The impossibility of effective greening of the economy before the end of the war, in the conditions of an unstable political situation, a chronic lack of financial resources, and an inappropriate investment climate in the state, was noted.

Originality. Work on the adaptation of domestic environmental protection legislation to EU standards, the development and implementation of the state program for the restoration of the environment destroyed by the war was further developed.

Practical value. The processes of stimulating the development of the circular economy, the introduction of the service model of customer service, and the focus on decoupling will allow to increase the efficiency of the greening of production processes in Ukraine.

Key words: ecologization of the economy, balanced use of nature, European integration, environmental policy, "green" economy, circular economy, ecological modernization, ecological certificates.


Ключові слова


екологізація економіки, збалансоване природокористування, європейська інтеграція, екологічна політика, «зелена» економіка, циркулярна економіка, екологічна модернізація, екологічні сертифікати.

Повний текст:

PDF

Посилання


Андрусевич Н. «Одиниця» за довкілля: чому Україна провалилася у сфері, де ми вважали себе успішними. Європейська правда. URL: https://www.eurointegration.com.ua/experts/2023/02/7/7155638/ (дата звернення: 09.02.2023).

Гобела В. В. Екологізація в системі економічної безпеки держави. URL: https://dspace.lvduvs.edu.ua/bitstream/1234567890/3509/1/gobela_d.pdf (дата звернення: 12.01.2023).

Найбільша техногенна катастрофа ХХ ст: Чорнобильська аварія. Інститут національної пам’яті. URL: https://uinp.gov.ua/pres-centr/novyny/naybilsha-tehnogenna-katastrofa-hh-st-chornobylska-avariya (дата звернення: 12.01.2023).

Про Рекомендації парламентських слухань на тему: «Онкологічні захворювання в Україні. Проблема та шляхи подолання» : Постанова Верховної Ради України від 20.04.2004 № 1688-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1688-IV#Text (дата звернення: 10.01.2023).

Онкологія в Україні: рівень захворюваності та смертності в 20192020 роках. URL: https://www.slovoidilo.ua/2021/05/14/infografika/suspilstvo/onkolohiya-ukrayini-riven-zaxvoryuvanosti-ta-smertnosti-2019-2020-rokax (дата звернення: 10.01.2023).

Environmental Performance Index 2022 EPI Results. URL: https://epi.yale.edu/epi-results/2022/component/epi (дата звернення: 18.01.2023).

Бойко О. Велика промислова екологізація або як здійснюють екомодернізацію підприємств у ЄС? Економічна правда. URL: https://www.epravda.com.ua/columns/2020/12/9/668987/ (дата звернення: 14.01.2023).

Васюков Д. О., Бугаєць А. В., Будник О. А., Шалугін В. С. Екологізація економіки і перехід до сталого розвитку. Екологічна безпека. 2009. № 4. С. 77-83.

У Держекоінспекції назвали топ-3 екологічні проблеми в Україні. Урядовий портал. URL: https://www.kmu.gov.ua/news/u-derzhekoinspekciyi-nazvali-top-3-ekologichni-problemi-v-ukrayini (дата звернення: 12.01.2023).

Борщук Є., Лисачок А. Зелена економіка в системі економічної безпеки. Věda a perspektivy. 2021. № 1(1). С. 47-58.

Даценко О. Ф. Економічні інструменти екологізації економіки України на шляху до ЄС. Eurasian Academic Research Journal (multilanguage science journal). 2020. № 2(34). P. 53-59. URL: http://elar.khmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/9212 (дата звернення: 10.01.2023).

Методи боротьби з опустелюванням в Україні. Як не стати Сахарою. SuperAgrоnоm.com. URL: https://superagronom.com/articles/328-metodi-borotbi-z-opustelyuvannyam-v-ukrayini-yak-ne-stati-saharoyu (дата звернення: 10.01.2023).

Drought Risk. Beta Aqueduct. URL: https://www.wri.org/applications/aqueduct/country-rankings/?indicator=drr (дата звернення: 15.01.2023).

Названо причину, через яку Україна очолила рейтинг країн із найвищим ризиком посухи. Главком. URL: https://glavcom.ua/news/nazvano-prichinu-cherez-yaku-ukrajina-ocholila-reyting-krajin-iz-nayvishchim-rizikom-posuhikarta-763863.html (дата звернення: 08.01.2023).

Омелянюк М. Україна переходить до зони погодних катаклізмів. Суспільне: новини. URL: https://suspilne.media/140106-ukraini-zagrozue-opusteluvanna-teritorij-vze-cerez-30-40-rokiv-u-mindovkilli-poasnili-pricinu/ (дата звернення: 02.01.2023).

Російська війна руйнує природу всієї планети. SaveDnipro. URL: https://www.savednipro.org/rosijska-vijna-rujnuye-prirodu-planeti/ (дата звернення: 09.02.2023).

OCHA Ukraine. Ukraine is one of the most mine-contaminated countries in the world. Twitter UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3448566-oon-ukraina-odna-z-najbils-zaminovanih-krain-u-sviti.html (дата звернення: 25.01.2023).

Природа та війна: як російська агресія вплинула на довкілля. Слово і діло: аналітичний портал. URL: https://www.slovoidilo.ua/2022/11/08/infografika/suspilstvo/pryroda-ta-vijna-yak-rosijska-ahresiya-vplynula-dovkillya (дата звернення: 13.01.2023).

Стрілець Р. Смарагдовий шлях України стане візитівкою нашого природно-заповідного фонду після перемоги. Екополітика. URL: https://ecopolitic.com.ua/ua/news/smaragdovij-shlyah-ukraini-stane-vizitivkoju-zapovidnogo-fondu-pislya-peremogi-strilec/ (дата звернення: 05.01.2023).

Василюк О. 104 роки недостатньо для відновлення ґрунту після війни. Громадське радіо. URL: https://hromadske.radio/podcasts/viyna-informatsiynyy-marafon/104-roky-nedostatn-o-dlia-vidnovlennia-gruntu-pislia-viyny-ekoloh-pro-dosvid-frantsii (дата звернення: 11.01.2023).

Буцко Х. Після війни довкілля відновиться за століття. Хмарочос. URL: https://hmarochos.kiev.ua/2022/10/25/zaminovane-ta-ponivechene-yak-vidnovlyuvatymetsya-ukrayinske-dovkillya/ (дата звернення: 10.01.2023).

Мельник В. Хімічні реакції, яких ми не бачимо. Як на наше здоров’я впливають залишки російських ракет. Вікна ТВ. URL: https://vikna.tv/styl-zhyttya/zdorovia-ta-krasa/yak-vijna-vplyvaye-na-ekologiyu-ukrayiny-ta-zhyttya-lyudej/ (дата звернення: 13.01.2023).

Стрілець Р. Війна – наслідки для екології та клімату. Дім. URL: https://kanaldom.tv/vijna-naslidky-dlya-ekologiyi-ta-klimatu-intervyu-z-ministrom-zahystu-dovkillya-strilczem/ (дата звернення: 10.01.2023).

Антоненко В. М., Сухіна О. М., Попова О. Ю., Дякова Я. Ю. Екологізація економічних відносин в системі управління господарськими процесами. Проблеми екології. 2021. № 1. С. 7-16.

Ralph Fuks. Green revolution. URL: https://greenpost.ua/blogs/zelena-revolyutsiya-ralfa-fyuksa-i7063 (дата звернення: 05.01.2023).

Корольчук Л. В. Концептуальні основи теорії сталого розвитку. Економічний форум. 2020. № 4. С. 14-22.

Печенюк А. В. Перспективи розвитку екологічного підприємництва в Україні. Інноваційна економіка. 2013. № 41. С. 172-175.

Печенюк А. В., Печенюк А. П. Екологічна модернізація економіки як необхідна умова сталого розвитку суспільства. Інноваційна економіка. 2018. № 9-10. С. 120-124.

Законопроект «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року» прийнято! Екобізнес. URL: https://ecolog-ua.com/news/zakonoproekt-pro-osnovni-zasady-strategiyu-derzhavnoyi-ekologichnoyi-polityky-ukrayiny-na (дата звернення: 02.01.2023).

Гончаренко М. Ф., Пархоменко Н. М., Лучин О. М. «Зелена» економіка як напрям досягнення стійкого еколого-економічного розвитку регіону. Актуальні проблеми економіки. 2020. № 6(228). С. 6-15.

Горянська Т. В. «Зелена економіка» як чинник розвитку зовнішньоторговельних відносин. Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». 2014. № 11. С. 67-71.

Іванова Т. В. Екологізація соціально-економічної системи як основа сталого розвитку економіки. Приазовський економічний вісник. 2017. № 2. С. 114-117.
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2023.1.14

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024