ПРОБЛЕМ ОЦІНК ТРАНСКОРДОННОГО ТА МІЖРЕГІОНАЛЬНОГО ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ РЕГІОНІВ УКРАЇН

Олеся Олександрівна Самко

Анотація


Самко О.О. ПРОБЛЕМ ОЦІНК ТРАНСКОРДОННОГО ТА МІЖРЕГІОНАЛЬНОГО ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ РЕГІОНІВ УКРАЇН

Мета. Дослідження та адаптація існуючих методик оцінки транскордонного та міжрегіонального перенесення забруднювальних речовин в контексті взаємодії країн та окремих регіонів всередині окремої країни до умов обмеженості вхідних даних.

Методика дослідження. В процесі наукового дослідження були використані такі наукові методи: методи абстрагування та узагальнення – для дослідження теоретичних основ та існуючих підходів до сутності транскордонної екологічної безпеки та транскордонного (міжрегіонального) забруднення атмосферного повітря зокрема; системний аналіз – для обґрунтування спрощеної методики оцінки максимально можливого небезпечного впливу на атмосферне повітря регіону з боку стаціонарних джерел забруднення атмосферного повітря суміжних територій; методи аналізу і синтезу – для виявлення суміжних територій, які становлять найбільшу загрозу з точки зору міжрегіонального забруднення атмосферного повітря, та оцінки такого впливу.

Результати дослідження. Запропоновано розмежування поняття «транскордонне забруднення» та «міжрегіональне забруднення» атмосферного повітря. Обґрунтовано застосування спрощеної методики оцінки транскордонного (міжрегіонального) забруднення атмосферного повітря регіону.

Наукова новизна результатів дослідження. Запропоновано алгоритм оцінки можливого міжрегіонального (транскордонного) забруднення атмосферного повітря регіону на основі адаптації існуючих методик.

Практична цінність результатів дослідження. Запропонований алгоритм та адаптована методика оцінки можливого міжрегіонального (транскордонного) забруднення атмосферного повітря регіону може бути застосована на рівні всіх регіонів при розробці регіональних програм в напрямі охорони атмосферного повітря, на рівні міждержавної взаємодії у сфері транскордонного співробітництва, а також для розробки та прийняття оперативних рішень з метою швидкого реагування на поточну ситуацію.

Ключові слова: транскордонна екологічна безпека, транскордонне забруднення, транскордонне перенесення забруднювальних речовин, міжрегіональне забруднення атмосферного повітря.

 

Samko O.O. PROBLEMS OF ASSESSMENT OF CROSS-BORDER AND INTERREGIONAL ATMOSPHERIC AIR POLLUTION IN THE REGIONS OF UKRAINE

Purpose. The aim of the article is to research and adaptation of existing methods of assessment of cross-border and interregional transfer of pollutants in the context of the interaction of countries and individual regions within an individual country to the conditions of limited input data.

Methodology of research. The following scientific methods were used in the process of scientific research: methods of abstraction and generalization – for the study of theoretical foundations and existing approaches to the essence of cross-border ecological security and cross-border (interregional) atmospheric air pollution in particular; system analysis – to substantiate a simplified methodology for assessing the maximum possible dangerous impact on the atmospheric air of the region from stationary sources of atmospheric air pollution in the adjacent territories; methods of analysis and synthesis – to identify adjacent territories that pose the greatest threat from the point of view of interregional air pollution, and to assess such an impact.

Findings. A distinction between the concepts of "cross-border pollution" and "interregional pollution" of atmospheric air is proposed. The use of a simplified methodology for assessing transboundary (interregional) atmospheric air pollution in the region is substantiated.

Originality. An algorithm for assessing possible interregional (cross-border) atmospheric air pollution of the region based on the adaptation of existing methods is proposed.

Practical value. The proposed algorithm and adapted methodology for assessing possible interregional (cross-border) atmospheric air pollution of the region can be applied at the level of all regions when developing regional programs in the direction of atmospheric air protection, at the level of interstate cooperation in the field of cross-border cooperation, as well as for the development and adoption of operational decisions with for the purpose of rapid response to the current situation.

Key words: cross-border ecological safety, cross-border pollution, cross-border transfer of pollutants, interregional atmospheric air pollution.


Ключові слова


транскордонна екологічна безпека, транскордонне забруднення, транскордонне перенесення забруднювальних речовин, міжрегіональне забруднення атмосферного повітря.

Повний текст:

PDF

Посилання


Державна служба статистики України. URL: https://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 17.01.2023).

Дубина М. В. Сутність транскордонної безпеки та її види. Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. 2013. № 4(70). С. 238-244.

Каспийцева В. Ю. Оценка защищенности территорий от атмосферных загрязнений при планировании и застройке. Строительство, материаловедение, машиностроение : сб. науч. тр. Днепропетровск : ?зд-во Приднепр. акад. стр-ва и архитектуры, 2014. Вып. 76. С. 143-147. (Сер.: Энергетика, экология, компьютерные технологии в строительстве). URL: http://surl.li/guppd (дата звернення: 17.01.2023).

Каспійцева В. Ю., Кушнір Є. Г., Поліщук С. З. Транскордонне перенесення забруднювачів і природна захищеність атмосфери. Науковий вісник НЛТУ України. 2016. № 26.8. С. 199-205. URL: http://surl.li/gudfs (дата звернення: 17.01.2023).

Кравців В. С., Жук П. В. Концептуальні засади формування механізму регулювання екологічної безпеки у транскордонному регіоні. Регіональна економіка. 2015. № 4. С. 66-72. URL: http://www.re.gov.ua/re201504/re201504_066_KravtsivVS,ZhukPV.pdf (дата звернення: 17.01.2023).

Оцінка фактичного стану забруднення атмосферного повітря в Чернігівській області : звіт про науково-дослідну роботу. Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2020. 425 с. URL: https://drive.google.com/file/d/1QtGGF3-y-FDb8uoIKArn0spssKNvPvCd/view (дата звернення: 17.01.2023).

Про транскордонне забруднення повітря на великі відстані : Конвенція від 13.11.1979 р. URL: https://ips.ligazakon.net/document/MU79302?an=2 (дата звернення: 17.01.2023).

Регулювання екологічної безпеки транскордонного регіону в умовах євроінтеграції : наукова доповідь / за заг. наук. ред. В. С. Кравціва. Львів : ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього», 2015. 121 с. URL: https://ird.gov.ua/irdp/p20150502.pdf (дата звернення: 17.01.2023).
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2023.1.15

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024