ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТВНОСТІ РОБОТ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В ССТЕМІ ПУБЛІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Дмитро Михайлович Онофрійчук

Анотація


Онофрійчук Д.М. ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТВНОСТІ РОБОТ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В ССТЕМІ ПУБЛІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Мета. Обґрунтування механізму оцінювання результативності діяльності органів місцевого самоврядування відповідно до сучасних викликів, функціонального навантаження з метою подальшої імплементації окреслених підходів модернізації публічного менеджменту.

Методи дослідження. В рамках наукової публікації використані методи історичного, діалектичного, монографічного, системного, порівняльного, структурного аналізу, абстрактно-логічного узагальнення. Інституціональний підхід був зорієнтований на вивчення відносин взаємодії між публічним менеджментом та інституціями влади. Процесний підхід передбачає оцінювання результатів надання публічних послуг за допомогою міжнародних критеріїв якості управління. Метод абстрактно-логічного узагальнення дав можливість сформувати висновки і рекомендації у результаті дослідження.

Результати дослідження. Проаналізовано систему оцінювання результативності роботи публічних інститутів з позицій наукових здобутків та практичних підходів. Приділено увагу інноваційним підходам до оцінювання роботи публічних інститутів, які базуються на моніторингу спроможності роботи, управління змінами, досягнення збалансованості між цільовою, економічною, функціональними складовими управлінської діяльності органу місцевого самоврядування. Висвітлено аналіз системи менеджменту публічних інститутів Європейського Союзу та імплементації даної системи у вітчизняну практику.

Наукова новизна результатів дослідження. Запропоновано в системах оцінювання менеджменту публічних інститутів передбачити моніторинг набуття та використання у функціональній діяльності посадовими особами кращих практик управління місцевим розвитком, підвищення фахових знань та вмінь відповідно до викликів та потреб цифровізації, децентралізації, інтеграції до ЄС.

Практична значущість результатів дослідження. Висновки, рекомендації, що містяться у статті, мають теоретичне обґрунтування і практичне значення. Основні положення наукової статті сприятимуть побудові ефективної системи менеджменту органів місцевого самоврядування, покращать результативність їх функціональної діяльності в умовах волатильності.

Ключові слова: оцінювання системи публічного менеджменту, критерії оцінювання, європейська практика оцінювання роботи публічних інститутів, спроможність органів місцевого самоврядування, інноваційний підхід до оцінювання.

 

Onofriychuk D.M. EVALUATION OF THE PERFORMANCE OF LOCAL SELF-GOVERNMENT BODIES IN THE PUBLIC MANAGEMENT SYSTEM

Purpose. The aim of the article is to substantiate the mechanism for evaluating the performance of local self-government bodies in accordance with modern challenges, functional load for the purpose of further implementation of the outlined approaches to the modernization of public management.

Methods of research. The methods of historical, dialectical, monographic, systematic, comparative, structural analysis, abstract and logical generalization are used in the scientific publication. The institutional approach was focused on the study of interaction between public management and government institutions. The process approach involves evaluating the results of the provision of public services using international management quality criteria. The method of abstract and logical generalization made it possible to form conclusions and recommendations as a result of the research.

Findings. The system of evaluating the effectiveness of the work of public institutes from the standpoint of scientific achievements and practical approaches has been analysed. Attention is paid to innovative approaches to evaluating the work of public institutions, which are based on monitoring performance, change management, achieving a balance between the target, economic, and functional components of the management activity of the local self-government body. The analysis of the management system of public institutions of the European Union and the implementation of this system in domestic practice is highlighted.

Originality. It is suggested that in the management evaluation systems of public institutions, monitoring of the acquisition and use in functional activities by officials of the best practices of local development management, improvement of professional knowledge and skills in accordance with the challenges and needs of digitalization, decentralization, integration into the EU.

Practical value. The conclusions and recommendations contained in the article have a theoretical basis and practical significance. The main provisions of the scientific article will contribute to the construction of an effective management system of local self-government bodies; will improve the effectiveness of their functional activities in conditions of volatility.

Key words: evaluation of the public management system, evaluation criteria, European practice of evaluating the work of public institutions, capacity of local self-government bodies, innovative approach to evaluation.

Ключові слова


оцінювання системи публічного менеджменту, критерії оцінювання, європейська практика оцінювання роботи публічних інститутів, спроможність органів місцевого самоврядування, інноваційний підхід до оцінювання.

Повний текст:

PDF

Посилання


Абрамюк І. Оцінка ефективності місцевого самоврядування. URL: https://decentralization.gov.ua/news/12893 (дата звернення: 18.01.2023).

Системи управління якістю при наданні муніципальних послуг у відповідності до вимог ISO 9001:2008: існуючі практики та напрями удосконалення : аналітичне дослідження, виконане в рамках проекту ПРООН «Муніципальна програма врядування та сталого розвитку». URL: http://msdp.undp.org.ua/data/publications/PROON-2012-QMS_FINAL.pdf (дата звернення: 18.01.2023).

Ворона П. В. Теоретичні аспекти ефективності роботи органів місцевого самоврядування. URL: http://dspace.puet.edu.ua/bitstream/123456789/1659/1/03.pdf (дата звернення: 18.01.2023).

Таньчук О. А. Основні підходи до оцінювання ефективності публічного управління. Вісник НАДУ. 2015. № 3. С. 63-71.

Ведунг Е. Оцінювання державної політики та програм / пер. з англ. В. Шульга. Київ : ВСЕУВ?ТО, 2003. 350 с.

Балан А. А., Бондаренко А. О. Публічний аудит: теорія та практика. Економіка: реалії часу. 2019. № 6(46). С. 22-26.

Желюк Т. Л., Богач Ю. А. Аудит і оцінювання управлінської діяльності. Тернопіль : Крок, 2016. 260 с.

Про порядок проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців : Постанова Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2017 р. № 640. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/640-2017-%D0%BF#Text (дата звернення: 18.01.2023).

Про затвердження Типового положення про проведення атестації посадових осіб місцевого самоврядування : Постанова Кабінету Міністрів України від 26.10.2001 № 1440 із змінами, внесеними Постановою № 590 від 09.08.2017. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1440-2001-%D0%BF#Text (дата звернення: 18.01.2023).

Загальні методичні рекомендації щодо проведення щорічної оцінки виконання посадовими особами місцевого самоврядування, покладених на них обов’язків та завдань : наказ Головного управління державної служби України від 30.06.2004 № 102. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0102351-04#Text (дата звернення: 18.01.2023).

Методика оцінювання результативності професійного навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування : наказ Національного агентства України з питань державної служби від 03 грудня 2020 № 226-20. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0134-21#n13 (дата звернення: 18.01.2023).

Про затвердження завдань і ключових показників результативності, ефективності та якості службової діяльності державних службовців, які займають посади державних секретарів міністерств, на 2023 рік : Постанова Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2022 р. № 1116-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1116-2022-%D1%80#Text (дата звернення: 18.01.2023).

Венцель В., Герасимчук І., Онищук І. Інформаційно-аналітичний дашборд. 02.08.2021. URL: https://decentralization.gov.ua/news/13835 (дата звернення: 18.01.2023).
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2023.1.17

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024