ВКОРСТАННЯ ПОСЕРЕДНКІВ ПР ЗДІЙСНЕННІ ЗБУТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФАРМАЦЕВТЧНМ ПІДПРЄМСТВАМ

Оксана Георгіївна Пенькова

Анотація


Пенькова О.Г. ВКОРСТАННЯ ПОСЕРЕДНКІВ ПР ЗДІЙСНЕННІ ЗБУТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФАРМАЦЕВТЧНМ ПІДПРЄМСТВАМ

Мета. Метою статті є аналіз доцільності використання посередників при здійсненні збутової діяльності фармацевтичними підприємствами, а також визначення алгоритму підбору підприємства-посередника, враховуючи особливості збуту фармацевтичної продукції̈.

Методи дослідження. У процесі дослідження використовувалися загальнонаукові та спеціальні методи, зокрема: аналіз – у процесі визначення мети та напрямів ефективної збутової̈ політики фармацевтичного підприємства; індукція та дедукція – на етапі збору, систематизації та обробки необхідної інформації; абстрактно-логічний – для формування теоретичних висновків щодо вагомості використання посередників при здійсненні збутової діяльності фармацевтичними підприємствами.

Результати дослідження. Досліджено, що комплексна система збуту продукції в рамках фармацевтичної діяльності національних підприємств - це сукупність конкретних методів дослідження ринків, пошуку потенційних споживачів, аналіз існуючих потреб споживачів даної продукції, формування та реалізація інноваційних каналів просування за допомогою сучасних систем та діджиталізації, проведення рекламних акцій. Охарактеризовано основні канали збуту та комплекс процедур просування готової фармацевтичної продукції на ринок за допомогою підприємств-посередників.

Наукова новизна результатів дослідження. Набуло подальшого розвитку обґрунтування доцільності використання посередників при здійсненні збутової діяльності фармацевтичними підприємствами.

Практична значущість результатів дослідження. Обґрунтовано, будь-якому фармацевтичному підприємству для організації ефективної збутової діяльності необхідно раціонально сформувати та організувати процес збуту продукції до кінцевого споживача. Це позитивно впливатиме на зниження витрат та розширення можливостей пропозицій додаткових послуг. В цьому фармпідприємствам можуть допомогти спеціалізовані посередники.

Ключові слова: посередники, збутова діяльність, фармацевтичні підприємства, аптечні бази, аптеки, інтернет продаж, діджиталізація.

 

Penkova О.H. THE USE OF INTERMEDIARIES IN THE PERFORMANCE OF SALES ACTIVITIES BY PHARMACEUTICAL ENTERPRISES

Purpose. The aim of the article is to analyse the expediency of using intermediaries in the implementation of sales activities by pharmaceutical enterprises, as well as to determine the algorithm for selecting an intermediary enterprise, taking into account the peculiarities of the sale of pharmaceutical products̈.

Methods of research. General scientific and special methods were used in the research process, in particular: analysis – in the process of determining the goal and directions of the effective sales policy of the pharmaceutical enterprise; induction and deduction – at the stage of collecting, systematizing and processing the necessary information; abstract and logical – for the formation of theoretical conclusions regarding the significance of the use of intermediaries in the implementation of sales activities by pharmaceutical enterprises.

Findings. It has been investigated that the integrated product sales system within the framework of the pharmaceutical activities of national enterprises is a set of specific methods of researching markets, finding potential consumers, analysing the existing needs of consumers of this product, forming and implementing innovative promotion channels using modern systems and digitalization, conducting advertising campaigns. The main sales channels and a set of procedures for promoting finished pharmaceutical products to the market with the help of intermediary enterprises are characterized.

Originality. The substantiation of the expediency of using intermediaries in the implementation of sales activities by pharmaceutical enterprises has gained further development.

Practical value. It was substantiated that any pharmaceutical enterprise needs to rationally form and organize the process of selling products to the final consumer in order to organize effective sales activities. This will have a positive effect on reducing costs and expanding the possibilities of offering additional services. Specialized intermediaries can help pharmaceutical enterprises in this.

Key words: intermediaries, sales activity, pharmaceutical enterprises, pharmacy bases, pharmacies, internet sales, digitalization.


Ключові слова


посередники, збутова діяльність, фармацевтичні підприємства, аптечні бази, аптеки, інтернет продаж, діджиталізація.

Повний текст:

PDF

Посилання


Андрушкевич З. М. Комплекс маркетингу в торговельній діяльності аптечних мереж. Вісник Хмельницького національного університету. 2014. № 5. Т. 2. С. 22-25.

Гладкова О. В. Роль логістичних систем в ефективному функціонуванні фармацевтичних компаній. Сучасні досягнення та перспективи розвитку апітерапії в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (м. Харків, 25 січня 2020 р.). Харків : Вид-во «Оригінал», 2020. С. 55-56.

Грянко Т. Г. Управління логістичними каналами розподілу продукції на сучасних підприємствах. Молодий вчений. 2018. № 12(1). С. 267-269.

Ільченко Т. В. До питання маркетингового забезпечення планування збуту продукції підприємства. Економіка та держава. 2016. № 4. С. 57-60.

Кобеля З. І., Мельник О. І., Метлицька О. П. Тенденції розвитку оптової торгівлі в економіці ринкового типу. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2019. № 1. С. 149-154.

Короткова К. Р., Ткач Т. П., Іщенко С. В. Особливості формування конкурентних переваг підприємств оптової торгівлі. Kluczowe aspekty naukowej dzialalnosci : Materiały XIV Międzynarodowej Naukowi-praktycznej Konferencji. Przemysl : Nauka i studia, 2018. С. 48.

Малий В. В. Сучасна концепція фармацевтичного маркетингу: холістичний підхід. Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. 2014. № 4. С. 40-46.

Репіч Т. А. Удосконалення функціонування каналів розподілу за рахунок взаємодії маркетингової та логістичної складової. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 3. С. 61-65.

Сухомлин Л. В., Різніченко Л. В., Орлова К. О. Забезпечення сталої конкурентної позиції підприємства за рахунок ефективного управління його ресурсним потенціалом. Проблеми системного підходу в економіці. 2018. Випуск № 3(65). С. 109-115. URL: http://psae-jrnl.nau.in.ua/journal/3_65_1_2018_ukr/18.pdf (дата звернення: 20.01.2023).

Терент’єва Н. В. Принципи та функції управління збутовою діяльністю. Вісник Запорізького національного університету. Економічні науки. 2016. № 1(29). С. 127-138.

Трішкіна Н. І. Шляхи удосконалення торговельно-посередницької діяльності в Україні. Інфраструктура ринку. 2016. № 2. С. 209-213.

Methods of analysis of the external environment of business activities / Shtal T. V., Buriak M. M., Amirbekuly Y., Ukubassova G. S., Kaskin T. T., Toiboldinova Z. G. Espacios. 2018. № 12. Р. 22-31.

Matošková J. Measuring Knowledge. Journal of Competitiveness. 2016. № 8(4). Р. 5-29.

Raciborski M. The Impact of Takeovers on the Acquiring Firms in the Pharmaceutical Market. Journal of Competitiveness. 2017. № 9(1). Р. 89-102
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2023.1.18

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024