ПЕРЕВАГ ВКОРСТАННЯ ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЙ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЯМ НА РНКУ ТОРГОВЕЛЬНХ ПОСЛУГ

Олена Миколаївна Сохацька, Анастасія Русланівна Мних

Анотація


Сохацька О.М., Мних А.Р. ПЕРЕВАГ ВКОРСТАННЯ ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЙ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЯМ НА РНКУ ТОРГОВЕЛЬНХ ПОСЛУГ

Мета. Метою статті є теоретичне обгрунтування напрямів розвитку й використання інтернет-технологій управління організаціями на ринку торговельних послуг.

Методика дослідження. Для вирішення визначених у ході дослідження завдань застосовано комплекс загальнонаукових та спеціальних методів наукового пізнання. Застосування системного підходу, методів індукції та дедукції, аналізу й синтезу дало можливість комплексно і всебічно розглянути теоретичні засади використання інтернет-технологій управління організаціями, визначити особливості формування основних складових цих технологій. Історико-логічний метод було обрано для дослідження основних параметрів розвитку інтернет-технологій в сучасних умовах цифровізації економіки. При систематизації результатів з метою визначення позитивних ефектів використання інтернет-технологій для позиціонування торговельного підприємства в середовищі Інтернет обрано методи наукового узагальнення, аналізу та синтезу.

Результати дослідження. В процесі проведення дослідження визначено поняття інтернет-технологій управління організаціями на ринку торговельних послуг; досліджено та узагальнено теоретичні підходи до розвитку інтернет-технологій в системі управління організаціями; узагальнено основні фактори, що впливають на Інтернет-економіку на основі формування та використання Інтернет-технологій; обгрунтовано цілі компаній і бізнесу в цілому у сфері використання Інтернет-технологій на ринку торговельних послуг; визначено позитивні ефекти використання інтернет-технологій для позиціонування торговельного підприємства в середовищі Інтернет.

Наукова новизна результатів дослідження. Полягає в подальшому розвитку теоретико-методичних засад використання інтернет-технологій управління організаціями на ринку торговельних послуг. Зокрема, це знайшло своє відображення у наступному: удосконалено визначення поняття інтернет-технологій управління організаціями на ринку торговельних послуг; розроблено комплексне бачення сучасних методів використання Інтернет-технологій для підтримки існуючої мережі бізнес-зв’язків компанії.

Практична значущість результатів дослідження. Практичне значення результатів дослідження полягає у обґрунтуванні напрямів подальшого розвитку та використання переваг запровадження інтернет-технологій управління організаціями на ринку торговельних послуг. Пропозиції, що наведені в роботі можуть бути використані в практичній діяльності торговельних підприємств України.

Ключові слова: Інтернет-простір, Інтернет-економіка, інформаційно-комп’ютерні технології, Інтернет-технології, управління організаціями, ринок торговельних послуг, торговельне підприємство, оn-line технології управління.

 

Sokhatska O.M., Mnykh A.R. ADVANTAGES OF USING INTERNET TECHNOLOGIES OF ORGANIZATIONS MANAGEMENT IN THE MARKET OF TRADE SERVICES

Purpose. The aim of the article is to study the current state and directions of development and use of Internet technologies for management of organizations in the market of trade services.

Methodology of research. A complex of general scientific and special methods of scientific knowledge was used to solve the tasks identified during the research. The use of a systemic approach, methods of induction and deduction, analysis and synthesis made it possible to complex and comprehensive consider the theoretical foundations of the use of Internet technologies in the management of organizations, to determine the peculiarities of the formation of the main components of these technologies. The historical and logical method was chosen to study the main parameters of the development of Internet technologies in the modern conditions of digitalization of the economy. When systematizing the results in order to determine the positive effects of using Internet technologies for the positioning of a trading company in the Internet environment, the methods of scientific generalization, analysis, and synthesis were chosen.

Findings. In the course of the research, the concept of Internet management technologies for organizations on the market of trade services was defined; theoretical approaches to the development of Internet technologies in the management system of organizations were investigated and summarized; the main factors affecting the Internet economy based on the formation and use of Internet technologies are summarized; the goals of companies and business as a whole in the field of using Internet technologies in the market of trade services are substantiated; the positive effects of the use of Internet technologies for the positioning of a trading company in the Internet environment are determined.

Originality. Theoretical and methodological principles of the use of Internet technologies for management of organizations in the market of trade services acquired further development. In particular, this was reflected in the following: improved definition of the concept of Internet technologies for managing organizations in the market of trade services; developed a comprehensive vision of modern methods of using Internet technologies to support the company's existing business network.

Practical value. The practical significance of the research results lies in the substantiation of the directions for further development and the use of the advantages of the introduction of Internet technologies for the management of organizations in the market of trade services. The proposals given in the work can be used in the practical activities of trade enterprises of Ukraine.

Key words: Internet space, Internet economy, information and computer technologies, Internet technologies, organization management, trade services market, trade enterprise, online management technologies.


Ключові слова


Інтернет-простір, Інтернет-економіка, інформаційно-комп’ютерні технології, Інтернет-технології, управління організаціями, ринок торговельних послуг, торговельне підприємство, оn-line технології управління.

Повний текст:

PDF

Посилання


Бойчук І.В. Інноваційні підходи до застосування Інтернету в маркетинговій діяльності підприємств. Маркетинг. Менеджмент. Інновації: монографія. Суми : ТОВ «ТД «Папірус», 2014. 553 с.

Бородій Н.О. Інтернет-ресурси: поняття, види, їх цільова аудиторія. URL: https://prezi.com/p/f3mf-nqs3r4n/presentation/ (дата звернення: 30.01.2023).

Векшинський А.А. Інтернет-маркетинг як новий напрямок у сучасній концепції маркетингу взаємодії. Техніко-технологічні проблеми сервісу. 2017. № 2. С. 102–108.

Виноградова О.В., Дрокіна Н.І., Паламаренко С.В. Актуальність використання технологій інтернет-маркетингу в комерційній діяльності підприємств. URL: http://confmanagement.kpi.ua/proc/article/view/230453. (дата звернення: 30.01.2023).

Григор’єва Л.В. Вплив можливостей інтернет-технологій на розвиток підприємств. Ефективна економіка. 2018. №8. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2264. (дата звернення: 30.01.2023).

Заморьова Д.В. Актуальність використання інтернет-технологій в бізнесі. Економіка. Менеджмент. Бізнес. 2020. № 2(8). С. 72-79.

Іванов С.М., Біленко В.О. Моделювання інтернет-бізнесу за допомогою проактивного управління. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 12. С. 51-54.

Ілляшенко С.М. Сучасні тенденції застосування Інтернет-технологій у маркетингу. URL: https://essuir.sumdu.edu.ua/ bitstream/123456789/22722/1/mmi2011_4_2_64_74.pdf. (дата звернення: 30.01.2023).

Ковач М.Й. Роль і місце інтернет-економіки в сучасній економічній системі. Науковий вісник Ужгородського університету. 2016. №1(47). С. 188-192.

Манько А.В. Сучасні тенденції застосування інтернет-технологій у бізнесі. URL: https://cdn.hneu.edu.ua/rozvitok19/thesis02-39.html. (дата звернення: 30.01.2023).

Мозгова В.Г. Інструменти Internet-маркетингу та їх переваги для сучасних українських підприємств. Ефективна економіка. 2020. №14. С. 112-119.

Пілюшенко В.Л. Інформаційні технології у маркетингу і рекламі : навч. посіб. Донецьк, 2012. 204 с.

Равікович І.Є. Оцінка ефективності впровадження інструментів Інтернет-маркетингу в діяльності торгового підприємства. URL: https://economics.opu.ua/files/archive/2015/No5/161.pdf. (дата звернення: 30.01.2023).

Решетнікова І., Єременко Ю. Використання інтернет-технологій в маркетингу підприємств сфери послуг. Маркетинг в Україні. 2020. №5. С. 47-53.

Самойленко Л.Б. Вплив Інтернет-технологій на маркетингову діяльність підприємства. URL: http://www.synergy.kiev.ua/ article07.html. (дата звернення: 30.01.2023).

Шлапак О.А. Застосування концепції маркетинг-менеджменту у діяльності підприємств в інтернет-середовищі. Ефективна економіка. 2017. №6. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5633 (дата звернення: 30.01.2023).
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2023.1.20

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024