ДОСЛІДЖЕННЯ РЕГРЕСІЙНХ МОДЕЛЕЙ БЕЗ ВІЛЬНОГО ЧЛЕНА

Валерій Олександрович Єрьоменко, Андрій Миколайович Алілуйко, Ігор Васильович Домбровський

Анотація


Єрьоменко В.О., Алілуйко А.М., Домбровський І.В. ДОСЛІДЖЕННЯ РЕГРЕСІЙНХ МОДЕЛЕЙ БЕЗ ВІЛЬНОГО ЧЛЕНА

Мета. Використання аналога коефіцієнта детермінації множинної регресії для класичної регресійної моделі без вільного члена і побудова відповідних статистик Фішера і Ст’юдента для проведення економетричного аналізу.

Методика дослідження. В процесі дослідження використані методи загальнонаукових та емпіричних прийомів, що ґрунтуються на системному підході. Крім цього, для вирішення поставлених завдань використовувались такі методи наукового пізнання: методи аналізу і спостереження - для виокремлення основних соціальних факторів впливу на рівень злочинності; методи теорії матриць, теорії ймовірностей та математичної статистики - для перевірки законів розподілу випадкових величин, побудови критеріїв значущості рівняння регресії та його коефіцієнтів.

Результати дослідження. Вивчено, як впливає відсутність вільного члена у множинній лінійній регресії на статистики Ст’юдента і Фішера при дослідженні значущості коефіцієнтів регресії і рівняння регресії в цілому відповідно. Отримані результати свідчать, що введені визначення впливають на скорегований коефіцієнт множинної регресії і на F-статистику, але не змінюють стандартну помилку регресії, включаючи статистики Ст’юдента. Обґрунтовано необхідність проведення обчислень якісних показників регресійних моделей відповідно до виведених формул і алгоритмів, та критично відноситися до кінцевих числових результатів отриманих при використанні комп’ютерних статистичних пакетів.

Наукова новизна результатів дослідження. Проведено комплексне дослідження лінійних регресійних моделей, яке враховує ефект відсутності вільного члена при оцінюванні якості емпіричних моделей.

Практична значущість результатів дослідження. Отримані результати дослідження дозволяють уникати помилок обчислень та прийняття неправдоподібних висновків, які зустрічаються в практиці якісного аналізу лінійних регресійних моделей без вільного члена.

Ключові слова: модель множинної регресії, вільний член, метод найменших квадратів, критерій Ст’юдента, критерій Фішера.

 

Yeromenko V.O., Aliluiko A.M., Dombrovskyi I.V. STUDY OF REGRESSION MODELS WITHOUT A FREE TERM

Purpose. The aim of the article is to use the analogue of the coefficient of determination of multiple regression for a classical regression model without a free term and constructing the appropriate Fisher and Student statistics for econometric analysis.

Methodology of research. Methods of general scientific and empirical techniques based on a systemic approach were used in the process of research. In addition, the following methods of scientific knowledge were used to solve the tasks: methods of analysis and observation - to identify the main social factors influencing the level of crime; methods of matrix theory, theory of probabilities and mathematical statistics - for checking the laws of distribution of random variables, building criteria for the significance of the regression equation and its coefficients.

Findings. It was studied how the absence of a free term in multiple linear regression affects the Student and Fisher statistics when studying the significance of regression coefficients and the regression equation as a whole, respectively. The obtained results indicate that the introduced definitions affect the adjusted coefficient of multiple regression and the F-statistic, but do not change the standard error of the regression, including the Student's statistics. The need to calculate qualitative indicators of regression models in accordance with derived formulas and algorithms, and to be critical of the final numerical results obtained when using computer statistical packages, is substantiated.

Originality. A comprehensive study of linear regression models was conducted, which takes into account the effect of the absence of a free term when evaluating the quality of empirical models.

Practical value. The obtained research results allow avoiding calculation errors and acceptance of implausible conclusions, which occur in the practice of qualitative analysis of linear regression models without a free term.

Key words: multiple regression model, free term, method of least squares, Student's test, Fisher's test.


Ключові слова


модель множинної регресії, вільний член, метод найменших квадратів, критерій Ст’юдента, критерій Фішера.

Повний текст:

PDF

Посилання


Малярець Л. М., Койбічук В. В. Регресійні моделі без вільного члена. Бізнесінформ. 2012. № 4. С. 21-25.

Eisenhauer J. G. Regression through the origin. Teaching Statistics. 2003. Vol. 25(3). P. 76-80.

Theil H. Principles of Econometrics. New York : John Wiley, 1971. 736 p.

Chambers R. L, Dunstan R. Estimating distribution functions from survey data. Biometrika. 1986. Vol. 73. Issue 3. P. 597-604.

Cassela G. Laverage and regression through the origin. American Statistician. 1983. Vol. 37(2). P. 147-152.

Gordon H. A. Errors in computer packages : least squares regression through the origin. The Statistician. 1981. Vol. 30(1). P. 23-29.

Turner M. E. Straight line regression through the origin. Biometrics. 1960. Vol. 16(3). P. 483-485.

Adelman M. A., Watkins G. C. Reserve asset values and the hotelling valuation principle: further evidence. Souther Economic Journal. 1994. Vol. 61(1). P. 664-673.

Кремер Н. Ш., Путко Б. А. Эконометрика : учебник для вузов, Москва : ЮН?Т?-ДАНА, 2006. 311 с.

Джонсон Дж. Эконометрические методы / пер. с англ. Москва : Статистика, 1980. 448 с.

Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 05.01.2023).
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2023.1.22

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024