СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВТКУ ГАЛУЗІ ТУРЗМУ: МІЖНАРОДНЙ ТА УКРАЇНСЬКЙ ДОСВІД

Володимир Степанович Мазур

Анотація


Мазур В.С. СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВТКУ ГАЛУЗІ ТУРЗМУ: МІЖНАРОДНЙ ТА УКРАЇНСЬКЙ ДОСВІД

Мета. Обґрунтування перспектив розвитку галузі туризму в світі та Україні на основі теоретичних та аналітичних досліджень.

Методи дослідження. У процесі дослідження використовувалися загальнонаукові та спеціальні методи, зокрема: індукція та дедукція – на етапі збору, систематизації та обробки необхідної інформації; аналіз та порівняння – у процесі відображення розвитку галузі туризму в світі та Україні; абстрактно-логічний – для формування теоретичних висновків; монографічний та порівняльний – для систематизації наукових підходів вчених до теоретичних аспектів розвитку туристичного бізнесу; графічний – для візуалізації результатів дослідження.

Результати дослідження. Розглянуто теоретичні засади розвитку відтворених видів туризму в сучасних умовах господарювання, аспекти трансформації галузі туризму в цілому. Досліджено значення туристичної галузі для економіки країн та їх соціального розвитку: завдяки туризму людина самовдосконалюється, реалізує свої рекреаційні, пізнавальні та духовні потреби – відбувається інтерналізація особистості. Виокремлено почуття відповідальності людини до навколишнього середовища та бажання покращувати екологію, підтверджено тісний зв’язок в галузі туризму з напрямками сталого розвитку країн: економічною, соціальною та екологічною.

Наукова новизна результатів дослідження. В статті розглянуто особливості розвитку туризму в світі та Україні. Обґрунтовано внесок туризму у світовий ВВП. Здійснено оцінку стану розвитку туризму в Україні з урахуванням зовнішніх викликів та екологічних злочинів. Визначено затребувані види туризму в теперішніх умовах, обґрунтовано їх ефективність та умови відновлення та реалізацію: рекреаційного туризму, оздоровчого або лікувального, культурного, навчального, соціального, модного, молодіжного, екологічного. Доведено, що подальший розвиток туристичного бізнесу стимулює зростання економіки, створення додаткових робочих місць, залучення інвестицій і підтримку місцевих громад.

Практична значущість результатів дослідження. Обґрунтовані за результатами дослідження пропозиції можуть бути використані для ефективного розвитку необхідних видів туризму на підґрунті аналітичних досліджень з урахуванням ризиків: пандемія, агресія РФ проти нашої держави.

Ключові слова: рекреаційний туризм, лікувальний туризм, культурний туризм, навчальний туризм, соціальний туризм, модний туризм, молодіжний туризм, екологічний туризм, подорожі, потреби, екологічні злочини.

 

Mazur V.S. MODERN TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF TOURISM INDUSTRY: INTERNATIONAL AND UKRAINIAN EXPERIENCE

Purpose. The aim of the article is to substantiate prospects for the development of the tourism industry in the world and in Ukraine on the basis of theoretical and analytical studies.

Methodology of research. General scientific and special methods were used in the research process, in particular: induction and deduction – at the stage of collecting, systematizing and processing the necessary information; analysis and comparison – in the process of reflecting the development of the tourism industry in the world and in Ukraine; abstract and logical – for the formation of theoretical conclusions; monographic and comparative – to systematize scientific approaches of scientists to theoretical aspects of tourism business development; graphic – for visualization of research results.

Findings. The study examines the theoretical foundations of various forms of tourism development in the contemporary economic environment and explores the transformation aspects of the tourism industry as a whole. The research emphasizes the significance of the tourism sector for the economies of countries and their social development, highlighting how tourism facilitates self-improvement, fulfilment of recreational, cognitive, and spiritual needs, and the internalization of personality. Moreover, it highlights the sense of responsibility towards the environment and the desire to enhance ecology, confirming the close connection between tourism and sustainable development, encompassing economic, social, and ecological aspects.

Originality. The article explores the distinctive features of tourism development worldwide and in Ukraine, substantiating the contribution of tourism to the global GDP. The research evaluates the current state of tourism development in Ukraine, taking into account external challenges and ecological crimes. The study identifies the demand for different types of tourism in the current context, substantiating their effectiveness and conditions for recovery and implementation, including recreational, health-oriented, cultural, educational, social, fashion, youth, and ecological tourism. The study concludes that further development of the tourism industry stimulates economic growth, creates additional job opportunities, attracts investments, and supports local communities.

Practical value. The proposed recommendations resulting from this research can be employed for the effective development of necessary forms of tourism, considering analytical research and risks like the pandemic and aggression against our state by the Russian Federation.

Key words: recreational tourism, health-oriented tourism, cultural tourism, educational tourism, social tourism, fashion tourism, youth tourism, ecological tourism, travels, needs, ecological crimes.

Ключові слова


рекреаційний туризм, лікувальний туризм, культурний туризм, навчальний туризм, соціальний туризм, модний туризм, молодіжний туризм, екологічний туризм, подорожі, потреби, екологічні злочини.

Повний текст:

PDF

Посилання


Калина Т. Є., Константінова О. В., Арзуманян Т. Ю. Розвиток туристично-рекреаційної діяльності на природоохоронних територіях. Актуальні проблеми інноваційної економіки. 2017. № 3. С. 39-45.

Манівчук Ю. В. Інноваційні підходи до формування конкурентоздатності екотуристичних послуг в Карпатах. Екотуризм і сталий розвиток у Карпатах : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Рахів, 2007. С. 205-210.

Кравченко Н. О. Напрямки екологізації туристичної індустрії України. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. 2005. Вип. 3(31). С. 72-77.

Бойко В. О. Сільський зелений туризм в Україні: проблеми та перспективи. Агросвіт. 2020. № 22. С. 58-65. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.22.58

Бондарь В. В., Ганжа Я. Л. Екологічний туризм як складова розвитку сільського туризму. URL: http://khntusg.com.ua/files/sbornik/vestnik_127/11.pdf (дата звернення: 10.04.2023).

Внучко С., Тимошенко Т. Covid-19 та соціальний діалог в туристичній галузі: практика ЄС та українські реалії. Київ : Інститут економічних досліджень та політичних консультацій, 2020. 28 с.

Воробйова О. А. Екологічний туризм як чинник сталого розвитку природно-заповідних територій. Екологічні науки. 2012. № 2. С. 119-129.

Дані з сайту Всесвітньої туристичної організації. URL: http://www.unwto.org (дата звернення: 11.04.2023).

EMAS The Eco-Management and Audit Scheme. URL: https://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2023.2.4

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024