ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ЖТТЄВОГО ЦКЛУ ПІДПРЄМСТВА З УПРАВЛІННЯМ РОЗВТКОМ ЙОГО ПОТЕНЦІАЛУ

Олена Віталіївна Декалюк, Віталій Миколайович Нянько

Анотація


Декалюк О.В., Нянько В.М. ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ЖТТЄВОГО ЦКЛУ ПІДПРЄМСТВА З УПРАВЛІННЯМ РОЗВТКОМ ЙОГО ПОТЕНЦІАЛУ

Мета. Обґрунтування взаємозв’язку життєвого циклу підприємства з управлінням розвитком його потенціалу.

Методи дослідження. У процесі дослідження використовувалися загальнонаукові та спеціальні методи, зокрема: індукція та дедукція – на етапі збору, систематизації та обробки необхідної інформації; абстрактно-логічний – для формування теоретичних висновків щодо управління розвитком потенціалу підприємства; монографічний та порівняльний – для систематизації підходів вчених до виділення етапів життєвого циклу підприємства; табличний – для візуалізації результатів дослідження за науковими пошуками.

Результати дослідження. Розглянуто питання взаємозв’язку життєвого циклу підприємства з розвитком його потенціалу. Зосереджено увагу на тому, що керівник з метою досягнення цілей, акцентуючись на стратегії розвитку підприємства, має планувати пошук та забезпечення ресурсами не лише на стадії становлення підприємства, а й на всьому шляху його життєвого циклу. Зазначено важливість посилення потенціалу підприємства та його зв’язок з конкурентними позиціями на ринку. Проведено аналіз складових ресурсозабезпеченості в розрізі управління потенціалом на кожному етапі життєвого циклу. Проаналізовано погляди науковців на життєвий цикл підприємства, його структуру та акценти, які робились в їх наукових працях. Доведено, що аналіз життєвого циклу підприємства дає відповідь на питання ефективності прийнятих управлінських рішень та є підґрунтям до коригування таких рішень та підвищення їх ефективності.

Наукова новизна результатів дослідження. В статті розглянуто 5 етапну модель життєвого циклу підприємства через призму потенціалу ресурсозабезпеченності, що, на відміну від існуючих,, здійснює забезпечення шляхом налагодження ефективної системи управління потенціалом на кожному кроці відповідного етапу. Акцентовано увагу на системі управління потенціалом в розрізі функцій управління. Зазначено, що використовуючи функціональний підхід, вибудовується чітка структура системи управлінням, з послідовним плануванням, прогнозуванням, організуванням виробничих та бізнес процесів.

Практична значущість результатів дослідження. Обґрунтовані за результатами дослідження пропозиції можуть бути використані менеджментом підприємства для укріплення своїх позицій на ринку, та виступати як конкурентоспроможний гравець із відповідним потенціалом. Проаналізовано складові потенціалу ресурсозабезпечення на стадіях створення, зростання, зрілість, спаду та відродження.

Ключові слова: потенціал, життєвий цикл підприємства, розвиток, ресурсозабезпечення, конкурентоспроможність.

 

Dekaliuk O.V., Nianko V.M. INTERRELATIONSHIP OF THE LIFE CYCLE OF THE ENTERPRISE WITH THE MANAGEMENT OF THE DEVELOPMENT OF ITS POTENTIAL

Purpose. The aim of the article is to substantiate the relationship between the life cycle of the enterprise and the management of the development of its potential.

Methods of research. General scientific and special methods were used in the research process, in particular: induction and deduction – at the stage of collecting, systematizing and processing the necessary information; abstract and logical – for the formation of theoretical conclusions regarding the management of the development of the company's potential; monographic and comparative – to systematize the approaches of scientists to the selection of stages of the life cycle of an enterprise; tabular – for visualization of research results by scientific searches. 

Findings. The issue of the relationship between the life cycle of the enterprise and the development of its potential is considered. Attention is focused on the fact that in order to achieve the goals, focusing on the company's development strategy, the manager should plan the search and supply of resources not only at the stage of the company's formation, but also throughout its life cycle. The importance of strengthening the company's potential and its connection with competitive positions on the market is indicated.

An analysis of the components of resource provision in terms of potential management at each stage of the life cycle was carried out. The views of scientists on the life cycle of the enterprise, its structure and the emphases made in their scientific works were analysed. It is proven that the analysis of the life cycle of the enterprise gives an answer to the question of the effectiveness of the management decisions made and is the basis for adjusting such decisions and improving their effectiveness.

Originality. The article examines the 5-stage model of the life cycle of the enterprise through the prism of the potential of resource security, which, unlike the existing ones, ensures by establishing an effective system of potential management at each step of the corresponding stage. Attention is focused on the potential management system in terms of management functions. It is noted that using a functional approach, a clear structure of the management system is built, with consistent planning, forecasting, and organization of production and business processes.

Practical value. Proposals substantiated by research results can be used by the company's management to strengthen its position in the market, and act as a competitive player with the appropriate potential. The components of resource provision potential at the stages of creation, growth, maturity, decline and revival are analysed.

Key words: potential, life cycle of the enterprise, development, resource provision, competitiveness.

 


Ключові слова


потенціал, життєвий цикл підприємства, розвиток, ресурсозабезпечення, конкурентоспроможність.

Повний текст:

PDF

Посилання


Васильківський Д. М. Діагностика етапів життєвого циклу підприємства як основа формування стратегії підвищення економічного потенціалу підприємства. Вісник Хмельницького національного університету. 2014. № 4. Том 2(216). С. 97-100.

Домбровський В. С., Пластун О. Л. Фаза життєвого циклу підприємства як важливе джерело інформації при попередженні криз. Актуальні проблеми економіки. 2009. № 9. С. 113-120.

Драгомарецька А. В. Особливості концепції життєвого циклу організації. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/84824992.pdf (дата звернення: 10.04.2023).

Князевич А. О. Управління стадіями життєвого циклу підприємств. URL: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/3428/1/%D0%A3%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%9B%D0%86%D0%9D%D0%9D%D0%AF%20%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%94%D0%86%D0%AF%D0%9C%D0%98%20%D0%96%D0%98%D0%A2%D0%A2%D0%84%D0%92%D0%9E%D0%93%D0%9E%20%D0%A6%D0%98%D0%9A%D0%9B%D0%A3%20%D0%9F%D0%86%D0%94%D0%9F%D0%A0%D0%98%D0%84%D0%9C%D0%A1%D0%A2%D0%92.pdf (дата звернення: 12.04.2023).

Ковчуга Л. І. Інновації в системі життєвого циклу підприємства. Управління економікою: теорія та практика. 2017. № 9. С. 176-185.

Маслак О. І., Безручко О. О. Управління економічним потенціалом підприємства на різних стадіях його життєвого циклу. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2014. № 1. С. 201-212.

Матвеев В. А. Резервы повышения эффективности управления промышленными предприятиями : дис. ... д-ра экон. наук : 08.00.05. URL: https://www.dissercat.com/content/rezervy-povysheniya-effektivnosti-upravleniya-promyshlennymi-predpriyatiyami (дата звернення: 12.04.2023).

Наливайченко С. П., Шагурова Ю. С. Життєвий цикл організації та його роль у розвитку підприємства. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/65072/15-Nalivaichenko.pdf?sequence=1 (дата звернення: 12.04.2023).
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2023.2.7

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024