КОМУНІКАЦІЙНЙ СУПРОВІД СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДУ ОХОРОН ЗДОРОВ’Я

Наталія Володимирівна Котис, Олена Миколаївна Нитка

Анотація


Котис Н.В., Нитка О.М. КОМУНІКАЦІЙНЙ СУПРОВІД СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДУ ОХОРОН ЗДОРОВЯ

Мета. Обґрунтування теоретико-методичних засад ефективної організації комунікацій в управлінській діяльності закладу охорони здоров’я та розробка рекомендацій для вдосконалення комунікаційного забезпечення процесу стратегічного планування його розвитку.

Методика дослідження. Теоретичною і методологічною основою статті є фундаментальні положення сучасної економічної науки. У процесі дослідження використовувалися загальнонаукові та спеціальні методи, зокрема: індукція та дедукція – на етапі збору, систематизації та обробки необхідної інформації; аналіз та порівняння – у процесі виявлення відображення процесу комунікаційного супроводу стратегічного планування діяльності закладу охорони здоров’я; графічний – для візуалізації результатів дослідження; абстрактно-логічний – для формування теоретичних висновків.

Результати дослідження. Визначено сутність стратегічного планування. Акцентовано увагу на особливостях стратегічного планування діяльності закладу охорони здоров’я. Наголошено на зростаючій ролі комунікацій у процесі стратегічного планування. Обґрунтовано доцільність комунікаційного супроводу стратегічного планування діяльності закладу охорони здоров’я. Проаналізовано процес організації та проведення стратегічних сесій. Визначено проблеми організації комунікаційної взаємодії під час розробки стратегічних планів медичних установ. Надано рекомендації щодо удосконалення комунікаційної діяльності закладу охорони здоров’я.

Наукова новизна результатів дослідження. Поглиблено концептуальні засади розуміння ролі комунікацій в процесі стратегічного планування діяльності закладу охорони здоров’я. Удосконалено науково-методичні рекомендації щодо організації належного комунікаційного супроводу стратегічного управління.

Практична значущість результатів дослідження. Сформульовані теоретичні підходи та рекомендації щодо удосконалення комунікаційного супроводу стратегічного планування діяльності медичних установ можуть стати основою для подальших наукових досліджень і дискусій та дають підґрунтя для реалізації новітніх підходів до організації комунікацій в закладах охорони здоров’я.

Ключові слова: стратегія, стратегічне планування, стратегічне управління, стратегія розвитку, комунікації, комунікаційний супровід, комунікаційна діяльність, комунікаційна стратегія, стратегічна сесія, фасилітація, стейкхолдери.

 

Kotys N.V., Nytka O.M. COMMUNICATION SUPPORT OF STRATEGIC PLANNING OF THE HEALTHCARE INSTITUTION ACTIVITIES

Purpose. The purpose of the article is to substantiate the theoretical and methodological principles of effective organization of communications in the management of a health care institution and to develop recommendations for improving communication support in the process of strategic planning of its development.

Methodology of research. The theoretical and methodological basis of the article is the fundamental provisions of modern economic science. General scientific and special methods were used in the research process, in particular: induction and deduction – at the stage of collecting, systematizing and processing the necessary information; analysis and comparison – in the process of identifying the reflection of the process of communication support of the strategic planning of the activity of the health care institution; graphic – for visualization of research results; abstract and logical – for the formation of theoretical conclusions.

Findings. The article defines the essence of strategic planning. Attention is focused on the features of strategic planning of the health care institution. The growing role of communications in the process of strategic planning is emphasized. The expediency of communication support for the strategic planning of the health care institution's activities is substantiated. The process of organizing and holding strategic sessions was analysed. The problems of organizing communication interaction during the development of strategic plans of medical institutions are identified. Recommendations for improving the communication activities of the health care institution were provided

Originality. The conceptual principles of understanding the role of communications in the process of strategic planning of the health care institution have been deepened. Scientific and methodological recommendations on the organization of proper communication support for strategic management have been improved.

Practical value. The practical significance of the conducted research is that the formulated theoretical approaches and recommendations for improving communication support for strategic planning of the activities of medical institutions can become the basis for further scientific research and discussions and provide a basis for the implementation of the latest approaches to the organization of communications in health care institutions.

Key words: strategy, strategic planning, strategic management, development strategy, communications, communication support, communication activity, communication strategy, strategic session, facilitation, stakeholders.


Ключові слова


стратегія, стратегічне планування, стратегічне управління, стратегія розвитку, комунікації, комунікаційний супровід, комунікаційна діяльність, комунікаційна стратегія, стратегічна сесія, фасилітація, стейкхолдери.

Повний текст:

PDF

Посилання


Стратегічне планування. Вікіпедія. URL: http://uk.wikipedia.org/wiki/стратегічне_планування (дата звернення: 20.05.2023).

Карпіщенко О. І., Ілляшенко К. В., Карпіщенко О. О. Стратегічне планування : навч. посібник. Суми : СумДУ, 2013. 446 с.

Мельник А. Ф., Монастирський Г. Л., Дудкіна О. П. Муніципальний менеджмент : навч. посіб. / за ред. А. Ф. Мельник. Київ : Знання, 2006. 420 с.

Котис Н., Мацик В. Інноваційні підходи до організації комунікацій на ринку медичних послуг. Інноваційна економіка. 2022. № 1(90). С. 67-73.

Running a Strategy Planning Session. University of Otago: HR Professional Development. URL: https://www.otago.ac.nz/humanresources/otago689319.pdf (дата звернення: 20.04.2023).

Комунікації, інформування, прозорість: як створити основу партисипації. URL: https://cedos.org.ua/events/komunikacziyi-informuvannya-prozorist-yak-stvoryty-osnovu-partysypacziyi/ (дата звернення: 20.04.2023).

Мозгова Г. В., Мозгова А. Д., Хащівська М. М. Методика використання стратегічної сесії як інструменту маркетингового планування. Ефективна економіка. 2020. № 1. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2020_1_52 (дата звернення: 20.04.2023).

Стратегічні сесії (типологізація). URL: https://buromt.com.ua/uk/stratehichna-sesiya-typolohizacia/ (дата звернення: 20.04.2023).

Знаменська М. А., Слабкий Г. О., Знаменська Т. К. Комунікації в охороні здоров’я : монографія. Київ, 2019. 194 с.

Эккерт Н. В., Полухин Н. В. Представление информации для потребителей медицинских услуг на веб-сайтах медицинских организаций: проблемы и пути решения. Медицинские технологии. Оценка и выбор. 2019. № 3(37). С. 62-70. URL: https://doi.org/10.31556/2219- 0678.2019.37.3.062-070 (дата звернення: 20.04.2023).
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2023.2.8

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024