СУТНІСТЬ ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ РОЗВТКУ СІЛЬСЬКХ ТЕРТОРІАЛЬНХ ГРОМАД

Іван Федорович Баланюк, Наталія Зеновіївна Тижбір

Анотація


Баланюк І.Ф., Тижбір Н.З. СУТНІСТЬ ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ РОЗВТКУ СІЛЬСЬКХ ТЕРТОРІАЛЬНХ ГРОМАД

Мета. Визначення та обґрунтування економічних заходів щодо залучення фінансування в розвиток територіальних громад.

Методика дослідження. Методологічною основою дослідження є наукові праці вітчизняних вчених з питань економічного розвитку територіальних громад, визначення його елементів та формування заходів для залучення фінансування. Для досягнення поставленої мети були використані загальнонаукові та специфічні методи, такі як: діалектичний метод наукового пізнання – для розгляду сутності економічного механізму розвитку територіальних громад; аналізу і синтезу – для з’ясування взаємозв’язків між елементами механізму; графічний – для наочного відображення пропонованих заходів; абстрактно-логічний – для формування висновків та пропозицій дослідження.

Результати дослідження. Проаналізовано економічні заходи щодо залучення фінансування в розвиток територіальних громад. Встановлено, що розвиток місцевої економіки та залучення додаткового фінансування є ключовим предметом вивчення. Висвітлено ключові елементи ефективного економічного механізму для розвитку сільських територій.

Наукова новизна результатів дослідження. В узагальненому вигляді представлено ключові елементи ефективного економічного механізму, розкрито взаємодію цих елементів та їх спільний вплив на сприяння сталому зростанню, привабливості інвестицій, покращенню життєвих умов та створенню сприятливого економічного середовища. Наукова новизна дослідження полягає в його інтегрованому підході до вивчення економічних механізмів, які є необхідними для розвитку територіальних громад.

Практична значущість результатів дослідження. Висновки дослідження мають практичне значення для місцевих органів влади та зацікавлених сторін, зайнятих у розвитку сільських територіальних громад. Визначені елементи економічного механізму надають загальний план для розробки політики та впровадження заходів, що сприяють економічному зростанню. Дослідження підкреслює важливість цільових інвестицій в інфраструктуру, підтримку малого і середнього бізнесу, регулювання розвиток людського капіталу, просування туризму та підтримку інновацій. Інтеграція цих елементів у стратегії розвитку допоможе створити сприятливе середовище для територіальних громад, сприяючи економічній стабільності та зменшенню нерівності між територіальними громадами.

Ключові слова: економічний механізм, розвиток територіальних громад, підтримка малого та середнього бізнесу, регулювання інвестиційної діяльності, елементи економічного механізму, ефективність, економічне зростання.

 

Balaniuk I.F., Tyzhbir N.Z. THE ESSENCE OF ECONOMIC MECHANISM FOR THE DEVELOPMENT OF RURAL TERRITORIAL COMMUNITIES

Purpose. The aim of the article is the determination and substantiation of the essence of the economic mechanism for the development of territorial communities and attracting additional financing.

Methodology of research. The research is based on the scientific works of domestic scientists on the development of territorial communities, the identification of its elements, and the formation of measures for attracting funding. General scientific and specific methods such as dialectical method of scientific cognition, analysis and synthesis, graphical method, abstract and logical methods were used to achieve the set goal. The dialectical method of scientific knowledge was used to consider the essence of the economic mechanism of the development of territorial communities; analysis and synthesis – to clarify the relationships between the elements of the mechanism; graphic – for a visual representation of the proposed measures; abstract and logical – for forming research conclusions and proposals.

Findings. The economic measures for attracting financing to the development of territorial communities were analysed. It was established that the development of local economy and attracting additional financing is the key subject of study. The key elements of an effective economic mechanism for rural development were highlighted.

Originality. A comprehensive understanding of the key elements of an effective economic mechanism was proposed. It provides an understanding of the interaction of these elements and their joint impact on promoting sustainable growth, investment attractiveness, improvement of living conditions, and creating a favourable economic environment. The scientific novelty of the research lies in its integrated approach to studying economic mechanisms necessary for the development of territorial communities.

Practical value. The conclusions of the research have practical significance for local authorities and stakeholders involved in rural development of territorial communities. The identified elements of the economic mechanism provide a general plan for policy development and implementation of measures that contribute to economic growth. The research emphasizes the importance of targeted investments in infrastructure, support for small and medium-sized businesses, regulation of human capital development, promotion of tourism, and support for innovation. Integrating these elements into development strategies will help create a favourable environment for territorial communities, promoting economic stability and reducing inequality among them.

Key words: Economic mechanism, development of territorial communities, support for small and medium-sized businesses, regulation of investment activities, elements of economic mechanism, efficiency, economic growth.


Ключові слова


економічний механізм, розвиток територіальних громад, підтримка малого та середнього бізнесу, регулювання інвестиційної діяльності, елементи економічного механізму, ефективність, економічне зростання.

Повний текст:

PDF

Посилання


Радіонова І. Ф. Економічне зростання за участі державних фінансів. Фінанси України. 2008. Вип. 1. С. 33-46.

Кудряшов В. П. Державна підтримка економічного зростання в Україні. Фінанси України. 2008. Вип. 9. С. 42-53.

Захарін С. В. Інвестиційне забезпечення економічного розвитку. Фінанси України. 2004. Вип. 10. С. 72-81.

Лукінов І. І. Наслідки і перспективи перетворення в економіці України. Економіка України. 1995. Вип. 12. С. 4-18.

Словник – портал української мови та культури. URL: https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BC (дата звернення: 14.05.2023).

Сміт А. Дослідження про природу і причини багатства народів / пер. з англ. О. Васильєва та ін. Київ : Наш формат, 2018. 736 с.

Keynes J. M. The General Theory of Employment, Interest and Money & The Economic Consequences of the Peace. Wordsworth Editions, 2017. 576 p.

Фрідман М. Капіталізм і свобода / пер. з англ. Н. Рогачевської. Київ : Наш Формат, 2017. 216 с.

Самуельсон П. Економіка : підручник. Львів : Світ, 1993. 495 c.

Duglass C. North Institutions, Institutional Change and Economic Performance. New York, Cambridge University Press, 1990. 159 р.

Рогач О. І. Вашингтонський консенсус. Українська дипломатична енциклопедія: У 2-х т. / Редкол.: Л. В. Губерський (голова) та ін. Київ : Знання України, 2004. Т. 1. 760 с.

Інвестиційний клімат в Україні / за ред. П. І. Гайдуцького. Київ : Нора-друк, 2002. С. 77-78.

Плющ І. С. Місцеве самоврядування та економіка (до проблеми ефективності законодавчих механізмів). Економіка АПК. 2002. Вип. 1. С. 3-9.
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2023.2.9

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024