ФОРМУВАННЯ ДОХІДНОЇ ЧАСТН МІСЦЕВХ БЮДЖЕТІВ УКРАЇН В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Уляна Зеновіївна Ватаманюк-Зелінська, Вікторія Олегівна Іванків

Анотація


Ватаманюк-Зелінська У.З., Іванків В.О. ФОРМУВАННЯ ДОХІДНОЇ ЧАСТН МІСЦЕВХ БЮДЖЕТІВ УКРАЇН В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Мета. Дослідження структури та обсягів доходів місцевих бюджетів України під час дії воєнного стану, порівнюючи їх з довоєнними показниками для визначення можливих додаткових джерел надходжень на рівні місцевого самоврядування.

Методика дослідження. У процесі дослідження використовувалися загальнонаукові та емпіричні методи, що базуються на системному підході. Були використані методи статистичної обробки даних та групування для аналізу динаміки податкових та неподаткових надходжень місцевих бюджетів, а також метод системного аналізу.

Результати дослідження. Проаналізовано динаміку та структуру доходів місцевих бюджетів України в умовах воєнного стану. Встановлено негативний вплив повномасштабної війни на доходи місцевих бюджетів, зокрема на неподаткові надходження, доходи від операцій з капіталом та міжбюджетні трансферти. Для забезпечення фінансової стійкості органів місцевої влади авторами запропоновано резервні джерела доходів, такі як працевлаштування внутрішньо переміщених осіб, створення нових робочих місць, в тому числі шляхом релокації суб’єктів підприємницької діяльності, усунення недоліків в управлінні комунальними підприємствами і виведення їх зі збитковості, більш ефективне управління земельними ресурсами.

Наукова новизна результатів дослідження. Проведено детальний аналіз впливу воєнного стану на формування дохідної частини місцевих бюджетів України, з урахуванням найновіших статистичних даних та законодавчих змін. Крім того, запропоновано низку резервних джерел доходів для місцевих бюджетів, що можуть бути використані для забезпечення стабільності фінансових ресурсів в умовах воєнного стану.

Практична значущість результатів дослідження. Результати даного дослідження можуть бути використані для розробки ефективних механізмів формування дохідної частини місцевих бюджетів в умовах воєнного стану та забезпечення стійкості фінансів на місцевому рівні.

Ключові слова: місцеві бюджети, доходи місцевих бюджетів, податкові надходження, неподаткові надходження, доходи від операцій з капіталом, міжбюджетні трансферти.

 

Vatamanyuk-Zelinska U.Z., Ivankiv V.O. FORMATION OF THE REVENUE PART OF THE LOCAL BUDGETS OF UKRAINE UNDER THE CONDITIONS OF THE MARTIAL LAW

Purpose. The purpose of the article is to study the structure and volume of revenues of local budgets of Ukraine during martial law, comparing them with pre-war indicators to determine possible additional sources of revenue at the level of local self-government.

Methodology of research. In the research process, general scientific and empirical methods based on a systemic approach were used. The methods of statistical data processing and grouping were used to analyse the dynamics of tax and non-tax revenues of local budgets, as well as the method of system analysis.

Findings. The article examines and analyses the dynamics and structure of revenues of local budgets of Ukraine under martial law. The negative impact of a full-scale war on the revenues of local budgets, in particular on non-tax revenues, revenues from capital operations and inter-budgetary transfers, has been established. To ensure the financial stability of local authorities, the authors proposed reserve sources of income, such as the employment of internally displaced persons, the creation of new jobs, including through the relocation of business entities, the elimination of shortcomings in the management of communal enterprises and their removal from unprofitability, more effective management of land resources, in particular, review of existing lease agreements, inventory, systematic land accounting, timely review of rent, formation of a base of tax payers for land, etc.

Originality. This article provides a detailed analysis of the influence of martial law on the formation of the revenue part of local budgets of Ukraine, taking into account the latest statistical data and legislative changes. In addition, a number of reserve sources of income for local budgets are proposed, which can be used to ensure the stability of financial resources in the conditions of martial law.

Practical value. The results of this study can be used for the development of effective mechanisms for the formation of the revenue part of local budgets in the conditions of martial law and ensuring the stability of finances at the local level.

Key words: local budgets, revenues of local budgets, tax revenues, non-tax revenues, revenues from capital transactions, inter-budget transfers.

Ключові слова


місцеві бюджети, доходи місцевих бюджетів, податкові надходження, неподаткові надходження, доходи від операцій з капіталом, міжбюджетні трансферти.

Повний текст:

PDF

Посилання


Ватаманюк-Зелінська У. З., Ситник Н. С., Стасишин А. В., Круглякова В. В. Бюджетний менеджмент : навч. посібник. Львів : Видавництво «Магнолія», 2021. 511 с.

Нестерчук Ю. О., Тарасюк М. В., Бондаренко В. М. Місцеві фінанси : навч. посіб. / за ред. Н. Л. Замкової. Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. 412 с.

Open Budget : Державний веб-портал бюджету для громадян. URL: https://openbudget.gov.ua/ (дата звернення: 28.04.2023).

Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану : Закон України від 15.03.2022 р. № 2120-ІХ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2120-20#Text (дата звернення: 28.04.2023).

Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства на період воєнного стану : Закон України від 24.03.2022 р. № 2142-ІХ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2142-20#Text (дата звернення: 28.04.2023).

Аналітика реєстрації нового бізнесу в Україні, 2020-2022 / Центр розвитку та інновацій. URL: https://cid.center/e-map/ (дата звернення: 29.04.2023).

Ватаманюк-Зелінська У. З., Дербіна Р. В. Інвестування бізнесу у Львівському регіоні в період війни. Проблеми економіки. 2022. № 3. C. 98-103.

Ватаманюк-Зелінська У. З., Мацей К. П. Фінансово-економічна база місцевих бюджетів як запорука стабільного регіонального розвитку. Інноваційна економіка. 2023. № 1(93). С. 71-78.

Аналіз виконання місцевих бюджетів за 2022 рік / Децентралізація. URL: https://decentralization.gov.ua/news/16105 (дата звернення: 29.04.2023).

Бюджетний кодекс України : Закон України від 08.07.2010 р. № 2456-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#Text (дата звернення: 29.04.2023).

Державний бюджет України 2022 року: виконання в умовах повномасштабної війни / Національний інститут стратегічних досліджень. URL: https://niss.gov.ua/en/node/4864 (дата звернення: 01.05.2023).

Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану : Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2022 р. № 987. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/978-2022-%D0%BF#Text (дата звернення: 01.05.2023).

Наповнення місцевих бюджетів під час воєнного стану: виявлення резервів та залучення додаткових джерел фінансування / Громадський простір. URL: https://www.prostir.ua/?news=napovnennya-mistsevyh-byudzhetiv-pid-chas-vojennoho-stanu-vyyavlennya-rezerviv-ta-zaluchennya-dodatkovyh-dzherel-finansuvannya (дата звернення: 03.05.2023).
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2023.2.11

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024