ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОД ЩОДО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОМУ БІЗНЕСІ

Оксана Ярославівна Гугул

Анотація


Гугул О.Я. ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОД ЩОДО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОМУ БІЗНЕСІ

Мета. Систематизація та характеристика інноваційних підходів стосовно управління персоналом в готельно-ресторанному бізнесі.

Методика дослідження. Для реалізації встановленої мети було використано методологічний інструментарій, представлений: методом систематизації, за допомогою якого здійснено визначення і класифікацію підходів досліджуваної категорії; порівняльний метод, необхідний для співставлення позицій науковців щодо викладення поглядів на використання інновацій в управлінні персоналом в досліджуваному секторі; метод індукції, пов’язаний із акумуляцією окремих фактів, даних, за допомогою яких були сформульовано положення стосовно змісту наукових підходів.

Результати дослідження. Виділено низку інноваційних підходів щодо управління персоналом в готельно-ресторанному бізнесі, серед яких: підхід щодо управління персоналом, заснований на стимулюванні ініціатив стосовно підвищення знань, навичок, підтримки політики в сфері підвищення якості обслуговування; підхід стосовно управління персоналом, заснований на стимулюванні креативності в розширенні можливостей лідерства щодо інноваційного управління та інноваційної поведінки; інноваційний підхід щодо управління персоналом в умовах залучення кожного працівника до виконання всіх завдань і функцій, націлений на можливість створення трудових резервів, які характеризуються високим рівнем взаємного замінювання (або підхід щодо управління персоналом в умовах виконання функцій та професійних завдань «повного циклу»); інноваційний підхід стосовно управління персоналом, націлений на досягнення цілей сталого розвитку за основними складовими, який впливає як на рівень ефективності, імідж на національному та міжнародних ринках, так і стан екологічного та соціального забезпечення (підхід, орієнтований на досягнення цілей сталого розвитку). Визначено, що поява нових викликів та загроз ринкового та соціального середовища передбачає необхідність формування, впровадження нових підходів, які дадуть змогу підприємствам готельно-ресторанної сфери забезпечувати конкурентні позиції.

Наукова новизна результатів дослідження. Набули подальшого розвитку теоретичні аспекти, які включають типи інноваційних підходів щодо управління персоналом в готельно-ресторанному бізнесі.

Практична значущість результатів дослідження. Наведені в статті підходи можуть бути використані при удосконаленні кадрової політики підприємств готельно-ресторанного бізнесу, орієнтованих на інновації, які сприятимуть адаптації до змінюваного середовища.

Ключові слова: інноваційні підходи, управління персоналом, готельно-ресторанний бізнес, сталий розвиток, повний цикл, стимулювання креативності, розширення можливостей лідерства.

 

Huhul O.Ya. INNOVATIVE APPROACHES TO PERSONNEL MANAGEMENT IN THE HOTEL AND RESTAURANT BUSINESS

Purpose. The purpose of the article is to systematization and characterization of innovative approaches to personnel management in the hotel and restaurant business.

Methodology of research. To realize the set goal, a methodological toolkit was used, represented by: the method of systematization, with the help of which the approaches of the studied category were determined and classified; the comparative method necessary to compare the positions of scientists regarding the presentation of views on the use of innovations in personnel management in the studied sector; the method of induction, associated with the accumulation of individual facts, data, with the help of which provisions regarding the content of scientific approaches were formulated.

Findings. A number of innovative approaches to personnel management in the hotel and restaurant business have been highlighted, including: an approach to personnel management based on stimulating initiatives to increase knowledge, skills, and policy support in the field of service quality improvement; an approach to personnel management based on stimulating creativity in expanding leadership opportunities for innovative management and innovative behaviour; an innovative approach to personnel management in the conditions of the involvement of each employee in the performance of all tasks and functions, aimed at the possibility of creating labour reserves characterized by a high level of mutual substitution (or an approach to personnel management in the conditions of the performance of functions and professional tasks of the "full cycle"); an innovative approach to personnel management, aimed at achieving the goals of sustainable development according to the main components, which affects both the level of efficiency, the image on the national and international markets, and the state of environmental and social security (an approach aimed at achieving the goals of sustainable development). It was determined that the emergence of new challenges and threats of the market and social environment requires the formation and implementation of new approaches that will enable the enterprises of the hotel and restaurant sector to secure a competitive position.

Originality. Theoretical aspects, which include types of innovative approaches to personnel management in the hotel and restaurant business, have gained further development.

Practical value of this research is due to the fact that the approaches given in the article can be used in improving the personnel policy of hotel and restaurant business enterprises, oriented on innovations, which will facilitate adaptation to the changing environment.

Key words: innovative approaches, personnel management, hotel and restaurant business, sustainable development, full cycle, stimulation of creativity, expansion of leadership opportunities.

 


Ключові слова


інноваційні підходи, управління персоналом, готельно-ресторанний бізнес, сталий розвиток, повний цикл, стимулювання креативності, розширення можливостей лідерства.

Повний текст:

PDF

Посилання


Ababneh О. М. А. The impact of organizational culture archetypes on quality performance and total quality management: The role of employee engagement and individual values. International Journal of Quality & Reliability Management. 2021. Vol. 38. Р. 1387-408.

Al-Ababneh M. M., Al-Sabi S. M., Al-Shakhsheer F. J., Habiballah M. А. Mediating Role of Empowerment between Total Quality Management (QMPS) and Service Recovery Performance in the Hotel Industry. Journal of Spatial and Organizational Dynamics. 2018. Vol. 6. Р. 286-313.

Al-Sabi S. M., Al-Ababneh M. M., Masadeh M. A., Elshaer I. A. Enhancing Innovation Performance in the Hotel Industry: The Role of Employee Empowerment and Quality Management Practices. Administrative Sciences. 2023. Vol. 13(3). URL: https://doi.org/10.3390/admsci13030066 (дата звернення: 20.04.2023).

Buil I., Martínez E., Matute J. Transformational leadership and employee performance: The role of identification, engagement and proactive personality. International Journal of Hospitality Management. 2019. Vol. 77. P. 64-75.

Carvache-Franco O., Carvache-Franco M., Carvache-Franco W. Barriers to Innovations and Innovative Performance of Companies: A Study from Ecuador. Social Sciences. 2022. Vol. 11(2):63. URL: https://doi.org/10.3390/socsci11020063 (дата звернення: 20.04.2023).

Hassi A. Empowering leadership and management innovation in the hospitality industry context: the mediating role of climate for creativity. International Journal of Contemporary Hospitality Management. 2019. Vol. 31(4). P. 1785-1800.

Hu M.-L. M., Yuan Y.-H. Constructing the Assessment Scale of Youth’s Restaurant Entrepreneurship Competency: The Case of Taiwan. SAGE Open, 2020. Vol. 10(1). URL: https://doi.org/10.1177/2158244019900566 (дата звернення: 20.04.2023).

López M. P. V., Silva M. H., Silva T. M. G. da. As dinâmicas da inovação tecnológica no setor hoteleiro em tempos de pandemia da Covid-19 na cidade do Rio de Janeiro. Revista Turismo Em Análise. 2021. Vol. 32(3). Р. 554-571.

Nieves J., Quintana A. Human resource practices and innovation in the hotel industry: The mediating role of human capital. Tourism and Hospitality Research. 2018. Vol. 18(1). Р. 72-83. URL: https://doi.org/10.1177/1467358415624137 (дата звернення: 20.04.2023).
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2023.2.14

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024