ДЕТЕРМІНАНТ ЕКОНОМІЧНОГО ПАРТНЕРСТВА УКРАЇН З КРАЇНАМ БЛЗЬКОГО СХОДУ В КОНТЕКСТІ РОЗВТКУ ПУБЛІЧНОЇ ДПЛОМАТІЇ

Роман Євгенович Зварич, Інна Валеріївна Хоменська, Ольга Олегівна Сегеда

Анотація


Зварич Р.Є., Хоменська І.В., Сегеда О.О. ДЕТЕРМІНАНТ ЕКОНОМІЧНОГО ПАРТНЕРСТВА УКРАЇН З КРАЇНАМ БЛЗЬКОГО СХОДУ В КОНТЕКСТІ РОЗВТКУ ПУБЛІЧНОЇ ДПЛОМАТІЇ

Мета. Дослідження основних факторів, що впливають на формування економічного партнерства України з країнами Близького Сходу в контексті застосування інструментів публічної дипломатії.

Методика дослідження. Методологічною базою дослідження стали наукові праці вчених із проблем економічного партнерства та публічної дипломатії. В процесі дослідження використано загальнонаукові і спеціальні методи, зокрема: діалектичний, монографічний та системного аналізу – для обґрунтування сутності функціонування сучасної дипломатії; аналізу і синтезу – для вивчення об’єкта і предмета дослідження; абстрактно-логічний – під час формування теоретичних узагальнень, припущень, висновків.

Результати дослідження. Визначено основні фактори, які впливають на розвиток економічного партнерства України з країнами Близького Сходу, включаючи торгівлю, інвестиції, енергетику, туризм та інші сфери. Здійснено оцінку впливу публічної дипломатії на формування та розвиток економічного партнерства, зокрема, виявлення успішних прикладів та стратегій. Проаналізовано багатоаспектність співпраці між Україною та країнами Близького Сходу. Визначено можливості для подальшого розвитку економічного партнерства та ідентифікації викликів, з якими стикається Україна в цьому регіоні. За результатами аналізу надані рекомендації щодо використання інструментів публічної дипломатії для сприяння ефективному співробітництву між Україною та країнами Близького Сходу.

Наукова новизна результатів дослідження. Розглянуто детермінанти економічного партнерства України з країнами Близького Сходу у контексті публічної дипломатії, що, на відміну від існуючого, сприятиме глибшому розумінню взаємозалежності та взаємовпливу політичних та економічних чинників у міжнародних відносинах. Набуло подальшого розвитку дослідження комплексу чинників, що впливають на розвиток економічного партнерства, враховуючи специфіку країн Близького Сходу та їх відносин з Україною через вплив публічної дипломатії на формування та удосконалення економічного партнерства, а також виявлення ефективних практик використання публічної дипломатії для активізації співпраці між країнами та забезпечення їх соціально-економічного розвитку. Запропоновано послідовність розробки плану публічної дипломатії країни, яка враховуватиме особливості регіону.

Практична значущість результатів дослідження. Результати дослідження нададуть суб’єктам публічної дипломатії можливість аналізувати та удосконалювати стратегії співпраці з країнами Близького Сходу, що сприятиме покращенню економічних показників та розвитку торговельних, інвестиційних та культурних відносин. Аналіз детермінант економічного партнерства і напрацьовані рекомендації дозволять покращити зовнішню комунікацію через канали публічної дипломатії України та сформувати позитивне сприйняття країни як надійного та привабливого партнера для співпраці. Рекомендації щодо оптимізації стратегій економічного партнерства допоможуть у створенні сприятливого інвестиційного клімату, залучення іноземних інвесторів та розширення можливостей для бізнесу у регіоні Близького Сходу та покращення соціально-економічних показників. Зроблені пропозиції щодо важливості активізації культурних та освітніх проектів між Україною та країнами Близького Сходу можуть бути використані при побудові надійних економічних відносин між партнерами.

Ключові слова: Близький Схід, економічна дипломатія, економічне партнерство, економічні інтереси України, інвестиційна привабливість, публічна дипломатія, соціально-економічний розвиток.

 

Zvarych R.Ye., Khomenska I.V., Seheda O.O. DETERMINANTS OF UKRAINE’S ECONOMIC PARTNERSHIP WITH COUNTRIES OF THE MIDDLE EAST IN THE CONTEXT OF PUBLIC DIPLOMACY DEVELOPMENT

Purpose. The aim of the article is to study of the main factors affecting the formation of economic partnership of Ukraine with the countries of the Middle East in the context of the growing role of public diplomacy.

Methodology of research. The methodological basis of the research was the scientific works of scientists on the problems of economic partnership and public diplomacy. General scientific and special methods were used in the research process, in particular: dialectical, monographic and systemic analysis – to substantiate the essence of the functioning of modern diplomacy; analysis and synthesis – for studying the object and subject of research; abstract and logical – during the formation of theoretical generalizations, assumptions, conclusions.

Findings. The main factors affecting the development of Ukraine's economic partnership with the countries of the Middle East, including trade, investment, energy, tourism and other areas were determined. Assessment of the impact of public diplomacy on the formation and development of economic partnership, in particular, the identification of successful examples and strategies was conducted. The multifaceted nature of cooperation between Ukraine and the countries of the Middle East is analysed. Opportunities for further development of economic partnership and identification of challenges faced by Ukraine in this region were identified. Based on the results of the analysis, recommendations were made regarding the use of public diplomacy tools to promote effective cooperation between Ukraine and the countries of the Middle East.

Originality. The determinants of Ukraine's economic partnership with the countries of the Middle East are considered in the context of public diplomacy, which, unlike the existing one, will contribute to a deeper understanding of the interdependence and mutual influence of political and economic factors in international relations. The study of the complex of factors influencing the development of economic partnership has been further developed, taking into account the specifics of the countries of the Middle East and their relations with Ukraine due to the influence of public diplomacy on the formation and improvement of economic partnership, as well as the identification of effective practices of using public diplomacy to intensify cooperation between countries and ensure their social and economic development. The sequence of development of the public diplomacy plan of the country, which will take into account the peculiarities of the region, is proposed. Based on the results of the analysis, recommendations were made regarding the use of public diplomacy tools to promote effective cooperation between Ukraine and the countries of the Middle East.

Practical value. The results of the study will provide the subjects of public diplomacy with the opportunity to analyse and improve cooperation strategies with the countries of the Middle East, which will contribute to the improvement of economic indicators and the development of trade, investment and cultural relations. Analysis of the determinants of economic partnership and developed recommendations will improve external communication through the channels of public diplomacy of Ukraine and form a positive perception of the country as a reliable and attractive partner for cooperation. Recommendations on optimizing economic partnership strategies will help in creating a favourable investment climate, attracting foreign investors and expanding business opportunities in the Middle East region and improving social and economic indicators. The suggestions made regarding the importance of intensifying cultural and educational projects between Ukraine and the countries of the Middle East can be used in building reliable economic relations between partners.

Key words: Middle East, economic diplomacy, economic partnership, economic interests of Ukraine, investment attractiveness, public diplomacy, social and economic development.

Ключові слова


Близький Схід, економічна дипломатія, економічне партнерство, економічні інтереси України, інвестиційна привабливість, публічна дипломатія, соціально-економічний розвиток.

Повний текст:

PDF

Посилання


Digital 2022: October Global Statshot Report. URL: https://datareportal.com/reports/digital-2022-october-global-statshot (дата звернення: 18.05.2023).

EXPO 2020: чому варто побувати на головній світовій виставці цього року?. URL: https://tripmydream.ua/media/sobytiya/expo-2020-chomu-varto (дата звернення: 18.05.2023).

Ukraine Pavilion. Empowering visitors to live, think and feel smart. URL: https://www.expo2020dubai.com/en/understanding-expo/participants/country-pavilions/ukraine (дата звернення: 18.05.2023).

Forging International Relations Through Israeli Innovation. URL: https://startupnationcentral.org/innovation-diplomacy/ (дата звернення: 18.05.2023).

Despite COVID-19: Israeli Technological Innovation Sets New Capital Rounds Record; Approaches The $10 Billion Line. URL: https://www.prnewswire.com/il/news-releases/despite-covid-19-israeli-technological-innovation-sets-new-capital-rounds-record-approaches-the-10-billion-line-301187609.html (дата звернення: 18.05.2023).

Перебийніс Є. Роль та місце публічної дипломатії у забезпеченні національних інтересів держави. Україна дипломатична. 2013. Вип. 14. С. 915-925. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ukrdip_2013_14_56. (дата звернення: 18.05.2023).

Стасевська О. А., Маланчук І. І. Культурна дипломатія: симбіоз культурного та правового потенціалу. Право та інновації. 2021. № 1 (33). С. 89-95.

Melissen J. The new public diplomacy: soft power in international relations. New York : Palgrave Macmillan, 2005. URL: https://culturaldiplomacy.org/academy/pdf/research/books/soft_power/ The_New_Public_Diplomacy.pdf (дата звернення: 18.05.2023).

The Impact of COVID-19 on the Development of the Segment of the International Tourism Market in Ukraine Focused on Arab Tourists. International Scientific and Practical Conference “Sustainable Development in the Post-Pandemic Period” (SDPPP-2021). 2021. Volume 126. URL: https://www.shs-conferences.org/articles/shsconf/abs/2021/37/shsconf_sdppp2021_07001/shsconf_sdppp2021_07001.html (дата звернення: 18.05.2023).

Балануца О. О., Сегеда О. О. Публічна дипломатія України в Кувейті: потенціал нестандартних рішень. Україна дипломатична. 2020. № 21. С. 258-267. URL: http://ud.gdip.com.ua/wp-content/uploads/2020/12/26.pdf (дата звернення: 18.05.2023).
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2023.2.17

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024