ІНСТТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ ТЕХНІЧНОЇ БАЗ АГРАРНОГО СЕКТОРУ УКРАЇН

Іван Вікторович Свиноус, Богдан Валерійович Хахула, Надія Іванівна Свиноус

Анотація


Свиноус І.В., Хахула Б.В., Свиноус Н.І. ІНСТТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ ТЕХНІЧНОЇ БАЗ АГРАРНОГО СЕКТОРУ УКРАЇН

Мета. На основі узагальнення досліджень науковців та діяльності господарств корпоративного сектору аграрної економіки запропонувати практичні рекомендації щодо удосконалення інституційного забезпечення, зокрема державної підтримки інноваційної модернізації їх технічної бази.

Методика дослідження. В процесі проведення дослідження використано загальнонаукові та спеціальні методи економічних досліджень, зокрема: системний підхід − при вивченні зв’язків між явищами і процесами в системі здійснення інвестиційної діяльності сільгосппідприємств; статистичний аналіз − при визначенні динаміки інвестиційних вкладень в сільськогосподарських підприємствах; групування – для визначення впливу різних факторів на рівень розвитку інвестиційної діяльності в малих, середніх і великих підприємствах; порівняльний − для зіставлення інвестиційних процесів у різні часові періоди з метою виявлення причинно-наслідкового зв’язку; діалектичний та абстрактно-логічний − при проведенні теоретичних узагальнень, формуванні висновків.

Результати дослідження. Встановлено, що пріоритетами інвестиційної діяльності для великих, середніх і малих сільськогосподарських підприємств стало здійснення капіталовкладень, що слугує доказом їх орієнтації на техніко-технологічну модернізацію виробничої бази. Серед стримуючих чинників розвитку інвестиційної діяльності виділено такі: недостатній рівень забезпечення власними фінансовими ресурсами, недосконалість нормативно-правової бази. Відзначено недостатні вкладення у підвищення родючості ґрунту та відсутній економічний інтерес до реалізації екологоорієнтованих інвестиційних проєктів.

Наукова новизна результатів дослідження. Обґрунтовано напрямки модернізації технічної бази господарств корпоративного сектору аграрної економіки в повоєнний період відродження країни, що передбачає удосконалення функціонування інституцій, першочергово методів державної підтримки та формування передумов для залучення інвестицій на засадах державно-приватного партнерства.

Практична значущість результатів дослідження. Запропоновані рекомендації можуть бути використанні при розробці перспективних планів розвитку малих, середніх та великих сільськогосподарських підприємств, а також підготовці державної та регіональних програм комплексного розвитку сільських територій в повоєнний період відродження економіки країни.

Ключові слова: інновація, інституція, технічна база, аграрний сектор, інвестиція, держава, кредитування.

 

Svynous I.V., Khakhula B.V., Svynous N.I. INSTITUTIONAL SUPPORT FOR INNOVATIVE MODERNIZATION OF THE TECHNICAL BASE OF THE AGRICULTURAL SECTOR OF UKRAINE

Purpose. The aim of the article is to offer practical recommendations for improving institutional support, in particular, state support for innovative modernization of their technical base based on the generalization of the research of scientists and the activities of farms in the corporate sector of the agrarian economy,

Methodology of research. General scientific and special methods of economic research were used in the process of conducting the research, in particular: systemic approach − when studying the connections between phenomena and processes in the system of investment activities of agricultural enterprises; statistical analysis − when determining the dynamics of investments in agricultural enterprises; grouping − to determine the influence of various factors on the level of development of investment activity in small, medium and large enterprises; comparative − to compare investment processes in different time periods in order to identify a cause-and-effect relationship; dialectical, abstract and logical − when making theoretical generalizations, forming conclusions.

Findings. It has been established that the priorities of investment activity for large, medium and small agricultural enterprises have become the implementation of capital investments, which serves as proof of their orientation towards the technical and technological modernization of the production base. Among the restraining factors of the development of investment activities, the following are highlighted: insufficient level of provision of own financial resources, imperfection of the regulatory and legal framework. Insufficient investments in increasing soil fertility and lack of economic interest in the implementation of ecologically oriented investment projects were noted.

Originality. The directions for the modernization of the technical base of farms of the corporate sector of the agrarian economy in the post-war period of the country's revival, which involves improving the functioning of institutions, primarily methods of state support and the formation of prerequisites for attracting investments on the basis of public and private partnership, are substantiated.

Practical value. The proposed recommendations can be used in the development of perspective plans for the development of small, medium and large agricultural enterprises, as well as in the preparation of state and regional programs for the comprehensive development of rural areas in the post-war period of the revival of the country's economy.

Key words: innovation, institution, technical base, agricultural sector, investment, state, lending.


Ключові слова


інновація, інституція, технічна база, аграрний сектор, інвестиція, держава, кредитування.

Повний текст:

PDF

Посилання


Луцій О., Корнійчук Т. Інвестиційна привабливість сільськогосподарських підприємств як передумова реалізації стратегій інноваційного розвитку. Економічний дискурс. 2022. Випуск 3-4. С. 40-49.

Свиноус Н. І. Управління інвестиційними процесами відтворення ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств. Економіка та управління АПК. 2021. № 1. С. 166-178.

У 2022 році аграрії отримали 95,5 млрд грн кредитів / Міністерство аграрної політики та продовольства України. URL: https://minagro.gov.ua/news/u-2022-roci-agrariyi-otrimali-955-mlrd-grn-kreditiv (дата звернення: 10.03.2023).

Кропивко М. Ф. Методика управління інвестиціями сільськогосподарських підприємств. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2020. № 6. С. 140-144.

Мацибора Т. В. Інвестиції як основа зростання аграрної економіки України. Економіка АПК. 2021. № 6. С. 68-78.

Кушнір С. О., Журавльова А. К. Інвестиції в сільськогосподарську галузь України: реалії та перспективи у зв’язку з відкриттям ринку землі. Підприємництво та інновації. 2020. Вип. 12. С. 63-68.

Смик Р. Ю. Інвестиції у аграрному секторі економіки України. Інтелект XXI. 2020. № 1. С. 127-130.

Чкан І. О. Іноземні інвестиції в аграрний сектор України: стан і аспекти розвитку. Бізнес Інформ. 2020. № 2. С. 95-100.

Кацан А. М. Прямі іноземні інвестиції у сільському господарстві України. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). 2018. № 3. С. 115-121.

Грицаєнко Г. І. Соціальні інвестиції: сутність, стан та особливості здійснення на селі. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). 2018. № 1. С. 126-132.
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2023.2.22

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024