УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Олена Віталіївна Декалюк, Віталій Миколайович Нянько, Назарій Вікторович Плосконос

Анотація


Декалюк О.В., Нянько В.М., Плосконос Н.В. УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Мета. Розгляд складових інноваційних процесів та факторів опору інноваціям торговельних підприємств.

Методика дослідження. Для проведення дослідження використано системний підхід, який відображає роль інноваційних процесів в діяльності торговельних підприємств. Для досягнення поставленої мети у процесі дослідження використано наступні наукові методи: наукової абстракції, дедукції та індукції – для формулювання наукової гіпотези роботи, законів та принципів; абстрактно-логічний – для здійснення теоретичних узагальнень, обґрунтування методики дослідження, формулювання висновків; монографічний – для дослідження інноваційних процесів торговельних підприємств; метод системного аналізу (для теоретичних узагальнень інноваційних процесів торговельних підприємств) та ін.

Результати дослідження. Розглянуто проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності торговельних підприємств України, що обумовлено стрімкою цифровізацією суспільства, бізнесу і влади. Досліджено використання інновацій в торговельних підприємствах. З’ясовано роль та місце реалізації інноваційної політики на підприємстві у розробці планів і програм інноваційних змін, послідовному осмисленні реалізації проєкту розробки інновацій, спостереження за її ходом у процесі впровадження. Обґрунтовано важливість єдиної інноваційної політики для всіх функціональних і виробничих підрозділів торговельного підприємства.

Наукова новизна результатів дослідження. Дістала подальшого розвитку методика експертного оцінювання факторів, що викликають опір інноваціям у підрозділах торговельного підприємства. Проведено експертне оцінювання та встановлено фактори, котрі мають вирішальний вплив на опір інноваціям на торговельних підприємствах.

Практична значущість результатів дослідження. Обґрунтована за результатами дослідження система показників експертного оцінювання факторів, що викликають опір інноваціям у підрозділах торговельного підприємства.

Ключові слова: управління, торговельне підприємство, інновація, експертне оцінювання, опір.

 

Dekaliuk O.V., Nianko V.M., Ploskonos N.V. MANAGEMENT OF INNOVATION ACTIVITIES OF TRADE ENTERPRISES

Purpose. The aim of the article is to consider the components of innovation processes and factors of resistance to innovations of trade enterprises.

Methodology of research. The study uses a systematic approach that reflects the role of innovation processes in the activities of trade enterprises. The following scientific methods were used in the research process to achieve this goal: scientific abstraction, deduction and induction – to formulate a scientific hypothesis of work, laws and principles; abstract and logical - to make theoretical generalisations, substantiate the research methodology, formulate conclusions; monographic - to study the innovation processes of trade enterprises; method of system analysis for theoretical generalisations of innovation processes of trade enterprises, etc.

Findings. The problems and prospects for the development of innovative activities of trade enterprises in Ukraine are considered, which is due to the rapid digitalisation of society, business and government. The use of innovations in trade enterprises is studied. The role and place of implementation of innovation policy at the enterprise in the development of plans and programmes for innovative changes, consistent understanding of the implementation of the innovation development project, and monitoring its progress in the process of implementation are clarified. The importance of a unified innovation policy for all functional and production units of a trading enterprise is substantiated.

Originality. The methodology of expert assessment of factors that cause resistance to innovation in the divisions of a trade enterprise has been further developed. An expert assessment was carried out and the factors that have a decisive influence on resistance to innovation in trade enterprises were identified.

Practical value. Based on the results of the study, a system of indicators for expert evaluation of factors that cause resistance to innovation in the divisions of a trade enterprise was substantiated.

Key words: management, trade enterprise, innovation, expert assessment, resistance.

Ключові слова


управління, торговельне підприємство, інновація, експертне оцінювання, опір.

Повний текст:

PDF

Посилання


Борисенко О. С., Тарабан М. В. Роль маркетингу в управлінні інноваційною діяльністю підприємств в умовах глобалізації економіки. Інфраструктура ринку. 2017. Вип. 14. С. 75-80.

Гуріков О. А., Устік Т. В. Інноваційні підходи до формування маркетингового інструментарію торговельного підприємства. URL: https://repo.btu.kharkov.ua/bitstream/123456789/29140/1/Zbi%C3%B3r_prac_Tom_1_2023-267-269.pdf (дата звернення: 26.07.2023).

Дубовик Т. В., Бучацька І. О. Інноваційна спрямованість розвитку підприємств роздрібної торгівлі. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2017. № 1. С. 223-230.

Єрмак С. О. Торгово-технологічні інновації в торгівлі на сучасному етапі розвитку України. Ефективна економіка. 2016. № 11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4035 (дата звернення: 26.07.2023).

Іжевський П.Г., Потапова Н. Формування інвестиційного механізму забезпечення інноваційного розвитку суб’єкта господарювання. Modeling the Development of the Economic Systems. 2023. № 1. URL: https://mdes.khmnu.edu.ua/index.php/mdes/article/view/161 (дата звернення: 26.07.2023).

Колодяжна І. В. Проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності торговельних підприємств України. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2015. Випуск 5. С. 53-56.

Полозова Т. В. Інноваційна діяльність підприємства та економічна сутність інноваційного процесу. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Економіка і менеджмент. 2015. Вип. 12. С. 108-113. URL: http://www.vestnik-econom.mgu.od.ua/journal/2015/12-2015/26.pdf (дата звернення: 26.07.2023).

Сербенівська А. Ю. Сутність та значення інноваційних процесів в діяльності підприємств. Ефективна економіка. 2012. № 5. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1690 (дата звернення: 26.07.2023).

Чернявська М. К. Інформаційно-аналітичне забезпечення інноваційної діяльності торговельних підприємств. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2015. № 2(2). С. 162-168.
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2023.4.21

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024