АНАЛІЗ СТАНУ ІННОВАЦІЙНИХ РІШЕНЬ В ГАЛУЗІ ПРОТЕЗУВАННЯ

Оксана Ярославівна Юрчишин, Наталія Валеріївна Семінська, Алла Сазонівна Ромашко

Анотація


Юрчишин О.Я., Семінська Н.В., Ромашко А.С.  АНАЛІЗ СТАНУ ІННОВАЦІЙНИХ РІШЕНЬ В ГАЛУЗІ ПРОТЕЗУВАННЯ

Мета. Визначення стану інноваційних рішень технологій протезування, зокрема з використанням 3D друку, в Україні та світі, базуючись на проведеному патентно-інформаційному пошуку.

Методика дослідження. Для досягнення поставленої мети використано: абстрактно-логічний метод ‒ при дослідженні потреб та стану інноваційних рішень в галузі протезування; порівняльно-економічний – при аналізі вітчизняного та світового досвіду впровадження інноваційної продукції в галузі протезування; статистичний аналіз та узагальнення – для здійснення патентно-інформаційного пошуку й формулювання відповідних висновків проведеного дослідження.

Результати дослідження. Здійснено аналіз галузі протезування та реабілітації в Україні і світі, визначено ландшафт та проаналізовано потреби для задоволення ринку нової для України сфери промисловості. На основі проведених патентно-інформаційних досліджень за сформованим пошуковим запитом отримано результати, які показують, що динаміка патентування технологій протезування в світі є позитивною та піковою в останні роки. Визначено компанії, які займають лідерську роль на ринку виготовлення протезів та візуалізовано їх кількісні патентні портфелі. За уточненим пошуковим запитом визначено кількість патентів, які стосуються використання нових для сьогодення технологій 3D друку. Окремо здійснено пошук та аналіз патентних рішень в Україні, який показує відсутність діючих патентів на об’єкти промислової власності в галузі протезування, що є негативним фактором для протезних підприємств, людей, яким необхідне протезування та інноваційної екосистеми України загалом.

Наукова новизна результатів дослідження. Обґрунтовано практико-методологічні засади розбудови протезної галузі в Україні, актуалізацію створення конкурентних протезних рішень, на які треба набувати права як на об’єкти права інтелектуальної власності; надано рекомендації щодо відпрацювання нових технологій в Україні через систему RnD центрів.

Практична значущість результатів дослідження. Результати проведеного патентно-інформаційного дослідження можна використовувати при плануванні стратегій створення об’єктів права інтелектуальної власності, при пошуку партнерів з інших країн для обміну досвідом та потенційної співпраці, для визначення стану рівня інноваційних технологій загалом. Як шлях до підвищення якості продукції протезних підприємств та можливостей широкого масштабування технологій, запропоновано створення RnD центрів, де буде можливість створити прототип і його випробувати перед виробництвом. Швидше отримання нового результату допоможе багатьом людям отримати якісні протези, що є прямою залежністю до якості їхнього життя.

Ключові слова: інновації, патент, підприємство, протез, адитивні технології, RnD центр.

 

Yurchyshyn O.Ya., Seminska N.V., Romashko A.S. ANALYSIS OF THE STATE OF INNOVATIVE SOLUTIONS IN THE FIELD OF PROSTHETICS

Purpose. The purpose of the article is to determine the state of innovative solutions for prosthetics technologies, in particular using 3D printing, in Ukraine and the world, based on the patent information search.

Methodology of research. The abstract and logical method was used to achieve this goal in aim to develop the needs and status of innovative solutions in the field of prosthetics; comparative and economic method - to analyse the domestic and world experience of introducing innovative products in the field of prosthetics; statistical analysis and generalization - to conduct a patent information search and formulate the relevant conclusions of the study.

Findings. The article analyses the prosthetics and rehabilitation industry in Ukraine and the world, defines the landscape and analyses the needs to meet the market of a new industry sector for Ukraine. Based on the patent information research conducted according to the formed search query, the results show that the dynamics of patenting prosthetic technologies in the world is positive and has peaked in recent years. The companies that occupy a leading role in the prosthetics market are identified and their quantitative patent portfolios are visualized. The number of patents related to the use of new 3D printing technologies was determined by a refined search query. A separate search and analysis of patent solutions in Ukraine was carried out, which shows the absence of valid patents for industrial property rights in the field of prosthetics, which is a negative factor for prosthetic companies, people who need prosthetics and the innovation ecosystem of Ukraine in general.

Originality. The practical and methodological foundations for the development of the prosthetic industry in Ukraine, the actualization of the creation of competitive prosthetic solutions, which should be acquired as objects of intellectual property rights, are substantiated, and recommendations for the development of new technologies in Ukraine through the system of RnD centres are provided.

Practical value. The results of the conducted patent information research can be used in planning strategies for the creation of intellectual property rights, in finding partners from other countries for the exchange of experience and potential cooperation, and in determining the state of the art of innovative technologies in general. As a way to improve the quality of products of prosthetic enterprises and the possibility of wide scaling of technologies, it is proposed to create RnD centres where it will be possible to create a prototype and test it before production. Faster delivery of a new result will help many people to receive high-quality prostheses, which is directly related to the quality of their lives.

Key words: innovation, patent, enterprise, prosthesis, additive technologies, RnD centre.


Ключові слова


інновації, патент, підприємство, протез, адитивні технології, RnD центр.

Повний текст:

PDF

Посилання


De Vivo Nicoloso L. G., Pelz J., Barrack H., Kuester F. Towards 3D printing of a monocoque transtibial prosthesis using a bio-inspired design workflow. Rapid Prototyping Journal. 2021. Vol. 27. No. 11. P. 67-80.

Characterising residual Limb morphology and Prosthetic Socket Design based on expert clinician practice prosthesis / Dickinson A., Diment L., Morris R., Pearson E., Hannett D., Steer Jo. Prosthesis. 2021. No 3(4), P. 280-299.

Technical Committees ISO/TC 168 Prosthetics and orthotics: web site. URL: https://www.iso.org/committee/53630.html (дата звернення: 25.01.2024).

Ресурс інформаційно-обчислювального центру Мінсоцполітики України: веб-сайт. URL: https://www.ioc.gov.ua/analytick_DZR/ (дата звернення: 01.03.2024).

Цьогоріч держава майже вдвічі збільшила фінансування на протезування: веб-сайт. URL: https://armyinform.com.ua/2024/01/25/czogorich-derzhava-majzhe-vdvichi-zbilshyla-finansuvannya-na-protezuvannya/ (дата звернення: 22.02.2024).

Статистичні дані про обсяг світового ринку складних протезів та екзоскелетів: web site. URL: джерело: https://www.statista.com/statistics/1115634/global-prosthetics-exoskeleton-market-by-end-user/ (дата звернення: 26.02.2024).

Investment Plan for Europe: EIB provides funding of up to €100 million to Ottobock: web site. URL: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_19_6776 (дата звернення: 24.02.2024).

Міжнародна патентна класифікація: веб-сайт. URL: https://base.uipv.org/mpk2009/index.html?level=c&version=2 (дата звернення: 24.01.2024).

Патентна база даних Lens.org: веб-сайт. URL: https://www.lens.org/ (дата звернення: 01.03.2024)

Патентна база даних Espacenet: веб-сайт. URL: https://worldwide.espacenet.com/ (дата звернення: 01.03.2024).

How much does a European patent cost? web site. URL: https://www.epo.org/en/service-support/faq/applying-patent/fees-and-costs/how-much-does-european-patent-cost (дата звернення: 01.03.2024).

Patent costs: web site. URL: https://economie.fgov.be/en/themes/intellectual-property/intellectual-property-rights/patents/patent-costs (дата звернення: 01.03.2024).

Спеціальна інформаційна система УРНОІВІ: веб-сайт. URL: джерело: https://sis.nipo.gov.ua/ (дата звернення: 01.03.2024)


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024