ЗЕРНОВА БІРЖА ЯК САМОРЕГУЛІВНА ОРГАНІЗАЦІЯ НА РНКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ

Юлія Анатоліївна Лещук

Анотація


 

Лещук Ю.А. ЗЕРНОВА БІРЖА ЯК САМОРЕГУЛІВНА ОРГАНІЗАЦІЯ НА РНКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ

Мета. Обґрунтуваннянауково-методичних підходів до програми розвитку зернової біржі, як саморегулівної організації на біржовому ринку сільськогосподарської продукції.

Методика дослідження. В процесі дослідження використані такі загальнонаукові методи: монографічний та діалектичний – для збору, систематизації й обробки інформації з метою проведення досліджень з питань державного регулювання збуту сільськогосподарської продукції з урахуванням саморегулюючої функції товарної біржі, а також теоретичних узагальнень; метод синтезу та порівняння – з метою аналізу масових статистичних даних, необхідних для оцінки стану, вивчення варіації, динаміки та порівняння показників на біржовому товарному ринку; аналітичний та абстрактно-логічний – для виявлення тенденцій розвитку біржового ринку сільськогосподарської продукції в Україні. Крім загальнонаукових було використано такі спеціальні методи дослідження: економіко-математичного моделювання – для розроблення нормативної моделі цільових, інтервенційних та експортних цін на зерно сільськогосподарських товаровиробників в біржовий діяльності.

Результати дослідження. Визначено, що використання простих складських свідоцтв в господарській діяльності дозволить українським сільськогосподарським товаровиробникам зерна застрахувати ціну на майбутній урожай за допомогою ф'ючерсних контрактів, що спонукає до удосконалення сучасної біржової кон'юнктури в Україні.

Наукова новизна отриманих досліджень полягає у визначенні наукових засад щодо поняття організаційно-економічного механізму збуту зерна за участю товарної біржі, які характеризують собою систему взаємопов’язаних і взаємодіючих елементів інфраструктури зернового ринку на основі державно-приватного партнерства із застосуванням методів та інструментів організаційно-управлінського та фінансово-економічного характеру, що слугують для гармонізації економічних інтересів сільськогосподарських товаровиробників, держави, біржі, підприємств зберігання і переробки, інформаційно-консультативних центрів і населення з метою забезпечення продовольчої безпеки і посилення позицій України, як світового експортера зерна.

Практична значущість отриманих досліджень полягає у формуванні організаційно-економічного механізму державного регулювання збуту сільськогосподарської продукції з урахуванням товарної біржі на основі базових принципів, методів, способів, засобів і його раціонального використання, що дозволяє адекватно реагувати на зміни в аграрному секторі економіки для досягнення цільових результатів.

Ключові слова: біржа; біржовий ринок; спот; форвард; ф’ючерс; просте складське свідоцтво; ринок сільськогосподарської продукції; зернова біржа; ринок зерна; біржовий товарний ринок.

 

Лещук Ю.А. ЗЕРНОВАЯ БРЖА КАК САМОРЕГУЛРУЕМАЯ ОРГАНЗАЦЯ НА РЫНКЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦ

Цель.Обоснование научно-методических подходов к программе развития зерновой биржи, как саморегулируемой организации на биржевом рынке сельскохозяйственной продукции.

Методика исследования. з общенаучных методов использованы: монографический и диалектический – в процессе сбора, систематизации и обработки информации для проведения исследований по вопросам государственного регулирования сбыта сельскохозяйственной продукции с учетом саморегулирующейся функции товарной биржи, а также теоретических обобщений; метод синтеза и сравнения – с целью анализа массовых статистических данных, необходимых для оценки состояния, изучение вариации, динамики и сравнения показателей на биржевом товарном рынке; аналитический и абстрактно-логический – для выявления тенденций развития биржевого рынка сельскохозяйственной продукции в Украине. Кроме общенаучных были использованы следующие специальные методы исследования: экономико-математического моделирования – для разработки нормативной модели целевых, интервенционных и экспортных цен на зерно в биржевой деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Результаты исследования. Определено, что использование простых складских свидетельств в хозяйственной деятельности позволит украинским сельскохозяйственным товаропроизводителям зерна застраховать цену на будущий урожай с помощью фьючерсных контрактов, побуждает к совершенствованию современной биржевой конъюнктуры в Украине.

Научная новизна результатов исследования. Заключается в определении научные основ, относительно понятия организационно-экономического механизма сбыта зерна с участием товарной биржи, представляет собой систему взаимосвязанных и взаимодействующих элементов инфраструктуры зернового рынка на основе государственно-частного партнерства с применением методов и инструментов организационно-управленческого и финансово-экономического характера, которые служат для гармонизации экономических интересов сельскохозяйственных товаропроизводителей, государства, биржи, предприятий хранения и переработки, информационно-консультативных центров и населения с целью обеспечения продовольственной безопасности и усиление позиций Украины, как мирового экспортера зерна

Практическая значимость результатов исследования. Заключается в формировании организационно-экономического механизма государственного регулирования сбыта сельскохозяйственной продукции с учетом товарной бирже на основе базовых принципов, методов, способов и средств и его рационального использования, позволяет адекватно реагировать на изменения в аграрном секторе экономики для достижения целевых результатов.

Ключевые слова: биржа, биржевой рынок, спот, форвард, фьючерс, простое складское свидетельство, рынок сельскохозяйственной продукции, зерновая биржа, рынок зерна, биржевой товарный рынок.

 

Leschuk Yu.A. GRAIN EXCHANGE AS A SELF-REGULATING ORGANIZATION IN THE MARKET OF AGRICULTURAL PRODUCTS

Purpose. The aim of the article is to substantiate scientific and methodical approaches to the program of development of the grain exchange, as a self-regulatory organization in the stock market of agricultural products.

Methodology of research. The following general scientific methods are used in the process of research: monographic and dialectical – for collecting, systematizing and processing information for the purpose of conducting research on state regulation of marketing of agricultural products, taking into account the self-regulatory function of the commodity exchange, as well as theoretical generalizations; the method of synthesis and comparison – in order to analyze the mass statistical data necessary for the assessment of the state, the study of variation, dynamics and comparison of indicators on the stock commodity market; analytical, abstract and logical – to identify trends in the development of the exchange market for agricultural products in Ukraine. In addition to the general scientific, the following special methods of research are used: economic and mathematical modelling – to develop a normative model of target, intervention and export prices for grain of agricultural commodity producers in stock market activities.

Findings. It is determined that the use of simple warehouse certificates in economic activity will allow Ukrainian grain producers to insure the price of future harvest through futures contracts, which prompts the improvement of the current stock market situation in Ukraine.

Originality. The scientific novelty of the research results is to determine the scientific basis for the concept of the organizational and economic mechanism of grain sales with the participation of the commodity exchange, which characterize the system of interconnected and interacting elements of the grain market infrastructure on the basis of public-private partnership using the methods and tools of organizational and managerial and financial and economic character, serving to harmonize the economic interests of agricultural producers, state, stock exchanges, storage and processing enterprises, information and consulting centres and population in order to ensure food security and strengthen the position of Ukraine as a global grain exporter.

Practical value. The practical significance of the research results is the formation of the organizational and economic mechanism of state regulation of sales of agricultural products taking into account the commodity exchange on the basis of basic principles, methods, methods and means and its rational use, which allows to adequately respond to changes in the agrarian sector of the economy in order to achieve the target results.

Key words: exchange; stock market; spot; forward; futures; simple warehouse certificate; agricultural market; grain exchange; grain market; exchange commodity market.


Ключові слова


Ключові слова: біржа; біржовий ринок; спот; форвард; ф’ючерс; просте складське свідоцтво; ринок сільськогосподарської продукції; зернова біржа; ринок зерна; біржовий товарний ринок.

Повний текст:

PDF

Посилання


Дудяк Р., Більський І., Квас В., Бугіль С. Розвиток товарних бірж та їх цінова політика в Україні. Вісник Львівського національного аграрного університету. Серія: Економіка АПК. 2014. № 21(1). С. 300-308.

Резнік Н. П. Ефективність деривативів на світових біржових ринках. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). 2016. № 2. С. 147-151.

Саблук П. Т. Засади трансформаційних процесів в аграрній сфері. Інтелект XXI. 2014. № 4. С. 25-36.

Слободяник А. М., Тарасович Л. В. Ризики на біржовому аграрному ринку: сутність та класифікація.Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент. 2017. Вип. 25(2). С. 16-19.

Сохацька О. М. Біржова справа: підручник. Тернопіль: Карт-Бланш, 2008. 632 с.

Солодкий М. О. Шляхи подолання кризового стану біржового аграрного ринку країни. Агросвіт. 2011. № 1. С. 7-9.

Яворська В. О. Тенденція розвитку вітчизняної біржової торгівлі товарними деривативами на сільськогосподарську продукцію. Моніторинг біржового ринку. 2014. № 1. С. 16-17.

Береславська О. Перспективи розвитку ринку ф’ючерсних контрактів в Україні. Вісник НБУ. 1998. № 5. С. 47–49.

Батигіна О. М. Правове регулювання системи інформаційного забезпечення діяльності оптових ринків сільськогосподарської продукції. Форум права. 2013. № 2. С. 30–33.

Бepлaч A. I. Бipжoвe пpaвo Укpaїни: нaвчальнийпociбник. Київ: Унiвepcитeт «Укpaїнa», 2012. 316 c.

Аграрний фонд – продовольча безпека держави чи джерело збагачення. URL: http://publicaudit.com.ua (дата звернення: 15.01.2019).

Корпоративний сайт Аграрної біржі. URL: http://agrex.gov.ua (дата звернення: 15.01.2019).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024