РОЗВТОК ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕК СУСПІЛЬСТВА У СТАРОДАВНІ ЧАС

Гелена Олександрівна Прунцева

Анотація


Прунцева Г.О. РОЗВТОК ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕК СУСПІЛЬСТВА У СТАРОДАВНІ ЧАС

Мета. Визначення основних засад продовольчого забезпечення суспільства у стародавні часи із виокремленням первісних інструментів функціонування організаційно-економічного механізму продовольчої безпеки, що дозволили забезпечити подальший розвиток суспільства.

Методика дослідження. У процесі дослідження використовувалися наступні методи: аналітичний та історичний – при аналізі історичного розвитку основних інструментів забезпечення продовольчої безпеки; оцінки та логіки – для формулювання висновків з проведеного історичного аналізу.

Результати дослідження. У результаті проведеного дослідження встановлено, що проблема продовольчої безпеки була актуальною ще за первісних часів і саме у стародавні часи почали формуватись перші інструменти механізму продовольчої безпеки, як то створення запасів, планування та розподіл продуктів харчування між усіма членами общини. Визначено основні характеристики організаційно-економічного механізму продовольчої безпеки у первісні часи та проаналізовано історичний розвиток системи продовольчого забезпечення населення

Наукова новизна результатів дослідження. Виокремлено основні  складові системи продовольчого забезпечення населення у стародавні часи  та вперше визначено основні інструменти примітивного механізму системи продовольчої безпеки. Встановлено основні показники стану продовольчої безпеки у стародавніх цивілізаціях. Доведено, що з появою перших держав та розвитком іригаційних споруд сільськогосподарське виробництво стало більш ефективним, а саме: застосування агротехнологій дозволило полегшити працю людини та підвищити продуктивність сільськогосподарського виробництва, а розвиток транспортної інфраструктури забезпечив ефективний обмін та торгівлю продуктами харчування.

Практична значущість результатів дослідження. Здійснені автором узагальнення відносно застосування первісним суспільством і стародавніми цивілізаціями інструментів продовольчого забезпечення є важливими в сучасних умовах господарювання, оскільки в умовах відсутності ефективного медичного лікування та державної підтримки незахищених верств населення дозволили забезпечити виживання первісних людей та розвиток стародавніх цивілізацій. Отримані результати дослідження є підґрунтям для удосконалення сучасного механізму продовольчої безпеки та допоможуть сформувати ефективну державну політику у сфері  продовольчого забезпечення.  

Ключові слова: продовольча безпека; сільськогосподарське виробництво; ціни; продукція; обмін; надлишки; соціальні програми.

 

Прунцева Г.А. РАЗВТЕ ОРГАНЗАЦОННО-ЭКОНОМЧЕСКОГО МЕХАНЗМА ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТ ОБЩЕСТВА В ДРЕВНЕ ВРЕМЕНА

Цель. Определение основных принципов продовольственного обеспечения общества в древние времена с выделением первых инструментов функционирования организационно-экономического механизма продовольственной безопасности, которые позволили обеспечить дальнейшее развитие общества.

Методика исследования. В процессе исследования использовались следующие методы: аналитический и исторический методы – при анализе исторического развития основных инструментов обеспечения продовольственной безопасности; оценки и логики – для формулирования выводов проведенного исторического анализа.

Результаты исследования. В результате проведенного исследования установлено, что проблема продовольственной безопасности была актуальна еще в первобытные времена и именно в древние времена начали формироваться первые инструменты механизма продовольственной безопасности такие, как создание запасов, планирование и распределение продуктов питания между всеми членами общины. Определены основные характеристики организационно-экономического механизма продовольственной безопасности в древние времена и проанализированы историческое развитие системы продовольственного обеспечения населения

Научная новизна результатов исследования. Выделены основные составляющие системы продовольственного обеспечения населения в древние времена и впервые определены основные инструменты примитивного механизма системы продовольственной безопасности. Установлены основные показатели состояния продовольственной безопасности в древних цивилизациях. Доказано, что с появлением первых государств и развитием ирригационных сооружений сельскохозяйственное производство стало более эффективным, а именно: применение агротехнологий позволило облегчить труд человека и повысить производительность сельскохозяйственного производства, а развитие транспортной инфраструктуры обеспечило эффективный обмен и торговлю продуктами питания.

Практическая значимость результатов исследования. Осуществленные автором обобщения относительно применения первобытными и древними цивилизациями инструментов продовольственного обеспечения важны в современной системе экономических отношений, поскольку в условиях отсутствия эффективного медицинского лечения и государственной поддержки незащищенных слоев населения позволили обеспечить выживание первобытных людей и развитие древних цивилизаций. Полученные результаты исследования являются основой для совершенствования современного механизма продовольственной безопасности и помогут сформировать эффективную государственную политику в сфере продовольственного обеспечения.

Ключевые слова: продовольственная безопасность; сельскохозяйственное производство; цены; продукция; обмен; социальные программы.

 

Pruntseva G.О. THE DEVELOPMENT OF ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM OF FOOD SECURITY IN ANCIENT TIMES

Purpose. The aim of the study is to determine the basic principles of food security in ancient times and highlight the first tools of food security mechanism, which allowed for the further development of society.

Methodology of research. The following methods are used in the research process, namely: analytical and historical methods to analyze the historical development of the main tools for ensuring food security. Assessment and logic are used to formulate the conclusions of the historical analysis.

Findings. It is found that the problem of food security was relevant in primitive times. In ancient times, the following tools can be distinguished: warehousing and distribution of food products among all members of the community. The main characteristics of the organizational and economic mechanism of food security in ancient times are determined. The historical development of the food supply system of the population is analyzed.

Originality. The main components of the food security system in ancient times are highlighted. For the first time the main tools of the food system are identified. It is proved that with the advent of the first states and the development of irrigation facilities, agricultural production became more efficient, namely: the use of agricultural technologies made it easier for people to work and increased agricultural production productivity. The development of transport infrastructure ensured the efficient exchange and trade of food products.

Practical value. The author’s generalizations regarding the use of food security tools by primitive and ancient civilizations are important in the modern system of economic relations since, in the absence of effective medical treatment and government support for the vulnerable groups of the population, they ensured the survival of primitive people and the development of ancient civilizations. The results of the study are the basis for improving the modern mechanism of food security and will help to formulate an effective state policy in the field of food security.

Key words: food security; agricultural production; prices; products; exchange; social programs.

Ключові слова


Ключові слова: продовольча безпека; сільськогосподарське виробництво; ціни; продукція; обмін; надлишки; соціальні програми.

Повний текст:

PDF

Посилання


Гавриленко О. А. З досвіду античного законодавства про продовольчу безпеку (Самос, ІІ ст. до н.е.): історико-правове дослідження. Форум права. 2013. № 4. С. 47–52.

Гойчук О. І. Продовольча безпека : монографія. Житомир : Полісся, 2004. 347 с.

Прунцева Г. О. Історичний розвиток організаційно-економічного механізму продовольчої безпеки суспільства у первісні часи. “Conduct of modern science-2014”: materials of the X International scientific and practical conference. Sheffield: Science and education LTD. Vol. 6. pp. 66-69.

Глобалізація і продовольство : монографія / П. Т. Саблук та ін. Київ : ННЦ "Інститут аграрної економіки", 2008. 632 c.

Горілий А. Г. Історія соціальної роботи : навч. посіб. Тернопіль : Астон, 2004. 174 с.

Економічна історія України: Історико-економічне дослідження: у 2 т. / Т. А. Балабушевич, В. Д. Баран, В. К. Баран та ін. Київ : Ніка-Центр, 2011. Т. 1. 696 с.

Елекронна бібліотека Князева. URL: http://www.ebk.net.ua (дата звернення 23.09.2019).

Залізняк Л.Л. Стародавня історія України. Київ : Темпора, 2012. 542 c.

Немченко В. В. Продовольча безпека України. Збірник наукових праць ВНАУ. 2012. № 4 (70). С. 179-182.

Семенов Ю. І. Введення у всесвітню історію. Випуск I. Проблема та понятійний апарат. Виникнення людського суспільства. URL: http://scepsis.net/library/id_1040.html (дата звернення 20.09.2019).

Семигіна Т. В, Сухицька Н. В, Ярошенко А. О. Історія та теорія соціальної політики України: навч. посібн. Київ, НПУ імені М.П. Драгоманова, 2018. 289 с.

Суспільна організація за первісних часів. URL: http://elenaperexodova.blogspot.com/ 2014/09/blog-post_11.html (дата звернення 22.09.2019).

Ясперс К. Смысл и назначение истории. URL: https://imwerden.de/pdf/jaspers_smysl _i_naznachenie_istorii_1991.pdf (дата звернення 21.09.2019).
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2019.7-8.2

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024