МЕХАНІЗМ АКТВІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВТКУ

Віталій Ростиславович Волощук

Анотація


Волощук В.Р. МЕХАНІЗМ АКТВІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВТКУ

Мета. На основі системного підходу та узагальнення теоретичних й науково-практичних підходів розкриття концептуальних засад формування механізмів та визначення економічної інтерпретації процесу та етапів інноваційного розвитку для переходу від низько- до високотехнологічної інноваційної економіки.

Методика дослідження. Для досягнення поставленої мети в роботі застосовано історичний, системний та логіко-діалектичний підходи; використано методи: абстрактно-логічний – при постановці мети і завдань дослідження; аналітико-монографічний – при вивченні літературних джерел, законодавчих чи інших нормативно-правових актів та практики механізмів інноваційного розвитку; за допомогою порівняльного методу визначено відмінності в механізмах реалізації державної інноваційної політики України та країнах з розвиненою ринковою економікою; систематизації – при систематизації механізмів інноваційного розвитку підприємств; статистико-економічний – при зборі, обробці статистичних даних; аналізу і синтезу – для розробки напрямів удосконалення інноваційного розвитку підприємств.

Результати дослідження. Розкрито концептуальні засади формування механізмів інноваційного розвитку підприємств та визначено теоретичні й науково-практичні підходи до економічної інтерпретації процесу інноваційного розвитку. Обґрунтовано сутність інноваційного розвитку як системне управління інноваційною діяльністю, спрямоване на формування й забезпечення досягнення економічного зростання шляхом раціонального використання, нарощування й розподілу інноваційного та економіко-технологічного потенціалу на різних етапах, а саме: в процесі створення та трансферу новацій, розвитку серійного виробництва та фінансових механізмів і комерціалізації розробок, правового захисту та використання об’єктів інтелектуальної власності і налагодження зв’язків українських інноваторів з партнерами, створення сприятливих умов для утримання фахівців.

Наукова новизна результатів дослідження. Визначено, що одним із основних завдань інноваційного розвитку є підвищення рівня інноваційної активності, яка в певній мірі залежить від структурних елементів національної інноваційної екосистеми та етапів інноваційного розвитку. Удосконалено науково-методичні підходи формування механізмів інноваційного розвитку, на основі врахування функціональних зв’язків, забезпечення раціонального використання ресурсів, отримання синергетичного ефекту контрактних взаємовідносин та сукупних інвестицій.

Практична значущість результатів дослідження. Сформовані механізми забезпечення активізації інноваційного розвитку як упорядкованої сукупності інституційних установок, передбачають визначення мети, завдань, підвищення спроможності розв’язання проблем та залучення інвестицій для забезпечення результативності інновацій, що дозволяє забезпечити суб’єктам господарювання досягнення стратегічних орієнтирів розвитку, вирішувати завдання забезпечення ефективної взаємодії держави, науки і бізнесу для здійснення інноваційної діяльності, та як системного процесу, що реалізує конкурентні переваги, забезпечує стале зростання, підвищення якості та рівня життя населення шляхом гармонізації інтересів його учасників.

Ключові слова: концептуальні засади; інноваційний розвиток; механізми; підприємства; потенціал; етапи; стратегія; трансфер; активізація.

 

Волощук В.Р. МЕХАНЗМЫ АКТВЗАЦ ННОВАЦОННОГО РАЗВТЯ

Цель. На основе системного подхода и обобщения теоретических и научно-практических подходов раскрытие концептуальных основ формирования механизмов и определение экономической интерпретации процесса и этапов инновационного развития для перехода от низко- к высокотехнологической инновационной экономики.

Методика исследования. Для достижения поставленной цели в работе применены исторический, системный и логико-диалектический подходы; использованы методы: абстрактно-логический – при постановке целей и задач исследования; аналитико-монографический – при изучении литературных источников, законодательных или иных нормативно-правовых актов и практики механизмов инновационного развития; с помощью сравнительного метода определены различия в механизмах реализации государственной инновационной политики Украины и странах с развитой рыночной экономикой; систематизации – при систематизации механизмов инновационного развития предприятий; статистико-экономический – при сборе, обработке статистических данных; анализа и синтеза – для разработки направлений совершенствования инновационного развития предприятий.

Результаты исследования. Раскрыты концептуальные основы формирования механизмов инновационного развития предприятий и определены теоретические и научно-практические подходы к экономической интерпретации процесса инновационного развития. Обоснована сущность инновационного развития как системное управление инновационной деятельностью, направленное на формирование и обеспечение достижения экономического роста путем рационального использования, наращивания и распределения инновационного и экономико-технологического потенциала на различных этапах, а именно: в процессе создания и трансфера новаций, развития серийного производства и финансовых механизмов и коммерциализации разработок, правовой защиты и использования объектов интеллектуальной собственности и налаживание связей украинских инноваторов с партнерами, создание благоприятных условий для содержания специалистов.

Научная новизна результатов исследования. Определено, что одной из основных задач инновационного развития является повышение уровня инновационной активности, которая в определенной степени зависит от структурных элементов национальной инновационной экосистемы и этапов инновационного развития. Усовершенствованы научно-методические подходы формирования механизмов инновационного развития, на основе учета функциональных связей, обеспечения рационального использования ресурсов, получения синергетического эффекта контрактных взаимоотношений и совокупных инвестиций.

Практическая значимость результатов исследования. Сформированные механизмы обеспечения активизации инновационного развития как упорядоченной совокупности институциональных установок включают определение целей, задач, повышение способности решения проблем и привлечения инвестиций для обеспечения результативности инноваций, что позволяет обеспечить субъектам хозяйствования достижение стратегических ориентиров развития, решать задачи обеспечения эффективного взаимодействия государства, науки и бизнеса для осуществления инновационной деятельности, и как системного процесса, который реализует конкурентные преимущества, обеспечивает устойчивый рост, повышение качества и уровня жизни населения путем гармонизации интересов его участников.

Ключевые слова: концептуальные основы; инновационное развитие; механизмы; предприятия; потенциал; этапы; стратегия; трансфер; активизация.

 

Voloshchuk V.R. MECHANISMS OF ACTIVATION OF INNOVATIVE DEVELOPMENT

Purpose. The aim of the article is determined on the basis of a systematic approach and generalization of theoretical and scientific-practical approaches of discovering conceptual bases of formation of mechanisms and determination of economic interpretation of the process and stages of innovative development for the transition from low- to high-tech innovation economy.

Methodology of research. Historical, systemic and logical-dialectical approaches have been applied to achieve this goal; the following methods are used: abstract and logical – in setting the goals and objectives of the study; analytical and monographic – when studying literary sources, legislative or other normative legal acts and practices of mechanisms of innovative development; by means of the comparative method the differences in the mechanisms of realization of the state innovation policy of Ukraine and the countries with developed market economy are determined; systematization – at systematization of mechanisms of innovative development of enterprises; statistical and economic – when collecting and processing statistical data; analysis and synthesis – to develop directions for improving the innovative development of enterprises.

Findings. Conceptual bases of formation of mechanisms of innovative development of the enterprises are revealed and theoretical and scientific-practical approaches to economic interpretation of the process of innovative development are determined. The essence of innovation development as a systematic management of innovation activity, aimed at shaping and ensuring achievement of economic growth through rational use, increasing and distribution of innovative and economic and technological potential at different stages, namely: in the process of creation and transfer of innovations, development of mass production and financial mechanisms and commercialization of development, legal protection and use of intellectual property objects and establishment of Ukrainian relations Certain innovators with partners, creating favorable conditions for retaining specialists.

Originality. It is determined that one of the main tasks of innovative development is to increase the level of innovation activity, which to a certain extent depends on the structural elements of the national innovation ecosystem and stages of innovation development. The scientific and methodological approaches of formation of mechanisms of innovative development are improved, on the basis of consideration of functional connections, ensuring rational use of resources, obtaining synergistic effect of contractual relationships and aggregate investments.

Practical value. Formed mechanisms to ensure the activation of innovative development as an orderly set of institutional settings include defining the goals, objectives, increasing the ability to solve problems and attracting investment to ensure the effectiveness of innovation, which allows economic entities to achieve strategic development goals, solve problems of ensuring effective interaction of the state science and business to innovate, and as a systematic process that implements a competitor no benefits, ensuring sustainable growth, improve the quality and standard of living by harmonizing the interests of its members.

Key words: conceptual foundations; innovative development; mechanisms; enterprises; potential; stages; strategy; transfer; activation.

Ключові слова


Ключові слова: концептуальні засади; інноваційний розвиток; механізми; підприємства; потенціал; етапи; стратегія; трансфер; активізація.

Повний текст:

PDF

Посилання


Ілляшенко С. М. Управління інноваційним розвитком : навч. посібник. Суми : ВТД «Університетська книга»; Київ : Видавничий дім «Княгиня Ольга», 2005. 324 с.

Ковальчук С. В. Маркетингові стратегії інноваційного розвитку промислових підприємств : автореф. дис. … д-ра екон. наук: 08.00.04. Хмельницький : ХНУ, 2013. 39 с.

Механік О. В. Інновації, історія їх виникнення, суть та значення для підвищення конкурентоспроможності країни. Формування ринкових відносин в Україні. 2006. № 2. С. 3-10.

Микитюк П. П., Крисько Ж. Л., Овсянюк-Бердадіна О. Ф., Скочиляс С. М. Інноваційний розвиток підприємства : навч. посібник. Тернопіль : Принтер Інформ, 2015. 224 с.

Михненко А. М., Бакуменко В. Д., Кравченко С. О. Інновації в управлінні суспільним розвитком : навчальний посібник. Київ : НАДУ, 2009. 116 с.

Наукова та інноваційна діяльність України : статистичний збірник / Відповідальний за випуск М. С. Кузнєцова. Київ : Державна служба статистики України, 2019. 107 с.

Перспективи інноваційного розвитку України (аналітична доповідь). URL: http://old.niss.gov.ua/Table/Zhalilo21/003.htm (дата звернення: 10.10.2019).

Про інноваційну діяльність : Закон України від 04.07.2002 № 40-IV (із змінами і доповненнями). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-15 (дата звернення: 20.10. 2019).

Про схвалення Стратегії розвитку сфери інноваційної діяльності на період до 2030 року : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 р. № 526-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/526-2019-%D1%80 (дата звернення: 10.10. 2019).

Совершенна І. О., Леонтович К. О., Миронець О. С. Перспективи розвитку української «Силіконової долини». Створення інноваційної інфраструктури та залучення венчурних інвестицій у інноваційну діяльність: проблеми та перспективи: Круглий стіл (м. Київ, 15 травня 2018 р.) / відп. ред. Д. Ю. Чайка. Київ, 2018. C. 125-127.

Федулова Л. І. Концептуальні засади управління інноваційним розвитком підприємств. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2014. № 2. С. 122-135.

Freeman С. Technological Infrastructure and International Competitiveness. Industrial and Corporate Change. 2004. № 13(3). Р. 541-569 / Репринт оригинальной статьи для конференции ГЛОБЕЛ?КС, размещенный на ?нтернет сайте. URL: http://redesist.ie.ufrj.br/globelics/pdfs/GLOBELICS_0079_Freeman.pdf (дата звернення: 10.10.2019).
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2019.7-8.4

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024