ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ПІДХОД ДО ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОНОВЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКХ ПІДПРЄМСТВ

Іван Вікторович Свиноус, Олеся Юріївна Гаврик, Валентина Анатоліївна Биба

Анотація


Свиноус І.В., Гаврик О.Ю., Биба В.А. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ПІДХОД ДО ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОНОВЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКХ ПІДПРЄМСТВ

Мета. Розробка теоретичних підходів та практичних рекомендацій щодо обґрунтування інструментів удосконалення відтворювальних процесів земельних угідь сільськогосподарськими підприємствами.

Методика дослідження. Для вирішення поставлених завдань використано абстрактно-логічний, розрахунково-конструктивний та оптимізаційний методи, зокрема при обґрунтуванні напрямів удосконалення відтворювальних процесів сільськогосподарських угідь та формуванні раціональних організаційно-економічних умов для відтворення елементів МТБ сільськогосподарських підприємств.

Результати дослідження. Доведено, що дієвою у відтворенні родючості земельних ресурсів є система землеробства No-Till, за якою не проводять оранку, а поверхню землі вкривають шаром спеціально подрібнених залишків рослин – пожнивних решток (мульчею). До основних переваг використання нульового обробітку ґрунту відносять: економію ресурсів – пального, трудозатрат, часу, зниження амортизаційних витрат; зменшення трудомісткості технологічного процесу; відновлення та збереження родючого шару ґрунту – зниження або й повне запобігання ерозії ґрунтів; накопичення вологи в ґрунті, що особливо актуально в умовах зони Степу, й, відповідно, помітне зниження залежності врожаю від погодних умов; підвищення врожайності культур за рахунок вищезазначених факторів.

Наукова новизна результатів дослідження. Запропоновано науковий підхід щодо відтворення земельних ресурсів у сільськогосподарських підприємствах, що ґрунтується на комплексі організаційно-економічних інструментів соціально-відповідального ведення діяльності, зокрема: мотивація сільгосптоваровиробників до внесення органічних добрив, запровадження системи No-till, розвиток органічного виробництва, що сприятиме підвищенню родючості сільськогосподарських угідь.

Практична значущість результатів дослідження. Доведено необхідність удосконалення програми державної підтримки виробників органічної продукції на основі передбачення: компенсації витрат на розвиток систем управління органічним виробництвом сільськогосподарської продукції, витрат у перехідний період до органічного виробництва, часткової компенсації витрат на використання органічних добрив, витрат на застосування засобів захисту рослин, витрат на експертизу органічної продукції.

Нині важливо забезпечити проведення агротехнічних заходів щодо відтворення родючості земельних ресурсів на основі їх співфінансування сільськогосподарськими підприємствами, об’єднаними територіальними громадами і державою. Дієвим чинником, який хоча й опосередковано впливає на підвищення родючості сільськогосподарських угідь, є поширення знань про сучасні ресурсозберігаючі технології, що можна забезпечити через дорадчі служби.

Ключові слова: матеріально-технічна база; сільськогосподарське підприємство; родючість; органічне виробництво; сільськогосподарські угіддя.

 

Свиноус .В., Гаврик А.Ю., Биба В.А. ОРГАНЗАЦОННО-ЭКОНОМЧЕСКЕ ПОДХОДЫ К ТЕХНОЛОГЧЕСКОМУ ОБНОВЛЕНЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРЯТЙ

Цель. Разработка теоретического подходов и практических рекомендаций относительно обоснования инструментов совершенствования воспроизводственного процесса земельных угодий сельскохозяйственными предприятиями.

Методика исследования. Для решения поставленных задач использованы абстрактно-логический, расчетно-конструктивный и оптимизационный методы, в частности при обосновании направлений совершенствования воспроизводственных процессов сельскохозяйственных угодий и формировании рациональных организационно-экономических условий для воспроизводства элементов МТБ сельскохозяйственных предприятий.

Результаты исследования. Доказано, что действенной в воспроизведении плодородия земельных ресурсов является система земледелия No-Till, по которой не проводят вспашку, а поверхность земли покрывают слоем специально измельченных остатков растений – растительных остатков (мульчей). К основным преимуществам использования нулевой обработки почвы относят: экономию ресурсов – топлива, трудозатрат, времени, снижения амортизационных расходов; уменьшение трудоемкости технологического процесса; восстановление и сохранение плодородного слоя почвы – снижение или даже полное предотвращение эрозии почв; накопления влаги в почве, что особенно актуально в условиях зоны Степи, и, соответственно, заметное снижение зависимости урожая от погодных условий; повышение урожайности культур за счет вышеупомянутых факторов.

Научная новизна результатов исследования. Предложен научный подход к воспроизводству земельных ресурсов в сельскохозяйственных предприятиях, основанный на комплексе организационно-экономических инструментов социально ответственного ведения деятельности, в частности: мотивация сельхозтоваропроизводителей для внесения органических удобрений, внедрение системы No-till, развитие органического производства, что будет способствовать повышению плодородия сельскохозяйственных угодий.

Практическая значимость результатов исследования. Доказана необходимость усовершенствования программы государственной поддержки производителей органической продукции на основе предвидения: компенсации расходов на развитие систем управления органическим производством сельскохозяйственной продукции, расходов в переходный период к органическому производству, частичной компенсации затрат на использование органических удобрений, затрат на применение средств защиты растений, расходов на экспертизу органической продукции.

Сейчас важно обеспечить проведение агротехнических мероприятий по воспроизводству плодородия земельных ресурсов на основе их софинансирования сельскохозяйственными предприятиями, объединенными территориальными общинами и государством. Действенным фактором, который хотя и косвенно влияет на повышение плодородия сельскохозяйственных угодий, является распространение знаний о современных ресурсосберегающих технологиях, что можно обеспечить через совещательные службы.

Ключевые слова: материально-техническая база; сельскохозяйственное предприятие; плодородие; органическое производство; сельскохозяйственные угодья.

 

Svynous I.V., Havryk O.Yu., Byba V.A. ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC APPROACHES TO TECHNOLOGICAL UPDATING OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

Purpose. The aim of the article is the development of theoretical approaches and practical recommendations for substantiation of instruments for improving the reproductive processes of land by agricultural enterprises.

Methodology of research. Abstract and logical, computational, constructive and optimization methods are used to solve these problems, in particular in substantiation of directions of improvement of reproductive processes of agricultural lands and formation of rational organizational and economic conditions for reproduction of elements of MTB of agricultural enterprises.

Findings. It has been proved that the No-Till farming system is effective in reproducing the fertility of land resources, which is not plowed, and the surface of the earth is covered with a layer of specially crushed plant residues - mulch residues (mulch). The main advantages of using zero tillage include: saving resources - fuel, labour, time, reducing depreciation costs; reducing the complexity of the technological process; restoration and preservation of the fertile soil layer - reduction or complete prevention of soil erosion; moisture accumulation in the soil, which is especially important in the conditions of the Steppe zone, and, accordingly, a noticeable decrease in the dependence of the crop on weather conditions; increasing crop yields due to the above factors.

Originality. The scientific approach to the reproduction of land resources in agricultural enterprises is proposed, which is based on a set of organizational and economic instruments of socially responsible conduct of activity, in particular: the motivation of agricultural producers to introduce organic fertilizers, the introduction of the No-till system, the development of organic production, which will enhance the agricultural production.

Practical value. The necessity of improvement of the program of state support of organic producers is proved on the basis of forecasting: compensation of costs for development of systems of management of organic production of agricultural production, costs in the transition period to organic production, partial compensation of costs for the use of organic fertilizers, costs for the use of plant protection products, costs for expertise organic products.

It is now important to ensure that agro-technical measures are taken to restore the fertility of land resources through co-financing by agricultural enterprises, united territorial communities and the state. An effective factor, although indirectly influencing the increase in fertility of agricultural land, is the dissemination of knowledge about modern resource-saving technologies that can be provided through advisory services.

Key words: material and technical base; agricultural enterprise; fertility; organic production; agricultural lands.

 


Ключові слова


Ключові слова: матеріально-технічна база; сільськогосподарське підприємство; родючість; органічне виробництво; сільськогосподарські угіддя.

Повний текст:

PDF

Посилання


Михайлов Ю. No-till: за та проти. Пропозиція. 2009. № 5. С. 26-27.

Огородничук А. В., Токарчук М. М., Породзинський Д. М. В дебрях технологий. Внедрение системы no-till. Агровісник України. 2008. № 9. С. 22-23.

Драганчук М. Украинский опыт воспроизводства плодородия почвы. Агроном. 2017. № 2. URL: https://agronom.com.ua/myhayl-vojtovyk/ (дата звернення: 28.09.2019).

Бек Д. Севообороты в системе No-till. Агроном. 2010. № 4. С. 180-185.

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання підтримки фермерським господарствам : Постанова Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. № 1102 (у редакції Постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2007 р. № 349) (зі змінами). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1102-2004-%D0%BF (дата звернення: 28.09.2019).

Типовий договір оренди землі : Постанова Кабінету Міністрів України від 3 березня 2004 р. № 220 (із змінами). URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/890-2017-%D0%BF (дата звернення: 28.09.2019).

Національна доповідь «Про стан родючості ґрунтів України» / редкол. С. А. Балюк та ін. Київ : ТОВ «Вік принт», 2010. 112 с.

Шувар І. Про родючість ґрунту треба дбати постійно. URL: http://agro-business.com.ua/agro/ahronomiia-sohodni/item/188-pro-rodiuchist-gruntu-treba-dbaty-postiino.html (дата звернення: 28.09.2019).
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2019.7-8.8

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024