ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЧНХ ОРІЄНТРІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРЄМСТВ ЗАЛІЗНЧНОГО ТРАНСПОРТУ

Вікторія Євгенівна Редько, Ольга Сергіївна Кердан, Володимир Юрійович Кердан

Анотація


Редько В.Є., Кердан О.С., Кердан В.Ю. ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЧНХ ОРІЄНТРІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРЄМСТВ ЗАЛІЗНЧНОГО ТРАНСПОРТУ

Мета. Визначення засад стратегічного управління розвитком підприємств залізничного транспорту в контексті майбутніх змін в залізничній галузі.

Методика дослідження. Теоретико-методологічну основу дослідження стратегічного управління в залізничній галузі розглянуто на підставі напрацювань вітчизняних науковців. Під час дослідження був проведений порівняльний аналіз динаміки ряду показників, таких як: кількість перевезених пасажирів, обсяги перевезених залізничним транспортом вантажів тощо. Використані наступні методи: аналітичний – під час розгляду наукових робіт та стратегій, що використовуються на залізничному транспорті; графічний метод – для відображення розробленої узагальненої моделі стратегічного управління діяльністю АТ «Укрзалізниця»; абстрактно-логічний – при підведенні підсумків та формулюванні висновків.

Результати дослідження. Проаналізовано сучасний стан підприємства залізничного транспорту – АТ «Укрзалізниця», що дозволило оцінити результати його діяльності й виділити низку проблем стратегічного характеру: довготривалу негативну динаміку перевезення вантажів; зношеність основних фондів, особливо рухомого складу й інфраструктури; низьку конкурентоспроможність на європейському ринку; недосконале інформаційне забезпечення; слабку пристосованість до динамічних умов зовнішнього середовища тощо. Розроблено узагальнену модель стратегічного управління діяльністю АТ «Укрзалізниця», побудовану на основі систематизації даних, представлених в Стратегії АТ «Укрзалізниця» на 2019–2023 рр.

Наукова новизна результатів дослідження. Визначено проблемні питання та ключові фактори, що впливатимуть на ефективну реалізацію Стратегії АТ «Укрзалізниця» на 2019–2023 роки.

Практична значущість результатів дослідження. Проведений аналіз результатів діяльності АТ «Укрзалізниця» в 2017–2018рр. дозволив виділити суттєві досягнення й проблеми підприємства, що вимагають вирішення. Визначено, що стратегічні орієнтири діяльності підприємства залізничного транспорту мають бути сформовані в контексті досягнення його місії з урахуванням інтересів зацікавлених сторін й дотриманням корпоративних цінностей.

Ключові слова: стратегічні орієнтири розвитку; залізничний транспорт; Укрзалізниця; стратегія обмеженого розвитку.

 

Редько В.Е., Кердан О.С., Кердан В.Ю. ФОРМРОВАНЕ СТРАТЕГЧЕСКХ ОРЕНТРОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТ ПРЕДПРЯТЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

Цель. Определение основ стратегического управления развитием предприятий железнодорожного транспорта в контексте будущих изменений в железнодорожной отрасли.

Методика исследования. Теоретико-методологическую основу исследования стратегического управления в железнодорожной отрасли рассмотрено на основании наработок отечественных ученых. В ходе исследования был проведен сравнительный анализ динамики ряда показателей, таких как: количество перевезенных пассажиров, объемы перевозимых железнодорожным транспортом грузов и тому подобное. спользованы следующие методы: аналитический – при рассмотрении научных работ и стратегий, используемых на железнодорожном транспорте; графический метод – для отражения разработанной обобщенной модели стратегического управления деятельностью АО «Укрзализныця»; абстрактно-логический – при подведении итогов и формулировании выводов.

Результаты исследования. Проанализировано современное состояние предприятия железнодорожного транспорта – АО «Укрзализныця», что позволило оценить результаты его деятельности и выделить ряд проблем стратегического характера: долговременную негативную динамику перевозки грузов; изношенность основных фондов, особенно подвижного состава и инфраструктуры; низкую конкурентоспособность на европейском рынке; несовершенное информационное обеспечение; слабую приспособленность к динамическим условиям внешней среды и тому подобное. Разработана обобщенная модель стратегического управления деятельностью АО «Укрзализныця», построенная на основе систематизации данных, представленных в Стратегии АО «Укрзализныця» на 2019-2023 гг.

Научная новизна результатов исследования. Определены проблемные вопросы и ключевые факторы, которые будут влиять на эффективную реализацию Стратегии АО «Укрзализныця» на 2019-2023 годы.

Практическая значимость результатов исследования. Проведенный анализ результатов деятельности АО «Укрзализныця» в 2017-2018 рр. позволил выделить существенные достижения и проблемы предприятия, требующие решения. Определено, что стратегические ориентиры деятельности предприятия железнодорожного транспорта должны быть сформированы в контексте достижения его миссии с учетом интересов заинтересованных сторон и соблюдением корпоративных ценностей.

Ключевые слова: стратегические ориентиры развития; железнодорожный транспорт; Укрзализныця; стратегия ограниченного развития.

 

 

 

Redko V.Ye., Kerdan О.S., Kerdan V.Yu. FORMATION OF STRATEGIC GUIDELINES FOR ACTIVITY OF RAILWAY TRANSPORT ENTERPRISES

Purpose. The aim of the article is defining the principles of strategic management of the development of railway enterprises in the context of future changes in the railway industry.

Methodology of research. The theoretical and methodological basis for the study of strategic management in the railway industry is considered on the basis of the experience of domestic scientists. A comparative analysis of the dynamics of a number of indicators was carried out during the study, such as: the number of carried passengers, volumes of freight transported by rail, etc. The following methods are used: analytical – when considering scientific papers and strategies used in railway transport; graphical method – to reflect the developed generalized model of strategic management of JSC “Ukrzaliznytsya” activity; abstract and logical – in summarizing and formulating conclusions.

Findings. The current state of the railway transport enterprise – JSC “Ukrzaliznytsia” is analysed, which allowed to evaluate the results of its activity and to identify a number of problems of strategic nature: long-term negative dynamics of cargo transportation; depreciation of fixed assets, especially rolling stock and infrastructure; low competitiveness in the European market; imperfect information support; poor adaptability to dynamic environmental conditions and the like. A generalized model of strategic management of JSC “Ukrzaliznytsya” activity was developed based on systematization of data presented in the Strategy of JSC “Ukrzaliznytsia” for 2019-2023.

Originality. Problems and key factors that will influence the effective implementation of the JSC Strategy “Ukrzaliznytsia” for 2019-2023 are identified.

Practical value. The conducted analysis of the results of the activity of JSC “Ukrzaliznytsia” in 2017–2018 allowed us to highlight the significant achievements and problems of the enterprise in need of solution. It is determined that the strategic guidelines for the activity of the railway transport company should be formed in the context of achieving its mission, taking into account the interests of the stakeholders and respecting corporate values.

Key words: strategic development landmarks; rail transport; Ukrzaliznytsia; limited development strategy.

Ключові слова


Ключові слова: стратегічні орієнтири розвитку; залізничний транспорт; Укрзалізниця; стратегія обмеженого розвитку.

Повний текст:

PDF

Посилання


Бараш Ю. С. Управління залізничним транспортом країни. 2-е вид., перероб. і доп. Дніпропетровськ, 2006. 259 с.

Всеукраїнський центр реформ транспортної інфраструктури. URL: https://vcrti.com.ua/haluzi/zaliznychnyi-transport/z-pochatku-2018-roku-ukrzaliznitsya-rekonstruyuvala-majzhe-184-km-koliji (дата звернення: 01.10.2019).

Дикань В. Л., Кондратюк М. В. Механізм створення залізнично-транспортно-промислової групи в сучасних умовах розвитку залізничного транспорту України. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2009. № 26. С. 13-18.

Залізничний інформаційний портал. URL: https://info.uz.ua/news/at-ukrzaliznitsya-oprilyudneno-strategiyu-na-2019-2023-roki (дата звернення: 01.10.2019).

Овчиннікова В. О. Трансформація теорії стратегічного управління розвитку залізничного транспорту. Інтелект ХХІ. 2017. № 5. С. 53-57.

Овчиннікова В. О., Харламова І. М. Адаптивне управління залізничним транспортом України. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2017. Випуск 15. Ч. 2. С. 55-59.

Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: https://ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 01.10.2019).

Офіційний сайт Укрзалізниці. URL: https://www.uz.gov.ua (дата звернення: 01.10.2019).

Питання акціонерного товариства “Українська залізниця” : Постанова Кабінету Міністрів України від 2 вересня 2015 р. № 735. URL: https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/735-2015-%D0%BF/page (дата звернення: 02.10.2019).

Про схвалення Національної транспортної стратегії України на період до 2030 року : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 травня 2018 р. № 430-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/430-2018-р#n13 (дата звернення: 03.10.2019).

Результати 2018 та плани 2019. URL: https://www.uz.gov.ua/files/file/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8_2018_%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8_2019.pdf (дата звернення: 02.10.2019).

Стратегія АТ «Укрзалізниця» на 2019-2023 роки. URL: https://zbk.org.ua/wp-content/uploads/2019/09/Стратегія-4-Typography.pdf (дата звернення: 03.10.2019).

Яновська В., Гарматюк Н. Сучасні стратегії розвитку залізничного транспорту України. Збірник наукових праць ДУІТ. Серія «Економіка і управління». 2018. Вип. 42 (2). С. 55-65.
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2019.7-8.9

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024