АМОРТЗАЦІЯ ЯК ДЖЕРЕЛО ІНВЕСТЦІЙНХ РЕСУРСІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРЄМСТВА

Надія Іванівна Свиноус

Анотація


Свиноус Н.І. АМОРТЗАЦІЯ ЯК ДЖЕРЕЛО ІНВЕСТЦІЙНХ РЕСУРСІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРЄМСТВА

Мета. Узагальнення підходів науковців щодо визнання амортизації як джерела інвестиційних ресурсів сільськогосподарських підприємств та розробка практичних рекомендації щодо використання амортизаційних відрахувань в якості складової власних фінансових ресурсів з метою відтворення матеріально-технічної бази господарств корпоративного сектору аграрної економіки.

Методика дослідження. В процесі дослідження застосовувалися наступні загальнонаукові методи: аналіз і синтез при узагальнені думок вчених щодо трактування категорій «знос» та «амортизація», конкретизація і абстрагування – при розробці заходів із створення пайового амортизаційно-інвестиційного фонду, системний і комплексний підходи до отримання доказів – при визначені ролі і місця амортизації як джерела інвестиційних ресурсів сільськогосподарських підприємств, а також абстрактно-логічні методи дослідження – при визначенні економічної доцільності індексації основних засобів.

Результати дослідження. Доведено, що важливими інструментами активізації інвестиційної діяльності є формування сільськогосподарськими підприємствами фонду амортизаційних відрахувань. Запропоновано звільнення від податку на прибуток частини оподатковуваного прибутку, що бере участь у формуванні фонду фінансування капіталовкладень, у вигляді індексації накопичених амортизаційних відрахувань з урахуванням рівня інфляції.

Встановлено, що амортизація може розглядатися в ринковій економіці джерелом фінансування капітальних вкладень, виходячи з її фінансової складової – реальних коштів у виручці від продажу товарів (продукції, робіт, послуг), які й повинні акумулюватися для цільового використання.

Наукова новизна результатів дослідження. Обґрунтовано доцільність запровадження виробничого методу нарахування амортизації для 4–5 груп основних засобів у рослинництві при формуванні витрат для визначення прибутку до оподаткування. З метою підвищення ролі амортизації як джерела оновлення і модернізації основного капіталу сільськогосподарських підприємств доцільно: розробити нову податкову стратегію, зокрема, пільгове оподаткування, запровадити додаткове податкове навантаження при використанні амортизаційних відрахувань не за цільовим призначенням; вести активну політику прискореної амортизації та запровадити способи державного контролю за цільовим використанням амортизаційних відрахувань; використовувати інструменти державної підтримки накопичення амортизаційних відрахувань у вигляді реальних грошових коштів на депозитних або спеціальних рахунках у банках; створити регіональні пайові амортизаційно-інвестиційні фонди з державною участю.

Практична значущість результатів дослідження. Запропонована методика формування фонду дозволить підприємствам зберігати амортизаційні ресурси, що спрямовуються на відтворення основного капіталу в їх проіндексованому вартісному вираженні, тобто з урахуванням інфляції, що сприятиме веденню розширеного відтворення виробництва шляхом модернізації технічної бази. Очевидно, що такий підхід до формування фонду нагромадження амортизаційних відрахувань можливий лише за умови беззбиткової роботи сільськогосподарського підприємств. У разі збиткового функціонування підприємства амортизаційні відрахування спрямовуються на покриття збитків і не мають цільового призначення. Це означає, що амортизація для відновлення основних засобів відсутня, що дає підстави зробити висновок про кризовий стан.

Ключові слова: амортизація; інвестиція; сільськогосподарське підприємство; відтворення; основні засоби.

 

Свиноус Н.. АМОРТЗАЦЯ КАК СТОЧНК НВЕСТЦОННЫХ РЕСУРСОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРЕДПРЯТЯ

Цель. Обобщение подходов ученых о признании амортизации как источника инвестиционных ресурсов сельскохозяйственных предприятий и разработка практических рекомендации по использованию амортизационных отчислений в качестве составной собственных финансовых ресурсов с целью воспроизведения материально-технической базы хозяйств корпоративного сектора аграрной экономики.

Методика исследования. В процессе исследования применялись следующие общенаучные методы: анализ и синтез при обобщении мнений ученых относительно трактовки категорий «износ» и «амортизация», конкретизация и абстрагирование – при разработке мероприятий по созданию паевого амортизационно-инвестиционного фонда, системный и комплексный подходы к получению доказательств – при определении роли и места амортизации как источника инвестиционных ресурсов сельскохозяйственных предприятий, а также абстрактно-логические методы исследования – при определении экономической целесообразности индексации основных средств.

Результаты исследования. Доказано, что важными инструментами активизации инвестиционной деятельности является формирование сельскохозяйственными предприятиями фонда амортизационных отчислений. Предложено освобождение от налога на прибыль части налогооблагаемой прибыли, которая принимает участие в формировании фонда финансирования капиталовложений, в виде индексации накопленных амортизационных отчислений с учетом уровня инфляции.

Установлено, что амортизация может рассматриваться в рыночной экономике источником финансирования капитальных вложений, исходя из ее финансовой составляющей – реальных средств в выручке от продажи товаров (продукции, работ, услуг), которые и должны аккумулироваться для целевого использования.

Научная новизна результатов исследования. Обоснована целесообразность введения производственного метода начисления амортизации для 4-5 групп основных средств в растениеводстве при формировании расходов для определения прибыли до налогообложения. С целью повышения роли амортизации как источника обновления и модернизации основного капитала сельскохозяйственных предприятий целесообразно: разработать новую налоговую стратегию, в частности, льготное налогообложение, ввести дополнительную налоговую нагрузку при использовании амортизационных отчислений не по целевому назначению; вести активную политику ускоренной амортизации и ввести способы государственного контроля за целевым использованием амортизационных отчислений; использовать инструменты государственной поддержки накопления амортизационных отчислений в виде реальных денежных средств на депозитных или специальных счетах в банках; создать региональные паевые амортизационно-инвестиционные фонды с государственным участием.

Практическая значимость результатов исследования. Предложенная методика формирования фонда позволит предприятиям сохранять амортизационные ресурсы, которые направляются на воспроизводство основного капитала в их проиндексированном стоимостном выражении, то есть с учетом инфляции, что будет способствовать ведению расширенного воспроизводства производства путем модернизации технической базы. Очевидно, что такой подход к формированию фонда накопления амортизационных отчислений возможен только при условии безубыточной работы сельскохозяйственного предприятия. В случае убыточного функционирования предприятия амортизационные отчисления направляются на покрытие убытков и не имеют целевого назначения. Это означает, что амортизация для обновления основных средств отсутствует, что позволяет сделать вывод о кризисном состоянии.

Ключевые слова: амортизация; инвестиция; сельскохозяйственное предприятие; воспроизведение; основные средства.

 

Svynous N.I. DEPRECIATION AS A SOURCE OF INVESTMENT RESOURCES OF AN AGRICULTURAL ENTERPRISE

Purpose. The aim of the article is generalization of scientists' approaches to the recognition of depreciation as a source of investment resources of agricultural enterprises and development of practical recommendations on the use of depreciation as a component of their own financial resources in order to recreate the material and technical base of farms in the corporate sector of the agrarian economy.

Methodology of research. The following general scientific methods are applied in the course of the study: analysis and synthesis of generalized opinions of scientists on the treatment of categories of “depreciation” and “amortization”, concretization and abstraction – in the development of measures to create a unit depreciation and investment fund, systematic and complex approaches to obtaining evidence the roles and locations of depreciation, as sources of investment resources of agricultural enterprises, as well as abstract and logical methods of research – in determining the economic feasibility of indexing fixed assets.

Findings. It has been proved that the formation of depreciation charges by agricultural enterprises is an important instrument for stimulating investment activity. It is proposed to exempt from the income tax part of the taxable profit that participates in the formation of the investment financing fund, in the form of indexation of accumulated depreciation, taking into account the level of inflation.

It is established that depreciation can be considered in the market economy as a source of financing of capital investments on the basis of its financial component – real funds in the proceeds from the sale of goods (products, works, services), which should be accumulated for the purposeful use.

Originality. The feasibility of introducing a production method of depreciation for 4-5 groups of fixed assets in crop production in the formation of costs to determine profit before tax. In order to increase the role of depreciation as a source of updating and modernization of agricultural capital, it is advisable to: develop a new tax strategy, in particular, preferential taxation, introduce an additional tax burden when using depreciation not for the intended purpose; to pursue an active policy of accelerated depreciation and to introduce methods of state control over the targeted use of depreciation; to use the instruments of state support of accumulation of depreciation in the form of real money in deposit or special accounts with banks; to create regional unitary amortization and investment funds with state participation.

Practical value. The proposed method of formation of the fund will allow enterprises to store depreciation resources that are directed to reproduction of fixed capital in their indexed value terms that is, taking into account inflation, which will facilitate the conduct of extended reproduction of production by modernization of the technical base. Obviously, such an approach to the formation of a depreciation accumulation fund is possible only with the break-even operation of agricultural enterprises. In the case of an unprofitable operation of the enterprise, depreciation deductions are directed to cover the losses and have no purpose. This means that depreciation for the recovery of property, plant and equipment is absent, which leads to the conclusion about the crisis.

Key words: depreciation; investment; agricultural enterprise; reproduction; fixed assets.

Ключові слова


Ключові слова: амортизація; інвестиція; сільськогосподарське підприємство; відтворення; основні засоби.

Повний текст:

PDF

Посилання


Любар О. О. Амортизація: економічна сутність, особливості нарахування та відображення в бухгалтерському обліку. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2017. № 4. С. 117-131.

Кафка С. М. Амортизація необоротних активів підприємства: суть та призначення. Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія: Економічні науки. 2017. Вип. 33. С. 185-191.

Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби" : наказ Міністерства Фінансів України від 27.04.2000 № 92. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0288-00 (дата звернення: 02.10.2019).

Кучер Л. Ю. Амортизація як джерело фінансування інноваційних проектів в агросфері. Економіка і прогнозування. 2015. № 4. С. 107-117.

Шаповал А. П. Удосконалення визначення зносу основних засобів в обліку. Міжнародні тенденції розвитку бухгалтерського обліку і аудиту та перспективи для України : матеріали міжн. наук.-практ. конф. (Київ, 19 трав. 2006 р.). Київ : КНЕУ, 2006. С. 70-72.

Хіміч Г. О. Амортизація як складова економічного механізму відтворення основних фондів. Агросвіт. 2011. № 24. С. 72-76.

Майдуда Г. С. Амортизація основних засобів сільськогосподарських підприємств в умовах податкового кодексу. Економіка та держава. 2012. № 1. С. 68-71.

Юшко С. В. Амортизація основних фондів у податковому обліку: критичний погляд на проблему. Фінанси України. 2008. № 10. С. 80-88.

Бобко В. В. Амортизація основних засобів: термінологія та сучасні підходи. Економічні науки. Cерія: Облік і фінанси. 2014. Вип. 11(2). С. 46-51.

Парнюк В. О. Амортизація як стимул до інвестування. Економіка і прогнозування. 2011. № 2. С. 93-104.

Касьянова В. О. Амортизація основних засобів: методи нарахування та організація обліку. Економічний вісник Донбасу. 2013. № 2. С. 117-122.

Ображей Ю. К. Амортизація основних засобів в обліковій політиці підприємства. Економічні науки. Cер.: Облік і фінанси. 2013. Вип. 10(4). С. 62-68.

Моссаковський В., Кононенко Т. Шляхи вдосконалення обліку амортизації. Бухгалтерський облік і аудит. 2012. № 4. С. 12-17.
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2019.7-8.11

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024