ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ФАКТОР ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВТКУ АГРОПРОМСЛОВХ ПІДПРЄМСТВ

Людмила Миколаївна Уніят

Анотація


Уніят Л.М. ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ФАКТОР ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВТКУ АГРОПРОМСЛОВХ ПІДПРЄМСТВ

Мета. Вивчення теоретичних основ та сучасних прикладних аспектів використання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) у практичній діяльності підприємств агропромислового бізнесу.

Методика дослідження. Теоретичною і методичною основою дослідження стали базові положення економічної теорії та наукових розробок вчених. В процесі дослідження використані такі методи: ретроспективний (аналіз економічної ефективності, рентабельності виробництва сільськогосподарської продукції у регіонах країни); монографічний (висвітлення показників статистичної звітності щодо використання ІКТ у підприємствах переробної промисловості за регіонами України); абстрактно-логічний (теоретичні узагальнення та формування висновків, літературних джерел) та інші.

Результати дослідження. Визначено чітку тенденцію до широкого використання ІКТ у галузях національних економік передових країн світу, що сприяє інноваційному розвитку виробництва та суттєвому підвищенню рентабельності (до 95%) у підприємствах переробної промисловості та агропромислового бізнесу. Виявлено, що використання ІКТ у підприємствах України поки що перебуває на низькому рівні й основною причиною цього є слабкий фінансовий стан підприємств та недостатня державна підтримка. Встановлено, що використання ІКТ сприяє суттєвому прискоренню проведення аналізу ґрунтів, визначенню потреби і точному дозування добрив, використанню біопрепаратів для боротьби з бур’янами і шкідниками та іншим операціям в рослинництві, що дає змогу подвоїти рівень урожайності сільськогосподарських культур. Доведено, що запровадження ІКТ у підприємствах агропромислового виробництва сприятиме прискоренню інноваційного розвитку економіки агропромислової сфери, підвищенню конкурентоспроможності галузей і підприємств у ринковому середовищі.

Наукова новизна результатів дослідження. Запропоновано модель прийняття управлінських рішень суб’єкта господарювання за допомогою ІКТ, що передбачає наявність технічних засобів (комп’ютерів, смартфонів, або айфонів і їх програмного забезпечення); підключення до мережі Інтернет та наявність широкосмугового доступу та інтернет технології (соціальні мережі, створення веб-сайтів), за допомогою яких можна активно рекламувати свій товар, бізнес, вести переговори з постачальниками і покупцями, здійснювати операції купівлі-продажу продукції. За допомогою космічних технологій і штучного інтелекту можна повністю автоматизувати усі процеси виробництва в рослинництві і тваринництві, усунути ризики, пов’язані з людським фактором у всіх виробничих процесах, здійснювати ефективне планування, облік, аналіз і контроль витрачання ресурсів на підприємстві, а також приймати зважені управлінські рішення.

Практична значущість результатів дослідження. Запропоновані науково-методичні та практичні розробки дають змогу сформулювати стратегію ефективного розвитку ІКТ, що сприятиме інноваційному розвитку агропромислового бізнесу в умовах конкурентного середовища.

Ключові слова: інформаційно-комунікаційні технології; цифровізація агропромислових підприємств; інновації; стратегія розвитку; ефективність; рентабельність; конкуренція; агропромисловий бізнес.

 

Уният Л.Н. НФОРМАЦОННО-КОММУНКАЦОННЫЕ ТЕХНОЛОГ КАК ФАКТОР ННОВАЦОННОГО РАЗВТЯ АГРОПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРЯТЙ

Цель. зучение теоретических основ и современных прикладных аспектов использования информационно-коммуникационных технологий (КТ) в практической деятельности предприятий агропромышленного бизнеса.

Методика исследования. Теоретической и методической основой исследования стали базовые положения экономической теории и научных разработок ученых. В процессе исследования использованы следующие методы: ретроспективный (анализ экономической эффективности, рентабельности производства сельскохозяйственной продукции в регионах страны); монографический (освещение показателей статистической отчетности по использованию КТ на предприятиях перерабатывающей промышленности по регионам Украины); абстрактно-логический (теоретические обобщения и формирования выводов, литературных источников) и другие.

Результаты исследования. Определена четкая тенденция к широкому использованию КТ в области национальных экономик передовых стран мира, что способствует инновационному развитию производства и существенному повышению рентабельности (до 95%) на предприятиях перерабатывающей промышленности и агропромышленного бизнеса. Выявлено, что использование КТ на предприятиях Украины пока находится на низком уровне и основной причиной этого является слабое финансовое состояние предприятий и недостаточная государственная поддержка. Установлено, что использование КТ способствует существенному ускорению проведения анализа почв, определению потребности и точному дозированию удобрений, использованию биопрепаратов для борьбы с сорняками и вредителями и другим операциям в растениеводстве, что позволяет удвоить уровень урожайности сельскохозяйственных культур. Доказано, что введение КТ на предприятиях агропромышленного производства будет способствовать ускорению инновационного развития экономики агропромышленной сферы, повышению конкурентоспособности отраслей и предприятий в рыночной среде.

Научная новизна результатов исследования. Предложена модель принятия управленческих решений предприятия с помощью КТ, что предполагает наличие технических средств (компьютеров, смартфонов или айфонов и их программного обеспечения), подключение к сети нтернет и наличие широкополосного доступа, а также интернет технологии (социальные сети, создание веб-сайтов), с помощью которых можно активно рекламировать свой товар, бизнес, вести переговоры с поставщиками и покупателями, осуществлять операции купли-продажи продукции. С помощью космических технологий и искусственного интеллекта можно полностью автоматизировать все процессы производства в растениеводстве и животноводстве, устранить риски, связанные с человеческим фактором во всех производственных процессах, осуществлять эффективное планирование, учет, анализ и контроль расходования ресурсов на предприятии, а также принимать взвешенные управленческие решения.

Практическая значимость результатов исследования. Предложенные научно-методические и практические разработки позволяют сформулировать стратегию эффективного развития КТ, что будет способствовать инновационному развитию агропромышленного бизнеса в условиях конкурентной среды.

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии; цифровизация агропромышленных предприятий; инновации; стратегия развития; эффективность; рентабельность; конкуренция; агропромышленный бизнес.

 

Uniiat L.M. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AS A FACTOR OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

Purpose. The aim of the article is to study the theoretical bases and modern applied aspects of the use of information and communication technologies (ICT) in the practical activity of enterprises of agro-industrial business.

Methodology of research. The theoretical and methodological basis of the study is the basic principles of economic theory and scientific development of scientists. The following methods are used in the course of the study: retrospective (analysis of economic efficiency, profitability of agricultural production in the regions of the country); monograph (coverage of statistical reporting indicators on the use of ICT in manufacturing in Ukraine); abstract and logical (theoretical generalizations and formation of conclusions, literary sources) and others.

Findings. There is a clear tendency for the widespread use of ICT in the industries of the national economies of the advanced countries of the world, which contributes to the innovative development of production and a significant increase in profitability (up to 95%) in the enterprises of the processing industry and agro-industrial business. It is revealed that the use of ICT in Ukrainian enterprises is still at a low level and the main reason for this is the poor financial status of enterprises and insufficient state support. The use of ICT has been found to significantly accelerate soil analysis, determine the need and exact dosage of fertilizers, use of biological to control weeds and pests and other crop operations, which can double the crop yield. It is proved that the introduction of ICT in agro-industrial enterprises will accelerate the innovative development of the agro-industrial economy, increase the competitiveness of industries and enterprises in the market environment.

Originality. A model of ICT management of making decision is proposed, which involves the availability of hardware (computers, smartphones, or iPhones and their software); Internet connection and availability of broadband access and Internet technology (social networks, website creation), through which you can actively promote your product, business, negotiate with suppliers and buyers, conduct sales and purchase operations. With the help of space technology and artificial intelligence, you can fully automate all production processes in plant and animal husbandry, eliminate the risks associated with human factors in all production processes, carry out effective planning, accounting, analysis and control of resource consumption at the enterprise, as well as take balanced management decisions.

Practical value. The proposed scientific, methodological and practical developments make it possible to formulate a strategy for the effective development of ICT, which will facilitate the innovative development of agro-industrial business in a competitive environment.

Key words: information and communication technologies; digitalization of agro-industrial enterprises; innovations; development strategy; efficiency; profitability; competition; agro-industrial business.


Ключові слова


Ключові слова: інформаційно-комунікаційні технології; цифровізація агропромислових підприємств; інновації; стратегія розвитку; ефективність; рентабельність; конкуренція; агропромисловий бізнес.

Повний текст:

PDF

Посилання


Бєлінська Т. Дослідження: високі технології в аграрній галузі України. Агроеліта. 2017. 31.07. URL: http://agroprod.biz/2017/07/31/doslidzhennya-vysoki-tehnolohiji-v-ahrarnij-haluzi-ukrajiny/ (дата звернення: 12.10.2018).

Бойко О. Г. Можливості використання ГІС/Д33 технологій у точному землеробстві. Вісник Полтавської державної аграрної академії. № 2010. № 4. С. 67-69.

Волощук Ю. О. Напрямки цифровізації аграрних підприємств. Ефективна економіка : електронне наукове фахове видання. 2019. № 2. С. 1-8. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/2_2019/68.pdf (дата звернення: 01.10.2019).

Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 02.10.2019).

Клочан В. В. Система інформаційно-консультаційного забезпечення аграрної сфери : монографія. Миколаїв : МДАУ, 2012. 371 с.

Концепція розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 р. № 67-р. URL: https://minfin.com.ua/ua/2018/01/17/31946820/ (дата звернення: 12.10.2018).

Краус Н. М., Голобородько О. П., Краус К. М. Цифрова економіка: тренди та перспективи авангардного характеру розвитку. Ефективна економіка : електронне наукове фахове видання. 2018. № 1. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/1_2018/8.pdf (дата звернення: 01.10.2019).

Лобас М. Г., Россоха В. В., Соколов Д. О. Управління інноваційно-технологічним розвитком агросфери : монографія. Київ : ННЦ ІАЕ, 2016. 416 с.

Ляшенко В., Вишневський О. Цифрова модернізація економіки України як можливість проривного розвитку : монографія. Київ : НАН України, Інститут економіки промисловості, 2018. 252 с.

Остапенко В. Технології майбутнього: дрони в сільському господарстві. Agravery. 29.05.2017. URL: http://agravery.com/uk/posts/show/tehnologii-majbutnogo-droni-v-silskomu-gospodarstvi/ (дата звернення: 12.10.2018).

Підсумки Ag Tech Forum 2017. URL: https://agtech.com.ua/1282-2/ (дата звернення: 12.10.2018).

Пуцентейло П. Р., Гуменюк О. О. Цифрова економіка як новітній вектор реконструкції традиційної економіки. Інноваційна економіка. 2018. № 5-6 [75]. С. 131-143.

Руденко М. В. Цифровізація економіки: нові можливості та перспективи. Економіка та держава. 2018. № 11. С. 61-65.

Стан інноваційної діяльності та діяльності у сфері трансферу технологій в Україні у 2018 році: аналітична довідка / Т. В. Писаренко та ін. Київ : УкрІНТЕІ, 2019. 80 с.
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2019.7-8.22

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024