ТЕНДЕНЦІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВТКУ ЕКОНОМІК УКРАЇН ЯК РЕЗУЛЬТАТ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТК

Любов Іванівна Федулова

Анотація


Федулова Л.І. ТЕНДЕНЦІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВТКУ ЕКОНОМІК УКРАЇН ЯК РЕЗУЛЬТАТ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТК

Мета. Визначення тенденцій інноваційного розвитку в Україні, обґрунтування виявлених проблем та факторів впливу, а також розробка рекомендацій стосовно напрямів підвищення ефективності інноваційної політики при реалізації концепції неоіндустріалізації.

Методика дослідження включала застосування положень теорії і практики інноватики та принципів економіко-технологічної парадигми в якості методологічних засад здійснених аналітичних оцінок; методів статистичного аналізу, аналогії та структуризації цілей, узагальнення для виявлення характерних процесів та розробки пропозицій щодо поліпшення інноваційної політики як складової державної стратегії соціально-економічного розвитку.

Результати дослідження. На основі даних офіційної статистики визначено динаміку та встановлено тенденції розвитку науки, науково-технологічної діяльності та інноваційної активності підприємств в Україні. За результатами оцінки міжнародних рейтингів проаналізовано позиції України за складовими «технологічна готовність» та «інноваційність» та встановлено, що протягом 2013-2018 років вони мали деяку позитивну динаміку. Виявлено проблеми інноваційності економіки країни та фактори впливу на характер здійснення інноваційних процесів в останні роки, серед яких відзначено активізацію оборонно-промислового сектору промисловості країни. Обґрунтовано положення, що виклики на глобальний тренд соціалізації технологій в Україні не знаходять відповіді, а вкрай негативним фактором в країні слід визнати  низький рівень здатності влади усіх рівнів утримувати і залучати інтелектуальний ресурс нації, порівняно з країнами-лідерами інновацій. Здійснено розробку рекомендацій стосовно напрямів підвищення ефективності інноваційної політики при реалізації концепції неоіндустріалізації.

Наукова новизна результатів дослідження полягає у виявленні та обгрунтуванні тенденцій інноваційного розвитку економіки України та поглибленні науково-теоретичних та практичних положень формування нової інноваційної політики з урахуванням можливостей її упровадження  в умовах здійснення неоіндустріалізації.

Практична значущість результатів дослідження. Використання розроблених положень дозволить органам управління соціально-економічними процесами різного рівня більш чітко враховувати оціночні показники та рейтинги при  формуванні відповідної інноваційної політики як складової управління стратегічним інноваційним розвитком, визначати напрями та механізми посилення міжнародного науково-технологічного співробітництва, розробляти й реалізовувати інноваційні програми в рамках європейської інтеграції економіки України.

Ключові слова: тенденції; інноваційність; інноваційна політика; неоіндустріалізація; інноваційний розвиток.

 

Федулова Л.. ТЕНДЕНЦ ННОВАЦОННОГО РАЗВТЯ ЭКОНОМК УКРАНЫ КАК РЕЗУЛЬТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛТК

Цель. Определение тенденций инновационного развития в Украине, обоснование выявленных проблем и факторов влияния, а также разработка рекомендаций относительно направлений повышения эффективности инновационной политики при реализации концепции неоиндустриализации.

Методика исследования включала применение положений теории и практики инноватики и принципов экономико-технологической парадигмы в качестве методологических основ осуществленных аналитических оценок; методов статистического анализа, аналогии и структуризации целей, обобщения для выявления характерных процессов и разработки предложений по улучшению инновационной политики как составляющей государственной стратегии социально-экономического развития.

Результаты исследования. На основе данных официальной статистики определена динамика и установлены тенденции развития науки, научно-технологической деятельности и инновационной активности предприятий в Украине. По результатам оценки международных рейтингов проанализированы позиции Украины по составляющим «технологическая готовность» и «инновационность» и установлено, что в течение 2013-2018 годов они имели некоторую положительную динамику. Выявлены проблемы инновационности экономики страны и факторы влияния на характер осуществления инновационных процессов в последние годы, среди которых отмечена активизация оборонно-промышленного сектора промышленности страны.

Обосновано положение, что вызовы на глобальный тренд социализации технологий в Украине не находят ответа, а крайне негативным фактором в стране следует признать низкий уровень способности власти всех уровней удерживать и привлекать интеллектуальный ресурс нации по сравнению со странами-лидерами инноваций. Осуществлена разработка рекомендаций относительно направлений повышения эффективности инновационной политики при реализации концепции неоиндустриализации.

Научная новизна результатов исследования заключается в выявлении и обосновании тенденций инновационного развития экономики Украины и углублении научно-теоретических и практических положений формирования новой инновационной политики с учетом возможностей ее внедрения в условиях осуществления неоиндустриализации.

Практическая значимость результатов исследования. спользование разработанных положений позволит органам управления социально-экономическими процессами различного уровня более четко учитывать оценочные показатели и рейтинги при формировании соответствующей инновационной политики как составляющей управления стратегическим инновационным развитием, определять направления и механизмы усиления международного научно-технологического сотрудничества, разрабатывать и реализовывать инновационные программы в рамках европейской интеграции экономики Украины.

Ключевые слова: тенденции, инновационность, инновационная политика, неоиндустриализация, инновационное развитие.

 

Fedulova L.I. TRENDS OF INNOVATIVE UKRAINE’S ECONOMY DEVELOPMENT AS THE RESULTS OF THE STATE POLICY

Purpose. Determination of innovation development trends in Ukraine, substantiation of problems and influences factors, as well as development of recommendations regarding directions of increasing the efficiency of innovation policy in the implementation of the concept of neoindustrialization.

Methodology of research included the application of the provisions of the theory and practice of innovation and the principles of the economic-technological paradigm as the methodological basis of the analytical assessments carried out; methods of statistical analysis, analogy and structuring of goals, generalization for revealing characteristic processes and development of proposals for improvement of innovation policy as an integral part of the state strategy of socio-economic development.

Findings. The dynamics and trends of the development of science, scientific and technological activity and innovation activity of enterprises in Ukraine are determined on the basis of official statistics data. According to the results of the international ratings, Ukraine’s position on "technological readiness" and "innovation" components has been analyzed and it has been established that during the years 2013-2018 they had some positive dynamics. The problems of innovation of the country’s economy and factors influencing the nature of the implementation of innovative processes in recent years, among which the activation of the defense industry sector of the country’s industry has been noted. It is substantiated that the challenges to the global trend of socialization of technologies in Ukraine are not answered, and the extremely negative factor in the country should be acknowledged by the low level of the ability of authorities of all levels to maintain and attract the intellectual resource of the nation, in comparison with the leaders of the countries of innovation. Recommendations were developed regarding the directions of increasing the efficiency of innovation policy in implementing the concept of neoindustrialization.

Originality. The scientific novelty of the research is to identify and justify the trends of innovative development of the Ukrainian economy and to deepen the scientific-theoretical and practical provisions for the formation of a new innovation policy taking into account the possibilities of its introduction in the conditions of implementation of neoindustrialization.

Practical value. The use of the developed provisions will allow the bodies of management of socio-economic processes of different levels to more clearly take into account valuation indices and ratings in the formation of an appropriate innovation policy as an integral part of strategic innovation development, identify the directions and mechanisms for strengthening international scientific and technological cooperation, develop and implement innovative programs within the framework of the European Integration of the Ukrainian economy.

Key words: trends, innovation, innovation policy, neoindustrialization, innovative development.

Ключові слова


Ключові слова: тенденції; інноваційність; інноваційна політика; неоіндустріалізація; інноваційний розвиток.

Повний текст:

PDF

Посилання


Писаренко Т. В. Кваша Т. К., Паладченко О. Ф. Визначення інноваційних пріоритетів на основі моніторингу реалізації чинних пріоритетних напрямів в Україні. Економіка розвитку. 2016. № 1 (77). С. 20–28.

Андрощук Г. О. Давимука С. А., Федулова Л. І. Національні інноваційні системи: еволюція, детермінанти результативності : монографія. Київ: Парламентське видавництво, 2015. 512 с.

Форсайт економіки України: середньостроковий (2015–2020 роки) і довгостроковий (2020–2030 роки) часові горизонти / наук. керівник проекту акад. НАН України М. З. Згуровський. Міжнародна рада з науки (ICSU); Комітет із системного аналізу при Президії НАН України; Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”; Інститут прикладного системного аналізу НАН України і МОН України; Світовий центр даних з геоінформатики та сталого розвитку. Київ: НТУУ “КПІ”, 2015. 136 с.

Левківський О. В. Міжнародні індикатори оцінки інноваційного потенціалу України та його реалізації. Інтелект ХХІ. 2017. № 4. С. 78-82.

Козлова А. І. Індикатори інноваційного розвитку економіки і промислових підприємств. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3760 (дата звернення: 27.12.2017).

Стратегія сталого розвитку «Україна-2020»: Указ Президента України від 12.01.2015 р. № 5/2015. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/5/2015/print144364 0573621204. (дата звернення: 27.12.2017).

Розпорядження КМУ від 03.04.2017 «Про затвердження середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року та плану пріоритетних дій Уряду на 2017 рік» URL: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249935442 (дата звернення: 27.12.2017).

Наукова та інноваційна діяльність у 2016 році. Статистичний збірник. Київ, 2017. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 25.12.2017).

Стан інноваційної діяльності та діяльності у сфері трансферу технологій в Україні у 2016 році. Аналітична довідка. Український інститут науково-технічної експертизи та інформації. URL: http://mon.gov.ua/content/Діяльність/ino_diyal/2017/stan2.pdf (дата звернення: 25.12.2017).

Клаус Шваб. Четвертая промышленная революция. Москва: Эксмо, 2016. 230 с.

Збаразська Л. О. Неоіндустріалізація в Україні : концепт національної моделі. Економіка промисловості. 2016. № 3 (75). С. 5-32.

Прушківська Е. В. Неоіндустріалізація як процес оновлення вторинного сектору економіки в період економічної нестабільності. Теоретичні та прикладні питання економіки: зб. наук. праць. 2013. Вип. 28. Т. 1. С. 191–197.

Використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємствах у 2016 році. URL: http://csrv2.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/publinform_u.htm (дата звернення: 25.12.2017).

Статистичний щорічник України за відповідні роки. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 28.12.2017).

World Economic Forum. URL: https://www.weforum.org/reports (дата звернення: 26.12.2017).

The Global Innovation Index. URL: http://www.wipo.int/publications/en/details. jsp?id=4193&plang=EN. (дата звернення: 26.12.2017).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024