ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНЯ, СТРУКТУРА ФУНКЦ БЗНЕС-СРЕДЫ ННОВАЦОННОГО РАЗВТЯ

Наталья Bикторовна Гусарина

Анотація


Гусаріна Н.B. ОСНОВНІ НАПРЯМК, СТРУКТУРА ТА ФУНКЦІЇ БІЗНЕС-СЕРЕДОВЩА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВТКУ

Мета. Дослідження детермінантів формування бізнес-середовища при впровадженні інновацій.

Методика дослідження. В процесі дослідження використано загальнонаукові і спеціальні методи дослідження, зокрема: монографічний метод – при огляді літературних джерел за темою дослідження; метод теоретичного узагальнення та системного аналізу трансформаційних змін в структурі бізнес-середовища; абстрактно-логічний метод – при обґрунтуванні результатів та висновків дослідження.

Результати дослідження. Встановлено, що ідентифікація інновацій у виробництві пов’язується з отриманням абсолютно нових продуктів і здійсненням революційних проривів. Визначено, що рівень ефективності бізнесу, який пов’язаний з інноваціями як засобом створення нової цінності, залежить від якості формування підприємницького середовища на засадах і принципах партнерства та масштабів інтеграції інтелектуальних ресурсів. Обґрунтовано, що фундаментом побудови інституційної моделі побудови бізнес-середовища інноваційного розвитку виробництва є забезпечення сприятливого інвестиційного клімату та гарантій захисту прав власності. Запропонована систематизації напрямків, структури і функцій бізнес-середовища інноваційного розвитку підприємств.

Наукова новизна результатів дослідження. Обґрунтовано і доведено необхідність державної підтримки інновацій. Показано, що регулюючим фактором у формуванні бізнес-середовища інноваційного розвитку є державна інноваційна політика та ринок, що забезпечує селективну підтримку наукових ідей та інноваційних пропозицій. Доведено, що в умовах динамічних змін зовнішнього середовища впровадження інновацій вимагає комплексної взаємодії ринкового регулювання і державної підтримки інноваційної діяльності.

Практична значущість результатів дослідження. Отримані результати дослідження направлені на впровадження інноваційної моделі країни, яка б консолідувала зусилля науки, виробничих організацій і менеджменту, спрямованих на комплексне розв’язання проблем формування бізнес-середовища.

Ключові слова: інноваційна діяльність; бізнес-середовище; регулювання; структура; функції.

 

Гусарина Н.B. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНЯ, СТРУКТУРА ФУНКЦ БЗНЕС-СРЕДЫ ННОВАЦОННОГО РАЗВТЯ

Цель. сследование детерминантов формирования бизнес-среды при внедрении инноваций.

Методика исследования. В процессе исследования использованы общенаучные и специальные методы исследования, в частности: монографический метод – при обзоре литературных источников по теме исследования; метод теоретического обобщения и системного анализа трансформационных изменений в структуре бизнес-среды; абстрактно-логический метод – при обосновании результатов та выводов исследования.

Результаты исследования. Установлено, что идентификация инноваций в производстве связывается с получением абсолютно новых продуктов и осуществлением революционных прорывов. Определено, что уровень эффективности бизнеса, который связан с инновациями как средством создания новой ценности, зависит от качества формирования предпринимательской среды на основах и принципах партнерства и масштабов интеграции интеллектуальных ресурсов. Обосновано, что фундаментом построения институциональной модели построения бизнес-среды инновационного развития производства является обеспечение благоприятного инвестиционного климата и гарантий защиты прав собственности.

Предложена систематизация направлений, структуры и функций бизнес-среды инновационного развития предприятий.

Научная новизна результатов исследования. Обоснована и доказана необходимость государственной поддержки инноваций. Показано, что регулирующим фактором в формировании бизнес-среды инновационного развития является государственная инновационная политика и рынок, что обеспечивает селективную поддержку научных идей и инновационных предложений. Доказано, что в условиях динамических изменений внешней среды внедрение инноваций требует комплексного взаимодействия рыночного регулирования и государственной поддержки инновационной деятельности.

Практическая значимость результатов исследования. Полученные результаты исследования направлены на внедрение инновационной модели страны, которая бы консолидировала усилия науки, производственных организаций и менеджмента, направленных на комплексное решение проблем формирования бизнес-среды.

Ключевые слова: инновационная деятельность; бизнес-среда; регулирование; структура; функции.

 

Gusarinа N.B. THE MAIN DIRECTIONS, STRUCTURE AND FUNCTION OF THE BUSINESS ENVIRONMENT FOR INNOVATIVE DEVELOPMENT

Purpose The aim of the article is to study of the determinants of the formation of the business environment for innovation.

Methodology of research. The author used general scientific and special research methods, in particular: monographic method – when a review of the literature on the research topic; the method of theoretical generalization and systemic analysis of transformations in the structure of the business environment; abstract and logical method – when justifying the results and conclusions of the study.

Findings. It is established that the identification of innovation in manufacturing associated with getting brand new products and implementation of breakthroughs. It is determined that the level of efficiency of business which is connected with innovations as a means of creating new values, depending on the quality of formation of the business environment and the principles of partnership and extent of integration of intellectual resources. It is proved that the Foundation of the establishment of the institutional models of the business environment for innovative development of production is ensuring a favorable investment climate and guarantees for the protection of property rights. The systematization of the areas of the structure and function of the business environment of enterprises innovative development is proposed.

Originality. The necessity of state support of innovations is substantiated and proved. It is shown that the regulating factor in the formation of the business environment of innovative development is the state innovation policy and the market, which provides selective support for scientific ideas and innovative proposals. It is proved that in the conditions of dynamic changes in the external environment, the introduction of innovations requires a comprehensive interaction of market regulation and state support for innovation.

Practical value. The results of the research are aimed at implementing the country’s innovative model, which would consolidate the efforts of science, production organizations and management, aimed at a comprehensive solution to the problems of forming a business environment.

Key words: innovation activity; business environment; regulation; structure; functions.

Ключові слова


Ключевые слова: инновационная деятельность; бизнес-среда; регулирование; структура; функции.

Повний текст:

PDF

Посилання


Функціональні стратегії інноваційного розвитку промислових підприємств: монографія / за наук. ред. д.е.н. проф. Стадник В. В. Хмельницький: ХНУ, 2016. 446 с.

Лазарева Є. В. Методологічні аспекті формування інноваційної системи регіону: монографія. Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України. Одеса, 2010. 320 с.

Шарко М. В. Управление развитием инноваций в промышленном производстве: монографія. Херсон: Олди-плюс, 2010. 448 с.

Никифоров А. Є. Інноваційна діяльність: теорія і практика державного управління: монографія. К. КНЕУ, 2010. 420 с.

Шарко М. B. Модель формування національної інноваційної системи України. Економіка України. 2005. № 8. C. 25-30.

Федулова Л., Пашута М. Розвиток національної інноваційної системи України. Економіка України. 2005. № 4. С. 35-47.

Закон України «Про інноваційну діяльність». Відомості Верховної Ради України. 2002. № 36. С. 266-290.

Гусарина Н. В. Концептуальный подход к пониманию сущности экономического роста предприятий в условиях динамических изменений внешней среды. Бизнес-информ. 2017. № 11. С. 269-275.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024