ФОРМУВАННЯ ОСНОВНХ КОМПОНЕНТІВ БАЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВТКУ ВНУТРІШНЬОГО РНКУ ТОВАРІВ

Наталія Юріївна Мардус

Анотація


Мардус Н.Ю. ФОРМУВАННЯ ОСНОВНХ КОМПОНЕНТІВ БАЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВТКУ ВНУТРІШНЬОГО РНКУ ТОВАРІВ

Мета. Метою дослідження є компоненти методологічного базису забезпечення розвитку внутрішнього ринку, які полягають у формуванні методичної, нормативно-правової, інформаційної та оціночної бази забезпечення розвитку внутрішнього ринку товарів.

Методика дослідження. Методологічною основою дослідження є принципи діалектичної логіки та системного підходу до вирішення проблемних завдань з напряму забезпечення розвитку внутрішнього ринку товарів. Дослідження ґрунтуються на положеннях сучасної економічної теорії, теорії стратегічного управління, теорії економічного аналізу, а також на використанні спеціальних методів. Для досягнення мети використовувались: наукові методи дослідження і емпіричні дослідження.

Результати дослідження. Методична база забезпечення розвитку внутрішнього ринку товарів включає сукупність принципів забезпечення розвитку внутрішнього ринку товарів, методичних підходів, без яких сам процес забезпечення є неможливим, а також методів забезпечення.

Методи забезпечення внутрішнього ринку товарів, які формують методичну базу, визначено як нормативно-правові, організаційно-технічні та економічні.

У своєї сукупності методична база, нормативно-правова, інформаційна та оціночна база формують загальну базу забезпечення розвитку внутрішнього ринку товарів.

Наукова новизна результатів дослідження. Сформовано поняття забезпечення розвитку внутрішнього ринку товарів, що базується на певній методичній основі та передбачає формування бази забезпечення розвитку внутрішнього ринку товарів.

Практична значущість результатів дослідження. Створення бази забезпечення розвитку внутрішнього ринку товарів за рахунок певної методичної, інформаційної та оціночної бази, відповідних умов та необхідних ресурсів дасть змогу удосконалення здійснення товарно-грошового обігу і захисту внутрішнього ринку від зовнішніх загроз.

Ключові слова: методи; забезпечення; внутрішній ринок; база забезпечення розвитку;  методичні підходи; принципи.

 

Мардус Н.Ю. ФОРМРОВАНЕ ОСНОВНЫХ КОМПОНЕНТОВ БАЗЫ ОБЕСПЕЧЕНЯ РАЗВТЯ ВНУТРЕННЕГО РЫНКА ТОВАРОВ 

Цель. Целью исследования являются компоненты методологического базиса обеспечения развития внутреннего рынка, заключающиеся в формировании методической, нормативно-правовой, информационной и оценочной базы обеспечения развития внутреннего рынка товаров.

Методика исследования. Методологической основой исследования являются принципы диалектической логики и системного подхода к решению задач по направлению обеспечения развития внутреннего рынка товаров. сследования основываются на положениях современной экономической теории, теории стратегического управления, теории экономического анализа и на использовании специальных методов. Для достижения цели использовались: научные методы исследования и эмпирические исследования.

Результаты исследования. Методическая база обеспечения развития внутреннего рынка товаров включает совокупность принципов обеспечения развития внутреннего рынка товаров, методических подходов, без которых сам процесс обеспечения невозможен и методов обеспечения.

Методы обеспечения внутреннего рынка товаров, которые формируют методическую базу, определены как нормативно-правовые, организационно-технические и экономические.

В своей совокупности методическая база, нормативно-правовая, информационная и оценочная база формируют общую базу обеспечения развития внутреннего рынка товаров.

Научная новизна результатов исследования. Сформировано понятие обеспечения развития внутреннего рынка товаров, основанное на определенной методической основе, что предусматривает формирование базы обеспечения развития внутреннего рынка товаров.

Практическая значимость результатов исследования. Создание базы обеспечения развития внутреннего рынка товаров за счет определенной методической, информационной и оценочной базы, соответствующих условий и необходимых ресурсов способствует совершенствованию осуществления товарно-денежного обращения и защиты внутреннего рынка от внешних угроз.

Ключевые слова: методы; обеспечения; внутренний рынок; база обеспечения развития; методические подходы; принципы.

 

Mardus N.Yu. FORMING THE MAIN COMPONENTS OF THE BASE FOR PROVIDING THE DEVELOPMENT OF THE DOMESTIC MARKET OF GOODS  

Purpose. The purpose of the study is to provide the components of a methodological basis for the development of the domestic market, which consists in the formation of a methodological, regulatory, information and evaluation basis for the development of the domestic market of goods.

Methodology of research. The methodological basis of the research is the principles of dialectical logic and a systematic approach to solving problems in the direction of ensuring the development of the internal market of goods. The research is based on the provisions of modern economic theory, the theory of strategic management, the theory of economic analysis, the use of special methods. To achieve the goal used: scientific research methods and empirical research.

Findings. The methodological basis for the development of the internal market of goods includes a set of principles for the development of the internal market of goods, methodological approaches and methods of provision. Methods of ensuring the internal market of goods form a methodological basis. Methods of ensuring the internal market of goods are defined as normative, legal, organizational, technical and economic. In its totality, the methodological base, normative-legal, information and evaluation base form the general basis for the development of the domestic market of goods.

Originality. The notion of ensuring the development of the domestic commodity market is formed, which is based on a certain methodical basis and involves the formation of a basis for the development of the internal market of goods.

Practical value. Creation of the basis for development of the internal market of goods at the expense of a certain methodological, information and evaluation base, appropriate conditions and necessary resources. Creation of a database will improve the implementation of commodity-money circulation and protect the domestic market from external threats.

Key words: methods; provision; internal market; developmental basis; methodological approaches; principles.

 


Ключові слова


Ключові слова: методи; забезпечення; внутрішній ринок; база забезпечення розвитку; методичні підходи; принципи.

Повний текст:

PDF

Посилання


Полянська А.С. Ресурсне забезпечення розвитку організацій в сучасних умовах господарювання. URL: http://www.pdaa.com.ua/np/pdf/81.pdf. (дата звернення: 15.01.2018).

Зятковський І.В. Фінансове забезпечення діяльності підприємств: монографія. Тернопіль: Економічна думка, 2000. 215 с.

Погріщук Б., Погріщук Г. Природно-ресурсне забезпечення інноваційно-орієнтованого розвитку аграрного сектора економіки. Вісник Тернопільського національного економічного університету. 2016. Вип. 4. С. 7-17. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vtneu_2016_4_3. (дата звернення: 15.01.2018).

Гуторов О. І., Калашніков А. О. Теоретичні засади інвестиційного забезпечення розвитку сільськогосподарських підприємств: лекція. Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. Харків: ХНАУ, 2014. 43 с.

Кісіль М. І. Інвестиційне забезпечення розвитку аграрного виробництва та сільських територій. Менеджмент: Збірник наукових праць. 2009. № 11. 225 с.

Горіна Г. О. Загальнодержавні вектори інституційно-правового забезпечення формування ринку туристичних послуг. Торгівля і ринок України. 2016. Вип. 39-40. С. 49-55.

Сидор Г. В. Забезпечення сільськогосподарських підприємств Тернопільської області кредитними ресурсами. Інноваційна економіка. 2013. № 5 (43). С. 260–264.

Шляхи модернізаційного забезпечення розвитку ринку молока в Україні / Б.В. Буркинський, О.І. Лайко, І.В. Агінська,. О.В. Островар. Економічні інновації. 2012. № 47. С. 38–52.

Внутрішній ринок України: теорія та стратегія посткризового розвитку : наук.-метод. розробка / В. Г. Бодров, Н. І. Балдич, В. О. Гусєв та ін. ; за заг. ред. В. Г. Бодрова. Київ: НАДУ, 2011. 80 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024