ПОЯВА НОВХ ЕКСПОРТНХ МОЖЛВОСТЕЙ УКРАЇНСЬКХ ПІДПРЄМСТВ НА МІЖНАРОДНХ КОНКУРЕНТНХ РНКАХ ЯК СТРАТЕГІЧНЙ ПРІОРТЕТ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІК

Ольга Богданівна Мних, Наталія Ярославівна Сапотніцька

Анотація


Мних О.Б., Сапотніцька Н.Я. ПОЯВА НОВХ ЕКСПОРТНХ МОЖЛВОСТЕЙ УКРАЇНСЬКХ ПІДПРЄМСТВ НА МІЖНАРОДНХ КОНКУРЕНТНХ РНКАХ ЯК СТРАТЕГІЧНЙ ПРІОРТЕТ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІК

Мета. Дослідження передумов ефективної конкуренції, як рушійної сили ділової активності і розвитку інноваційної діяльності експортерів в умовах глобалізації бізнесу і розширення економічного простору дії зон вільної торгівлі.

Методика дослідження. Теоретичною і методологічною основою дослідження є наукові праці вчених та дослідників, нормативні акти та закони України, що регулюють питання формування інноваційної економіки.

В процесі дослідження використані загальнонаукові і спеціальні методи при аналізі тенденцій і стратегії розвитку українського експорту та імпорту товарів і послуг в умовах розширення зон вільної торгівлі.

Результати дослідження. Охарактеризовано тенденції розвитку українського експорту та імпорту товарів і послуг в умовах розширення зон вільної торгівлі. Побудовано тренди для відображення темпів зміни обсягів експорту і досліджена кореляція між зростанням експорту і зміною конкурентних позицій України на світових ринках. Визначено, що діяльність українських експортерів корелює із рівнем активності ділового підприємництва в країні. Встановлено причини низької ефективності експортної політики держави.

Наукова новизна результатів дослідження. Побудована на основі теорії Й. Шумпетера загальна змістовна модель, що відображає взаємозв’язки у розвитку ефективної конкуренції і ділового партнерства в нових умовах міжнародного ринкового середовища і розширення зон вільної торгівлі українськими товарами.

Практична цінність результатів дослідження. Отримані результати дослідження представляють умови для ефективної конкуренції, що базуються на поєднанні важелів державного регулювання та інструментів ринкового механізму, та відкривають нові напрямки наукових досліджень інноваційного розвитку і джерела ресурсного забезпечення зростання експортного потенціалу інноваційно активних підприємств.

Ключові слова: конкуренція; ефективна конкуренція; експорт; імпорт; експортний потенціал; інновації; ринок.

 

Мных О.Б., Сапотницкая Н.Я. ПОЯВЛЕНЕ НОВЫХ экспортных возможностей УКРАНСКХ ПРЕДПРЯТЙ НА МЕЖДУНАРОДНЫХ конкурентных РЫНКАХ КАК СТРАТЕГЧЕСКЙ ПРОРТЕТ ФОРМРОВАНЯ ННОВАЦОННОЙ ЭКОНОМК

Цель. сследование предпосылок эффективной конкуренции, как движущей силы деловой активности и развития инновационной деятельности экспортеров в условиях глобализации бизнеса и расширения экономического пространства действия зон свободной торговли.

Методика исследования. Теоретической и методологической основой исследования являются научные труды ученых и исследователей, нормативные акты и законы Украины, регулирующие вопросы формирования инновационной экономики.

В процессе исследования использованы общенаучные и специальные методы при анализе тенденций и стратегии развития украинского экспорта и импорта товаров и услуг в условиях расширения зон свободной торговли.

Результаты исследования. Охарактеризованы тенденции развития украинского экспорта и импорта товаров и услуг в условиях расширения зон свободной торговли. Построены тренды для отображения темпов изменения объемов экспорта и исследована корреляция между ростом экспорта и изменением конкурентных позиций Украины на мировых рынках. Определено, что деятельность украинских экспортеров коррелирует с уровнем активности делового предпринимательства в стране. Установлены причины низкой эффективности экспортной политики государства.

Научная новизна результатов исследования. Построена на основе теории Й. Шумпетера общая содержательная модель, которая отображает взаимосвязи в развитии эффективной конкуренции и делового партнерства в новых условиях международной рыночной среды и расширение зон свободной торговли украинскими товарами.

Практическая ценность результатов исследования. Полученные результаты исследования представляют условия для эффективной конкуренции, основанные на сочетании рычагов государственного регулирования и инструментов рыночного механизма, и открывают новые направления научных исследований инновационного развития и источники ресурсного обеспечения роста экспортного потенциала инновационно активных предприятий.

Ключевые слова: конкуренция; эффективная конкуренция; экспорт; импорт; экспортный потенциал; инновации; рынок.

 

Mnykh O.B., Sapotnitska N.Ya. APPEARANCE OF NEW EXPORT FEATURES OF UKRAINIAN ENTERPRISES ON INTERNATIONAL COMPETITIVE MARKETS AS A STRATEGIC PRIORITY FOR FORMATION OF INNOVATIVE ECONOMY

Purpose. Investigation of the preconditions of effective competition as the driving force of business activity, the development of innovative activity of exporters in the conditions of globalization of business and expansion of the economic space of free trade zones.

Methodology of research. The theoretical and methodological basis of the research is the scientific works of scientists and researchers, normative acts and laws of Ukraine which governing the formation of an innovative economy.

In the course of the research, general scientific and special methods were used by the analysis of trends and strategies for the development of Ukrainian exports and imports of goods and services in the context of the expansion free trade zones.

Findings. The tendencies of Ukrainian export and import of goods and services in the conditions of the expansion of free trade zones are described. Trends have been constructed to displaying the rate of change in export volumes and the correlation has been researched between the growth of exports and the change of Ukraine’s competitive position in world markets. It is determined that the activity of Ukrainian exporters correlates with the level of activity of business entrepreneurship in the country. The reasons for the low efficiency of the export policy of the state are established.

Originality. Based on the theory of J. Schumpeter, a general content model is constructed that reflects the interconnections in the development of effective competition and business partnership in the new conditions of the international market environment and the expansion of free trade zones with Ukrainian goods.

Practical value. The obtained results of the research represent the conditions for effective competition which are based on the combination of state regulation and instruments of the market mechanism, and reveal new directions of scientific research of innovative development and source of resource support for growth of export potential of innovative enterprises.

Key words: competition; effective competition; export; import; export potential; innovations; market.

 


Ключові слова


Ключові слова: конкуренція; ефективна конкуренція; експорт; імпорт; експортний потенціал; інновації; ринок.

Повний текст:

PDF

Посилання


Врятувати майбутнє: перший рейтинг інноваційних компаній України: Як інновації та наука здатні відродити українську економіку. URL: http://forbes.net.ua/ua/magazine/forbes/1416757 (дата звернення: 15.01.2018).

Позиція України в рейтингу країн світу за індексом Глобальної конкурентоспроможності 2016-2017. URL: http://edclub.com.ua/analityka/pozyciya-ukrayiny-v-reytyngu-krayin-svitu-za-inom (дата звернення: 15.01.2018).

Мних О. Б. Зовнішня торговельна політика і міжнародний бізнес як відображення конкурентних позицій України на європейських і світових ринках. Глобальні та національні проблеми економіки. 2017. Т. 20. C. 25–32.

Мних О. Б., Сапотніцька Н. Я. Поєднання маркетингових і логістичних концепцій у контексті розвитку інноваційної активності підприємницьких структур. Вісник «Економічні науки» ХНУ. 2011. Том 2. С. 37-41.

Шумпетер Й.А. Теорія економічного розвитку: дослідження прибутків, капіталу, кредиту, відсотка та економічного циклу / пер. з англ. В. Старка. Київ: Видавничий дім «Києво-Могилянська Академія», 2011. 242 с

Конкурентоспроможність економіки в умовах глобалізації / Я. А. Жаліло та ін. Київ: НІСД, 2005. 348 с.

Мельник Т. М. Експортний потенціал України: методологія оцінки та аналіз. Міжнар. екон. політика. 2009. № 8–9. С. 235–236.

Біла книга Як реалізувати експортний потенціал України за умов глобалізації Пропозиції щодо політики сприяння розвитку українського експорту. URL: http://platforma-msb.org/wp-content/uploads/2016/06/White_book_export_UKR (дата звернення: 20.01.2018).

Наслідки створення поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі між Україною та ЄС. URL: http://www.ier.com.ua/files/Projects/report_2014-11-28_edited.pdf (дата звернення: 21.01.2018).

Угода про ЗВТ Україна-Канада почне працювати з 1 серпня. URL: https://www.epravda.com.ua/news/2017/06/29/626539/ (дата звернення: 21.01.2018).

Краснова І. В., Кот В. В. Оцінка впливу макроекономічних факторів на рівень доларизації в Україні. URL: http://oaji.net/articles/2017/727-1507028018.pdf (дата звернення: 15.01.2018).

Корупція обходиться Україні в 2% ВВП – МВФ. URL: https://www.epravda.com.ua/news/2017/11/3/ (дата звернення: 17.01.2018).

Український експорт складається з сировини на 70%. Мінекономіки. URL: https://ukrinform.ua/rubric-economy/2348018-ukrainskij-eksport-skladaetsa (дата звернення: 20.01.2018).

Світовий індекс промислової конкурентоспроможності – 2016. URL: https://finpost.com.ua/news/2972 (дата звернення: 21.01.2018).

Порошенко затвердив стратегію розвитку України до 2020 року. URL: https://ua.korrespondent.net/ukraine/politics/3465779-poroshenko-zatverdyv (дата звернення: 17.01.2018).

Державний та гарантований державою борг очікується на рівні 84,6% від ВВП. URL: http://www.unn.com.ua/uk/news/ (дата звернення: 17.01.2018).

Білоцерківський О.Б. Прогнозування розвитку високотехнологічного сектору економіки України. URL: http://economyandsociety.in.ua/journal/11_ukr/92.pdf (дата звернення: 15.01.2018).

Уряд скоригував макропрогноз на 2018-2020 роки. URL: http://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=cf76e644i (дата звернення: 17.01.2018).

НБУ выступает против, а чиновники правительства саботируют создание Украинского кредитно-экспортного агентства – Галасюк. URL: http://hubs.ua/authority/nbu-vy-stupaet-protiv-a-chinovniki (дата звернення: 21.01.2018).

Індекс інклюзивності економічного розвитку: Україна посіла 49-е місце серед країн, що розвиваються. URL: https://www.radiosvoboda.org/a/news/28989555.html (дата звернення: 23.01.2018).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024