КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАД ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ССТЕМ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ВРОБНЧОГО ПІДПРЄМСТВА

Валентина Миколайович Білявський, Валентина Вікторівна Власенко

Анотація


Білявський В.М., Власенко В.В. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАД ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ССТЕМ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ВРОБНЧОГО ПІДПРЄМСТВА

Мета. Обґрунтування концептуальних засад впровадження системи управління якістю, як фактору підвищення конкурентоспроможності виробництва промислової продукції на вітчизняних підприємствах.

Методика дослідження. У процесі дослідження використано методи теоретичного узагальнення та порівняння, аналізу та синтезу (для обґрунтування сутності управління якістю виробничого підприємства, для визначення основних складових імплементації системи управління якістю та її впливу на інвестиційну привабливість підприємства), графічний метод (для наочного відображення результатів дослідження), стратегічного прогнозування (при визначенні стратегічних напрямів щодо підвищення конкурентоспроможності підприємства), логічний метод (для теоретичних узагальнень і формування висновків дослідження).

Результати дослідження. Структуровано систему управління якості, яка дозволяє керівництву підприємства вжити заходів з побудови ефективного організаційного та оперативного процесу. Досліджено основні науково-теоретичні засади вдосконалення системи управління якістю, що дозволяє підвищити конкурентоспроможність підприємства. Розроблено план заходів із удосконалення системи якості виробництва промислової продукції, які характеризують сучасний стан розвитку вітчизняних підприємств.

Наукова новизна результатів дослідження. Спроектовано модель процесу взаємодії із замовником промислової продукції підприємства, що дозволяє керівництву вжити заходів щодо побудови ефективної системи управління якості.

Практична значущість результатів дослідження. Отримані результати дослідження можна розглядати, як один із прикладів пошуку шляхів дослідження системи управління якості виробничого підприємства, що надалі буде використовуватися для створення об’єктивних передумов та методологічного підґрунтя подальшого дослідження заданої проблематики.

Ключові слова: система управління якістю; підвищення конкурентоспроможності; промислова продукція; виробниче підприємство.

 

Белявский В.Н., Власенко В.В. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ МПЛЕМЕНТАЦ ССТЕМЫ УПРАВЛЕНЯ КАЧЕСТВОМ ПРОЗВОДСТВЕННОГО ПРЕДПРЯТЯ

Цель. Обоснование концептуальных основ внедрения системы управления качеством, как фактора повышения конкурентоспособности производства промышленной продукции на отечественных предприятиях.

Методика исследования. В процессе исследования использованы методы теоретического обобщения и сравнения, анализа и синтеза (для обоснования сущности управления качеством производственного предприятия, для определения основных составляющих имплементации системы управления качеством и ее влияния на инвестиционную привлекательность предприятия), графический метод (для наглядного отображения результатов исследования), стратегического прогнозирования (при определении стратегических направлений по повышению конкурентоспособности предприятия), логический метод (для теоретических обобщений и формирования выводов исследования).

Результаты исследования. Структурировано систему управления качеством, которая позволяет руководству предприятия принять меры по построению эффективного организационного и оперативного процесса. сследованы основные научно-теоретические основы совершенствования системы управления качеством, которая позволяет повысить конкурентоспособность предприятия. Разработан план мероприятий по усовершенствованию системы качества производства промышленной продукции, характеризующих современное состояние отечественных предприятий.

Научная новизна результатов исследования. Спроектирована модель процесса взаимодействия с заказчиком промышленной продукции предприятия, которая позволяет руководству принять меры по построению эффективной системы управления качеством.

Практическая значимость результатов исследования. Полученные результаты исследования можно рассматривать как один из примеров поиска путей исследования, системы управления качеством производственного предприятия, которые в дальнейшем будет использоваться для создания объективных предпосылок и методологической основы дальнейшего исследования заданной проблематике.

Ключевые слова: система управления качеством; повышение конкурентоспособности; промышленная продукция; производственное предприятие.

 

Biliavskyi V.M., Vlasenko V.V. CONCEPTUAL BASES OF IMPLEMENTATION BY THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM OF A PRODUCTION ENTERPRISE

Purpose. The aim of the article is to substantiation of conceptual bases of introduction of a quality management system as a factor of increasing the competitiveness of industrial production at domestic enterprises.

Methodology of research. In the process of research, the methods of theoretical generalization and comparison, analysis and synthesis (for substantiating the essence of quality management of production enterprise, for determining the main components of the implementation by the quality management system and its impact on the investment attractiveness of the enterprise), a graphical method (for visualizing the research results) forecasting (in determining strategic directions for increasing the competitiveness of the enterprise), the logical method (for theoretical generalizations, and the formation of research conclusions).

Results of researches. The quality management system is structured, which allows the company’s management to take measures to build an effective organizational and operational process. The main scientific and theoretical bases of perfection of the quality management system are researched, which allows to increase the competitiveness of the enterprise. A plan of measures was developed to improve the quality system of industrial production, characterizing the current state of domestic enterprises.

Originality. The model of the process of interaction with the customer of industrial products of the enterprise is designed, which allows management to take measures to build an effective quality management system.

Practical value. The obtained results of the research can be considered as one of the examples of the search for research ways, the quality management system of a production enterprise, which will later be used to create objective prerequisites and a methodological basis for further research on the given problems.

Key words: quality management system; increase of competitiveness; industrial products; production enterprise.

 


Ключові слова


Ключові слова: система управління якістю; підвищення конкурентоспроможності; промислова продукція; виробниче підприємство.

Повний текст:

PDF

Посилання


Краснікова О. С. Система управління якістю як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємства. Управління розвитком. 2013. № 12. С. 82–84.

Маховка В. М., Вишовський, В. М. Формування системи управління якістю продукції підприємства в сучасних умовах господарювання. Економічний форум. 2016. № 2. С. 189–193.

Швець В. Я., Іванова М. І. Формування дієвої комплексної системи управління якістю продукції машинобудування. Економічний вісник Нац. гірнич. ун-ту. 2013. № 2. С. 147–156.

Білявський В. М. Людський капітал як інструмент оцінювання конкурентоспроможності організації. Вісник Харків. нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна. 2017. № 92. С. 23–31.

Білявський В. М. Соціально-психологічні аспекти управління торговельним підприємством. Економіка : проблеми теорії та практики. 2005. Випуск 204 : Том І. С. 220–231.

Білявський В. М., Шепута М. М. Конкурентоспроможність підприємства як фактор підвищення його інвестиційної привабливості. Інноваційна економіка. 2017. № 11–12 (72). С. 129–134.

Астахов А., Хриплива Л. Система управління якістю — інструмент удосконалення загальної системи управління організацією (підприємством). Стандартизація. Сертифікація. Якість. 2011. № 4. С. 60–64.

Білявський В. М., Власенко В. В. Впровадження системи 5 S як фактор оптимізації виробництва промислової продукції. Вісник Хмельницьк. нац. ун-ту. Економічні науки. 2018. Вип. 1. С. 54–60.

Білявська Ю. В., Силкіна Ю. О. Якість торговельного обслуговування як елемент операційної системи підприємства. Науковий вісник Херсон. держ. ун-ту. 2017. Вип. 22. Т. 1. С. 81–85.

Лучишина К. Л. Основи формування інтегрованої системи управління якістю аграрних підприємств. Агросвіт. 2010. № 21. С. 56–60.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024