РОЗВТОК ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЙНХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНОГО ПОСТУПУ

Уляна Зеновіївна Ватаманюк-Зелінська, Галина Ігорівна Юркевич

Анотація


Ватаманюк-Зелінська У.З., Юркевич Г.І. РОЗВТОК ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЙНХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНОГО ПОСТУПУ

Мета. Визначення необхідності децентралізації влади та основних аспектів сучасних процесів децентралізації в умовах реформи адміністративно-територіального устрою країни.

Методика дослідження. В процесі дослідження використано загальнонаукові та спеціальні методи, зокрема: монографічний – при формуванні літературного огляду питань децентралізації в умовах реформування адміністративно-територіального устрою в Україні; аналітичний метод – при визначенні впливу децентралізаційних процесів на соціально-економічний розвиток адміністративно-територіальних одиниць; абстрактно-логічний – при формуванні висновків за результатами дослідження.

Результати дослідження. Розглянуто питання децентралізації в умовах реформування адміністративно-територіального устрою в Україні з огляду на спрямованість нашої держави на євроінтеграційний зовнішньополітичний курс поступу. Визначено вплив децентралізаційних процесів на соціально-економічний розвиток адміністративно-територіальних одиниць. Проаналізовано результати процесів децентралізації, а саме: розглянуто нові можливості функціонування місцевих бюджетів та досліджено процес об’єднання територіальних громад за час реалізації основних засад реформування адміністративно-територіального устрою в Україні. Розглянуто законодавчі зміни, спрямовані на підвищення ефективності функціонування місцевих бюджетів, у тому числі бюджетів об’єднаних територіальних громад на основі досвіду європейських країн. Запропоновано напрямки подальшого розвитку процесів  децентралізації в умовах реформи адміністративно-територіального устрою України, що передбачають підвищення ефективності використання фінансових ресурсів держави і включають методи забезпечення оперативності у прийнятті рішень територіального значення органами місцевого самоврядування.

Наукова новизна результатів дослідження. Обґрунтована доцільність проведення детальних розрахунків на основі результатів науково-практичних досліджень рівня збалансованості територіального розвитку, а також розробка економічно обґрунтованих індикаторів задоволення мешканців населених пунктів об’єднаних територіальних громад щодо послуг у сферах охорони здоров’я, освіти та отриманні публічних і соціальних послуг із визначенням конкретних механізмів додаткового фінансового забезпечення цих сфер.

Практична значущість результатів дослідження. Визначений розвиток процесів децентралізації в умовах реформування адміністративно-територіального устрою в Україні, відкриває перспективи для самостійного розвитку місцевого самоврядування, зокрема у напрямі вирішення питань підвищення добробуту громадян та соціального-економічного розвитку суспільства в цілому, а також створює сприятливі умови новоствореним органам влади на місцях для отримання необхідного обсягу фінансових ресурсів аби забезпечити всі сторони життєдіяльності і розвитку відповідних територій.

Ключові слова: адміністративно-територіальний устрій; децентралізація; інфраструктура; місцеві бюджети; об’єднана територіальна громада; органи місцевого самоврядування; євроінтеграція.

 

Ватаманюк-Зелинская У.З., Юркевич Г.. РАЗВТЕ ДЕЦЕНТРАЛЗАЦОННЫХ ПРОЦЕССОВ В УКРАНЕ В УСЛОВЯХ ЕВРОНТЕГРАЦОННОГО ПРОДВЖЕНЯ

Цель. Установление необходимости децентрализации власти и основных аспектов современных процессов децентрализации в условиях реформы административно-территориального устройства страны.

Методика исследования. В процессе исследования использовано общенаучные и специальные методы, в частности: монографический – при литературном обзоре вопросов децентрализации в условиях реформирования административно-территориального устройства в Украине; аналитический метод – для определения влияния децентрализиционных процессов на социально-экономическое развитие административно-территориальных единиц; абстрактно-логический – для обобщения выводов по результатам исследования.

Результаты исследования. Рассмотрены вопросы децентрализации в условиях реформирования административно-территориального устройства в Украине, учитывая евроинтеграционный внешнеполитический курс развития нашей страны. Определено влияние децентрализационных процессов на социально-экономическое развитие административно-территориальных единиц. Проанализированы результаты процессов децентрализации, а именно: рассмотрены новые возможности функционирования местных бюджетов, а также исследован процесс объединения территориальных общин за время реализации реформы административно-территориального устройства в Украине. Рассмотрены законодательные изменения, направленные на повышение эффективности функционирования местных бюджетов, в том числе бюджетов объединенных территориальных общин на основе опыта европейских стран. Предложены направления дальнейшего развития процессов  децентрализации в условиях реформы административно-территориального устройства Украины, которые предусматривают повышение эффективности использования финансовых ресурсов государства и включают методы обеспечения оперативности в принятии решений территориального значения органами местного самоуправления.

Научная новизна результатов исследования. На основании результатов научно-практических исследований обоснована целесообразность проведения детальных расчетов уровня сбалансированности развития территориальных единиц. Доказано необходимость разработки экономически обоснованных индикаторов для оценки уровня удовлетворения жителей населенных пунктов объединенных территориальных общин качеством услуг в сферах здравоохранения, образования и получении публичных и социальных услуг. Определены механизмы дополнительного финансового обеспечения этих сфер.

Практическая значимость результатов исследования. Развитие процессов децентрализации в условиях реформирования административно-территориального устройства в Украине, открывает перспективы для самостоятельного развития местного самоуправления в частности, а также решает вопрос повышения благосостояния граждан и социально-экономического развития общества в целом. Таким образом, для новообразованных органов местной власти формируются благоприятные условия для получения необходимого объема финансовых ресурсов в целях обеспечения развития соответствующих территорий.

Ключевые слова: административно-территориальное устройство; децентрализация; инфраструктура; местные бюджеты; объединенная территориальная община; органы местного самоуправления; евроинтеграция.

 

Vatamaniuk-Zelinska U.Z., Yurkevych H.I. DEVELOPMENT OF DECENTRALIZATION PROCESSES IN UKRAINE IN THE CONDITIONS OF THE EUROPEAN INTEGRATION ACTION

Purpose. The aim of the research is to determine an essentiality of decentralization of authority and the fundamental aspects of contemporary processes of decentralization in terms of the reform of administrative-territorial system in country.

Methodology of research. During the research, the several kinds of scientific and specific methods were used, namely monographic, analytical and abstractly logical. The first method was used during the formulation of literary review regarding the crucial questions about decentralization in term of the reformation of administrative-territorial structure in Ukraine. The second method was applied for acknowledging the impact of process of decentralization on socio-economic development of administrative-territorial units. Finally, the last one was used in order to make a conclusion based on the results of research.

Findings. The work outlines the issue of decentralization in terms of reformation administrative-territorial structure in Ukraine based on the direction guided on eurointegration foreign-policy course of advancement. Furthermore it determines the impact of decentralization processes on socio-economic development of administrative-territorial units. The paper analyzes the outcomes of decentralization, namely indicates new opportunities for operation of local budgets and researches the process of association of territorial communities within realization of core principles of reformation of administrative-territorial structure in Ukraine. Additionally the work reviews legislative changes focused on increasing effectiveness of operation by local budgets, including - budgets association of territorial communities, according to experience of European countries. Eventually the paper suggests the main directions of further development of decentralization processes in regard to the reform of administrative-territorial structure in Ukraine. These directions recommend the ways of using state`s financial resources with higher level of effectiveness and include the methods of providing operationability in approval of affairs with territorial significance by local self-government.

Originality. Considering the results of scientific-practical researches related to the level of parity of territorial development, the research substantiates the necessity of conducting detailed calculations; developing economically reasonable indicators regarding the level of satisfaction among citizens of united territorial communities toward provided public and social services, including the spheres of heath security and education; defining clear mechanisms of additional financial security for theses spheres.

Practical value. The research states, that the contemporary level of development of the processes of decentralization in terms of the reformation of administrative-territorial structure in Ukraine provides local government with the perspectives of further independent development, specifically with an opportunity to increase the level of welfare among its citizens and  to improve the level of social-economic development of society in general. Additionally, it underlines that restored government faces the favorable terms, which make possible for government to receive the necessary amount of financial resources for supporting all sides to manage effectively and growing certain territories.

Key words: administrative-territorial structure; decentralization; infrastructure; local budgets; united local community; local self-government; eurointegration.

 

Ключові слова


Ключові слова: адміністративно-територіальний устрій; децентралізація; інфраструктура; місцеві бюджети; об’єднана територіальна громада; органи місцевого самоврядування; євроінтеграція.

Повний текст:

PDF

Посилання


Верменич Я. В. Територіальна організація в Україні, як наукова проблема: регіонально-історичний та політико-адміністративний виміри. Київ, 2008. 160 с.

Довідка щодо стану виконання доходів місцевих бюджетів за січень-квітень 2017 року. Міністерство фінансів України. URL: http://www.minfin.gov.ua/news/view/vykonannia-dokhodiv-mistsevykh-biudzhetiv-?category=bjudzhet&subcategory=local-budg (дата звернення: 11.01.2018).

Інформація щодо об’єднаних територіальних громад (за даними про проведення чи призначення перших місцевих виборів). Центральна виборча комісія. URL: https://www.drv.gov.ua/portal/!cm_core.cm_index?option=ext_gromada&prejim=1&pmn_id=145 (дата звернення: 11.01.2018).

Капустіна Н. Б. Децентралізація влади та її повноважень. Вопросы философии. 2001. № 3. С. 752–754.

Мало хто очікував, а об’єднані громади освоїли 95% субвенції на розвиток інфраструктури своїх територій. Міністерство регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України. URL: http://old.decentralization.gov.ua/news/item/id/4001 (дата звернення: 11.01.2018).

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. URL: http://www.minregion.gov.ua/decentralization (дата звернення: 11.01.2018).

Місцеві бюджети за підсумками 4-х місяців 2017 року. URL: http://reforms.in.ua/ua/novyna/miscevi-byudzhety-za-pidsumkamy-4-h-misyaciv-2017-roku (дата звернення: 11.01.2018).

Моніторинг процесу децентралізації влади та реформування місцевого самоврядування за серпень 2017 року. Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства. URL: http://decentralization.gov.ua/monitoring2017_08_ua#main-info (дата звернення: 11.01.2018).

Плюс 48,4 млрд грн до місцевих бюджетів та плюс 2,3 млрд грн до бюджетів ОТГ – результати фінансової децентралізації за 2016 рік. Урядовий портал – та житлово-комунального господарства України. URL: http://old.decentralization.gov.ua/news/item/id/4022 (дата звернення: 11.01.2018).

Про добровільне об’єднання територіальних громад : закон України. Відомості Верховної Ради України. 2015. № 13. С. 91.

Про співробітництво територіальних громад : закон України від 17.06.2014р. № 1508-VII. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1508-18 (дата звернення: 11.01.2018).

Про схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні : розпорядження Кабінету Міністрів України від 1.04.2014р. № 333-р. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80 (дата звернення: 11.01.2018).

Реєстр договорів про співробітництво територіальних громад. Міністерство регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України. URL: http://www.minregion.gov.uа (дата звернення: 11.01.2018).

У 2016 році надходження до місцевих бюджетів зросли на 48,4 млрд грн, – дані Міністерства фінансів України. Міністерство регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України. URL: http://old.decentralization.gov.ua/news/item/id/4022 (дата звернення: 11.01.2018).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024