ТП ТА КРТЕРІЇ КОРОТКХ ЛАНЦЮГІВ ПОСТАЧАННЯ

Микола Миколайович Бабич

Анотація


Бабич М.М. ТП ТА КРТЕРІЇ КОРОТКХ ЛАНЦЮГІВ ПОСТАЧАННЯ

Мета. Метою дослідження є встановлення основних критеріїв коротких ланцюгів постачання та відповідних їм рис.

Методи дослідження. Методологічну основу дослідження складають загальнонаукові та специфічні методи наукового пізнання. У процесі дослідження використовувались такі методи економічних досліджень: абстрактно-логічний (формування теоретичних узагальнень і висновків); монографічний (вивчення наукових праць з проблем формування коротких ланцюгів постачання); термінологічного аналізу і операціоналізації понять (дослідження концептуальних підходів до тлумачення поняття «короткі ланцюги постачання», визначення визначальних ознак коротких ланцюгів постачання та відповідних їм рис); прямого аналізу та синтезу (систематизація законодавчих ініціатив країн-членів ЄС з досліджуваної проблеми).

Результати дослідження. Здійснено критичний аналіз підходів науковців до визначення типів коротких ланцюгів постачання за різними класифікаційними ознаками: формами зв’язку між споживачем та виробником (обличчям до обличчя, просторова близькість, просторова поширеність); традиційні та нетрадиційні; на основі рівня компромісу, прийнятого виробниками та споживачами; сільське господарство, підтримане громадою (CSA).

Наукова новизна результатів дослідження. Встановлено визначальні ознаки коротких ланцюгів постачання та відповідні їм риси: відстань (географічна, соціальна та економічна близькість); комунікації (безпосередній обмін інформацією); види продажу (прямі, колективні та партнерства); розмір (великі та невеликі схеми SFSC); якість продукції (переважно органічна, екологічно стійка); кількість посередників (відсутні або не більше одного); рівень компромісу (низький, середній та високий).

Практична значущість результатів дослідження. Розвиток різних форм та типів коротких ланцюгів постачання дозволяють вирішити завдання поліпшення харчування на місцевому рівні та отримати додатковий позитивний вплив для формування моделі сталого розвитку сільських територій.

Ключові слова: короткі ланцюги постачання; відстань; комунікації; види продажу; розмір; якість продукції; кількість посередників.

 

Бабич Н.Н. ТПЫ КРТЕР КОРОТКХ ЦЕПЕЙ ПОСТАВОК

Цель. Целью исследования является установление основных критериев коротких цепей поставок и соответствующих им характеристик.

Методы исследования. Методологическую основу исследования составляют общенаучные и специфические методы научного познания. В процессе исследования использовались такие методы экономических исследований: абстрактно-логический (формирование теоретических обобщений и выводов); монографический (изучение научных трудов по проблемам формирования коротких цепей поставок) терминологического анализа и операционализации понятий (исследование концептуальных подходов к толкованию понятия «короткие цепи поставок», определение главных признаков коротких цепей поставок и соответствующих им характеристик); прямого анализа и синтеза (систематизация законодательных инициатив стран-членов ЕС по исследуемой проблеме).

Результаты исследования. Осуществлен критический анализ подходов ученых к определению типов коротких цепей поставок по различным классификационным признакам: формами связи между потребителем и производителем (лицом к лицу, пространственная близость, пространственная распространенность); традиционные и нетрадиционные; на основе уровня компромисса, принятого производителями и потребителями; сельское хозяйство, которое поддержано обществом (CSA).

Научная новизна результатов исследования. Установлены определяющие признаки коротких цепей поставок и соответствующие им черты: расстояние (географическая, социальная и экономическая близость); коммуникации (непосредственный обмен информацией); виды продаж (прямые, коллективные и партнерства); размер (большие и небольшие схемы SFSC) качество продукции (преимущественно органическая, экологически устойчивая); количество посредников (отсутствуют или не более одного); уровень компромисса (низкий, средний и высокий).

Практическая значимость результатов исследования. Развитие различных форм и типов коротких цепей поставок позволяют решить задачу улучшения питания на местном уровне и получить дополнительное положительное влияние на формирование модели устойчивого развития сельских территорий.

Ключевые слова: короткие цепи поставок; расстояние; коммуникации; виды продаж; размер; качество количество посредников.

 

Babych M.M. TYPES AND CRITERIA OF SHORT SUPPLY CHAINS

Purpose. The aim of the study is to establish the basic criteria for short supply chains and the characteristics corresponding to them.

Methodology of research. The methodological basis of the research consists of general scientific and specific methods of scientific knowledge. In the process of research, the following methods of economic research were used: abstract-logical (the formation of theoretical generalizations and conclusions); monographic (study of scientific works on the problems of formation of short supply chains); terminological analysis and operationalization of concepts (study of conceptual approaches to the interpretation of the concept of "short supply chains", definition of defining characteristics of short supply chains and their corresponding rice); direct analysis and synthesis (systematization of legislative initiatives of EU member states on the problem under investigation).

Findings. A critical analysis of the approaches of scientists to determining the types of short supply chains according to different classification features is made: forms of communication between the consumer and the producer (face to face, spatial proximity, spatial prevalence); traditional and non-traditional; on the basis of the level of compromise adopted by producers and consumers; community-supported agriculture (CSA).

Originality. The defining features of short supply chains and their respective features: distances (geographical, social and economic proximity) are established; communication (direct exchange of information); types of sales (direct, collective and partnership); size (large and small SFSC schemes); quality of products (mainly organic, environmentally sustainable); number of intermediaries (missing or no more than one); compromise level (low, medium and high).

Practical value. The development of various forms and types of short supply chains allows us to solve the problem of improving nutrition at the local level and gain additional positive influence on the formation of a model of sustainable development of rural areas.

Key words: short supply chains; distance; communication; sales; size; product quality; number of intermediaries.

 


Ключові слова


Ключові слова: короткі ланцюги постачання; відстань; комунікації; види продажу; розмір; якість продукції; кількість посередників.

Повний текст:

PDF

Посилання


Сахненко А. О. Доступність продуктів харчування в контексті забезпечення продовольчої безпеки країни. Проблеми підвищення ефективності інфраструктури. 2014. Вип. 39. С. 91-97.

?ванов Д. А. Управление цепями поставок. СПб.: ?здательство Политехнического университета, 2009. 660 с.

Шванський В. С. Особливості формування ланцюгів поставок продовольчих товарів. Науковий вісник Херсонського державного університету, сер. : Економічні науки, 2014. Вип. 7(4). С. 14-17.

Short Food Supply Chains and Local Food Systems in the EU / M. Kneafsey, L. Venn, U. Schmutz et al. 2013. URL: http://ipts.jrc.ec.europa.eu/publications/pub.cfm?id=6279. (дата звернення: 08.01.2018).

Galli F. Brunori G. Short Food Supply Chains as drivers of sustainable development. 2013. URL: http://orgprints.org/28858/. (дата звернення: 08.01.2018).

Barham E. Translating Terroir: The Global Challenge of French AOC Labeling. Journal of Rural Studies. 2003. № 19. С. 27–38.

Peters R. Local Food and Short Supply Chains. EU Rural Review. European Network for Rural Development. 2012. № 12.

Augère-Granier M.-L. Short food supply chains and local food systems in the EU. EPRS. 2016. URL: http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/586650/EPRS_BRI(2016)586650_EN.pdf. (дата звернення: 08.01.2018).

Mundubat. Circuitos Cortos de comercialización en Euskal Herria. Mundubat. 2012. URL: http://baserribizia.info/index.php/euskalherria/ekimenak/4134-dossier-sobre-circuitoscortos-de-comercializaccion-en-euskal-herria. (дата звернення: 08.01.2018).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024