МЕТОДЧНЙ ПІДХІД ДО ВЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ СТВОРЕННЯ РОБОЧХ МІСЦЬ У ОБ’ЄДНАНХ ТЕРТОРІАЛЬНХ ГРОМАДАХ

Анна Василівна Переверзєва

Анотація


Переверзєва А.В. МЕТОДЧНЙ ПІДХІД ДО ВЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ СТВОРЕННЯ РОБОЧХ МІСЦЬ У ОБ’ЄДНАНХ ТЕРТОРІАЛЬНХ ГРОМАДАХ

Мета. Метою дослідження є розробка методичного підходу до визначення вартості створення робочих місць у об’єднаних територіальних громадах та їх вплив на рівень самодостатності.

Методологія дослідження. Використання аналітичного інструментарію дозволило розрахувати вартість створення нових робочих місць в об’єднаних територіальних громадах на основі врахування певних нормативів та рівня інфляції, а також наявної структури зайнятості врахуванням.

Результати дослідження. Проаналізовано структуру зайнятості громад, яка показує, що найбільша частка трудових ресурсів сконцентрована у сільському господарстві, на другому місці – торгово-обслуговуюча сфера, а на третьому – соціальна сфера.

Обґрунтовано необхідність створення нових робочих місць задля зменшення рівня безробіття у громаді і досягнення рівноваги між попитом і пропозицією праці.

Визначено вартість створення нових робочих місць у об’єднаних територіальних громадах із врахуванням рівня інфляції.

На основі застосування аналітичного апарату визначено обсяг власних доходів громади, який утворюється внаслідок створення нових робочих місць. Результатом цього є зменшення дефіциту бюджету громад та підвищення рівня їх самодостатності.

Наукова новизна результатів дослідження. У ході дослідження запропоновано методичний підхід до розрахунку вартості створення нових робочих місць у об’єднаних територіальних громадах, що дозволяє досягти збалансованості бюджету, і відповідно, позитивно впливає на самодостатність.

Практична значущість результатів дослідження. Запропоновано спосіб збалансування попиту на праці та її пропозицію шляхом створення нових робочих місць та кількісно визначено матеріальні витрати на реалізацію цього заходу, що дозволяє реально оцінити можливості громад та результати.

Ключові слова: вартість; власні доходи; зайнятість; нове робоче місце; об’єднані територіальні громади; самодостатність.

 

Переверзева А.В. МЕТОДЧЕСКЙ ПОДХОД К ОПРЕДЕЛЕНЮ Стоимост создания рабочХ мест в объединенных территориальных громадах

Цель. Целью исследования является разработка методического подхода к определению стоимости создания рабочих мест в объединенных территориальных громадах и их влияние на уровень самодостаточности.

Методика исследования. спользование аналитического инструментария позволило рассчитать стоимость создания новых рабочих мест в объединенных территориальных громадах на основе учета определенных нормативов и уровня инфляции, а также существующей структуры занятости.Результаты исследования. Проанализирована структура занятости громад, которая показывает, что наибольшая доля трудовых ресурсов сконцентрирована в сельском хозяйстве, на втором месте ‒ торгово-обслуживающая сфера, а на третьем ‒ социальная сфера.

Обоснована необходимость создания новых рабочих мест для уменьшения уровня безработицы в громаде и достижения равновесия между спросом и предложением труда.

Определена стоимость создания новых рабочих мест в объединенных территориальных громадах с учетом уровня инфляции.

На основе применения аналитического аппарата определен объем собственных доходов громады, который образуется в результате создания новых рабочих мест. Результатом этого является уменьшение дефицита бюджета общин и повышение уровня их самодостаточности.

Научная новизна результатов исследования. В ходе исследования предложен методический подход к расчету стоимости создания новых рабочих мест в объединенных территориальных громадах, что позволяет достичь сбалансированности бюджета и, соответственно, положительно влияет на самодостаточность.

Практическая значимость результатов исследования. Предложен способ сбалансирования спроса на труд и его предложения путем создания новых рабочих мест и количественно определены материальные затраты на реализацию этого подхода, что позволяет реально оценить возможности громад и результаты их функционирования.Ключевые слова: стоимость; собственные доходы; занятость; новое рабочее место; объединенные территориальные громады; самодостаточность.

 

Pereverzieva A.V. METHODICAL APPROACH TO DETERMINING THE VALUE FOR CREATION OF WORKPLACES IN UNITED TERRITORIAL COMMUNITIES  

Purpose. The aim of the article is to develop a methodological approach to determining the value of job creation in the united territorial communities and their impact on the level of self-sufficiency.

Methodology of research. The use of analytical tools allowed to calculate the cost of creating new workplaces in the united territorial communities on the basis of taking into account certain norms and the level of inflation, as well as the existing employment structure by taking into account.

Findings. The structure of employment of communities, which shows that the largest share of labor resources is concentrated in agriculture, in the second place – the trade and service sphere, and in the third – the social sphere, is analyzed.

The necessity of creating new workplaces for the purpose of reducing the unemployment rate in the community and achieving the balance between demand and supply of labor is substantiated.

The cost of creating new workplaces in the united territorial communities is determined, taking into account the level of inflation.

Based on the use of the analytical apparatus, the amount of own income of the community, which is created as a result of the creation of new workplaces, is determined. The result is a reduction in the budget deficit and self-sufficiency.

Originality. A methodical approach to calculating the cost of creating new workplaces in the united territorial communities, which allows achieving a balanced budget, and, accordingly, positively affects self-sufficiency, is proposed in the course of the study.

Practical value. The method of balancing labor demand and its offer by creating new jobs and quantifying the material costs of implementing this measure, which allows to really evaluate the opportunities of communities and results, is proposed.

Key words: cost; personal income; employment; new workplace; united territorial communities; self-sufficiency.

 


Ключові слова


Ключові слова: вартість; власні доходи; зайнятість; нове робоче місце; об’єднані територіальні громади; самодостатність.

Повний текст:

PDF

Посилання


Станом на 1 січня в Україні створено 665 об’єднаних територіальних громад. Голос України, 24.01.2018. – URL: http://www.golos.com.ua/article/298879 http://www.golos.com.ua/article/298879. (дата звернення: 27.01.2018).

Близнюк В. В. Український ринок праці: історичні виклики та нові завдання. Український соціум. 2016. № 3(58). С. 58–70.

Розвиток соціально-трудової сфери України: теорія, практика, перспективи: кол. моногр. / за ред. І. Л. Петрової, В. В. Близнюк; НАН України, ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України». Київ, 2016. 326 с.

Соціально-трудові відносини зайнятості: сучасні тенденції, виклики, шляхи розвитку: монографія / А. М. Колот, І. Ф. Гнибіденко, О. О. Герасименко та ін. ; за наук. ред. А. М. Колота, І. Ф. Гнибіденка. Київ: КНЕУ, 2015. 295 с.

Куліков Г. Мотивація створення нових робочих місць як чинник підвищення ефективної зайнятості населення. Україна: аспекти праці. 2012. № 6. С. 11-18.

Лісогор Л. С. Конкурентність ринку праці: механізми реалізації: монографія. Київ: Ін-т демографії та соц. досліджень, 2005. 168 с.

Бондар І. К., Соколенко Н. А. Державне регулювання зайнятості населення України. Моніторинг соціальних процесів в Україні. Київ, 1999. 428 c.

Ткаченко Л.Г. Вартість робочої сили: рамки конкурентоспроможності та можливості зростання в Україні. Демографія та соціальна економіка. 2008. № 2(10). С. 115–124.

Кожем’якіна С.М., Мазуров С.А. Методичні підходи до розрахунку створених робочих місць в економіці: порівняльний аналіз. Бізнес-інформ. 2017. № 8. С. 173-177.

Про затвердження Нормативів вартості створення одного робочого місця у різних галузях економіки. Нормативи вартості створення одного робочого місця у різних галузях економіки. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0628-02.

Сводная таблица индексов потребительских цен за последние годы (%). URL: https://index.minfin.com.ua/economy/index/inflation/ (дата звернення: 27.01.2018).

Інвестиційний потенціал об’єднаних територіальних громад Запорізької області. URL: http://investment.zoda.gov.ua/Communities. (дата звернення: 27.01.2018).

Міністерство регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України. Громади. URL: http://decentralization.gov.ua/gromada/416. (дата звернення: 27.01.2018).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024