РОЗВТОК СОНЯЧНОЇ ЕНЕРГЕТК В УКРАЇНІ

Юрій Володимирович Дзядикевич, Микола Васильович Буряк, Ірина Василівна Любезна

Анотація


Дзядикевич Ю.В., Буряк М.В., Любезна І.В. РОЗВТОК СОНЯЧНОЇ ЕНЕРГЕТК В УКРАЇНІ

Мета. Дослідження аспектів розвитку сонячної енергетики в Україні з метою підвищення економії викопних джерел енергії та енергетичної безпеки країни.

Методика дослідження. Методологічною основою дослідження є діалектичний метод наукового пізнання. Використані загальнонаукові та спеціальні методи дослідження, а саме: абстрактно-логічний метод застосовано при окресленні основних чинників, які впливають на розвиток сонячної енергетики в Україні; за допомогою дедуктивного методу проаналізовано напрями, які сприяють підвищенню економії викопних джерел енергії; на основі узагальнення наукових джерел, присвячених проблемі використання енергії Сонця, визначено чинники, які впливають на процес впровадження сонячної енергетики у виробництво та побут, а також дають можливість впроваджувати інновації, які спрямовані на розробку, створення нових видів технологій та організаційних форм виробництва, що сприяє забезпеченню конкурентоспроможності продукції підприємств як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках.

Результати дослідження. Встановлено, що будівництво сонячних електростанцій в Україні відбувалася в основному протягом 2011–2017 рр., що сприяло введенню за цей період в експлуатацію низку сонячних електростанцій, що дало змогу покращити забезпечення потреби в електроенергії та водночас стати споживачам незалежними від генеруючих компаній і зовнішніх умов.

Міжнародне агентство з відновлювальних джерел енергії (IRENA) зробило висновок, що підвищене використання сонячної енергії у період до 2030 року зменшить загальні витрати української енергетичної системи, забезпечить позитивний вплив на екологію та стан здоров’я населення.

Визначено, що розвиток сонячної енергетики в нашій країні можна розглядати як провідника інновацій в енергетичній галузі, оскільки Україна пропонує привабливі можливості для міжнародних інвесторів. Політика уряду в галузі сонячної енергетики сприяє створенню більш децентралізованої, розподіленої, безпечної та стійкої мережі генерування електроенергії. Це забезпечить конкурентоспроможність продукції підприємств як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках.

Наукова новизна результатів дослідження. Доведено, що головною метою сонячної енергетики є виведення енергетичної галузі країни на новий якісний рівень.

Практична значущість результатів дослідження. Впровадження у виробничі процеси підприємств високоенергетичних і екологічно чистих джерел енергії буде підвищувати ефективність їх роботи.

Ключові слова: сонячна енергетика; сонячні батареї; енергоресурси; відновлювані джерела енергії; сонячні електростанції; термін окупності інвестицій.

 

Дзядикевич Ю.В., Буряк Н.В., Любезная .В. РАЗВТЕ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГЕТК В УКРАНЕ

Цель. сследование аспектов развития солнечной энергетики в Украине с целью повышения экономии ископаемых источников энергии и энергетической безопасности страны.

Методика исследования. Методологической основой исследования является диалектический метод научного познания. спользованы общенаучные и специальные методы исследования, а именно: абстрактно-логический метод применен при очерчивании основных факторов, влияющих на развитие солнечной энергетики в Украине; с помощью дедуктивного метода проанализированы направления, которые способствуют повышению экономии ископаемых источников энергии; на основе обобщения научных источников, посвященных проблеме использования энергии Солнца, определены факторы, влияющие на процесс внедрения солнечной энергетики в производство и быт, а также дают возможность внедрять инновации, направленные на разработку, создание новых видов технологий и организационных форм производства, что способствует обеспечению конкурентоспособности продукции предприятий как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

Результаты исследования. Установлено, что строительство солнечных электростанций в Украине происходило в основном в течение 2011-2017 гг., что способствовало введению за этот период в эксплуатацию ряд солнечных электростанций, что позволило улучшить обеспечение потребности в электроэнергии и одновременно стать потребителям независимыми от генерирующих компаний и внешних условий.

Международное агентство по возобновляемым источникам энергии (IRENA) сделало вывод, что повышенное использование солнечной энергии в период до 2030 года уменьшит общие расходы украинской энергетической системы, обеспечит положительное влияние на экологию и здоровье населения.

Определено, что развитие солнечной энергетики в нашей стране можно рассматривать как проводника инноваций в энергетической отрасли, поскольку Украина предлагает привлекательные возможности для международных инвесторов. Политика правительства в области солнечной энергетики способствует созданию более децентрализованной, распределенной, безопасной и устойчивой сети генерирования электроэнергии. Это обеспечит конкурентоспособность продукции предприятий как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

Научная новизна результатов исследования. Доказано, что главной целью солнечной энергетики является вывод энергетической отрасли страны на новый качественный уровень.

Практическая значимость результатов исследования. Внедрение в производственные процессы предприятий высокоэнергетических и экологически чистых источников энергии будет повышать эффективность их работы.

Ключевые слова: солнечная энергетика; солнечные батареи; энергоресурсы; возобновляемые источники энергии; солнечные электростанции; срок окупаемости инвестиций.

 

Dziadykevych Yu.V., Buriak M.V., Lubezna I.V. DEVELOPMENT OF SOLAR ENERGY IN UKRAINE

Purpose. The aim of the article is to study aspects of solar energy in Ukraine in order to increase the savings of fossil energy sources and energy security of the country.

Methodology of research. The methodological basis of the study is the dialectical method of scientific knowledge. The general scientific and special methods of research are used, namely: the abstract and logical method is used in the outline of the main factors that influence the development of solar energy in Ukraine; with the help of a deductive method, the directions which contribute to the increase of the saving of fossil energy sources are analyzed; on the basis of the synthesis of scientific sources devoted to the problem of the use of solar energy, the factors that influence the process of the introduction of solar energy into production and everyday life are determined, as well as provide an opportunity to introduce innovations aimed at the development, creation of new types of technologies and organizational forms of production, which promotes ensuring the competitiveness of the products of enterprises both on the domestic and foreign markets.

Findings. It has been established that the construction of solar power plants in Ukraine took place mainly during 2011-2017, which contributed to the introduction of a number of solar power plants during this period, which enabled to improve the supply of electricity demand and at the same time become consumers independent of generating companies and external conditions.

The International Renewable Energy Agency (IRENA) concluded that the increased use of solar energy in the period up to 2030 will reduce the overall cost of the Ukrainian energy system, will have a positive impact on the environment and the health of the population.

It is determined that the development of solar energy in our country can be considered as the leader of innovations in the energy sector, as Ukraine offers attractive opportunities for international investors. Government policy in the field of solar energy contributes to the creation of a more decentralized, distributed, secure and sustainable electricity generation network.

This will ensure the competitiveness of domestic and foreign markets.

Originality. It is proved that the main goal of solar energy is to bring the energy industry of the country to a new high-quality level.

Practical value. The introduction of high-energy and environmentally friendly energy sources into production processes will increase the efficiency of their work.

Key words: solar energy; solar panels; energy resources; renewable energy sources; solar power plants; payback period of investments.

 


Ключові слова


Ключові слова: сонячна енергетика; сонячні батареї; енергоресурси; відновлювані джерела енергії; сонячні електростанції; термін окупності інвестицій.

Повний текст:

PDF

Посилання


Енергоефективність як ресурс інноваційного розвитку: Національна доповідь про стан та перспективи реалізації державної політики енергоефективності / С. Ф. Єрмілов, В. М. Геєць, Ю. П. Ященко, В. В. Григоровський, В. Е. Лір. Київ: НАЕР, 2009. 93 с.

Сотник І. М., Харчишина О. В., Коваленко Є. В. Реформування системи субсидій населенню в контексті сталого енергоефективного розвитку України. Актуальні проблеми економіки. 2017. № 1. С. 243–252.

Ковалко М. П., Денисюк С. П. Енергозбереження – пріоритетний напрям державної політики України. Київ: Знання, 1998. 506 с.

Стратегія енергозбереження в Україні: Аналітично–довідкові матеріали в 2–х томах: Механізми реалізації політики енергозбереження / За ред. В. А. Жовтянського, М. М. Кулика, Б. С. Стогнія. Київ: Академперіодика, 2006. Т. 2. 600 с.

Гнідий М. В., Маляренко О. Є. Методологія визначення теоретичного потенціалу енергозбереження на різних рівнях управління економікою. Проблеми загальної енергетики. 2007. № 15. С. 17–21.

Сонячна теплоелектроенергетика. URL: https://msd.in.ua/sonyachna-teploelektroenergetika/ (дата звернення: 24.12.2017).

What inhibits market growth for solar panels in the EU? Frank Niendorf shares his insights. URL: http://www.pveurope.eu/News/Markets-Money/What-inhibits-market-growth-for-solar-panels-in-the-EU-Frank-Niendorf-shares-his-insights. (дата звернення: 24.12.2017).

Атлас енергетичного потенціалу відновлюваних і нетрадиційних джерел енергії України. URL: http://www.intelcenter.com.ua/rus/library/atlas_alten_UA.htm. (дата звернення: 24.12.2017).

Сонячна енергетика: теорія та практика: монографія / Й. С. Мисак, О. Т. Возняк, О. С. Дацько, С. П. Шаповал. Львів: Вид-во Львів. політехніки, 2014. 340 с.

Сонячні електростанції. URL: https://rentechno.ua/ua/solar.html (дата звернення: 24.12.2017).

Маляренко В. А., Тимченко С. П. Стан, проблеми та перспективи розвитку сонячної енергетики України. URL: http: //eprints.kname.edu.ua/32016/1/7/pdf. (дата звернення: 24.12.2017).

В Україні завершено будівництво найбільшої сонячної електростанції у світі. URL: http://infonova.org.ua/technology/v-ukrayini-zaversheno-budivnytstvo-najbilshoyi-sonyachnoyi-elektrostantsiyi-u-sviti.html. (дата звернення: 24.12.2017).

Про схвалення Енергетичної стратегії України на період до 2035 року “Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність”. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/605-2017-%D1%80?lang=uk (дата звернення: 24.12.2017).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024