ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ МОДЕЛІ ІНСТТУЦІОНАЛІЗАЦІЇ ПРАВ ДЕРЖАВ НА ЗЕМЕЛЬНІ РЕСУРС

Богдана Миколаївна Ярова

Анотація


Ярова Б.М. ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ МОДЕЛІ ІНСТТУЦІОНАЛІЗАЦІЇ ПРАВ ДЕРЖАВ НА ЗЕМЕЛЬНІ РЕСУРС

Мета. Детальний аналіз повноважень органів державної влади та місцевого самоврядування та пропозиції щодо їх перерозподілу і запровадження принципу субсидіарності й спроможності місцевих громад.

Методика дослідження. Методологічною основою дослідження стали наукові методи пізнання, що базуються на системному підході до розв’язання поставлених проблем. Для досягнення поставленої мети і отримання результатів дослідження використано низку загальних та спеціальних наукових методів дослідження: діалектичний; монографічний (при опрацюванні наукових публікацій); історичний (при аналізі європейського досвіду управління земельними ресурсами у різні періоди); системного аналізу (при дослідженні сфери повноважень владних структур щодо розпорядження землями); метод аналогій та порівнянь (при дослідженні світового досвіду); комплексний аналіз (при формуванні висновків та пропозицій щодо вирішення поставлених завдань); статистичний (при опрацюванні статистичних даних) та ін.

Результати дослідження. Обґрунтовано сутність поняття «інституціоналізація прав держави на земельні ресурси». Досліджено та проаналізовано існуючий розподіл повноважень між органами влади та місцевого самоврядування. Розкрито основні положення концепції функціонування спеціалізованої установи з управління НААН України. Обґрунтовано запровадження принципу субсидіарності й спроможності місцевих громад.

Наукова новизна результатів дослідження. Обґрунтовано наукові підходи щодо реалізації нової моделі довірчого управління землями Національної академії наук України. Визначено варіант делегування повноважень між органами влади та місцевого самоврядування щодо управління земельними ресурсами.

Практична значущість результатів дослідження. Одержані результати дослідження можуть бути використані у подальшому для ефективного та раціонального управління земельними ресурсами, шляхом передачі повноважень органам місцевого самоврядування щодо розпорядження землями державної власності та запровадження принципу субсидіарності й спроможності місцевих громад.

Ключові слова: управління земельними ресурсами; державна власність; повноваження; розпорядження.

 

Ярова Б.Н. ЭКОНОМКО-ПРАВОВЫЕ МОДЕЛ НСТТУЦОНАЛЗАЦ ПРАВ ГОСУДАРСТВА НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

Цель. Детальный анализ полномочий органов государственной власти и местного самоуправления и предложения по их перераспределению и внедрению принципа субсидиарности и способности местных общин.

Методика исследования. Методологической основой исследования стали научные методы познания, основанные на системном подходе к решению поставленных проблем. Для достижения поставленной цели и получения результатов исследования использован ряд общих и специальных научных методов исследования: диалектический; монографический (при обработке научных публикаций); исторический (при анализе европейского опыта управления земельными ресурсами в разные периоды); системного анализа (при исследовании сферы полномочий властных структур по распоряжению землями); метод аналогий и сравнений (при исследовании мирового опыта); комплексный анализ (при формировании выводов и предложений по решению поставленных задач); статистический (при обработке статистических данных) и др.

Результаты исследования. Обосновано сущность понятия «институционализация прав государства на земельные ресурсы». сследованы и проанализированы существующее распределение полномочий между органами власти и местного самоуправления. Раскрыты основные положения концепции функционирования специализированного учреждения по управлению НААН Украины. Обосновано введения принципа субсидиарности и способности местных общин.

Научная новизна результатов исследования. Обоснованы научные подходы к реализации новой модели доверительного управления землями Национальной академии наук Украины. Определен вариант делегирования полномочий между органами власти и местного самоуправления по управлению земельными ресурсами.

Практическая значимость результатов исследования. Полученные результаты исследования могут быть использованы в дальнейшем для эффективного и рационального управления земельными ресурсами, путем передачи полномочий органам местного самоуправления по распоряжению землями государственной собственности и введение принципа субсидиарности и способности местных общин.

Ключевые слова: управление земельными ресурсами; государственная собственность; полномочия; распоряжения.

 

Yarova B.M. ECONOMIC AND LEGAL MODELS OF INSTITUTIONALIZATION OF THE RIGHTS OF THE STATE TO LAND RESOURCES

Purpose. The aim of the article is detailed analysis of the powers of state authorities and local self-government and proposals for their redistribution and implementation of the principle of subsidiarity and the ability of local communities.

Methodology of research. In the work as a methodological basis, scientific methods of cognition were used, based on a systematic approach to solving the problems posed. To achieve this goal, a number of general and special scientific methods of research were used: dialectical; monographic (when processing scientific publications); historical (in analyzing the European experience of land management in different periods); system analysis (in the study of the scope of powers of power structures on the disposal of lands); method of analogies and comparisons (in the study of world experience); complex analysis (in the formation of conclusions and proposals for solving the tasks); statistical (when processing statistical data), etc.

Findings. The essence of the concept "institutionalization of the state’s rights to land resources" is substantiated. The existing distribution of powers between the authorities and local self-government has been explored and analyzed. The main provisions of the concept of the functioning of a specialized institution for the management of the National Academy of Sciences of Ukraine are disclosed. It is justified to introduce the principle of subsidiarity and the ability of local communities.

Originality. Scientific approaches to the implementation of the new model of trust management of the lands of the National Academy of Sciences of Ukraine are scientifically grounded. A variant of delegation of powers between authorities and local self-government on land resources management is determined.

Practical value. The findings can be used in the future to effectively and efficiently manage land resources, by transferring powers to local governments under the disposal of state-owned lands and introducing the principle of subsidiarity and the ability of local communities.

Key words: land management; state property; powers; orders.


Ключові слова


Ключові слова: управління земельними ресурсами; державна власність; повноваження; розпорядження.

Повний текст:

PDF

Посилання


Економічна теорія: Політекономія / В. Д. Базилевич, В. М. Попов, К. С. Базилевич та ін.; за ред. В. Д. Базилевича. 7-ме вид. Київ: Знання-Прес, 2008. 720 с.

Мартин А. Г., Копайгора Б. М. Порівняльний аналіз системи управління сільськогосподарськими землями державної власності у країнах ЄС. Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. 2015. № 1. С. 14–19.

Мартин А. Г., Копайгора Б. М. Управління землями сільськогосподарського призначення державної власності: впровадження європейського досвіду. Збалансоване природокористування. 2014. № 3. С. 88–92.

Мартин А. Г. Регулювання ринку земель в Україні: монографія. Київ: Аграр Медіа Груп, 2011. 254 с.

Наука в час великих змін. URL: http://www.silskivisti.kiev.ua/19231/print.php?n=26612 (дата звернення: 29.12.2017).

Про окремі питання фінансово-господарської діяльності установ Національної академії наук України. URL: http://www.dkrs.gov.ua/kru/uk/publish/article/102132 (дата звернення: 29.12.2017).

Про результати державного фінансового аудиту ефективності використання коштів, спрямованих на наукові дослідження. URL: http://www.dkrs.gov.ua/kru/uk/publish/article/ 60062;jsessionid=78228387B0BDB5ABF8691279920093A7 (дата звернення: 29.12.2017).

Статистичний щорічник «Моніторинг земельних ресурсів 2014–2015. Київська школа економіки. URL: http://www.kse.org.ua/uk/research-policy/land/governance-monitoring/yearbook-2014-2015/ (дата звернення: 29.12.2017).

Фондові дані Міністерства аграрної політики та продовольства України: Інформація щодо оформлення права користування земельними ділянками державними підприємствами, установами та організаціями, що входять до сфери управління Мінагрополітики України, та договорів про спільний обробіток земельних ділянок. URL: http://www.minagro.gov.ua/ (дата звернення: 29.12.2017).

Ярова Б. М. Землекористування Національної академії аграрних наук України: перспективи впровадження нової моделі довірчого управління. Сталий розвиток економіки. 2015. № 3. С. 75–80.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024