ДОСЛІДЖЕННЯ ОСНОВНХ ПІДХОДІВ ДО ВЗНАЧЕНЬ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВТКУ ТА ПОЛІТК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВТКУ

Марина Анатоліївна Кальницька

Анотація


Кальницька М.А. ДОСЛІДЖЕННЯ ОСНОВНХ ПІДХОДІВ ДО ВЗНАЧЕНЬ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВТКУ ТА ПОЛІТК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВТКУ

Мета. Аналіз та порівняння трактувань державної політики забезпечення соціального розвитку з наведенням авторського визначення, де відмінності стосуватимуться включенню або виключення з визначення суб’єкта реалізації політики, а інші ключові моменти залишаються незмінними (з окремими винятками щодо деталізації чи розширення понять).

Методика дослідження. В основу дослідження підходів до визначення  роботи покладені як загальнонаукові (аналіз, спостереження), так і спеціальні методи пізнання. Методи аналізу і спостереження використані для дослідження підходів до визначення державної політики забезпечення соціального розвитку. Методи пізнання використані для їх аналізу та обґрунтування відмінностей між ними.

Результати дослідження. Зазначено, що розуміння поняття «державної політики забезпечення соціального розвитку» в сучасній, в тому числі й вітчизняній, науці є різним, здебільшого її сутнісна характеристика випливає з визначення поняття «соціальної політики держави», яку, своєю чергою, часто ототожнюють із поняттями: «соціальна сфера», «гуманітарна політика» чи «соціальна робота», хоча «соціальна політика» має свої суттєві відмінності й особливості.

Доведено, що традиційні трактування цього терміну полягають у розумінні її як частини внутрішньої політики держави, оскільки реальна державна політика соціального розвитку формується під впливом певного історичного періоду, національних і культурних особливостей.

Зроблено висновок про існування декількох груп підходів, об’єднаних спільними характеристиками розуміння цього поняття. Виходячи з характеристики підходів до визначення даного терміну, зроблено висновок про те, що в кожному з них є певний позитивний базис, а елементи кожної з цих класифікаційних груп використовуються та реалізовуються більшістю розвинених держав світу через власну соціальну політику

Наукова новизна результатів дослідження полягає в порівняння трактувань державної політики забезпечення соціального розвитку з наведенням авторського визначення, де відмінності стосуються включення або виключення з визначення суб’єкта реалізації політики, а інші ключові моменти залишаються незмінними (з окремими винятками щодо деталізації чи розширення понять).

Практична значущість результатів дослідження. Результати дослідження можуть бути запропоновані для модернізації системи соціальної сфери та сприятимуть виробленню чіткої та прозорої системи формування розвиненої стабільної державної політики забезпечення соціального розвитку.

Ключові слова: соціальна сфера; соціальний розвиток; державна політика; соціальна інфраструктура; соціальна адаптація; соціальна інтеграція.

 

Кальницка М.А. ССЛЕДОВАНЕ ОСНОВНЫХ ПОДХОДОВ К ОПРЕДЕЛЕНЯМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛТК ОБЕСПЕЧЕНЯ СОЦАЛЬНОГО РАЗВТЯ ПОЛТК ОБЕСПЕЧЕНЯ СОЦАЛЬНОГО РАЗВТЯ

Цель. Целью исследования является анализ и сравнение трактовок государственной политики обеспечения социального развития с наведением авторского определения, где отличия будут касаться включению или исключение из определения субъекта реализации политики, а другие ключевые моменты остаются неизменными (с отдельными исключениями относительно детализации или расширения понятий).

Методика исследования. В основу исследования подходов к определению работы положены как общенаучные (анализ, наблюдение), так и специальные методы познания. Методы анализа и наблюдения использованы для исследования подходов к определению государственной политики обеспечения социального развития. Методы познания использованы для их анализа и обоснования отличий между ними.

Результаты исследования. Отмечено, что понимание понятия «государственной политики обеспечения социального развития» в современной, в том числе и отечественной, науке являются разными, по большей части ее сущностная характеристика выплывает из определения понятия социальной политики государства, которую, в свою очередь, часто сравнивают с понятиями: «социальная сфера», «гуманитарная политика» или «социальная работа», хотя «социальная политика» имеет свои существенные отличия и особенности.

Доказано, что традиционные трактовки этого срока заключаются в понимании ее как части внутренней политики государства, поскольку реальна государственная политика социального развития формируется под воздействием определенного исторического периода, национальных и культурных особенностей.

Сделан вывод о существовании нескольких групп подходов, объединенных общими характеристиками понимания этого понятия. сходя из характеристики подходов к определению данного срока, сделан вывод о том, что в каждом из них определен позитивный базис, а элементы каждой из этих классификационных групп используются и реализовываются большинством развитых стран мира через собственную социальную политику.

Научная новизна результатов исследования заключается в сравнение трактовок государственной политики обеспечения социального развития с наведением авторского определения, где отличия касаются включения или исключение из определения субъекта реализации политики, а другие ключевые моменты остаются неизменными (с отдельными исключениями относительно детализации или расширения понятий).

Практическая значимость результатов исследования. Результаты исследования могут быть предложенные для модернизации системы социальной сферы и будут способствовать выработке четкой и прозрачной системы формирования развитой стабильной государственной политики обеспечения социального развития.

Ключевые слова: социальная сфера; социальное развитие; государственная политика; социальная инфраструктура; социальная адаптация; социальная интеграция.

 

Kalnytska M.А. RESEARCH OF BASIC GOING IS NEAR DETERMINATIONS OF PUBLIC POLICY FOR PROVIDING OF SOCIAL DEVELOPMENT AND POLICY FOR PROVIDING OF SOCIAL DEVELOPMENT

Purpose. A research purpose is an analysis and comparison of interpretations of public policy of providing of social development with aiming of author determination, where differences will touch  including or exception from determination of subject of realization of policy, and other key moments remain unchanging (with separate exceptions in relation to working out in detail or expansion of concepts).

Methodology of research. In basis of research of going near determination of work both scientific (analysis, supervision) and special, methods of cognition are fixed. The methods of analysis and supervision are used for research of going near determination of public policy of providing of social development. The methods of cognition are used for their analysis and ground of differences between them.

Findings. It is marked that understanding of concept «public policy of providing of social development» is in modern, including domestic, it is been science different, mostly it essence description swims out from determination of concept of social policy of the state, which, in same queue, with concepts: «social sphere», «humanitarian policy» or «social work», although a «social policy» has the substantial differences.

It is well-proven that traditional interpretations of this term consist in understanding of it as parts of domestic policy of the state, as a public policy of social development is real formed under act of certain historical period, national and cultural features.

A conclusion is done about existence of a few groups of approaches, incorporated general descriptions of understanding of this concept. Coming from description of going near determination of this term, a conclusion is done about that in each of them is certain positive base, and elements each of these classification groups used and realized the most developed powers of the world through an own social policy.

Originality. Consists in comparing of interpretations of public policy of providing of social development to aiming of author determination, where a difference is touched  by including or exception from determination of subject of realization of policy, and other key moments remain unchanging (with separate exceptions in relation to working out in detail or expansion of concepts).

Practical value. Research results can be the systems of social sphere offered for modernization and will be instrumental in making of the clear and transparent system of forming of the developed stable public policy of providing of social development.

Кеy words: social sphere; social development; public policy; social infrastructure; social adaptation; social integration.


Ключові слова


Ключові слова: соціальна сфера; соціальний розвиток; державна політика; соціальна інфраструктура; соціальна адаптація; соціальна інтеграція.

Повний текст:

PDF

Посилання


Ганслі Теренс М. Соціальна політика та соціальне забезпечення за ринкової економіки. Київ: Основи, 1996. 238 с.

Когут В. І. Чинники формування моделей соціальної політики в контексті проблеми взаємодії державних і недержавних організацій соціальної сфери. Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування. 2015. № 1. С. 31-34.

Колот А. Асиметрії розвитку соціально-трудової сфери: зарубіжний досвід і вітчизняні реалії. Україна : аспекти праці. 2011. № 8. С. 3-11.

Малева Т. М., Овчарова Л. Н. Рекомендации по долгосрочным и краткосрочным мерам в социальной политике. Экономическая политика. 2010. № 1. С. 53-58.

Новікова О. Ф. Соціальна орієнтація економіки / НАН України. Ін-т економіки. Донецьк, 2009. 220 с.

Сабіна Н. Ю., Орлова Н. С., Верьовіна І. М. Соціальні аспекти економічного розвитку України: монографія. Донецьк : Ноулідж, Донец. вид-ня, 2014. 200 с.

Сухоруков А. І., Мошенський С. З., Петрук О. М. Національна економічна безпека: монографія / за ред. А. І. Сухорукова. Житомир: ПП «Рута», 2010. 384 с.

Ткач О. Особливості державної соціальної політики у сфері соціального розвитку України. Український науковий журнал. 2013. № 2. С. 53-58.

Ільчук Л. І. Cвітовий досвід моделей соціальної політики та їх можливість використання в Україні / Науково-дослідний інститут праці і зайнятості населення Міністерства соціальної політики України і НАН України. 2015. URL: http://ipzn.org.ua/svitovyj-dosvid-modelej-sotsialnoyi-polityky-ta-yih-mozhlyvist-vykorystannya-v-ukrayini (дата звернення: 20.12.2017).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024