ФІНАНСУВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХСТУ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ: ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТВ

Ольга Павлівна Кириленко, Анастасія Юріївна Огінська

Анотація


Кириленко О.П., Огінська А.Ю. ФІНАНСУВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХСТУ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ: ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТВ

Мета. Наукове обґрунтування теоретичних аспектів бюджетного фінансування соціального захисту населення, а також проведення моніторингу видатків державного і місцевих бюджетів на соціальний захист; визначення проблем ефективного бюджетного фінансування соціального захисту населення в Україні.

Методика дослідження. В процесі дослідження використані методи загальнонаукових та емпіричних прийомів економічної науки, що ґрунтуються на системному підході. Крім цього для вирішення поставлених завдань, використовувались такі методи наукового пізнання: діалектичний і логічний, аналізу та синтезу, узагальнення, графічного, статистичного аналізу – в процесі оцінювання видатків бюджету на соціальний захист, наукового абстрагування – при розробленні пропозицій щодо оптимізації видатків бюджету на соціальний захист та соціальне забезпечення.

Результати дослідження. Підсумовуючи аналіз тенденцій бюджетного фінансування соціального захисту населення в Україні виявлено, що не зважаючи на значне збільшення відповідних видатків державного і місцевих бюджетів, у цій сфері зберігається низка негативних явищ, які знижують їхню ефективність. Встановлено, що з метою підвищення добробуту громадян в Україні доцільно розробити комплексну стратегію соціального захисту населення на засадах теорії інституціоналізму та теорії соціального ринкового господарювання.

Наукова новизна результатів дослідження. Удосконалено підходи до вироблення пріоритетів побудови ефективної системи соціального захисту населення, яка має передбачати безумовний і безстроковий захист громадян з обмеженими можливостями, осіб зі стійкою непрацездатністю і базований на засадах адресності, строковості та мотивації соціальний захист працездатних осіб. На відміну від існуючих, такий підхід створює передумови для зниження масштабів утриманства і патерналізму при наданні соціального захисту.

Практична значущість результатів дослідження. Отримані результати дослідження є підґрунтям для вдосконалення концептуальної моделі соціального захисту населення, та їх фінансування.

Ключові слова: соціальний захист; соціальні послуги; соціальні допомоги; соціальні пільги; бюджетне фінансування; видатки бюджету на соціальний захист і соціальне забезпечення.

 

Кириленко О.П., Огинская А.Ю. ФНАНСРОВАНЕ СОЦАЛЬНОЙ ЗАЩТЫ НАСЕЛЕНЯ В УКРАНЕ: ТЕНДЕНЦ ПЕРСПЕКТВЫ

Цель. Научное обоснование теоретических аспектов бюджетного финансирования социальной защиты населения, а также проведение мониторинга расходов государственного и местных бюджетов на социальную защиту; определение проблем эффективного бюджетного финансирования социальной защиты населения в Украине.

Методика исследования. В процессе исследования использованы методы общенаучных и эмпирических приемов экономической науки, основанные на системном подходе. Кроме этого для решения поставленных задач, использовались такие методы научного познания: диалектический и логический, анализа и синтеза, обобщения, графического, статистического анализа – в процессе оценки расходов бюджета на социальную защиту, научного абстрагирования – при разработке предложений по оптимизации расходов бюджета на социальную защиту и социальное обеспечение.

Результаты исследования. Подытоживая анализ тенденций бюджетного финансирования социальной защиты населения в Украине выявлено, что несмотря на значительное увеличение соответствующих расходов государственного и местных бюджетов, в этой сфере сохраняется ряд негативных явлений, которые снижают их эффективность. Установлено, что с целью повышения благосостояния граждан в Украине целесообразно разработать комплексную стратегию социальной защиты населения на основе теории институционализма и теории социального рыночного хозяйства.

Научная новизна результатов исследования. Усовершенствованы подходы к выработке приоритетов построения эффективной системы социальной защиты населения, которая должна предусматривать безусловную и бессрочную защиту граждан с ограниченными возможностями, людей с устойчивой нетрудоспособностью и основанную на принципах адресности, срочности и мотивации социальной защите трудоспособных лиц. В отличие от существующих, такой подход создает предпосылки для снижения масштабов иждивенчества и патернализма при предоставлении социальной защиты.

Практическая значимость результатов исследования. Полученные результаты исследования являются основой для совершенствования концептуальной модели социальной защиты населения и их финансирования.

Ключевые слова: социальная защита; социальные услуги; социальные пособия; социальные льготы; бюджетное финансирование; расходы бюджета на социальную защиту и социальное обеспечение.

 

Kyrylenko O.P., Ohinska A.Yu. FINANCING OF SOCIAL PROTECTION OF POPULATION IN UKRAINE: TRENDS AND PROSPECTS

Purpose. The aim of the article is scientific substantiation of theoretical aspects of budget financing of social protection of the population, as well as monitoring of expenditures of state and local budgets for social protection; definition of the problems of effective budget financing of social protection of population in Ukraine.

Methodology of research. The methods of general scientific and empirical methods of economic science based on a systematic approach are used in the course of research. In addition, the following methods of scientific knowledge are used to solving the tasks: dialectical and logical, analysis and synthesis, generalization, graphical, statistical analysis – in the process of estimating budget expenditures on social protection, scientific abstraction – in developing proposals for optimizing budget expenditures for social protection and social security.

Findings. Summing up the analysis of the trends of budget financing of social protection of the population in Ukraine, it has been found that in spite of a significant increase of corresponding expenditures of state and local budgets, a number of negative phenomena that reduce their effectiveness remain in this area. It is established that in order to increase the well-being of citizens in Ukraine, it would be advisable to develop a comprehensive strategy of social protection of the population based on the theory of institutionalism and the theory of social market economy.

Originality. Approaches to developing priorities for building an effective system of social protection of the population, which should provide for unconditional and permanent protection of citizens with disabilities, persons with persistent disability, and based on the principles of targeting, timeliness and motivation, social protection of able-bodied people, are improved. Unlike existing ones, this approach creates prerequisites for reducing the extent of dependency and paternalism in providing social protection.

Practical value. The obtained research results are the basis for improving the conceptual model of social protection of the population, and their financing.

Key words: social protection; social services; social benefits; social privileges; budget financing; budget expenditures on social protection and social security.


Ключові слова


Ключові слова: соціальний захист; соціальні послуги; соціальні допомоги; соціальні пільги; бюджетне фінансування; видатки бюджету на соціальний захист і соціальне забезпечення.

Повний текст:

PDF

Посилання


Горин В. Проблеми ефективності бюджетного стимулювання житлового будівництва в Україні. Сталий розвиток економіки. 2015. Вип. 2. С. 26-34.

Клівіденко Л. М. Фінансове забезпечення соціального захисту населення України : автореф. дис. канд. екон. наук: 08.04.01. Тернопіль: ТНЕУ, 2006. 20 с.

Лопушняк Г. С. Бюджетні видатки як інструмент державного регулювання соціально-економічного розвитку України. Науковий вісник «Демократичне врядування». 2011. Вип. 6. С. 141-145.

Павлюк К. В., Степанова О. В. Модернізація системи соціального захисту в контексті накопичення соціального капіталу в Україні. Фінанси України. 2012. № 6. С. 15-29.

Розенко прогнозує зниження надходжень в Пенсійний фонд у 2016 році на 110 мільярдів гривень. Інформаційний портал ZN,ua. 2015. 17 грудня. URL: http://dt.ua/ECONOMICS/rozenko-prognozuye-znizhennya-nadhodzhen-v-pensiyniy-fond-u-2016-roci-na-110-milyardiv-griven-194297_.html (дата звернення: 17.01.2018).

Снісаренко О. Б. Аналіз рівня та якості фінансування соціально-культурної сфери у контексті індексу людського розвитку. Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики. 2012. № 2. С. 5-19.

Тропіна В. Б. Бюджетне забезпечення соціальної функції держави в Україні. Фінанси України. 2008. № 5. С. 15-31.

Фінансові та статистичні показники Пенсійного фонду у 2016 році. URL: http://www.pfu.gov.ua/pfu/doccatalog/document?id=277122 (дата звернення: 17.01.2018).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024