НЕКОТОРЫЕ НАПРАВЛЕНЯ ОБНОВЛЕНЯ МЕТОДК РАСЧЕТА ЭФФЕКТВНОСТ РЕАЛЗОВАННОЙ ПРОДУКЦ

Дмитрий Михайлович Пармакли

Анотація


Пармаклі Д.М. ДЕЯКІ НАПРЯМ ОНОВЛЕННЯ МЕТОДК РОЗРАХУНКІВ ЕФЕКТВНОСТІ РЕАЛІЗОВАНОЇ ПРОДУКЦІЇ

Мета. Забезпечити викладачів і студентів вищих навчальних закладів, а також фахівців сільського господарства методикою систематизації показників ефективності реалізованої продукції і сучасним інструментарієм їх розрахунків, в тому числі з використанням нетрадиційного методу.

Методика дослідження. В процесі дослідження використано загальнонаукові та спеціальні методи при: розрахунках системи показників економічної ефективності виробництва і реалізації продукції на підприємствах; при визначенні і розмежуванні значущості кожного з розрахованих показників та при обґрунтуванні взаємозв’язку між ними; при оцінці використання потенціалу продуктивності землі і біологічного потенціалу рослин.

Результати дослідження. Визначені чотири різновиди показників рентабельності реалізованої продукції (рентабельність реалізованої продукції, рентабельність продажів, окупність витрат і затратоємність продукції) і узгоджений взаємозв’язок між ними, який підтверджений відповідними формулами і графіками та впорядкована термінологія показників. Встановлена необхідність розрахунку показників рентабельності по кожному виду продукції, так як вони істотно відрізняються за своїми розмірами. Здійснено градацію рівнів рентабельності по кожному виду реалізованої продукції, в зв’язку з чим представляється можливість оцінювати їх ступінь ефективності або рівень прибутковості. Обґрунтовано неприпустимість використання показників чистого прибутку при розрахунках рентабельності реалізованої продукції.

Наукова новизна результатів дослідження. Розкриті проблеми планування виробництва і реалізації продукції в сільському господарстві пов’язані з непередбачуваністю погодно-кліматичних умов вирощування сільськогосподарських культур, в зв’язку з чим неможливо досить точно прогнозувати показники врожайності і рентабельності реалізованої продукції в галузі. Запропоновано нетрадиційний підхід розрахунку планової рентабельності на основі таких відносних показників, як коефіцієнт окупності постійних і питомих змінних витрат та методичні підходи щодо визначення чотирьох рівнів рентабельності реалізованої продукції, які наочно представлені в таблицях і на графіках.

Практична цінність результатів дослідження. Отримані результати дослідження дозволяють фахівцям сільськогосподарських підприємств, на базі двох коефіцієнтів (окупності постійних і питомих змінних витрат) визначати величину помірною, раціональної, оптимальної, високою чи іншої рентабельності реалізованого зерна, соняшнику, винограду та іншої продукції і на цій основі обґрунтувати обсяг очікуваного прибутку.

Ключові слова: рентабельність; ціна реалізації; постійні і змінні витрати; прибуток; урожайність.

 

 Пармакли Д.М. НЕКОТОРЫЕ НАПРАВЛЕНЯ ОБНОВЛЕНЯ МЕТОДК РАСЧЕТА ЭФФЕКТВНОСТ РЕАЛЗОВАННОЙ ПРОДУКЦ

Цель. Обеспечить преподавателей и студентов высших учебных заведений, а также специалистов сельского хозяйства методикой систематизации показателей эффективности реализованной продукции и современным инструментарием их расчетов, в том числе с использованием нетрадиционного метода.

Методика исследования. В процессе исследования использованы общенаучные и специальные методы при: расчетах системы показателей экономической эффективности производства и реализации продукции на предприятиях; при определении и разграничении значимости каждого из рассчитанных показателей и при обосновании взаимосвязи между ними; при оценке использования потенциала продуктивности земли и биологического потенциала растений.

Результаты исследования. Определены четыре разновидности показателей рентабельности реализованной продукции (рентабельность реализованной продукции, рентабельность продаж, окупаемость затрат и затратоемкость продукции) и согласована взаимосвязь между ними, которая подтверждена соответствующими формулами и графиками и упорядочена терминология показателей. Установлена необходимость расчета показателей рентабельности по каждому виду продукции, так как они существенно отличаются по своим размерам. Осуществлено градацию уровней рентабельности по каждому виду реализованной продукции, в связи с чем представляется возможность оценивать их степень эффективности или уровень прибыльности. Обосновано недопустимость использования показателей чистой прибыли при расчетах рентабельности реализованной продукции.

Научная новизна результатов исследования. Раскрыты проблемы планирования производства и реализации продукции в сельском хозяйстве, которые связаны с непредсказуемостью погодно-климатических условий выращивания сельскохозяйственных культур, в связи с чем невозможно достаточно точно прогнозировать показатели урожайности и рентабельности реализованной продукции в отрасли. Предложен нетрадиционный подход расчета плановой рентабельности на основе таких относительных показателей, как коэффициент окупаемости постоянных и удельных переменных затрат и методические подходы относительно определения четырех уровней рентабельности реализованной продукции, которые наглядно представлены в таблицах и на графиках.

Практическая ценность результатов исследования. Полученные результаты исследования позволяют специалистам сельскохозяйственных предприятий, на базе двух коэффициентов (окупаемости постоянных и удельных переменных затрат) определять величину умеренной, рациональной, оптимальной, высокой или иной рентабельности реализованного зерна, подсолнечника, винограда и другой продукции и на этой основе обосновать объем ожидаемой прибыли.

Ключевые слова: рентабельность; цена реализации; постоянные и переменные издержки; прибыль; урожайность.

 

Parmakli D.M. SOME AREAS OF UPDATING THE METHODOLOGY FOR CALCULATING THE EFFECTIVENESS OF SOLD PRODUCTS

Purpose. The aim of the article is to provide lecturers and students of higher educational establishments, as well as agricultural specialists, with the methodology of systematization of indicators of the efficiency of sold products and modern tools for their calculations, including using nontraditional methods.

Methodology of research. General scientific and special methods were used in the process of research at: calculations of the system of indicators of economic efficiency of production and sales of products at enterprises; in determining and differentiating the significance of each of the calculated indicators and in substantiating the interrelationship between them; when assessing the use of potential of productivity of land and biological potential of plants.

Findings. There are four varieties of indicators of profitability of sold products (profitability of sold products, profitability of sales, return on costs and cost of production) and a consistent relationship between them, which is confirmed by the appropriate formulas and schedules, and the orderly terminology of the indicators.

The need to calculate the profitability indicators for each type of product is established, as they differ significantly in size. Graded levels of profitability for each type of sold products are carried out; therefore, it is possible to evaluate their degree of efficiency or profitability. It is substantiated that the use of indicators of net profit in calculating the profitability of sold products is inadmissible.

Originality. The problems of planning of production and sale of products in agriculture are connected with unpredictability of weather-climatic conditions of cultivation of agricultural crops, thus it is impossible to accurately predict the indicators of yield and profitability of sold products in the industry. An unconventional approach to calculating planned profitability is proposed based on such relative indicators as payback coefficient of fixed and specific variable costs and methodical approaches for determining the four levels of profitability of sold products, which are presented in tables and graphs.

Practical value. The obtained results of the study allow the specialists of agricultural enterprises to determine the amount of moderate, rational, optimal, high or other profitability of sold grain, sunflower, grapes and other products on the basis of two coefficients (payback of fixed and specific variable costs), and based on this basis to justify the amount of expected profit.

Key words: profitability; selling price; fixed and variable costs; profit; yield.


Ключові слова


Ключевые слова: рентабельность; цена реализации; постоянные и переменные издержки; прибыль; урожайность.

Повний текст:

PDF

Посилання


Эффективность сельскохозяйственного производства (методические рекомендации). ВН??ЭСХ, Москва, 2005. 156 с.

Павлик В. П. Проблеми ефективного управлiння сiльскогосподарскими пiдприємствами. Економiка АПК. 2015. № 11. С. 85-88.

Шпикуляк О. Г., Материнська О. А. Ефективнiсть виробництва зерна сiльскогосподарськими пiдприємствами: теоретико-методологiчний аспект. Економiка АПК. 2014. № 12. С. 44-49.

Методические указания по определению эффективности сельскохозяйственных культур. Москва: ВН??ЭСХ, 1974. 88 с.

Методические рекомендации по определению эффективности сельскохозяйственного производства. Москва: ВН?ЭСХ, 1995. 67 с.

Stratan Alexandru. Cu privire la unele mecanisme economice de susinere a agriculturii: aspecte pro si contra. In: Analele Institutului Naional de Cercetări Economice, ediia a IV-a, nr.2, Chişinău, 2014, p.6-10, 0,25 c.a.

Doga V., Bajura T si altii. 1 Strategia de dezvoltare a sectorului agroalimentar in perioada anilor 2006-2015 Еconomie si deyvoltare rurala imdrp n 2, 4, p.74.

Timofti Elena. Еficienţa economică a producţiei agricole in condiţiile economiei concurenţiale (in baza materialelor unităţilor agricole ale Republicii Moldova). Autoreferatul tezei de doctor habilitat in economie. Chişinău 2009. 24 p.

Пармакли Д. М., Тодорич Л. П., Дудогло Т. Д., Яниогло А. ?. Эффективность землепользования: теория, методика, практика: монография. Комрат: б.и., 2015 (Tipogr. "Centrografic"). 274 p.

Статистический ежегодник Республики Молдова. Ch. Statistică, 2015. 556 p.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024