ССТЕМАТЗАЦІЯ ТА ОБҐРУНТУВАННЯ ПОКАЗНКІВ МЕТОДК ОЦІНК РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕК СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКХ ПІДПРЄМСТВ

Іван Федорович Баланюк, Мирослав Михайлович Максимюк

Анотація


Баланюк І.Ф., Максимюк М.М. ССТЕМАТЗАЦІЯ ТА ОБҐРУНТУВАННЯ ПОКАЗНКІВ МЕТОДК ОЦІНК РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕК СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКХ ПІДПРЄМСТВ

Мета. Систематизація і узагальнення існуючих наукових підходів та методик вивчення і оцінки економічної безпеки на мікрорівні з метою обґрунтування найбільш актуальних та практично значущих показників діяльності підприємств в галузі сільського господарства.

Методика дослідження. Для досягнення поставлених завдань використано діалектичні методи, системний підхід до врахування особливостей діяльності сільськогосподарських підприємств, узагальнення показників, що відображають ефективність різних економічних процесів і інші методи наукового дослідження.

Результати дослідження. Виявлено, що більшість сучасних методик оцінки рівня економічної безпеки попри свою подібність відрізняються особливостями трактування економічної безпеки, хоча і використовують подібні економічні показники-індикатори. На основі запропонованого (розробленого) визначення економічної безпеки підприємства наведено та обґрунтовано три групи показників, які доцільно використовувати для оцінки економічної безпеки сільськогосподарських підприємств. Для кожної складової економічної безпеки (стану підприємства як виробничої системи, рівня ефективності діяльності та рівня захисту від потенційних загроз) запропоновано групу індикаторів, що характеризують конкретні економічні процеси підприємства з врахуванням специфіки галузі сільського господарства.

Наукова новизна результатів дослідження. На основі систематизації та аналізу наукових досліджень щодо оцінки рівня економічної безпеки виявлено їх слабкі сторони та враховано їх при формуванні та обґрунтуванні використання низки конкретних показників діяльності. Враховано специфіку роботи сільськогосподарських підприємств та запропоновано низку показників-індикаторів, притаманних виключно для сільськогосподарських підприємств.

Практична значущість результатів дослідження. Отримані результати відрізняються своїм практичним спрямуванням та ґрунтуються на дослідженнях провідних науковців. Критичний аналіз низки положень дозволив виділити найбільш практично значущі показники діяльності підприємств сільськогосподарської галузі з метою можливості подальшого застосування отриманих результатів.

Ключові слова: економічна безпека; сільськогосподарські підприємства; оцінка економічної безпеки; ефективність; запобігання банкрутству; показники діяльності підприємства; захист від економічних загроз; особливості діяльності агропідприємств.

 

Баланюк .Ф., Максимюк М.М. ССТЕМАТЗАЦЯ ОБОСНОВАНЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МЕТОДК ОЦЕНК УРОВНЯ ЭКОНОМЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРЯТЙ

Цель. Систематизация и обобщение существующих научных подходов и методик изучения и оценки экономической безопасности на микроуровне с целью обоснования наиболее актуальных и практически значимых показателей деятельности предприятий в области сельского хозяйства.

Методика исследования. Для достижения поставленных задач используются диалектические методы, системный подход к учету особенностей деятельности сельскохозяйственных предприятий, обобщение показателей, отражающих эффективность различных экономических процессов и другие методы научного исследования.

Результаты исследования. Выявлено, что большинство современных методик оценки уровня экономической безопасности, несмотря на свое сходство, отличаются особенностями трактовки экономической безопасности, хотя и используют подобные экономические показатели-индикаторы. На основе предложенного (разработаного) определения экономической безопасности предприятия приведены и обоснованы три группы показателей, которые целесообразно использовать для оценки экономической безопасности сельскохозяйственных предприятий. Для каждой составляющей экономической безопасности (состояния предприятия как производственной системы, уровня эффективности деятельности и уровня защиты от потенциальных угроз) предложено группу индикаторов, характеризующих конкретные экономические процессы предприятия с учетом специфики отрасли сельского хозяйства.

Научная новизна результатов исследования. На основе систематизации и анализа научных исследований, по оценке уровня экономической безопасности, выявлены их слабые стороны и учтены их при формировании и обосновании использования ряда конкретных показателей деятельности. Учтена специфика работы сельскохозяйственных предприятий и предложен ряд показателей-индикаторов, присущих исключительно для сельскохозяйственных предприятий.

Практическая значимость результатов исследования. Полученные результаты отличаются своим практическим направлением и основываются на исследованиях ведущих ученых. Критический анализ ряда положений позволил выделить наиболее практически значимые показатели деятельности предприятий сельскохозяйственной отрасли с целью возможности дальнейшего применения полученных результатов.

Ключевые слова: экономическая безопасность; сельскохозяйственные предприятия; оценка экономической безопасности; эффективность; предотвращения банкротства; показатели деятельности предприятия; защита от экономических угроз; особенности деятельности агропредприятий. 

 

Balaniuk I.F., Maksymiuk M.M. SYSTEMIZATION AND SUBSTANTIATION OF INDICATORS OF ASSESSMENT METHODS OF ECONOMIC SECURITY LEVEL AT AGRICULTURAL ENTERPRISES

Purpose. Systematization and generalization of existing scientific approaches and methods of studying and evaluating economic security at the micro level in order to substantiate the most actual and practically significant indicators of activity of enterprises in the field of agriculture.

Methodology of research. To achieve the objectives, used dialectical methods, a systematic approach to taking into account the peculiarities of agricultural enterprises, generalization of indicators reflecting the efficiency of various economic processes and other methods of scientific research are used.

Findings. It has been found that most of the modern methods of assessing the level of economic security, despite their similarity, differ in the peculiarities of the interpretation of economic security, although they use similar economic indices-indicators. On the basis of the proposed (developed) definition of the economic security of the enterprise, three groups of indicators have been presented and justified, which should be used to assess the economic security of agricultural enterprises. For each component of economic security (the state of the enterprise as a production system, the level of efficiency of activities and the level of protection against potential threats), a group of indicators describing specific economic processes of the enterprise, taking into account the specifics of the agricultural sector.

Originality. On the basis of systematization and analysis of scientific researches on the assessment of the level of economic security, their weaknesses have been identified and taken into account when forming and substantiating the usage of a number of specific activity indicators. The specificity of agricultural enterprises work has been taken into account, and a number of indicates indicators, which are specific for agricultural enterprises, have been proposed.

Practical value. The obtained results are distinguished by their practical orientation and are based on leading scholars` research. Critical analysis of a number of positions allowed to highlight the most practically significant indicators of activity of agricultural enterprises in order to allow further practical application of the results.

Key words: economic security; agricultural enterprises; assessment of economic security; efficiency; prevention of bankruptcy; indicators of enterprise activity; protection against economic threats; peculiarities of agribusiness activity.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ключові слова


Ключові слова: економічна безпека; сільськогосподарські підприємства; оцінка економічної безпеки; ефективність; запобігання банкрутству; показники діяльності підприємства; захист від економічних загроз; особливості діяльності агропідприємств.

Повний текст:

PDF

Посилання


Агросектор формує 17-18 % української економіки – Гройсман. URL: https://economics.unian.ua/agro/2338678-agrosektor-formue-17-18-ukrajinskoji-ekonomiki-groysman.html (дата звернення 10.01.2018).

Халіна В. Ю. Методичний підхід щодо оцінки рівня економічної безпеки підприємства. URL: http://chtei-knteu.cv.ua/herald/content/download/archive/2014/v1/NV-2014-V1_22.pdf (дата звернення 12.01.2018).

Баланюк І. Ф. Максимюк М. М. Сутність економічної безпеки підприємства. Інноваційна економіка. 2016. № 1-2. С. 246-251.

Безпека – Вікіпедія. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Безпека (дата звернення 12.01.2018).

Мищенко С. Н. Система обеспечения экономической безопасности организации: дис. … канд. экон. наук : 08.00.05 «экономика и управление народным хозяйством». Донской гос. техн. ун-т. Ростов н/Д: [б. и.], 2004. 197 с.

Козаченко Г. В., Пономарьов В. П., Ляшенко О. М. Економічна безпека підприємства: сутність та механізм забезпечення: монографія. Київ: Лібра, 2003. 280 с.

Євдокимов Ф. І. Мізіна О. В. , Бородіна О. О. Узагальнююча оцінка фінансової складової рівня економічної безпеки підприємства. Екон. пр. ДонНТУ. Сер. екон. Вип. 47. Донецьк: Вид-во ДонНТУ, 2002. С. 6-12.

Гришко Н. Є. Формування оціночних параметрів складових економічної безпеки машинобудівного підприємства. Вісник соціально-економічних досліджень. 2013. №1 (48). С. 65-69.

Міщенко С. П. Концептуальні аспекти економічної безпеки підприємства у ринковій економіці. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2011. № 2. С. 190-195.

Aziz M., Dar H. Predicting corporate bankruptcy – where we stand? Corporate Governance Journal. 2006. Vol. 6, No. 1. P. 18-33.

Коваленко А. С. Методичне забезпечення прогнозування ймовірності банкрутства підприємств сільського господарства. Вісник Хмельницького національного університету. 2015. № 3, Т. 3. С. 94-99.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024