«ЦФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ» ЯК ДЖЕРЕЛО РЗКУ КОМПАНІЙ У СУЧАСНХ УМОВАХ

Ірина Анатоліївна Кораблінова

Анотація


Кораблінова І.А. «ЦФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ» ЯК ДЖЕРЕЛО РЗКУ КОМПАНІЙ У СУЧАСНХ УМОВАХ

Мета. Визначення та обґрунтування існуючих проблем якісного аналізу ризиків компаній, які обрали шлях «цифрової трансформації» та знаходяться в умовах постійного оновлення інформації.

Методика дослідження. Вихідною процедурою наукового дослідження є цілеспрямоване та систематичне вивчення особливостей діяльності цифрових компаній, ІКТ-компаній та традиційних компаній, які використовують інформаційні та комунікаційні технології. Спостереження за змінами в інформаційному просторі сучасних компаній, а також вивчення праць вчених та практикуючих експертів у сфері підприємницьких ризиків склали методологічну основу даного дослідження. Для досягнення мети також використовувались такі загально логічні методи дослідження, як системний підхід, метод класифікації, абстрагування, аналіз, синтез, індукція, дедукція, аналогія, наукове узагальнення тощо.

Результати дослідження. Опрацьовано звітні матеріали провідних міжнародних організацій та корпорацій. Виявлено, що на сучасному етапі розвитку глобальної економіки цифровізація є необхідною умовою для економічного зростання та підвищення конкурентоспроможності як окремих організацій, так і всіх країн світу. Встановлено, що концепція «цифрової трансформації» отримала значну увагу з боку науковців та практиків з приводу вражаючих можливостей впровадження цифрових технологій та переходу на цифрові платформи. Відзначено, що компанії, які розпочали цей шлях, зустрічаються із низкою проблем. Визначено, що діяльність компаній у цифрову епоху, все більше опосередковується інформаційно-мережевими відносинами, які у свою чергу, викликають низку ризиків, що мають суттєвий вплив на результати діяльності компаній. Рекомендовано враховувати у загальній системі підприємницьких ризиків контентні, партнерські, комплементарні, інтерактивні ризики.

Наукова новизна результатів дослідження. Визначено та обґрунтовано перелік загроз та викликані ними ризики, з якими стикаються компанії у процесі використання інформації та інформаційних технологій. Доповнено склад підприємницьких ризиків такими підвидами, як контентні, партнерські, комплементарні, інтерактивні ризики та визначено їх взаємозв’язок з іншими ризиками компанії, місце в системі класифікації підприємницьких ризиків, надано визначення.

Обгрунтовано, що подальші дослідження можуть бути пов’язані як з удосконаленням системи класифікації підприємницьких ризиків шляхом її розширення, так і з формуванням нової системи класифікації інформаційно-мережевих ризиків, різні види яких виникають по мірі того, як збільшується ефект «цифрової трансформації» у світі.

Практична значущість результатів дослідження. Отримані результати дослідження сприятимуть підвищенню якості аналізу ризиків сучасних компаній, а також можуть бути підґрунтям для вирішення у подальшому низки ключових проблем управління ризиками (передусім, кількісної оцінки та її використання при прийнятті управлінських рішень, зокрема у питанні превентивних заходів та ін.).

Ключові слова: цифрова трансформація; інформаційно-мережева взаємодія; підприємницький ризик; контентний ризик; партнерський ризик; комплементарний ризик; інтерактивний ризик; компанія; екосистема.

 

  Кораблинова .А. «ЦФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦЯ» КАК СТОЧНК РСКА КОМПАНЙ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВЯХ

Цель. Определение и обоснование существующих проблем анализа рисков компаний, которые выбрали путь «цифровой трансформации» и находятся в условиях постоянного обновления информации.

Методика исследования. сходной процедурой научного исследования является целенаправленное и систематическое изучение особенностей деятельности цифровых компаний, КТ-компаний и традиционных компаний, которые используют информационные и коммуникационные технологии. Наблюдение за изменениями в информационном пространстве современных компаний, а также изучение трудов ученых и практикующих экспертов в области предпринимательских рисков составили методологическую основу данного исследования. Для достижения цели также использовались такие общие логические методы исследования как системный подход, метод классификации, абстрагирование, анализ, синтез, индукция, дедукция, аналогия, научное обобщение.

Результаты исследования. Обработано отчетные материалы ведущих международных организаций и корпораций. Выявлено, что на современном этапе развития глобальной экономики цифровизация является необходимым условием для экономического роста и повышения конкурентоспособности как отдельных организаций, так и всех стран мира. Установлено, что концепция «цифровой трансформации» получила значительное внимание со стороны ученых и практиков по поводу впечатляющих возможностей внедрения цифровых технологий и перехода на цифровые платформы. Отмечено, что компании, которые начали этот путь, встречаются с рядом проблем. Определено, что деятельность компаний в цифровую эпоху все более опосредствуется информационно-сетевыми отношениями, которые в свою очередь, вызывают ряд рисков, имеющих существенное влияние на результаты деятельности компаний. Рекомендуется учитывать в общей системе предпринимательских рисков контентные, партнерские, комплементарные, интерактивные риски.

Научная новизна результатов исследования. Определены и обоснованы перечень угроз и вызванные ими риски, с которыми сталкиваются компании в процессе использования информации и информационных технологий. Дополнен состав предпринимательских рисков такими подвидами как контентные, партнерские, комплементарные, интерактивные риски. Определена их взаимосвязь с другими рисками компании, место в системе классификации предпринимательских рисков, сформулированы определения.

Обосновано, что дальнейшие исследования могут быть связаны как с совершенствованием системы классификации предпринимательских рисков путем ее расширения, так и с формированием новой системы классификации информационно-сетевых рисков, различные виды которых возникают по мере того, как увеличивается эффект «цифровой трансформации» в мире.

Практическая значимость результатов исследования. Полученные результаты исследования будут способствовать повышению качества анализа рисков современных компаний, а также могут быть основой для решения в дальнейшем ряда ключевых проблем управления рисками (прежде всего, количественной оценки и ее использования при принятии управленческих решений, в частности в вопросе превентивных мер и др.).

Ключевые слова: цифровая трансформация; информационно-сетевое взаимодействие; предпринимательский риск; контентный риск; партнерский риск; комплементарный риск; интерактивный риск; компания; экосистема.

 

Korablinova I.A. “DIGITAL TRANSFORMATION” AS A SOURCE OF RISK FOR COMPANIES IN MODERN CONDITIONS

Purpose. The aim of this article is to identify and substantiate the existing problems of qualitative analysis of the risks of companies that have chosen the path of “digital transformation” and are in a constant updating of information.

Methodology of research. The initial research process is a focused and systematic study of the peculiarities of the activities of digital companies, ICT companies and traditional companies that use information and communication technologies. Observing the changes in the information space of modern companies, as well as studying the works of scientists and practitioners in the field of entrepreneurial risks, formed the methodological basis of this study.

The following general methods of investigation as a systematic approach, classification method, abstraction, analysis, synthesis, induction, deduction, analogy, scientific generalization, etc. are also used to achieve the goal.

Findings. The report materials of the leading international organizations and corporations have been processed. It has been revealed that at the present stage of development of the global economy, digitalization is a prerequisite for economic growth and increasing the competitiveness of both individual organizations and countries of the world. It is established that the concept of “digital transformation” has received considerable attention from scientists and practitioners about the impressive possibilities of introducing digital technologies and switching to digital platforms. It is noted that companies that started this way encounter a number of problems.It is determined that the activities of companies in the digital era are increasingly mediated by information and networking. This, in turn, causes a number of risks that have a significant impact on the performance of companies. It is recommended to consider the content, partner, complementary, interactive risks in the overall system of business risks.

Originality. The list of threats and the risks they are facing in the process of using information and information technologies are identified and substantiated. The composition of business risks has been supplemented by such subspecies as content, partner, complementary, interactive risks. Their relationship with other company risks, place in the system of classification of business risks, determination is given.

It is substantiated that further research may be related both to the improvement of the classification system of business risks through its expansion, and to the formation of a new classification system for information and network risks, the various types of which arise as the effect of the “digital transformation” in the world increases.

Practical value. The obtained results of the study will enhance the quality of the analysis of the risks of modern companies and may also serve as a basis for solving a number of key risk management issues (in particular, the quantification and its use in making managerial decisions, in particular on preventive measures, etc.).

Key words: digital transformation; information and network interaction; entrepreneurial risk; content risk; partner risk; complementary risk; interactive risk; company; ecologocal system.

 


Ключові слова


Ключові слова: цифрова трансформація; інформаційно-мережева взаємодія; підприємницький ризик; контентний ризик; партнерський ризик; комплементарний ризик; інтерактивний ризик; компанія; екосистема.

Повний текст:

PDF

Посилання


Rogers D. The Digital Transformation Playbook: Rethink Your Business for the Digital Age. New York: Columbia University Press, 2016. 296 p.

Venkatraman V. The Digital Matrix: New Rules for Business Transformation Through Technology. Vancouver, BC: LifeTree Media, 2017. 224 p.

Westerman G., Bonnet D., McAfee A. Leading Digital: Turning Technology into Business Transformation. Boston: Harvard Business Review Press, 2014. 256 p.

Herbert L. Digital Transformation. Build Your Organization's Future for the Innovation Age. London: Bloomsbury Business, 2017. 264 p.

Sacolick I. Driving Digital: The Leader's Guide to Business Transformation Through Technology. New York: AMACOM, 2017. 224 p.

Ahlemann F. How Digital Transformation Shapes Corporate IT: Ten Theses about the IT Organization of the Future. Federated Conference on Computer Science and Information Systems: Proceedings of the Federated Conference (Gdansk, Poland, 11–14 Sept. 2016). IEEE: 2016. pp. 3–4.

Reddy S., Reinartz W. Digital Transformation and Value Creation: Sea Change Ahead. GfK MIR “Value in the Digital Era”. 2017. Vol. 9. No. 1. pp. 10–17.

Гранатуров В.М., Кораблінова І.А. Інформаційний ризик підприємства: щодо вирішення проблеми qui pro quo у визначенні поняття. Інноваційна економіка. 2017. № 5-6 (69). С. 199–206.

The Global Risks Report 2017. URL: http://www3.weforum.org/docs/GRR17_Report_web.pdf.. (дата звернення: 09.01.2018).

Гранатуров В. М., Литовченко І. В., Харічков С. К. Аналіз підприємницьких ризиків: проблеми визначення, класифікації та кількісної оцінки: монографія / за наук. ред. В. М. Гранатурова. Одеса: ІПРЕД НАН України, 2003. 164 с.

Гранатуров В.М. Экономический риск: сущность, методы измерения, пути снижения: учебное пособие. 4-е изд. перераб. и доп. Москва: Дело и сервис, 2016. 288 с.

Mohr J., Spekman R. Characteristics of partnership success: partnership attributes, communication behavior, and conflict resolution techniques. Strategic Management Journal. 1994. № 15 (2). P.135–152.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024